Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Velikost jednotlivých lipoproteinových částic u různých patologických stavů
Dušejovská, Magdaléna ; Žák, Aleš (vedoucí práce) ; Kalousová, Marta (oponent) ; Kraml, Pavel (oponent)
Metabolický syndrom (MS) a terminální renální selhání (ESRD) jsou dvě klinicko- patologické jednotky se zvýšeným rizikem aterosklerotických kardiovaskulárních komplikací, které mají závažné dopady na kvalitu života pacientů. K určení míry rizika aterosklerózy mohou přispět znalosti o změnách distribuce jednotlivých lipoproteinových tříd. Předmětem studií zahrnutých v této disertační práci bylo stanovení subfrakcí LDL a HDL u těchto patologických stavů s cílem zjistit, se kterými klinickými a biochemickými odchylkami jsou změny subfrakcí u pacientů asociovány. První, placebem kontrolovaná, studie sledovala vliv podávání vícenenasycených mastných kyselin řady n-3 (PUFA n-3) pacientům s MS, rozděleným na skupinu statinovou, která zahrnovala 36 pacientů, a na skupinu 24 probandů bez terapie statiny. Druhá studie zahrnovala 57 pacientů s ESRD léčených vysokoobjemovou on-line hemodiafiltrací (HV-HDF). Parametry pacientů se porovnávaly při vstupu do studie a po 5 letech trvání HV-HDF. Výsledky těchto skupin byly porovnávány s parametry kontrolní skupiny, ve které bylo zařazeno 50 pacientů bez známek ESRD, párovaných na věk a pohlaví. V první studii vedla suplementace PUFA n-3 ke snížení hladin triacylglycerolů a obsahu cholesterolu v lipoproteinech VLDL a zvýšení HDL-C. U podskupiny osob, které měly...
Výživa při dně - od historie po současnost, reálné možnosti ovlivnění výživou a důsledky plnění přísných stravovacích omezení
Látalová, Ivana ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Žák, Aleš (oponent)
Jedná se o krátkou práci věnovanou onemocnění zvané dna. Práci je možné rozčlenit na 3 části. První část práce se věnuje vývoji onemocnění a jeho léčbě. Dále je popsána současná farmakologická léčba dny a nejnovější léky na tuto nemoc. Protože je práce zpracována jako závěrečná v oboru nutriční terapie, tvoří její velkou část dietní opatření a dieta, která je vhodná k dodržování při tomto onemocnění. Součástí práce je i výzkum mezi pacienty s onemocněním dna. Tito pacienti byli dotázáni na znalosti o jejich onemocnění, věk, pohlaví a dodržování diety. Výzkum vyhodnocuje, zda pacienti konzumují alkoholické nápoje. Projekt hledal i jednotlivé lékaře podle profesí, u kterých se pacienti se dnou léčí. Údaje pro výzkum byly získány anonymně od pacientů v lékárně. Výzkum byl vyhodnocen s pomocí grafů. Výsledky získané tímto výzkumem nejsou příliš optimistické. Pacienti mají neúplné informace. Dietu většinou nedodržují. Většina pacientů se přiznala i ke konzumaci alkoholických nápojů. Závěrem práce je konstatování, že by bylo možné zlepšit zdravotní stav pacientů trpících dnou dodržováním dietního režimu a zásad zdravého životního stylu. Klíčová slova: dna, nutriční terapie, výživa, dieta, revmatologie
Vliv menopauzy na rizikové faktory aterosklerózy
Lejsková, Magdalena ; Alušík, Štefan (vedoucí práce) ; Žák, Aleš (oponent) ; Kvapil, Milan (oponent)
Úvod: Kardiovaskulární riziko žen je nízké v reprodukčním věku, ale rychle stoupá po menoapuze. Je známo, že při výpadku sekrece ovariálních estrogenů stoupá cholesterolemie, a řada studií prokázala rostoucí výskyt metabolického syndromu (MS) po menopauze. Přesto pro většinu komponent MS podobně jednoznačné důkazy scházejí a ani nebyl zjištěn růst inzulinové rezistence vlivem menopauzy. Cílem naší práce bylo sledovat vliv menopauzy na vybrané kardiovaskulární rizikové faktory českých žen. Metodika: Byl získán náhodný 5% vzorek 909 žen z Prahy 4 ve věku 45-55 let. Byly provedeny odběry krve nalačno, zaznamenána podrobně anamnéza, byla provedena antropometrická vyšetření a ultrazvukové vyšetření arterií. Výsledky: Postmenopauzální stav, nikoliv věk, byl v mnohorozměrné regresní analýze jediným prediktorem kombinovaných ukazatelů - MS podle definice NCEP-ATPIII (p = 0,03) i aterogenních lipidových indexů (celkový cholesterol/HDL-C p = 0,002; LDL-C/HDL-C p = 0,004; apolipoprotein B/apolipoprotein A-I p = 0,004). Věk byl nejsilnějším prediktorem jednotlivých faktorů MS, s menopauzálním stavem byl asociován jen obvod pasu (p = 0,03), ale u všech faktorů byl po menopauze vyšší kumulovaný výskyt. Nestoupal index izulinové rezistence, HOMA-IR, a teprve podrobnější hodnocení po decilech ukázalo, že po menopauze jsou...
ANCA-Associated Vasculitides : Complex Diagnostic Approach
Hrušková, Zdenka ; Posová, Helena (vedoucí práce) ; Stříž, Ilja (oponent) ; Žák, Aleš (oponent)
Cíle práce: Cílem této práce bylo zhodnotit parametry buněčné imunity u pacientů s ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Autoantibodies - autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů)-asociovanými vaskulitidami (AAV) v různých stádiích onemocnění, s různou terapií a s ohledem na jejich dlouhodobou prognózu. Metodika: Vyšetřeno bylo 69 pacientů s AAV, 30 zdravých jedinců a 20 pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Metodou průtokové cytometrie jsme u buněk periferní krve stanovovali následující markery: povrchové molekuly (CD4, CD8, CD3, CD19, CD80, CD86, HLA-DR, CD28, CXCR3, CCR5, CD30 a CRTH2) a intracelulární cytokiny (interferon gama (IFN), tumor nekrotizující faktor alfa (TNF), interleukin (IL)-2 a IL-4 v CD3+ T buňkách a IL-10 a IL-12 v monocytech). Výsledky: Pacienti s AAV měli ve srovnání se zdravými kontrolami snížený celkový počet lymfocytů, CD4+ buněk a CD4+CD45RA+ buněk (p<0.001). Aktivní pacienti měli zvýšenou expresi molekul CD30 a CRTH2 (p<0.05). Zvýšená exprese CCR5 přetrvávala i v remisi. Zvýšená exprese HLA-DR, expanze CD28 subpopulace a zvýšená produkce IFN byly pozorovány v remisi, ale ne u aktivní AAV. Pacienti v remisi, u kterých byl během dlouhodobého sledování zaznamenán relaps, měli významně nižší produkci IL-10 než ti bez relapsu (p<0.01). Závěry: Naše data celkově prokazují...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Žák, Adam
1 Žák, Aleš,
1 Žák, Aleš,
1 Žák, Antonín
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.