Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poezie Sebastiana Satty
Šimková, Petra ; Žáčková, Magdalena (oponent)
(česky) Hlavním tématem této rigorózní práce je básnická tvorba předního sardského básníka Sebastiana Satty, tématické konstanty a obraz Sardinie v jeho tvorbě. Práci otevírá stručný historický, sociální a politický kontext Sardinie od sjednocení Itálie po první světovou válku. Následují kapitoly, věnující se básníkovu životu a dílu, posléze jeho začlenění do širšího kontextu italské poezie na přelomu 19. a 20. století a vlivu soudobých autorů na jeho tvorbu. Po úvodním představení básníkova života a doby, ve které tvořil, následují kapitoly, ve kterých je podrobně analyzována celé dílo Sebastiana Satty. Je zde věnován prostor i otázce jazyka, či jednotlivým tématickým konstantám básníkovy tvorby. Následují rozbory drobné poezie a básnických sbírek v chronologickém pořadí. Jedná se o sbírky Nella Terra dei Nuraghes, Versi ribelli, Canti barbaricini a Canti del Salto e della Tanca. Po jejich rozborech následuje kapitola věnující se motivické analýze vybraných Sattových básní ve srovnání s poezií Carducciho a Pascoliho a kapitola mapující ohlasy na Sattovo dílo. V závěru práce jsou na základě výše zmíněných analýz zhodnoceny jednotlivé konstanty v básnické tvorbě Sebastiana Satty a jejich vývoj v rámci jednotlivých sbírek.
Dopisy Pietra Aretina Tizianu Vecellimu
Krčmová, Michaela ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
(česky) Tato práce se zabývá renesančním porovnáváním jednotlivých druhů umění, takzvaným paragone, v tomto případě literatury a malířství. Ve druhé kapitole jsou stručně nastíněny biografické údaje Pietra Aretina s ohledem na jeho literární vývoj. Stěžejní částí této práce je překlad a analýza šesti literárních obrazů v dopisové kolekci Pietra Aretina malíři Tizianu Vecelliovi. V závěru jsou formulovány společné znaky těchto listů, jež můžeme označit za subžánrovou variantu epistolární literatury, charakteristickou pro dané období i povahu sociálních vztahů benátské společnosti Cinquecenta. Klíčová slova (česky) Aretino, Tizian, literatura, dopis, obraz, portrét, plátno, porovnání, společnost, renesance
Svět italské komicko-realistické poezie
Žáčková, Magdalena ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Špička, Jiří (oponent) ; Herůfek, Jan (oponent)
RESUMÉ Disertační práce Svět italské komicko-realistické poezie mapuje převážně v chronologickém řazení italskou poezii, která bývá nazývána jako "giocosa" či "comico-realistica" - v českém překladu nejlépe poezie komicko-realistická. Postupně jsou analyzovány základní tematické okruhy a jednotlivá topoi tohoto žánru a na příkladech jsou prokazovány teze týkající se existence, charakteristiky a kvality tohoto žánru a komična v něm obsaženého. Po úvodu následuje analýza komicko-realistické poezie prvního období, kdy zažívala značný rozkvět, tedy první poloviny 14. století, zahrnující přibližně léta 1280-1340. Po analýze některých sonetů Rustica di Filippi, považovaného za emblematického zakladatele žánru na italském území, se rozbory věnují postupně tématům, jako je bachtinovské obrácení hodnot a zdánlivý protest proti světu, chudoba a peníze, žena a antistilnovismus v sonetech většího počtu básníků tohoto období, z nichž nejtypičtější je Cecco Angiolieri. Nejsou opomenuta ani témata s realističtějším ukotvením, především pak sonety s náboženskou a politickou tematikou. Značná pozornost je také věnována otázce autobiografie či pseudoautobiografie v komicko-realistických textech. Na základě rozboru díla Folgora da San Gimignano a jeho "protějšku" Cenne da la Chitarra je pak vznesena otázka, nakolik je tento...
Lorenzo de' Medici a komicko-realistická poezie
Večeřová, Dobromila ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dobou a dílem Lorenza de' Medici. V první části práce je Lorenzova osobnost představena a uvedena do historického a kulturního kontextu. Samostatná kapitola je, vzhledem k jeho důležitosti pro společenskou změnu, věnována humanismu a jeho významným osobnostem, následně je zmíněn novoplatonismus a Lorenzovy mecenášské a kulturní aktivity. Druhá část práce se věnuje vlastní tvorbě Lorenza de' Medici, přičemž zvláštní pozornost se obrací především k jeho lidově inspirovaným komickým skladbám, které jsou prakticky analyzovány, konkrétně několik karnevalových písní (canti carnascialechi) a báseň Nencia da Barberino. Na závěr je krátce pojednáno o kontroverzi týkající se spojitosti mezi Lorenzovýmí díly a jeho vládou. Klíčová slova: Lorenzo de'Medici, humanismus, novoplatonismus, volgare, mecenášství, komicko-realistická poezie, karnevalové zpěvy.
