Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří
Valachová, Michaela ; Žák, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Vývoj 60 izolovaných konvektivních bouří ve střední Evropě z let 2016 a 2017 je pozorován různými senzory dálkové detekce. Na základě hlášení z Evropské databáze nebezpečných jevů jsou bouře rozděleny do dvou katego- rií: nebezpečné bouře a bouře bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Pomocí radarů, družicových přístrojů a sítě detektorů blesků jsou analyzovány průběhy různých charakteristik bouří, abychom zjistili jejich typické chování. Počet bles- kových výbojů v 5minutových intervalech a jeho změna upozorňuje na potenciální nebezpečnost bouře, proto byl v této práci navržen algoritmus pro detekci jeho náhlého nárůstu. Z jednotlivých případových studií vyplývá, že metody distanč- ních měření podávají komplexní informace o životních cyklech bouří. Klíčové proměnné pro odhad budoucí intenzity bouře jsou objektivně určeny mo- dely logistické regrese a regularizovanou regresí (elastická síť). Jejich schopnost predikce byla prokázána využitím celkem 53 proměnných z prvních 30, 60 a 90 minut sledovaného života bouře. Výsledky modelů naznačují, že nejdůležitějšími prediktory...
Velmi krátkodobá předpověď srážek pro teplou polovinu roku
Mejsnar, Jan ; Sokol, Zbyněk (vedoucí práce) ; Jaňour, Zbyněk (oponent) ; Žák, Michal (oponent)
Současné systémy velmi krátkodobé předpovědi srážek primárně využívají extrapolaci pozorované radarové odrazivosti. Využil jsem extrapolaci a studoval limity předpovědí s využitím konceptu dekorelačního času (DCT). Použil jsem údaje z dvou radarů pokrývajících území České republiky z teplých částí čtyř let a spočítal DCT v závislosti na vybraných podmínkách popisujících stav atmosféry. Zjistil jsem, že průměrné DCT pro extrapolaci je 45,4 minut. Průměrné zvýšení DCT v porovnání s persistentní předpovědí je 13,4 minut. Nicméně v závislosti na meteorologických podmínkách může DCT vzrůst nebo klesnout o více než 40%. Také jsem zkoumal vývoj DCT během dvou vybraných konvektivních událostí. Zjistil jsem, že DCT se může výrazně měnit v čase, což je důsledek změny charakteru atmosféry během konvektivní události.
Single-Step Purification of Raw Biogas to Biomethane Quality by Hollow Fiber Membranes without any Pre-Treatment – Innovation in Biogas Upgrading.
Žák, Michal
Herein, a radical innovation in biogas production is presented using a single-step membrane purification technology without any necessary pre-treatment steps for contaminant removal. Asymmetric hollow fiber membranes with a thin, selective, non-porous layer made from polyester carbonate on the bore side were successfully used in a single-step raw biogas upgrading process at biogas plant Choťovice in Czech Republic.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zhodnocení přínosu zahrnutí urbanizace do předpovědního modelu počasí
Nováková, Tereza ; Halenka, Tomáš (vedoucí práce) ; Žák, Michal (oponent)
Městská zástavba představuje umělý zásah do přirozeného prostředí, vyznačuje se velkou prostorovou proměnlivostí a specifckými mechanickými, radiačními, tepelnými a chemickými vlastnostmii Navzdory rostoucímu rozlišení současné numerické modely využívané operativně pro předpověď počasí stále nedostatečně postihují vliv lokální městské zástavby na meteorologické jevy mezosynoptického měřítkai Je proto nutné do nich zahrnout nějaký z modelů městské zástavby, které jsou speciálně navržené, aby dokázaly parametrizovat procesy specifcké pro městské prostředí, jež nejsou rozlišitelné v rámci sítě numerického modelui V práci jsou vysvětleny hlavní meteorologické charakteristiky městského prostředí (napři vliv na strukturu mezní vrstvy, radiační a tepelnou bilanci městského povrchu nebo městský tepelný ostrov), představeny základní principy zahrnutí vlivu města do numerického předpovědního modelu a popsány možnosti parametrizace procesů spojených s městskou zástavbou v předpovědním modelu WRF (Weather Reseach and Forecasting)i S tímto modelem byly provedeny validační experimenty pro letní a zimní epizodu v nehydrostatickém režimu s rozlišením 3,3 km, kde byly otestovány různé možnosti zahrnutí městské parametrizace, nastavení denního průběhu antropogenního tepla a přínos použití poměrného land-usei Ze...
Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří
Valachová, Michaela ; Žák, Michal (vedoucí práce) ; Bližňák, Vojtěch (oponent) ; Simon, André (oponent)
Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Vývoj 60 izolovaných konvektivních bouří ve střední Evropě z let 2016 a 2017 je pozorován různými senzory dálkové detekce. Na základě hlášení z Evropské databáze nebezpečných jevů jsou bouře rozděleny do dvou katego- rií: nebezpečné bouře a bouře bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Pomocí radarů, družicových přístrojů a sítě detektorů blesků jsou analyzovány průběhy různých charakteristik bouří, abychom zjistili jejich typické chování. Počet bles- kových výbojů v 5minutových intervalech a jeho změna upozorňuje na potenciální nebezpečnost bouře, proto byl v této práci navržen algoritmus pro detekci jeho náhlého nárůstu. Z jednotlivých případových studií vyplývá, že metody distanč- ních měření podávají komplexní informace o životních cyklech bouří. Klíčové proměnné pro odhad budoucí intenzity bouře jsou objektivně určeny mo- dely logistické regrese a regularizovanou regresí (elastická síť). Jejich schopnost predikce byla prokázána využitím celkem 53 proměnných z prvních 30, 60 a 90 minut sledovaného života bouře. Výsledky modelů naznačují, že nejdůležitějšími prediktory...
