Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému šíʿitského vzdělávání v šíʿe dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje šíʿy s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Systém ší'itského vzdělávání
Sklenařík, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Ženka, Josef (oponent)
(česky) Tato práce je zaměřena na prozkoumání systému šíʿitského vzdělávání v šíʿe dvanácti imámů a jeho zasazení do kontextu historického vývoje šíʿy s důrazem na otázku autority duchovních v době skrytosti dvanáctého imáma a následné posílení jejich autority. Je založena na analýze literatury věnující se tématu.
Překlad arabské poesie do češtiny a jeho limity
Lvová, Michala ; Ondráš, František (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
Cíílem teíto diplomoveí práíce je ánályzovát metody pouzžííváneí prži pržekládu árábskeí cžásomežrneí poezie do cžesžtiny z hlediská formy á záchováíníí, náhrázeníí cži vypusžtežníí puůvodníího árábskeího (sylábo)cžásomežrneího metrá; á pokusit se návrhnout metodu novou, kteráí by odpovíídálá pozžádávkuům cžesžtiny á záírovenž záchováíválá álesponž cžáístecžnež typickeí prvky poezie árábskeí. V prvníí cžáísti práíce je strucžnež vylozžená záíkládníí prozodickáí chárákteristiká árábsžtiny á dáíle jsou pržedstáveny dvá záíkládníí formáílníí prvky árábskeí metrickeí poezie: (sylábo)cžásomežrneí metrum, á pruůbežzžnyí ryím. Záívežrem je árábskyí (sylábo)cžásomežrnyí versž porovnáín s nežkoliká evropskyími versifikácžníími systeímy. V druheí cžáísti práíce jsou shrnuty dosávádníí cžeskeí pržeklády árábskeí poezie s duůrázem ná poezii metrickou, pržicžemzž je vežnováíná pozornost zpuůsobuům, jákyími se pržekládáteleí vyporžáídáíváli s formáílníími prvky pržekláídányích versžuů - metrem á ryímem. Stežzžejníími cžáístmi teíto práíce jsou cžáísti tržetíí á cžtvrtáí. Tržetíí cžáíst obsáhuje pržehled mozžnyích zpuůsobuů prževodu árábskeí metrickeí poezie z hlediská metrá á ryímu. Uváídíí jednotliveí mozžnosti: kompletníí záchováíníí metrá, jeho uíplneí vypusžtežníí zá pouzžitíí uvolnežneího á volneího versže,...
Cultural Policy in Qatar and the Question of Identity
Nízka, Zuzana ; Ondráš, František (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá kultúrnou politikou Kataru a otázkou národnej identity. Hlavným cieľom bola analýza katarskej zahraničnej kultúrnej politiky a identifikácia jej základných pilierov, ktoré majú svetovej verejnosti pomôcť vytvoriť si predstavu o Katare, jeho kultúre a hodnotách. Teoretické východisko pre analýzu zahraničnej katarskej kultúrnej politiky predstavovali teórie verejnej diplomacie, kultúrnej diplomacie a nation brandingu, ktoré definujú praktické prínosy zahraničnej kultúrnej prezentácie pre štát. Teórie verejnej a kultúrnej diplomacie a nation brandingu takisto vymedzujú zásady úspešnej zahraničnej prezentácie, zdôrazňujú rovnocennú rolu vládnych a nevládnych aktérov v tomto procese a popisujú nástroje, ktoré najefektívnejšie pôsobia na cudzie publikum. Na všeobecnú časť diplomovej práce naväzuje vlastná analýza katarskej verejnej a kultúrnej diplomacie, ktorá začína opisom pilotných projektov kultúrnej diplomacie ako sú televízna stanica al-Džazíra alebo otvorenie veľkého vzdelávacieho areálu Eduation City. Následne si text všíma novej etapy katarskej kultúrnej politiky, ktorá je už podrobne koncepčne definovaná v národných rozvojových projektoch. Nakoľko sa práca zaoberá zahraničnou kultúrnou politikou Kataru, nemôže opomenúť reakcie svetových médií, medzinárodných...
