Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sexuální segregace ryb čeledi Cyprinidae ve VN Římov
Žák, Jakub ; Prchalová, Marie (vedoucí práce) ; Čech, Martin (oponent)
Sexuální segregace, tedy odlišné využívání prostoru každého z pohlaví je rozšířený fenomén živočišné říše. V důsledku segregace dochází k odlišení potravy, habitatu či rizika predace mezi pohlavími. Mimo mořské prostředí není u ryb téměř vůbec prostudována a to ani u druhů s tak širokým areálem rozšíření jako jsou cejn velký (Abramis brama), ouklej obecná (Alburnus alburnus) a plotice obecná (Rutilus rutilus). Tato práce zkoumala sexuální segregaci u zmiňovaných třech druhů ryb a to jak na úrovni předpokladů pro sexuální segregaci jako je odlišná velikost pohlaví a věková struktura, tak i samotnou sexuální segregaci na úrovni potravních rozdílů mezi pohlavími či odlišným využíváním habitatů v prostoru VN Římov. K tomu bylo využito tenatních odlovů v epilimnionu na čtyřech lokalitách v podélném gradientu nádrže. Vzorkování proběhlo vždy v srpnu mezi lety 2009 - 2016. Bylo potvrzeno, že z hlediska životních historií se samice oukleje obecné a plotice obecné dožívají vyššího průměrného věku a jsou větší než samci. U cejna velkého nebyl prokázán věkový rozdíl mezi pohlavími, ale velikostní pohlavní dimorfismus směrem k větším samicím byl splněn. Analýza potravy naznačila, že samci cejna velkého by mohli mít odlišnou potravní niku než samice, jelikož je v jejich potravě vyšší zastoupení detritu, malých...
Šikana v pracovněprávních vztazích
Žák, Jakub ; Soušková, Milena (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Problematika šikany v pracovněprávních vztazích je stále velmi aktuálním tématem. Hlavním cílem této práce je prokázat, že výskyt šikany v českých pracovněprávních vztazích stále není na ústupu a navzdory veškeré snaze o jeho vymýcení neustále vzrůstá. V prvních dvou kapitolách jsou nejprve definovány základní pojmy, které jsou s problematikou šikany úzce spjaty a následně je zkoumána její dosavadní právní úprava na rovině mezinárodní, evropské i vnitrostátní. Výsledkem třetí kapitoly je ucelený souhrn dostupných prostředků, kterými se může oběť diskriminace či šikany na pracovišti bránit. Praktická část, která se opírá o průzkum z let 2011, 2013 a 2015, se zabývá výskytem jednotlivých projevů šikany v českých pracovněprávních vztazích, průměrnou frekvencí a délkou trvání těchto projevů a způsoby, jak při řešení šikany na pracovišti její oběti postupují.
Metody studia preference habitatů a mikrohabitatů sladkovodních ryb v regionu střední Evropy
Žák, Jakub ; Švátora, Miroslav (vedoucí práce) ; Drozd, Bořek (oponent)
Malé vodní toky jsou běžným druhem habitatu střední Evropy a jedná se o poměrně nestabilní prostředí s překotně se měnícími podmínkami. Habitaty můžeme zkoumat na třech úrovních a těmi jsou makrohabitat, mesohabitat a mikrohabitat. Habitatové preference ryb upoutaly pozornost již Antonína Friče, který se na makrohabitatovém měřítku pokusil popsat měnící se gradient rybích společenstev od pramene k ústí toku. Habitatové preference zkou- máme z hlediska prostorového (substrát, hloubka, úkryt), časového (sezona, den/noc), biotic- kého (vnitrodruhové a mezidruhové interakce, predace) a abiotického (rozpuštěné látky ve vodě, rychlost proudu ad.). Pro získávání dat je nezbytně nutné zvolit vhodné místo a správ- nou strategii sledování společenstev (elektrolov, telemetrie, videosnímání). Měří se pokud možno všechny parametry, jež mohou mít na zkoumané společenstvo vliv ve vztahu k habitatovým preferencím. K vyhodnocování získaných dat se využívá mnohorozměrných statistických metod (např. PCA, RDA, CCA, CA). V současnosti dochází k rychlému vývoji této oblasti zejména kvůli sílícímu tlaku na mapování vlivu člověka na prostředí. Cílem této bakalářské práce je prezentovat vlastnosti prostředí, ovlivňující habitatovou preferenci ryb, přinést aktuální přehled v metodice zjišťování habitatové preference ryb v...
Analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení
Žák, Jakub ; Nováková, Svatava (oponent) ; Blahutková, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sportovní organizace VSK Technika Brno. Tato práce bude rozdělena do několika částí. V první řadě se budu věnovat části teoretické, následně pak provedu analýzu klubu pomocí analýzy PEST a SWOT analýzy. Dále provedu šetření pomocí technik ankety a rozhovoru. Na základě zjištěných údajů podám následně návrhy na zlepšení a jejich přínos klubu.
Neuronové sítě pro lokalizaci lidského obličeje
Žák, Jakub ; Štancl, Vít (oponent) ; Švub, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím vícevrstvých neuronových sítí na problém lokalizace lidského obličeje ve statickém obraze. Tato metoda má obecně dobré generalizační schopnosti a proto není nutné sestavovat složité modely analyzovaných dat. Je také rozebrána možnost využití neuronové sítě s pozměněnou architekturou.
Monitorování budovy pomocí bezdrátové senzorové sítě se statickou topologií
Koudelka, Jan ; Žák, Jakub (oponent) ; Samek, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci bezdrátové senzorové sítě (WSN) pro monitorování budovy a získávání dat v reálném čase. Pro práci na projektu jsou zvoleny senzorové uzly micaZ. Náplní práce je vytvoření sítě se statickou topologií a tomu odpovídající návrh způsobu komunikace. Takto navržená síť se skládá z několika uzlů, z nichž jeden vykonává funkci base station (základny) připojené přes USB rozhraní k počítači, na kterém budou získaná data zpracována a vyhodnocena. Kromě návrhu samotného je úkolem implementovat navržený protokol komunikace mezi uzly a přeposílání dat, dále pak vytvořit obslužné programy pro senzorové uzly a aplikaci, která bude získaná data průběžne vyhodnocovat a textově i graficky zobrazovat. Součástí práce je navíc úvod a základní informace k simulačnímu nástroji TOSSIM, který umožnuje testování vyvíjených aplikací bez nutnosti fyzické instalace na uzlech micaZ.
Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Melichar, Josef ; Žák, Jakub (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru RSI, indikátoru MACD a také stochastického indikátoru. V závěru jsme také testovali vlastnosti indikátoru kombinovaného a to stochastického s indikátorem MACD. Pro každý indikátor byl vytvořen obchodní systém na kterém jsme testovali vlastnosti systému. Z výsledku jsme schopni vyčíst, že optimalizací můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků a značně zvýšit výnosnost indikátoru. Indikátory, které se jevily jako nevýnosné, byly po optimalizaci výnosné. Nicméně testování technických indikátorů není dostatečné pro stabilně výnosné obchodování.
Aplikace pro zarovnávání částí DNA
Kašpárek, Tomáš ; Žák, Jakub (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami zarovnání sekvenci DNA se zaměřením na rychlost prováděného úkonu a jeho optimálnost. Výsledkem práce je několik programů, které předvádějí zarovnávací algoritmy a jejich verze programované za použití knihoven OpenCL, které jsou optimalizované na rychlost výpočtu. Text této práce seznamuje čtenáře s problematikou zarovnání DNA a jejím významem v biologii. Dále jsou zde prezentovány algoritmy pro zarovnání DNA a možnosti jejich paralelizace za použití knihoven pro paralelní zpracování dat jako jsou CUDA či OpenCL.
Šachový program s různými variantami šachů s rozdílným počátečním rozestavěním figur
Dvořák, Pavel ; Žák, Jakub (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozborem všech komponent potřebných pro implementaci moderního šachového programu. Cílem je implementace několika šachových variant za použití struktur a algoritmů používaných v profesionálních šachových programech. Práce se zabývá principem reprezentace šachovnice v počítači a faktory hodnocení stavu hry jak v klasickém šachu, tak v implementovaných variantách. Nakonec obsahuje popis a srovnání rozhodovacích algoritmů a jejich rozšíření.
Rozpoznávání ručně psaného písma
Jelínek, Radek ; Žák, Jakub (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozpoznáváním ručně psaného písma a jeho převod do digitální podoby. Rozpoznávání je zaměřeno na rozpoznávání českých písmen a zjištění úspěšnosti při nevyužití slovníku u rozpoznávání slov. V dokumentu je uvedeno porovnání s komerčními aplikacemi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 ŽÁK, Jakub
3 Žák, Jan
3 Žák, Jaromír
3 Žák, Jaroslav
12 Žák, Jiří
4 Žák, Josef
1 Žák, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.