Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzájemný pohled Turecka a vybraných arabských zemí na základě tisku
Dedková, Aneta ; Malečková, Jitka (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
Tématem bakalářské práce je vzájemný pohled Turecka a vybraných arabských zemí - Egypta, Sýrie, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů - od července 2016 do dubna 2017. Zvolené období rámují dvě významné události v Turecku - pokus o převrat v červenci 2016 a referendum o změně ústavy v dubnu 2017. Práce bude vycházet ze stručného přehledu zahraniční politiky Turecka (ve vztahu k vnitropolitickému vývoji po nástupu AKP) a jednotlivých arabských zemí, zvláště po tzv. Arabském jaru. Cílem práce je sledovat rozdíly mezi postojem jednotlivých arabských zemí k Turecku a zkoumat, zda a jak se turecký pohled na jednotlivé arabské země liší. Téma bude zpracováno na základě tureckých a arabských novin vydávaných v angličtině (Al-Ahram, SANA, The National, Arab News, Daily Sabah) za použití metody mediální analýzy.
Ibn al-Amír as-San'ání a jeho význam v islámském reformismu
Rumpl, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Beránek, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se věnuje jemenskému reformátorovi Ibn al Amírovi aṣ Ṣanʿání 1768), který byl jedním z učenců pocházející ze zajditského prostředí snažících se o reformu islámu především v podobě studia sunnitských sbírek ḥadíthů a puristického pojetí věrouky a kultu. Práce je založena na představení několika oblastí, které formovali jeho život a názory. společensko náboženská reformátorova studia v a Medíně a jejich vliv na jeho učení, posléze pak představení několika témat, kterým se věnoval.
Islám a životní prostředí: ekologická témata očima současných islámských právníků a filosofů
Koláček, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Novák, Ľubomír (oponent)
Práce se zabývá soudobými výklady islámské náboženské etiky ve vztahu k problematice životního prostředí. V první části je představena teoretická perspektiva, která na zkoumaný problém nahlíží jako na historicko-sociologický problém spočívající v procesu interakce moderního fenoménu environmentalismu s tradičním rámcem náboženské etiky. Druhá část se zaměřuje na analýzu těch částí posvátné textové tradice, které jsou v soudobých interpretacích environmentální problematiky z perspektivy islámu využívány, a podává jejich strukturovaný přehled. Ve třetí části jsou rozlišeny a analyzovány tři hlavní soudobé diskurzy islámské etiky životního prostředí a dva další přístupy reprezentované vybranými texty, které byly k této otázce publikovány v anglickém a arabském jazyce. Na těchto textech jsou ukázány prvky, které tvoří společný rámec islámského etického vztahu k přírodě a otázkám životního prostředí, i významné rozdíly, které od sebe odlišují jeho jednotlivé interpretace ze strany učenců a právníků, laických aktivistů, institucí a dalších aktérů. Sledovány jsou různé možné podoby vztahu mezi koncepty a představami moderního environmentálního myšlení a tradičními nábožensko-etickými principy islámu včetně jejich politických a sociálních důsledků.
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému šíʿitského vzdělávání v šíʿe dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje šíʿy s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
(česky) Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému šíʿitského vzdělávání v šíʿe dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje šíʿy s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu.
Překlad arabské poesie do češtiny a jeho limity
Lvová, Michala ; Ondráš, František (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
Cíílem teíto diplomoveí práíce je ánályzovát metody pouzžííváneí prži pržekládu árábskeí cžásomežrneí poezie do cžesžtiny z hlediská formy á záchováíníí, náhrázeníí cži vypusžtežníí puůvodníího árábskeího (sylábo)cžásomežrneího metrá; á pokusit se návrhnout metodu novou, kteráí by odpovíídálá pozžádávkuům cžesžtiny á záírovenž záchováíválá álesponž cžáístecžnež typickeí prvky poezie árábskeí. V prvníí cžáísti práíce je strucžnež vylozžená záíkládníí prozodickáí chárákteristiká árábsžtiny á dáíle jsou pržedstáveny dvá záíkládníí formáílníí prvky árábskeí metrickeí poezie: (sylábo)cžásomežrneí metrum, á pruůbežzžnyí ryím. Záívežrem je árábskyí (sylábo)cžásomežrnyí versž porovnáín s nežkoliká evropskyími versifikácžníími systeímy. V druheí cžáísti práíce jsou shrnuty dosávádníí cžeskeí pržeklády árábskeí poezie s duůrázem ná poezii metrickou, pržicžemzž je vežnováíná pozornost zpuůsobuům, jákyími se pržekládáteleí vyporžáídáíváli s formáílníími prvky pržekláídányích versžuů - metrem á ryímem. Stežzžejníími cžáístmi teíto práíce jsou cžáísti tržetíí á cžtvrtáí. Tržetíí cžáíst obsáhuje pržehled mozžnyích zpuůsobuů prževodu árábskeí metrickeí poezie z hlediská metrá á ryímu. Uváídíí jednotliveí mozžnosti: kompletníí záchováíníí metrá, jeho uíplneí vypusžtežníí zá pouzžitíí uvolnežneího á volneího versže,...