The Formation of Arab National Thought in Levant
Nakhlé, Barhum ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Kučera, Petr (oponent)
Arabskýsvět je dnestvořenmnohýmiideologiemi, kterépředstavujídynamickáhnutí a neustáléproměny.Vyskytují se v mnohavariantách: odnásilnýchponenásilné, od náboženskýchposekulární, od islámskýchponacionalistické a od fundamentalistickýchpomodernistické. Všechny z nich, navzdoryjejichrozmanitosti se vyznačujíurčitýmvztahem k tradici a modernitě.Cílempráce je analyzovatvznik myšlenkových proududevatenáctého a počátkudvacátéhostoletí, kterémělovážnýdopadnapozdějšíideologickývývoj, formovánístátů a národníchidentit v regionu. Prácezahrnujepředevšímproblematikupostojeislámskéhosvětasměrem k modernitě, problematikuislámskéhomodernismu, fundamentalismu, osmanismu, arabismuaarabskéhonacionalismu. Výkladyjsousituovány do kontextukulturníhošoku v rámcistřetu se západnícivilizací, úpadkuOsmanskéříše a bojeprotikolonialismu. Prácezkoumátytoideologie, kterézastupujíjejichústřednímyslitelé: napříkladRifa'aBadawi Rafi' at-Tahtávi, Džamal ad-Din al-Afghání, Muhammad 'Abduh, RašídRidá, Butrus al-Bustání, ŠibliŠumajjil, Farah Antun, aAbdar-Rahmán Al-Kawákibí. Výzkum je založenjaknasekundárnízápadní a arabskéliteratuře, taknapůvodníchdílechpředstavitelůtétoéry. Klíčové slová: islámsky modernismus, islámsky fundamentalismus, arabismus, osmanismus, arabský nacionalismus
Wahhabi/Salafi Rhetoric in the Northern Part of the Caucasus Region
Kováčiková, Zuzana ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Beránek, Ondřej (oponent)
Saláfizmus je považovaný za mobilizačnú ideológiu mnohých islamských teroristických hnutí. Inak tomu nie je ani v prípade organizácie Kaukazský emirát, ktorá operuje v horách ruského severného Kaukazu. Táto práca analyzuje myšlienkové trendy severokaukazského saláfizmu, ktorým sa bežne vo väčšine vedeckých prác venuje iba málo pozornosti. V práci ide predovšetkým o analýzu hlavných tém, ktorými sa saláfistická propaganda Kaukazského emirátu zaoberá, no značný priestor je venovaný i o náboženským autoritám, ktoré týmto myšlienkam prepožičiavajú legitimitu. Pozornosť je pritom venovaná ako arabským, tak i kaukazským islamským učencom. Záver práce mapuje značné posuny rétoriky, ktoré nastali kvôli konfliktu Kaukazského emirátu s organizáciou Islamský štát. Analýza rétoriky vychádza z poznatkov dosiaľ uverejnených akademických zdrojov, no z veľkej časti čerpá i z autentických internetových materiálov, akými sú džihádistické webstránky a videá v ruskom jazyku. Tieto dokazujú, že rétorika severokaukazských saláfistov je vo všeobecnosti podobná ako u iných džihádistických hnutí, avšak zároveň je značne rozporuplná, pretože svoje myšlienky čerpá z od mnohých náboženských autorít, ktoré miestami propagujú protichodné postoje. Zároveň možno sledovať i mnohé rozpory, ktoré Kaukazským emirátom i al-Qáᶜidou...
The Formation of Arab National Thought in Levant
Nakhlé, Barhum ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Bielický, Viktor (oponent)
Práce sleduje proces formace arabských nacionalistických myšlenek v období od druhé poloviny 19. století do roku 1914. Na základě teoretických prací o nacionalismu od Miroslava Hrocha a Ernesta Gellnera zkoumá příčiny a vlivy a rovněž také nejdůležitější milníky vývoje procesu formování arabského národa. Práce dokumentuje počátky arabského nacionalismu jako nástupce jemu předcházejících ideologií, jako je například islámský modernismus, osmanismus a arabismus a studuje jejich vzájemné vztahy. K tomu je také přidružena studie sociálních aspektů raných přívrženců arabismu a arabského nacionalismu. Výzkum je založen na dobových pramenech zpracovaných účastníky arabského národního hnutí a rovněž také na odborné literatuře. Klíčová slova arabský nacionalismus, národní identita, arabismus, osmanismus, sekularismus, islámský modernismus
Chalífát v ideologii Hizb at-tahrír
Sladkovský, Daniel ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Bielický, Viktor (oponent)
(česky) Tato diplomová práce je založena na analýze základních pramenů ideologie mezinárodní organizace Ḥizb al-taḥrīr se zaměřením na rozbor jejího konceptu chalífátu, který je následně porovnán s dalšími mezinárodně působícími islamistickými organizacemi, které usilují o obnovu zrušeného chalífátu.
Abdolkarím Sorúš v kontextu současného íránského myšlení
Koláček, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Kropáček, Luboš (oponent)
Práce se zabývá dílem současného íránského šīʻitského filosofa ʻAbdolkarīma Sorūše. Práce sestává ze dvou kapitol, z nichž první analyzuje íránskou intelektuální tradici 2. pol. 20. stol s hlavním důrazem na propojení islámu a politiky v nově vzniklých náboženských ideologiích. Ilustraci tohoto vývoje podává stručný rozbor myšlení Džalāla Āl-e Aḥmada, ʻAlīho Šarīʻatīho a Rūḥollāha Chomejnīho. V druhé kapitole je pak podrobeno analýze Sorūšovo myšlení, které na tyto ideologie částečně reaguje. Rozbor se soustředí na Sorūšovu teorii expanze a kontrakce náboženského myšlení a jeho koncepci náboženské demokratické vlády.
Religion and Society in the Quran and Their Relationship to Pre-Islamic Arabia
Oudová Holcátová, Barbara ; Chlup, Radek (vedoucí práce) ; Ťupek, Pavel (oponent)
V této práci bych se ráda věnovala okolnostem vzniku islámu tak, jak je můžeme vyčíst ze samotného Koránu, bez použití jiných, pozdějších zdrojů. Zároveň mě také zajímá naznačený vztah předislámské arabské kultury a raného islámu. Metodologicky hodlám vycházet především z Mary Douglas a její metody skupiny a sítě. Tato britská antropoložka se pokusila různé typy sociálních situací, v nichž jsou rozličné systémy rozumění světu formulovány, analyzovat pomocí parametrů "skupiny" (míra, v jaké jsou vymezené hranice určité skupiny vůči zbytku společnosti) a "sítě" (množství pravidel, kterým se jedinec musí podřizovat). Tyto dva parametry jí pak umožňují roztřídit různé náboženské světonázory podle toho, jaké ideály v těchto dvou směrech vykreslují a jaké požadavky na jedince kladou. Aplikací její metody v této práci se pokusím z Koránu, který není primárně narativní textem, extrahovat popis změny společenské situace prvních muslimů a vývoj jejich náboženských představ, který s ní souvisí, a konečně se pokusím pomocí antropologie Mary Douglas osvětlit, jak k oné transformaci docházelo a mohlo dojít. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.