Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava ochrany želv
Trejbalová, Samanta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní úprava ochrany želv Abstrakt Práce se zabývá právní úpravou ochrany želv v pramenech mezinárodního práva, českou právní úpravou chovu želv v zajetí a právní úpravou ochrany biodiverzity před želvami jako nepůvodními či invazními druhy. Cílem práce je popsat a analyzovat právní úpravu ochrany želv a v případě závěru, že je úprava v některých oblastech nedostatečná, učinit návrhy de lege ferenda. Dalším cílem je popsat právní úpravu ochrany biodiverzity v situaci, kdy je některý druh želv v postavení nepůvodního, popř. invazního druhu. První část obsahuje věcný úvod do problematiky. Je zde uvedeno biologické zařazení želv, význam želv pro ekosystém a zdroje ohrožení. Druhá část se zabývá právní úpravou ochrany želv v obecných úmluvách na ochranu přírody - globálních i regionálních. V první kapitole jsou uvedeny globální úmluvy, které jsou dále rozděleny na Úmluvu o biologické rozmanitosti, úmluvy na ochranu stanovišť a úmluvy s druhovým předmětem ochrany. V druhé kapitole jsou uvedeny regionální "pevninské" úmluvy. Třetí část se věnuje specifikům právní úpravy ochrany mořských želv. Nejprve jsou rozebrána relevantní ustanovení UNCLOS, poté prameny práva, v nichž jsou želvy v postavení migrujících druhů a specifika CITES pro mořské želvy. Také je k ochraně mořských želv jako druhů ohrožených...
Právní aspekty pohybu a pobytu osob ve volné přírodě
Dousková, Pavla ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Právní aspekty pohybu a pobytu osob v přírodě Abstrakt Tato práce se zabývá právním rámcem pohybu a pobytu fyzických osob v přírodě, tzn. mimo zastavěná území. Řešený právní rámec je aktuální k 30.8. 2018 Práce popisuje právní možnosti a limity pro chování fyzických osob, které se v přírodě pohybují nebo v ní pobývají. Tento rámec je popisován v kontextu ochrany přírody a krajiny. Práce se nejprve stručně věnuje obecnému vymezení jednotlivých pojmů příroda, osoba, pohyb a pobyt. Řešená problematika je strukturována do kapitol podle jednotlivých typů území, řeší tedy pohyb a pobyt v lese, na zemědělských pozemcích, na vodě a v jeskyních. Dále jsou zmíněna specifika pro zvláště chráněná území a věci obecné platnosti, tedy právní rámec upravující vztah k rostlinám a živočichům, pobyt v přírodě přes noc, zejména problematiku táboření a bivakování v české přírodě, a samostatná kapitola je věnována i sankcím, které hrozí osobám porušujícím právní předpisy upravující pohyb a pobyt osob. Pro snazší orientaci osob přímo v terénu je popsáno značení, které se v něm užívá spolu s jeho významem. Speciální kapitola je také věnována pobytu osob v přírodě přes noc, kde je řešena zejména problematika výkladu pojmů táboření, nocování a bivakování v kontextu kauzy Martina Hyťhy. Práce je přínosná hlavně tím, že shrnuje na...
Právní úprava prodeje a zpracování produktů z farmy
Medek, Lukáš ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou prodeje a zpracování produktů z farmy. Především je věnována hygienickým požadavkům na tento typ produkce. Provozování zemědělské farmy spolu s výrobou potravin v sobě propojuje zemědělskou a potravinářskou právní úpravu. Momentálně se jedná o velice aktuální téma z důvodu rostoucího zájmu o lokální produkty od malých farmářů. V této oblasti také v nedávné době probíhaly legislativní změny směřující ve vstřícnější právní úpravě pro tyto malé podniky. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na právní předpisy v oblasti faremního zpracování a prodeje. Dále podrobit některé systémové prvky či jednotlivá ustanovení podrobit kritické analýze. V první části práce dochází k věcnému uvedení čtenáře do problematiky včetně vymezení postavení výroby potravin přímo na farmách v rámci českého zemědělství a potravinářství. Také je zde vymezeno několik základních pojmů stěžejních pro danou oblast. V druhé části je poskytnut historický exkurz prodeje a zpracování produktů na farmách. Počátkem hygienických předpisů bylo Rakousko-Uherské zákonodárství, především vytvořením dokumentu Codex Alimentarius Austriaticus. Dále pokračování tvorby právních předpisů v meziválečném období. Zde například můžeme pozorovat výjimky pro farmáře z nucené pasterace apod. Dále...
