Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Startupy v Česku: vývojové fáze, financování a prostorové chování
Roháč, Jan ; Žížalová, Pavla (vedoucí práce) ; Mareš, Jakub (oponent)
Startupy jsou fenoménem, který vstupuje čím dál více do povědomí společnosti. Rostoucí popularita toho tématu však nenachází odezvu v akademické sféře, jejíž zájem o tuto látku je stále velmi omezený. Chybí všeobecně platná definice startupů. Výzkumných projektů, které by studovaly vývoj a růst startupů, je minimum. O jedincích, kteří za těmito podnikatelskými počiny stojí, toho víme jen velmi málo. Startupy přitom mohou nemalou měrou přispívat k ekonomickému rozvoji regionu. Dvojnásob to platí pro startupy působící ve znalostně orientovaných sektorech ekonomiky, jakým je např. segment informačních technologií (IT), který vykazuje největší dynamiku z hlediska vzniku startupů. Nastavení systematických a účinných nástrojů podpory startupů v rámci regionální politiky je však podmíněno jejich detailní znalostí. Ambicí diplomové práce je přispět k pochopení této problematiky a přinejmenším tak posloužit při tvorbě efektivní regionálně-rozvojové politiky podpory startupů. Cílem práce je nalézt a popsat pravidelnosti v chování českých startupů působících v segmentu IT a internetu v průběhu jejich vývoje, a to z hlediska vývojového procesu, financování a prostorové organizace. Vývoj startupů v diskutovaných okruzích je zkoumán napříč čtyřmi vývojovými fázemi. Klíčová slova: české startupy, informační technologie,...
Regionální nezaměstnanost v České republice v období ekonomické krize 2008-2011
Vojáčková, Linda ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Žížalová, Pavla (oponent)
Nezaměstnanost je záležitostí ovlivňující život a postavení ve společnosti každého z nás. Míra nezaměstnanosti je často používaný ukazatel vyspělosti ekonomik států a jejich regionů. V souvislosti s doznívající ekonomickou krizí se problém nezaměstnanosti stal problémem široce diskutovaným, zejména v rámci rozdílů v míře nezaměstnanosti v jednotlivých regionech zemí. Tato diplomová práce se věnuje tématu regionální nezaměstnanosti v České republice v době ekonomické krize v letech 2008 - 2011 a jejím dílčím cílem je blíže nahlédnout do oblasti vývoje míry nezaměstnanosti v nejvíce postiženém regionu České republiky v době této krize.
Transfer technologií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Kadlec, Vojtěch ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Žížalová, Pavla (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice technologického transferu a spolupráce univerzit s aplikační sférou. Jejím cílem je odhalení bariér a faktorů, které ovlivňují technologický transfer a identifikování prostorového vzorce spolupráce. Teorii regionálních inovačních systémů, koncepty trojité šroubovice, znalostních základen a modelů učení ověřuje na případové studii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to prostřednictvím řízených rozhovorů s představiteli výzkumných týmů působících na této instituci. Výsledky rozhovorů ukazují na význam lokálních specifik, jež mají vliv na charakter spolupráce. Na druhé straně je zřejmé, že bariéry, které stojí proti efektivnímu technologickému transferu, mají, alespoň ve srovnání s výzkumnými institucemi v Jihomoravském kraji, národní charakter. Ze srovnání s Jihomoravským krajem lze usuzovat, že existence institucí podporujících technologický transfer a spolupráci akademické a aplikované sféry mají pozitivní vliv na fungování přenosu poznatků do praxe. Klíčová slova: technologický transfer, spolupráce, osobní kontakty
Regionální nezaměstnanost v Česku v období ekonomické krize 2008-2011
Vojáčková, Linda ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Žížalová, Pavla (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu regionální nezaměstnanosti v České republice v době ekonomické krize v letech 2008 - 2011. Stručně popisuje vývoj a příčiny nezaměstnanosti v tomto období na regionální úrovni ORP a blíže nahlíží na trh práce v jednom z nejvíce postižených regionů v době této krize. Klíčová slova: ekonomická krize, regionální disparity, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, Česká republika
Role vědeckotechnických parků v podpoře inovačního podnikání v Česku
Marek, David ; Žížalová, Pavla (vedoucí práce) ; Švejda, Pavel (oponent)
Česko se snaží reagovat na výzvy přicházející s rozvojem znalostně založené ekonomiky. Buduje inovační infrastrukturu s cílem vyplnit mezeru mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou, zejména privátními firmami. K nástrojům snižujícím bariéry pro šíření technologického pokroku patří vědeckotechnické parky (VTP). VTP fungují jako platforma propojující subjekty zapojené do inovačního procesu, iniciují transfer znalostí a poskytují specializované podnikatelské služby, to vše za účelem rozvoje inovačního podnikání a komercializace výsledků výzkumu. Záplava nových VTP v Česku obrací pozornost na jejich charakteristiky a především efektivitu. Diplomová práce s využitím rozsáhlého dotazníkového šetření analyzuje roli českých VTP v rozvoji inovačního podnikání. Hodnocení probíhá na dvou úrovních. První popisuje strategické profily VTP a hledá jejich společné charakteristiky, druhá sleduje inovační aktivitu zasídlených firem odděleně pro období před a po vstupu do VTP. Práce se kromě toho zabývá socioekonomickým kontextem, ve kterém inovační infrastruktura vzniká, a faktory ovlivňujícími její efektivitu. Autor ve vzorku 22 VTP s ohledem na jejich strategický profil odlišuje 4 specifické typy. Hodnocení 78 zasídlených firem naznačuje pozitivní efekt VTP na schopnost sledovaných firem inovovat a prosadit se v...
Vliv domácích a zahraničních firem na regionální rozvoj: Případová studie z Pardubického kraje se zaměřením na znalostní náročnost výroby
Procházka, Jan ; Žížalová, Pavla (vedoucí práce) ; Spilková, Jana (oponent)
Zahraniční firmy byly v posledních dvou desetiletích hlavními tahouny ekonomického rozvoje v České republice. V současnosti je český trh již dostatečně nasycen zahraničními investicemi a budoucí rozvoj české ekonomiky závisí na posunu směrem k ekonomickému rozvoji založenému na znalostech. Práce se snaží zhodnotit rozdílné postavení domácích a zahraničních firem z Pardubického kraje v globálních produkčních sítích, ze kterého vyplývá rozdílný důraz firem na vývojové a znalostně založené aktivity. Vlastní analýza je provedena z 34 řízených rozhovorů s řediteli oslovených domácích a zahraničních firem z Pardubického kraje. Cílem práce je naznačit rozdílné postavení domácích a zahraničních firem v globálních produkčních sítích. Dále se snaží zjistit rozdílný význam vývojových aktivit pro firmy, jelikož vývojové aktivity jsou hlavním článkem posunu směrem k produkci znalostně náročnějších produktů s vyšší přidanou hodnotou. Na závěr práce hodnotí rozdílnou intenzitu spolupráce domácích a zahraničních firem na vývojových aktivitách s ostatními firmami a institucemi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.