Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Argentinská imigrační politika, 1852-1914
Švepeš, Václav ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent) ; Novotný, Lukáš (oponent)
Disertační práce se zabývá argentinskou imigrační politikou v letech 1852-1914. Byla zaměřena na vlastní proces imigrace, postoj argentinských politických klik a obyvatelstva, imigrační menšiny, vliv imigrace na vývoj Argentiny v daném období, životní podmínky imigrantů a proces jejich aklimatizace. Práce byla pro lepší orientaci rozdělena do dvou částí, na které navazují jednotlivé kapitoly. Za pomoci vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a článků, dobových publikací a dalších dostupných zdrojů se potvrdila důležitost zejména evropské imigrace na ekonomický vývoj země, její modernizaci, demografický a kulturní vývoj. Přestože byla imigrace spojena také s negativními aspekty, jakými byla faktická likvidace původního obyvatelstva, sociální nerovnost či velký vliv evropských společností na domácí hospodářství, Argentina se díky nárůstu obyvatelstva, zapojení imigrantů do primárního a sekundárního hospodářského sektoru a politické konsolidaci stala jednou z nejrychleji rostoucích světových ekonomik.
Od Paříže po "Maracanazo". Největší úspěchy uruguayského sportu v první polovině dvacátého století a uruguayské národní vědomí
Švepeš, Václav ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Úkolem této práce bylo zkoumání funkce sportu v kontextu vývoje uruguayského státu a národního vědomí na konci 19. a v první polovině 20. století. Byla zaměřena především na samotné formování organizovaného sportu v zemi, mezinárodní sportovní úspěchy, a jejich ohlas v zemi i v zahraničí. Práce je pro lepší orientaci rozdělena do šesti vzájemně navazujících kapitol mapujících kromě sportu také politiku, ekonomiku a stručnou historii počátků světového fotbalu. Zároveň pohlíží i na sociální sféru a postoj širokých vrstev Uruguaye na sport a volnočasové aktivity. Důraz byl kladen také na další důležité události, které v daném období zemi pozitivně i negativně ovlivnily. Klíčová slova: Uruguay, sport, 19. století, 20. století, fotbal, historie, sportovní události, národní vědomí
Vliv britských investic na ekonomický vývoj Argentiny v letech 1880-1916
Švepeš, Václav ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Úkolem této práce bylo zkoumání britského vlivu na argentinskou ekonomiku v letech 1880-1916. Byla zaměřena na ekonomické aspekty a zejména exportní politiku země, která byla v daném období jedním z nejdůležitějších center produkce primárních produktů. Hledala důvody argentinského ekonomického úspěchu v kontextu s britskými zájmy v oblasti Río de la Plata. Pro lepší pochopení problematiky byla práce rozdělena do osmi časově navazujících částí, které se zabývají kromě exportu země a financemi z něj plynoucími i rozvojem měst, průmyslu a infrastruktury. Zároveň pohlíží na dominantní britský vliv, který se projevoval nejen v hospodářství, ale i v politice země. Velký důraz byl kladen i na další důležité události, které Argentinu v tomto období ovlivnily jak ve fázích ekonomického rozkvětu, tak i útlumu. Klíčová slova: Argentina, ekonomika, Velká Británie, 19. století, první světová válka
Britské investice do výstavby železniční sítě v Argentině před první světovou válkou
Švepeš, Václav ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Úkolem této práce bylo hledání hlavních důvodů výstavby argentinské železniční sítě a úloha, kteou zde sehrály britské investice. Popisuje ekonomickou, sociální a politickou situaci v Argentině mezi pádem Rosasova nedemokratického režimu a první světovou válkou. Pohlíží na dominantní úlohu britských obchodníků a na další aspekty, které vylepšily postavení Argentiny a udělaly z jejích železnic jedny z nejrozvětvenějších na světě. Práce je rozdělena do sedmi částí, které na sebe časově navazují a pomáhají lépe pochopit okolnosti výstavby železnic. Velký důraz byl kladen nejen na výstavbu samotnou, ale také na další důležité události, které v tomto časovém období utvářely Argentinu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.