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu
Švarc, Ondřej ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého kontextu. Dalším z cílů této práce je pohled na zápis zásady včetně souvisejících institutů do veřejného seznamu - katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část této práce sleduje vývoj superficiální zásady napříč historií, včetně komparace jejího užití v daných právních řádech. Tato část začíná pohledem na římské soukromé právo a jeho vybrané instituty, které byly na základě recepce římského práva přejaty do soudobého českého práva soukromého. Prostor je v této části rovněž věnován právu habsburské monarchie a ustanoveními ABGB, platného na našem území až do roku 1950. Závěr této části je věnován pozemkovému právu v socialistickém Československu a zejména občanskému zákoníku z roku 1964. Následující část je stěžejní kapitolou této práce. Má za cíl nabídnout ucelený pohled na znovuzavedení institutu superficiální zásady v kontextu nejen samotného občanského zákoníku z roku 2012, ale rovněž dalších souvisejících právních předpisů, zejména z hlediska výjimek stanovených v předpisech veřejného práva. Jsou zde vysvětleny vybrané právní pojmy se zásadou...
Formální publicita katastru nemovitostí a ochrana osobních údajů
Tůma, David ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Formální publicita patří mezi základní principy, jež se od nepaměti uplatňovaly při vedení pozemkových knih a později i pozemkových katastrů. Současný katastr nemovitostí převzal funkce obou výše zmíněných institutů, a proto se i v jeho případě uplatní široce pojatá formální publicita. Někteří autoři mají za to, že katastr nemovitostí může plnit svou funkci pouze tehdy, bude-li veřejný neomezeně. Takový názor však naráží na zájem (nejen) zapsaných osob na ochraně soukromí a osobních údajů, které byly uznány za základní lidská práva, a proto jsem přesvědčen, že je zapotřebí nalézt spravedlivou rovnováhu mezi ochranou soukromí a veřejností katastru. Diplomová práce se zabývá jak stávající, tak i předchozí právní úpravou veřejnosti katastru nemovitostí. V případě každé významné legislativní změny se pak snažím o její kritické zhodnocení z hledisek ochrany osobních údajů. První část práce popisuje samotný pojem katastru, historii pozemkových knih i pozemkových katastrů v kontextu státních předchůdců České republiky a konečně i vznik Katastru nemovitostí České republiky. Součástí části je i krátké zařazení zásady formální publicity mezi ostatní principy uplatňované při vedení katastru. Druhá část v obecnosti vymezuje pojem soukromí a dále představuje jednotlivé zásady sloužící k ochraně osobních údajů...
"Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie"
Scheu, Lenka ; Žákovská, Karolina (oponent)
Předmětem této disertační práce je analýza vztahu mezi ochranou životního prostředí na jedné straně a úpravou volného vnitřního trhu Evropské unie na straně druhé. V praxi evropského práva se toto napětí promítá nejen do úpravy volného pohybu zboží, ale také např. do oblasti soutěžního práva. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Volný pohyb zboží jako klíčový princip vnitřního trhu je upraven v článcích 28 - 37 Smlouvy o fungování Evropské unie. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropské unie. Ochraně...
Právní režim pozemků pro výstavbu
Ouvínová, Kristýna ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Tato diplomová práce popisuje právní režim pozemků pro výstavbu, který vyplývá z právních norem práva soukromého a veřejného, a k demonstraci těchto režimů využívá pozemky, na nichž je plánována výstavba obchodního centra. Věnuje se rovněž nedávné novelizaci stavebního zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem této práce bylo charakterizovat procesy a instituty z práva veřejného a soukromého, které mají stěžejní vliv na pozemky pro výstavbu, zaměřit se na jejich vzájemné propojení a demonstrovat jejich použití v praxi na případové studii. Vzhledem k poslední novele stavebního zákona bylo rovněž cílem upozornit na nové či pozměněné instituty vztahující se k právnímu režimu pozemků pro výstavbu a definovat, jakým způsobem novela režim pozemků pro výstavbu změnila. Tato diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je kapitolou úvodní. Poskytuje obecný výčet právních pramenů, z nichž právní režim pozemků pro výstavbu vychází, definuje základní pojmy spojené se stavebními pozemky a charakterizuje případovou studii Obchodní centrum Rotonda. Druhá kapitola se konkrétně zabývá právním režimem pozemků pro výstavbu z občanskoprávního hlediska. Instituty v ní...
Právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním z nevyjmenovaných zdrojů
Bělohoubek, Václav ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Diplomová práce zpracovává problematiku právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním z nevyjmenovaných zdrojů. Nevyjmenované zdroje jsou skupinou stacionárních zdrojů, které nejsou uvedené v příloze č. 2, k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se o různorodou skupinu méně významných zdrojů znečišťování, které obecně podléhají mírnější regulaci než zdroje vyjmenované. Na jedné straně jsou nevyjmenované zdroje menšími znečišťovateli, než jsou zdroje vyjmenované, ale na druhé straně je jich mnohonásobně větší množství. Ve svém souhrnu jsou z hlediska emisí některých látek dokonce největšími znečišťovateli. Nevyjmenované zdroje můžeme dělit na zdroje spalovací a nespalovací. Předmětem práce jsou vzhledem k jejich četnosti zejména nevyjmenované zdroje spalovací. Typickým příkladem takového nevyjmenovaného zdroje je kotel na tuhá paliva určený k vytápění budovy. První část práce se zaměřuje na ochranu ovzduší v obecné rovině a jejím předmětem je i vysvětlení, jakým způsobem se zdroje znečišťování ovzduší dělí. V druhé části je popsán systém nástrojů regulace nevyjmenovaných zdrojů. Práce si klade za cíl u jednotlivých nástrojů nastínit i možnosti jejich reálného uplatnění a posoudit jejich dopad na stav ovzduší. Obsahem třetí části je odpovědnost a dozor v oblasti ochrany ovzduší a...
Právní úprava včelařství.
Prášil, Adam ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Diplomová práce shrnuje aktuální úpravu včelařského práva na území České republiky. Cílem práce je předložit čtenáři souhrnný text, který mu pomůže zorientovat se v právní regulaci včelařství. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první části je popsáno včelařské právo z pohledu soukromého práva a v druhé kapitole z pohledu práva veřejného. Ústředním právním předpisem první části je občanský zákoník. Ten obsahuje úpravu imisí, sousedských vztahů, práva rojového a náhradu škody. Z veřejnoprávních norem se včelařství dotýká zákon o veterinární péči, zákon o rostlinolékařské péči, zákon plemenářský, zákon o potravinách, zákon o daních z příjmu, zákon o poskytování náhrad škody způsobených zvlášť chráněnými živočichy a mnoho dalších. Zákon o veterinární péči společně s prováděcími právními předpisy stanovuje postup při zdolávání nákaz včelstev a podmínky pro kočování se včelami. Rostlinolékařský zákon obsahuje ustanovení, na základě kterých jsou včely chráněny před aplikací prostředků pro ně nebezpečných. Zákon o potravinách a navazující vyhlášky obsahují definici medu. V plemenářském zákoně se nachází úprava evidence včelstev. Zákon o dani z příjmu osvobozuje včelaře, kteří mají méně než 60 včelstev, od placení daní z prodaného medu. Na úseku včelařství vykonává kontrolu a dozor nad...
Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí
Štekr, Pavel ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podkladovými správními akty, které slouží jako prostředky ochrany příslušné oblasti životního prostředí. Pojem podkladový správní akt označuje různé druhy aktů vydaných správními úřady, které slouží jako východisko pro konečné rozhodnutí ve správním řízení. Práce se nezaměřuje pouze na závazné podkladové akty, ale i na další podkladové akty nižší právní síly. Součástí práce je i speciální úprava podkladových aktů pro sankční řízení. Hlavními podklady práce byly: aktuální platná právní úprava této problematiky, odborná literatura, metodiky správních úřadů, rozhodnutí správních soudů a vlastní praktická zkušenost autora. Počátek práce zahrnuje obsah a seznam použitých zkratek. Třetí kapitola obsahuje úvod, kde autor představuje důvod pro výběr tématu práce, tj. časté použití podkladových správních aktů v oblasti životního prostředí a jejich vliv na správní řízení. Dalšími důvody k výběru práce byly různá míra závaznosti a problematické názvosloví těchto aktů a orgánů, které je vydávají. V kapitole je také stručně představena struktura práce. Na úvod navazuje čtvrtá kapitola nazvaná východiska právní úpravy podkladových aktů. Tato kapitola slouží k seznámení se společnými charakteristikami podkladových správních aktů a dalších podkladových aktů obsažených v práci....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Žákovská, Karolína
1 Žákovská, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.