Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice
Rakovská, Jitka ; Kekule, Martina (vedoucí práce) ; Žák, Vojtěch (oponent)
Autor: Jitka Rakovská Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martina Kekule, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování epistemologických názorů studentů na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice a na zdroje schopnosti učit se. Cílem bakalářské práce bylo použít kvalitativní typ výzkumu a zaměřit se na hlubší prozkoumání představ žáků o výše uvedených oblastech. Jako výzkumná metoda byl použit polostrukturovaný rozhovor. Jeho příprava probíhala na základě otázek dotazníku EBAPS (Hodnocení epistemologických názorů na fyzikální vědy). Celkem bylo realizováno devět rozhovorů s žáky gymnázia ve Zlínském kraji. Čtyři rozhovory byly přepsány a okódovány. Pro realizaci rozhovorů byli vybráni žáci rozdílného pohlaví a výsledků ve fyzice. Nejzajímavější bylo sledovat, že žáci se stejnými postoji mohou mít různé názory. Názory na fakta se mezi všemi žáky lišili, ovšem všichni žáci se shodli na tom, že teorii je nejdůležitější pochopit. Klíčová slova: epistemologie, dimenze, kódování, Title: Students's conception about physics as a science, evolving knowledge in science and their oppinions about learning science
Historické experimenty a jejich analogie jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách
Špilínková, Ivana ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
Nazevprace: Historicke experimenty ajejich analogic jako soucast fyzikalmho vzdelavam na stfedm'ch skolach Autorka: Ivana Spilinkova Katedra / IJstav: Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucl bakalafske prace: RM)r. Mgr. Vojtech Zak, Ph.D., katedra-didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalafska prace je zamefena na aktivity souvisejicf s historickymi experimenty. S ohledem na cil bakalafske prace byla provedena dilci reserse cesky psanych i mezinarodnfch zdroju t^kajicfoh se vyuziti historickyoh experimentu ve vyuce fyziky. K dalslmu zpracovanf byl zyglen Oersteduv pokus a historicke metody mefenf tihoveho zrychlem a rychlosti sv§fla. Aktivity zab;yvajlcf se temito pokusy byly overeny ve vyuce fyziky v ruzn;>'ch focnfcfch vyssiho i nizslIo gymnazia. Na zaklade zkusenostl z vyuky byly tyto aktivity upraveny. Navrh prubehu techto aktivit je uveden V materialech urcenych pro ucitele fyziky. Kllcova slova: experiment, historicky experiment, fyzika, fyzika na stfednl skole
Fyzikální vzdělávání jako součást volnočasových aktivit
Brynych, Miroslav ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Mandíková, Dana (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na podporu výchovně-vzdělávacích volnočasových organizací, které se zabývají přírodovědným vzděláváním, ale nikoli primárně. V rámci práce byla provedena rešerše zdrojů neformálního přírodovědného vzdělávání a bylo připraveno sedm aktivit s podpůrnými materiály, jejichž smyslem je neformálně přírodovědně vzdělávat účastníky, ale i organizátory těchto aktivit. Aktivity byly připraveny takovým způsobem, aby respektovaly fakt, že organizátor nemusí mít vysokoškolské přírodovědné vzdělání. Podpůrné materiály mají usnadnit přípravu, provedení a vyhodnocení aktivit. Všechny aktivity byly ověřeny v praxi a to na schůzkách volnočasové organizace Junák - český skaut, z. s. Cílem tohoto ověřování bylo zjistit, zda a jakým způsobem jsou aktivity využitelné v praxi. Pro získání zpětné vazby byl využit strukturovaný rozhovor s organizátory a pozorování. Výsledná podoba podpůrných materiálů je prezentována v diplomové práci.
Implementace vybraných apletů do výuky fyziky
Kotmel, František ; Dvořáková, Irena (vedoucí práce) ; Žák, Vojtěch (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím fyzikálních appletů ve výuce. V první části práce je náhled do problematiky zavádění tabletů do škol. V druhé části jsou uvedeny možnosti využití aplikace Physics at school. Hlavní část práce je obsažena v páté kapitole, kde je uvedeno devět pracovních listů s využitím aplikace Physics at school s autorskými odpověďmi, a v šesté kapitole, kde je vyhodnocení proběhlých hodin s pracovními listy. Listy jsou tvořeny pro žáky základní školy 7. až 9. třídy.
Elektronická učebnice matematických metod fyziky
Kolář, Petr ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Snětinová, Marie (oponent)
Název práce: Elektronická učebnice matematických metod fyziky Autor: Bc. Petr Kolář Katedra: Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí diplomové práce: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky MFF UK Abstrakt: Cílem této práce je navázat na Elektronickou učebnici k předmětu Úvod do ma- tematických metod fyziky a vytvořit další studijní text, který je určen nejen pro studenty prvního ročníku učitelství fyziky na MFF UK, ale který by měl také dal- ším studentům fyzikálních a technických oborů na VŠ pomoci s úvodem do vyso- koškolské matematiky potřebné ve fyzice. Hlavní část této práce vychází z příprav a textů dr. A. Hladíka, prof. J. Podolského a dr. V. Žáka k přednáškám a cvičením předmětu Úvod do matematických metod fyziky a Matematické metody ve fyzice I. Reflektovány jsou také autorovy zkušenosti. Zároveň byla provedena částečná rešerše dalších studijních opor, které se zabývají danou problematikou. Některé zdroje jsou v práci doporučeny. Vytvořený text by měl čtenáři pomoci se základní problematikou neurčitých a určitých integrálů, dvojných a trojných integrálů a integrálů I. druhu se zvláštním zřetelem k jejich aplikacím ve fyzice. Přínos této a předcházející práce studentům je předmětem zkoumání. Předpokládá se další rozšíření textu o partie základních matematických metod ve fyzice. Klíčová...