Cultural Policy in Qatar and the Question of Identity
Nízka, Zuzana ; Ondráš, František (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá kultúrnou politikou Kataru a otázkou národnej identity. Hlavným cieľom bola analýza katarskej zahraničnej kultúrnej politiky a identifikácia jej základných pilierov, ktoré majú svetovej verejnosti pomôcť vytvoriť si predstavu o Katare, jeho kultúre a hodnotách. Teoretické východisko pre analýzu zahraničnej katarskej kultúrnej politiky predstavovali teórie verejnej diplomacie, kultúrnej diplomacie a nation brandingu, ktoré definujú praktické prínosy zahraničnej kultúrnej prezentácie pre štát. Teórie verejnej a kultúrnej diplomacie a nation brandingu takisto vymedzujú zásady úspešnej zahraničnej prezentácie, zdôrazňujú rovnocennú rolu vládnych a nevládnych aktérov v tomto procese a popisujú nástroje, ktoré najefektívnejšie pôsobia na cudzie publikum. Na všeobecnú časť diplomovej práce naväzuje vlastná analýza katarskej verejnej a kultúrnej diplomacie, ktorá začína opisom pilotných projektov kultúrnej diplomacie ako sú televízna stanica al-Džazíra alebo otvorenie veľkého vzdelávacieho areálu Eduation City. Následne si text všíma novej etapy katarskej kultúrnej politiky, ktorá je už podrobne koncepčne definovaná v národných rozvojových projektoch. Nakoľko sa práca zaoberá zahraničnou kultúrnou politikou Kataru, nemôže opomenúť reakcie svetových médií, medzinárodných...
The Formation of Arab National Thought in Levant
Nakhlé, Barhum ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Kučera, Petr (oponent)
Arabskýsvět je dnestvořenmnohýmiideologiemi, kterépředstavujídynamickáhnutí a neustáléproměny.Vyskytují se v mnohavariantách: odnásilnýchponenásilné, od náboženskýchposekulární, od islámskýchponacionalistické a od fundamentalistickýchpomodernistické. Všechny z nich, navzdoryjejichrozmanitosti se vyznačujíurčitýmvztahem k tradici a modernitě.Cílempráce je analyzovatvznik myšlenkových proududevatenáctého a počátkudvacátéhostoletí, kterémělovážnýdopadnapozdějšíideologickývývoj, formovánístátů a národníchidentit v regionu. Prácezahrnujepředevšímproblematikupostojeislámskéhosvětasměrem k modernitě, problematikuislámskéhomodernismu, fundamentalismu, osmanismu, arabismuaarabskéhonacionalismu. Výkladyjsousituovány do kontextukulturníhošoku v rámcistřetu se západnícivilizací, úpadkuOsmanskéříše a bojeprotikolonialismu. Prácezkoumátytoideologie, kterézastupujíjejichústřednímyslitelé: napříkladRifa'aBadawi Rafi' at-Tahtávi, Džamal ad-Din al-Afghání, Muhammad 'Abduh, RašídRidá, Butrus al-Bustání, ŠibliŠumajjil, Farah Antun, aAbdar-Rahmán Al-Kawákibí. Výzkum je založenjaknasekundárnízápadní a arabskéliteratuře, taknapůvodníchdílechpředstavitelůtétoéry. Klíčové slová: islámsky modernismus, islámsky fundamentalismus, arabismus, osmanismus, arabský nacionalismus
Wahhabi/Salafi Rhetoric in the Northern Part of the Caucasus Region
Kováčiková, Zuzana ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Beránek, Ondřej (oponent)
Saláfizmus je považovaný za mobilizačnú ideológiu mnohých islamských teroristických hnutí. Inak tomu nie je ani v prípade organizácie Kaukazský emirát, ktorá operuje v horách ruského severného Kaukazu. Táto práca analyzuje myšlienkové trendy severokaukazského saláfizmu, ktorým sa bežne vo väčšine vedeckých prác venuje iba málo pozornosti. V práci ide predovšetkým o analýzu hlavných tém, ktorými sa saláfistická propaganda Kaukazského emirátu zaoberá, no značný priestor je venovaný i o náboženským autoritám, ktoré týmto myšlienkam prepožičiavajú legitimitu. Pozornosť je pritom venovaná ako arabským, tak i kaukazským islamským učencom. Záver práce mapuje značné posuny rétoriky, ktoré nastali kvôli konfliktu Kaukazského emirátu s organizáciou Islamský štát. Analýza rétoriky vychádza z poznatkov dosiaľ uverejnených akademických zdrojov, no z veľkej časti čerpá i z autentických internetových materiálov, akými sú džihádistické webstránky a videá v ruskom jazyku. Tieto dokazujú, že rétorika severokaukazských saláfistov je vo všeobecnosti podobná ako u iných džihádistických hnutí, avšak zároveň je značne rozporuplná, pretože svoje myšlienky čerpá z od mnohých náboženských autorít, ktoré miestami propagujú protichodné postoje. Zároveň možno sledovať i mnohé rozpory, ktoré Kaukazským emirátom i al-Qáᶜidou...
The Formation of Arab National Thought in Levant
Nakhlé, Barhum ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Bielický, Viktor (oponent)
Práce sleduje proces formace arabských nacionalistických myšlenek v období od druhé poloviny 19. století do roku 1914. Na základě teoretických prací o nacionalismu od Miroslava Hrocha a Ernesta Gellnera zkoumá příčiny a vlivy a rovněž také nejdůležitější milníky vývoje procesu formování arabského národa. Práce dokumentuje počátky arabského nacionalismu jako nástupce jemu předcházejících ideologií, jako je například islámský modernismus, osmanismus a arabismus a studuje jejich vzájemné vztahy. K tomu je také přidružena studie sociálních aspektů raných přívrženců arabismu a arabského nacionalismu. Výzkum je založen na dobových pramenech zpracovaných účastníky arabského národního hnutí a rovněž také na odborné literatuře. Klíčová slova arabský nacionalismus, národní identita, arabismus, osmanismus, sekularismus, islámský modernismus

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.