Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Působení biguanidů na metabolizmus jater
Švecová, Eliška ; Kalous, Martin (vedoucí práce) ; Flachs, Pavel (oponent) ; Hansíková, Hana (oponent)
Již od středověku se k léčbě některých příznaků provázejících diabetes mellitus, používal extrakt z jestřabiny lékařské (Galega officinalis), která obsahuje derivát guanidinu galegin. Pozitivní účinky léčby však byly často převáženy množstvím negativních vedlejších efektů, které mohly vést až k úmrtí pacienta. Guanidin byl posléze nahrazen syntetickými deriváty biguanidy se sníženou toxicitou. Do klinických studií byly zařazeny pouze tři: metformin (N,N-dimetylbiguanid), fenformin (fenyletylbiguanid) a buformin (butylbiguanid), přičemž buformin a fenformin byly postupně z klinického použití staženy kvůli závažnému riziku laktátové acidózy. Méně toxický metformin je v léčbě diabetu 2. typu široce využíván do současnosti a je označován jako lék prvé volby. V současnosti se pozornost opět obrací i k fenforminu, zejména v souvislosti s potenciálním využitím biguanidů jako kancerostatik i jako k vhodnému modelu pro experimentální studium účinku biguanidů. Navzdory dlouhodobému klinickému využití není mechanizmus působení biguanidů dosud plně objasněn. V současné době je obecně přijímána teorie, že hlavní příčinnou hypoglykemického účinku metforminu je inhibice glukoneogeneze v játrech, známy jsou však také jeho účinky na hnědou a bílou tukovou tkáň, svaly nebo protektivní vliv na srdce. Ještě menší shoda panuje...
Působení biguanidů na metabolizmus jater
Švecová, Eliška
Již od středověku se k léčbě některých příznaků provázejících diabetes mellitus, používal extrakt z jestřabiny lékařské (Galega officinalis), která obsahuje derivát guanidinu galegin. Pozitivní účinky léčby však byly často převáženy množstvím negativních vedlejších efektů, které mohly vést až k úmrtí pacienta. Guanidin byl posléze nahrazen syntetickými deriváty biguanidy se sníženou toxicitou. Do klinických studií byly zařazeny pouze tři: metformin (N,N-dimetylbiguanid), fenformin (fenyletylbiguanid) a buformin (butylbiguanid), přičemž buformin a fenformin byly z klinického použití staženy kvůli závažnému riziku laktátové acidózy (Schäfer, 1983). Méně toxický metformin je v léčbě diabetu 2. typu široce využíván do současnosti a je označován jako lék prvé volby. V současnosti se pozornost opět obrací také k fenforminu, zejména v souvislosti s potenciálním využitím biguanidů jako kancerostatik i jako k vhodnému modelu pro experimentální studium účinku biguanidů. Navzdory dlouhodobému klinickému využití není mechanizmus působení biguanidů dosud plně objasněn. V současné době je obecně přijímána teorie, že hlavní příčinnou hypoglykemického účinku metforminu je inhibice glukoneogeneze v játrech, známy jsou však také jeho účinky na hnědou a bílou tukovou tkáň, svaly nebo protektivní vliv na srdce. Ještě...
Efektivní doplňková činnost školních jídelen
Švecová, Eliška ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Všetečková, Helena (oponent)
NÁZEV: Efektivní doplňková činnost školních jídelen AUTOR: Eliška Švecová KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Petr Svoboda Ph.D. Abstrakt Předmětem hlavní činnosti školních jídelen je zajišťování školního stravování dětí, žáků a studentů na základě školského zákona v souladu s vyhláškou o školním stravování. Doplňkovou činností rozumíme poskytování jídel i dalším subjektům. Tato činnost umožňuje udržet efektivitu školních jídelen nejen v době, kdy klesá počet narozených dětí a tudíž i počet žáků, ale i v dobách populačně příznivých. Hlavním cílem této práce je shromáždit základní informace o školním stravování a problematice doplňkové činnosti, posoudit současnou situaci úbytku počtu žáků a pomocí dotazníků vyzkoumat, co je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím doplňkové stravování. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a výzkumné. Teoretická část poskytuje základní údaje o legislativě, mapuje úlohu školního stravování a její problematiku. Výzkumná část práce se zabývá vyhodnocením dat, získaných pomocí dotazníků, které byly odeslány vedoucím a ředitelkám školních jídelen základních a mateřských škol prostřednictvím internetu. Jednalo se o strukturovaný dotazník, v němž respondenti odpovídali na předem stanovené otázky. Pomocí statistických metod práce zkoumá, co je...
Analýza vybraných znaleckých posudků pro ocenění podniků v ČR
Švecová, Eliška ; Mařík, Miloš (vedoucí práce) ; Krch, Přemysl (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných znaleckých posudků pro ocenění podniků v České republice. Jejím cílem je identifikovat nejvýznamnější nedostatky, kterých se znalci při zpracování posudků dopouštějí, a navrhnout postup, jak se těchto chyb vyvarovat. Analýza je provedena pomocí předem vybraných kritérií. Pro analýzu jsou vybrány posudky znaleckých ústavů i fyzických osob, jedná se celkem o 22 posudků z posledních dvou let. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky, zvýrazněny nejzávažnější nedostatky a navržena doporučení pro jejich odstranění.
Alžírská válka
Švecová, Eliška ; Veselý, Zdeněk (vedoucí práce) ; Eichler, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá okolnostmi, které vedly k dekolonizaci Alžírska. Cílem práce je analýza francouzsko-alžírských vztahů za doby alžírské války, zejména pak určení specifických rysů Alžírska a jeho důležitosti pro Francii. Dílčím cílem práce je také analýza dvou protichůdných skupin: francouzské nacionalistické organizace Organizace tajné armády, jejíž cílem bylo zachování Alžírska pod francouzskou nadvládou, a Fronty národního osvobození, která si naopak kladla za cíl získání alžírské nezávislosti. Dalším dílčím cílem práce je analýza událostí na francouzské politické scéně, jejíž změny výrazně ovlivnily další vývoj v otázce Alžírska.

Viz též: podobná jména autorů
6 ŠVECOVÁ, Eva
1 Švecová, Edita
6 Švecová, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.