Kvalita výuky začínajících učitelů fyziky
Martínková, Jana ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Mandíková, Dana (oponent)
Strategickým cílem výzkumu, kam spadá studie v této diplomové práci, je přispět k hledání souvislostí mezi kvalitou výuky a dalšími faktory a prohloubit porozumění kontextu kvality výuky. V souvislosti se strategickým cílem, byla formulována následující výzkumná otázka: Které parametry kvality jsou typické pro výuku vybraných začínajících učitelů fyziky? Celkově jako výzkumný plán tohoto smíšeného výzkumu byla použita případová studie. Kvantitativní část byla pojata jako výzkum ex-post-facto, kde byla data sbírána metodou pedagogického pozorování. Na kvantitativní výzkum navázal kvalitativní, ve kterém byly jako metoda sběru dat využity polostrukturované rozhovory, které umožnily zasadit informace zjištěné během pozorování do širšího kontextu. Výzkumný vzorek se skládal ze čtyř začínajících učitelů fyziky, kteří vyučují na vyšším gymnáziu a jsou absolventy MFF UK. Ukázalo se, že existují parametry kvality, které jsou pro výuku učitelů zapojených do výzkumu společné (např. vysoká fyzikální odbornost, výklad, matematický model, rozvoj abstraktní představivosti, struktura poznatků). Kromě společných znaků se začínající učitelé v určitých oblastech kvality výuky odlišují (např. využití pomůcek, experimenty, práce s textem, aktivita studentů, individuální přístup).
Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity
Ryston, Matěj ; Dvořák, Leoš (vedoucí práce) ; Žák, Vojtěch (oponent)
Elementární výklad obecné teorie relativity na úrovni pochopitelné pro středoškoláky či absolventy středních škol. Práce sestává z průzkumu dostupné literatury a v ní obsaženého přístupu k úvodnímu výkladu teorie relativity, sepsání učebního textu pokrývajícího nutné základy klasické mechaniky, speciální relativity a následně základní myšlenky a závěry obecné relativity. Součástí práce je také didaktický rozbor sepsaného učebního textu. Text předpokládá pouze základní znalosti z fyziky střední školy (převážně mechaniky), proto je vhodný pro široké pole zájemců z řad studentů SŠ i absolventů SŠ. Může posloužit také například jako studijní materiál pro učitele, kteří by rádi obohatili svůj výklad o modernější kapitoly fyziky.
Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK - reflexe a rozvoj
Kolář, Karel ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Kopecká, Václava (oponent)
Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) je mimoškolní fyzikální vzdělávací aktivitou, kterou organizují vysokoškoláci pro středoškoláky. FYKOS je pořádán Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). Jeho hlavními cíli jsou: popularizovat fyziku, vzdělávat středoškoláky, propagovat studium na MFF UK a vytvářet sociální vazby mezi řešiteli (a organizátory). Tato práce je prvním uceleným textem o fungování FYKOSu a první systematickou zpětnou vazbou účastníků a organizátorů k jeho působení. V první části práce jsou popsány jednotlivé aktivity FYKOSu (korespondenční část, soustředění, FYKOSí Fyziklání a další). Druhá kapitola je analýzou statistických dat o řešitelích FYKOSu. Další kapitoly jsou pak věnovány sběru a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, která byla získána formou interview, elektronického a emailového dotazníku. Zvýšená pozornost byla věnována studijnímu a profesnímu vývoji bývalých účastníků. Získané poznatky pak vedly k návrhu možných vylepšení v organizaci FYKOSu, které jsou uvedeny v poslední části práce. Mezi respondenty průzkumu byly zjištěno, že více než polovina bývalých řešitelů se rozhodla nastoupit ke studiu na MFF UK. Z respondentů, kteří uvedli své zaměstnání, pracuje zhruba třetina bývalých účastníků v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a čtvrtina z nich...
Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky
Kolář, Petr ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Koupilová, Zdeňka (oponent)
Název práce: Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit studijní text, který je určen nejen pro studenty prvního ročníku učitelství fyziky na MFF UK, ale který by měl také dalším stu- dentům fyzikálních a technických oborů na VŠ pomoci s úvodem do vysokoškolské matematiky potřebné ve fyzice. Hlavní část této práce vychází z příprav a textů dr. A. Hladíka, prof. J. Podolského a dr. V. Žáka k přednáškám a cvičením před- mětu Úvod do matematických metod fyziky. Reflektovány jsou samozřejmě také autorovy zkušenosti, zejména čerstvá zkušenost s věkovou skupinou, jíž je text věnován. Zároveň byla provedena částečná rešerše dalších studijních opor, které se zabývají danou problematikou. Některé zdroje jsou v práci doporučeny. Vytvo- řený text by měl čtenáři pomoci se základní problematikou systémů souřadnic, limitního počtu a derivací, se zvláštním zřetelem k jejich aplikacím ve fyzice. Přínos této práce studentům bude předmětem dalšího zkoumání. Stejně tak se předpokládá rozšíření textu o další partie základních matematických metod ve fyzice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Žák, Viktor
2 Žák, Vladimír
1 Žák, Václav
2 Žák, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.