"Virtú" a "fortuna" v italské literatuře 16. století
Tarasova, Polina ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat vývoj významů konceptů virtù a fortuna v literatuře italského cinquecenta a následně pak oba koncepty konfrontovat s životní praxí. Díla, na základě kterých bude provedena analýza, jsou: traktát Il Principe (Vladař) Niccola Machiavelliho, traktát Il Cortegiano (Dvořan) Baldassara Castigliona a autobiogrfie La Vita (Vlastní životpis) Benvenuta Celliniho. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je stručným úvodem k celé práci. Ve třetí kapitole je představen Niccolò Machiavelli, jeho život a dílo, následuje sémantická analýza pojmů: virtù a fortuna v textu Vladaře. Ve čtvrté kapitole je představen Baldassare Castiglione, jeho život, dílo, a také rozbor sémantických proměn, ketrých pojmy virtù a fortuna v jeho díle nabývají. V páté kapitole je představen Benvenuto Cellini, jeho život a dílo, dále jsou teoretické koncepty virtù a fortuna rozebrány na příkladě myšlení reálného člověka. Šestá a poslední kapitola má rekapitulační charakter, konfrontuje významové odstíny obou pojmů ve všech dílech a poukazuje na odlišnosti a podobnosti mezi jednotlivými autory.
Život Benvenuta Celliniho
Tyšerová, Tereza ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Předmětem této diplomové práce je Celliniho literární dílo: Vlastní životopis. Nejprve je zde v rámci kulturně-historického kontextu představen jeho medailonek, stejně jako události, které nejznačněji ovlivnily jeho uměleckou kariéru. Nato jsou představeni další význační životopisci doby a následně jsou analyzovány nejdůležitější momenty jeho Života i on sám jako jedinečné individuum reprezentující italské Cinquecento. V samostatné kapitole je pak jeho Život konfrontován s Životy umělců Giorgia Vasariho, a to především s Michelangelem Buonarrotim, jeho celoživotním učitelem. Závěrečná kapitola je pak věnována renesanční představě o zbožštělém umělci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Italská novela od středověku po 17. století
Střítezská, Monika ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Tématem této diplomové práce je žánr novely a to konkrétně jeho vývoj od středověku do 17. století na území Itálie. Cílem práce je: 1. vytvořit panoramatický přehled nejvýznamnějších autorů novel, jejich děl, poukázat na stylistické a jazykové prostředky, které autoři používají a ukázat, jak se tyto mění napříč staletími. 2. na části vybraných textů poukázat na fixní a proměnlivé prvky, které se v novelách ve výše zmiňovaném období objevují. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sedm smrtelných hříchů v italské literatuře 14. století
Šilarová, Veronika ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Cílem této práce je pojednat o zobrazení sedmi smrtelných hříchů v italské literatuře 14. století na základě analýzy literárních pramenů, pocházejících od tří nejvýznamnějších autorů tohoto období. Hlavními analyzovanými díly jsou alegorická skladba La divina commedia (Božská komedie) od Danta Alighieriho, soubor novel Il Decameron (Dekameron) a alegoricko-pastorální skladba Ninfale d'Ameto (Komedie o florentských nymfách) Giovanniho Boccaccia, a v neposlední řadě pak latinské dílo Francesca Petrarky Secretum meum (Mé tajemství). Diplomová práce obsahuje osm kapitol. První tři kapitoly mají úvodní charakter; pojednávají o pojmu hříchu obecně, o tradičním katolickém pojetí sedmi smrtelných hříchů ve středověku, a představují historický kontext Itálie 14. století. Čtvrtou kapitolou začíná ústřední část celé práce. Zde jsou postupně představeni Dante, Boccaccio a Petrarca, jejich pojetí smrtelných hříchů, jejich názory na vztah mezi hříchy a láskou, na vztah mezi hříchy a ctnostmi, a také jejich pohled na příčiny smrtelných hříchů a na možné způsoby jak se jich vyvarovat. Práci pak uzavírá osmá kapitola, shrnující poznatky z kapitol předchozích. V kapitole je také poukázáno na podobnosti a odlišnosti mezi autory, a zároveň je zde naznačen jistý posun v přístupu k sedmi smrtelným hříchům, který se...
Straparola, Basile a české pohádky
Střítezská, Monika ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou sbírky dvou italských autorů: Giovan Francesca Straparoly a Giambattisty Basileho, které obsahují jako jedny z prvních v Itálii motiv pohádky. Cílem práce bylo ukázat na jakých základech výše zmíněné sbírky stojí, přiblížit si jejich obsah, jazykové a stylistické prostředky a tyto skutečnosti následně porovnat s pohádkami českými, konkrétně s pohádkami Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Boccacciův Dekameron
Tyšerová, Tereza ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je Boccacciovo vrcholné dílo Dekameron. Nejprve je zde v rámci historického kontextu představen Boccacciův život, jeho dílo a aspekty, které napomohly formovat jeho spisovatelskou osobnost. Následně je podrobněji rozebrána tematika a struktura Dekameronu a Boccacciovy prehumanistické myšlenky. V samostatné kapitole jsou analyzovány některé jeho novely. Na závěr je stručně charakterizováno dílo Boccacciových následovníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 ŽÁČKOVÁ, Magdaléna
3 Žáčková, Markéta
2 Žáčková, Martina
2 Žáčková, Michaela
1 Žáčková, Miluše
1 Žáčková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.