Multimodelové srovnání kvality předpovědi počasí
Žáček, Ondřej ; Žák, Michal (vedoucí práce) ; Brožková, Radmila (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním a verifikací tří globálních numerických předpovědních modelů a to GFS, ECMWF, NEMS. Cílem práce je jednak provést srovnání jejich předpovědí na 48 hodin, pomocí pro tuto práci speciálně zkonstruovaného indexu shody modelů, a vyhodnotit tak prediktabilitu počasí. Dále pak představit základní verifikační metody a jejich aplikaci pro verifikaci předpovědi, z již zmíněných modelů, proti staničním pozorováním v rozlišení 2 ř x 2 ř lat/lon v období 1. 6. 2017-28. 2. 2018. Výsledky ukazují, že nejhorší prediktabilita je v oblastech pevninských ledovců, velkých světových pohoří a v oblasti ITCZ. Nejlepší je naopak v oblastech subtropických anticyklón nad oceány. Verifikací teploty vzduchu jsme zjistili výrazné shlazování denního chodu teploty ve všech modelech. Biasy relativní vlhkosti jsou silně negativně korelovány s biasy teploty, skill score je ale pro relativní vlhkost výrazně horší než pro teplotu. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře obstál ve všech verifikačních metrikách ze všech zkoumaných veličin nejlépe. Rychlost větru je modely vesměs nadhodnocována. V případě srážek závisí výsledek verifikace na volbě prahové hodnoty. Modely výrazně nadhodnocují četnosti výskytu velmi slabých srážek, u silných srážek je tomu naopak, zlom nastává v intervalu 0,3-1 mm/3 h....
Separation of Gasses by Supported Liquid Membranes.
Izák, Pavel ; Žitková, Andrea ; Žák, Michal ; Vejražka, Jiří ; Kárászová, Magda ; Petrusová, Zuzana
Two swollen polyamide thin-film composite membranes were tested for effective CO2/CH4 separation. It was found that the water wettability has a key role for the separation of binary mixture representing a raw biogas, i.e. containing CO2 and CH4. The transport properties were analyzed by means of a mathematical model simulating gas permeation. A new modification of the mass transport coefficient model provided the concentration profiles of individual components on both sides of the membrane (inaccessible in experiments). Furthermore, the model enabled the evaluation of the mass transport coefficients of the gases in the mixture under varying stream flow rates and arrangements with respect to the membrane separation cell size. Therefore, the possibility of scale-up was discussed for both membranes and flow cell arrangement. Although the mathematical model was developed for a flat sheet membrane configuration, the results can be applied for a real spiral wound module with a wider surface.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Extreme precipitation in low mountain ranges in Central Europe: a comparative study between the Vosges and the Ore mountains
Minářová, Jana ; Müller, Miloslav (vedoucí práce) ; Žák, Michal (oponent) ; Caumont, Olivier (oponent)
disertační práce Silné srážky souvisí s povodněmi, tedy jedním z nejčastějších přírodních ohrožení ve střední Evropě. Podrobné pochopení silných srážek je předpokladem k účinnému řízení rizik a přesnějším projekcím srážek, které zvláště na regionální úrovni zahrnují nejistoty. Tato disertační práce se zabývá silnými srážkami ve dvou středně vysokých pohořích ve střední Evropě - v Krušných horách (OM) a Vogézách (VG), kde se projevuje orografický efekt na srážky. Na základě rešerše dostupné literatury o srážkách v OM a VG bylo před analýzou extrémů zapotřebí provést dosud chybějící analýzu časového rozdělení srážek ve VG. Původní soubor denních úhrnů srážek ze 14 meteorologických stanic byl rozšířen na 168 stanic, čímž bylo zahrnuto širší okolí VG. Analýza časového rozdělení srážek ve VG za období 1960-2013 vedla ke klasifikaci stanic na: (i) horské stanice se zimním maximem srážek a nejvyššími průměrnými ročními úhrny díky orografickému zesílení srážek, (ii) stanice na závětrných svazích se dvěma maximy (letním a zimním), (iii) stanice v závětří (Hornorýnská nížina) s letním maximem a nejnižšími průměrnými ročními úhrny vlivem srážkového stínu a kontinentálnějším rysům, (iv) stanice na návětrné straně s minimálním vlivem pohoří a rovnoměrným (oceánickým) ročním chodem a maximem na podzim. Analýza...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 ŽÁK, Martin
3 Žák, Marek
9 Žák, Martin
1 Žák, Matúš
1 Žák, Matěj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.