Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu
Tirala, Petr ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Paraskevopoulos, Georgios (oponent)
Školitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. mů Imiquimod (IMQ), látka patřící do třídy imidazochinolinů, vykazuje po topickém podání významné imunomodulační účinky, čehož se využívá při léčbě různých virových a nádorových onemocnění kůže. V současnosti je v klinické praxi používán krém Aldara® účinné látky IMQ, který je nestabilní, dráždí a po odstranění z pokožky představuje ekologickou zátěž pro životní prostředí é práce bylo vytvořit lipozomy pro dermální podání nižším kůže in vitro. Byly použity různě přídavky pro zlepšení vlastností lipozomů přísady podporující průchodnost účinné látky přes kožní bariéru do hlubších vrstev kůže. Permeační pokusy byly prováděny ve lidské kůži, aby se vytvořily podmínky co nejvíce podobné fyziologickým. Množství IMQ bylo stanoveno v nejsvrchnější části kůže, v epidermis, dermis, torové fázi simulující krevní oběh a okolní tkáni metodou HPLC. míry penetrace IMQ do kůže probíhalo ve třech aplikačních množství lipozomů a po čtyřiadvaceti hodinách působení. U vše připravovaných vzorků byly koncentrace IMQ v cílovém místě působení, vždy nižší ve srovnání s komerčně dostupným přípravkem Aldara. Koncentrace IMQ uvolněné z lipozomů však byly zároveň nižší v entech kůže, což je pozitivn hlediska nežádoucích účinků.
Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Hladký, Pavel ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Holas, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Pavel Hladký Školitelka: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Diplomová práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu Imiquimod (IMQ) je léčivá látka patřící do skupiny heterocyklických imidazochinolinů. Podstatou jejího účinku po topickém podání je vyvolání buněčné imunitní odpovědi, čehož se využívá při léčbě nádorových či virových onemocnění kůže. V České republice je IMQ dostupný v léčivém přípravku Aldara® s obsahem 5 %. Přestože se jedná o účinný léčivý přípravek, pojí se s jeho použitím řada problémů, jedná se především o vysokou cenu, nežádoucí účinky, jednorázové použití nebo také ekologickou zátěž. Cílem této práce byla příprava nových liposomů s nižším obsahem IMQ (0,5 %) pro kožní podání a hodnocení míry průniku do lidské kůže in vitro. Pro zlepšení průniku léčiva do kůže byly využity akceleranty transdermální penetrace. Permeační pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské kůži za podmínek co nejvíce podobných fyziologickému prostředí organismu. Následně byly analýze množství IMQ metodou HPLC podrobeny jednotlivé vrstvy kůže (stratum corneum, epidermis, dermis a kůže mimo aplikační plochu). Permeační pokusy byly vyhodnocovány ve dvou schématech dle doby působení...
Study of monolayer lipid models of skin barrier diseases
Doláková, Andrea ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Autor: Andrea Doláková Školiteľ: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium monovrstevných lipidových modelov ochorení kožnej bariéry Koža chráni ľudské telo od vonkajších vplyvov a udržuje vnútornú integritu organizmu. Kožná bariéra je tvorená korneocytmi a lipidovou hmotou v intercelulárnom priestore stratum corneum, najvrchnejšej vrstvy epidermis. Lipidová hmota je zložená z ceramidov, voľných mastných kyselín a cholesterolu. Zloženie a usporiadanie lipidovej matrix určuje bariérové vlastnosti kože. Ceramidy sú syntetizované z glukozylovaného ceramidu a sfingomyelínu hydrolytickými enzýmami β-glukocerebrozidázou a sfingomyelinázou. Nedostatok alebo nesprávna funkcia týchto enzýmov vedie k nefunkčnej kožnej bariére. Cieľom tejto práce bola príprava a štúdium monovrstevných lipidových modelov, ktoré simulovali poruchu funkcie sfingomyelinázy u kožných ochorení. Pre hodnotenie sme použili metódy ako Langmuirove monovsrtvy, Brewsterova uhlová mikroskopia (na rozhraní vzduch- kvapalina) a technika Langmuir-Blodgettovej s následným hodnotením pomocou atómovej silovej mikroskopie. S rastúcim povrchovým tlakom sa najochotnejšie usporadúvajú monovrstvy so 100% zastúpením sfingomyelínu a...
Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Rudecká, Kateřina ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Kateřina Rudecká Konzultant: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Název rigorózní práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu. Imiquimod (IMQ), látka ze třídy heterocyklických imidazochinolinů, vykazuje po topickém kožním podání významné imunomodulační účinky. Toho se s výhodou využívá při léčbě různých virových či neoplastických onemocnění kůže. Na trhu dostupný léčivý přípravek Aldara® , obsahující 5 % účinné látky IMQ, však má přes své nesporné benefity při léčbě i řadu negativ: cena, nutnost jednorázového použití, nežádoucí účinky… Cílem této práce bylo zformulovat stabilní lékovou formu pro dermální podání IMQ s nižším obsahem látky (1 %) a porovnat míru penetrace a permeace IMQ do lidské kůže in vitro. Pro zlepšení průniku léčiva bylo použito permeačních akcelerantů. Pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské kůži, se snahou o vytvoření podmínek podobných co nejvíce těm fyziologickým. Pomocí adhezivních pásek byly odnímány jednotlivé vrstvy nejsvrchnější části kůže (stratum corneum), zároveň byla oddělena epidermis od dermis i tkáň ošetřená od neošetřené, následně proběhla analýza množství léčiva v jednotlivých vrstvách kůže metodou HPLC. Hodnocení probíhalo ve...
Vnímání značky Nutrilon na trhu kojeneckých mlék v Hlavním městě Praha
Švecová, Barbora ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Koudelka, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vnímání značky Nutrilon na trhu kojeneckých mlék v Hlavním městě Praha a segmentací tohoto trhu. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak je značka Nutrilon vnímána mezi matkami, které používají nebo používaly kojenecká mléka, podle kterých atributů se rozhodují při jejich nákupu a proč volí konkrétní značky. Souběžně jsou odkryty a rozvinuty tržní segmenty, které mohou být pro značku Nutrilon atraktivní. Práce je tvořena dvěma částmi, z nichž teoretická část se zabývá spotřebním chováním, vysvětlením pojmu značka, popisem segmentace trhu a marketingového výzkumu a jeho použité metody v diplomové práci -- dotazníkového šetření. V praktické části je uvedena charakteristika výrobců kojeneckých mlék a jsou zanalyzovány jednotlivé značky kojeneckých mlék. Dále je provedena analýza agenturních dat získaných z kontinuálního výzkumu MML-TGI, které poskytla společnost Median s.r.o. Cílová skupina je nejprve charakterizována metodou obecné analýzy. Následně pomocí faktorové a shlukové analýzy jsou proměnné zredukovány do faktorů a jednotlivé ženy přiřazeny do shluků (segmentů). Segmenty jsou detailně popsány prostřednictvím obecné a kontingenční analýzy. Primární data jsou čerpána z vlastního výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření. V závěru diplomové práce jsou představeny výsledky analýzy dat, na jejichž základě jsou zpracována vhodná marketingová doporučení pro značku Nutrilon a odkryté segmenty. Tato doporučení by do budoucna měla značce Nutrilon pomoci stát se pro matky číslem jedna na trhu kojeneckých mlék.
Metodika oceňování nemovitostí + ocenění konkrétního rod. domu s příslušenstvím V Praze 5
Švecová, Barbora ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Zeman, Karel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vysvětlit a popsat základní teoretické pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky oceňování nemovitostí, a metody oceňování. Tyto pojmy a metody jsou podrobně vysvětleny a popsány v části teoretické. V praktické části je pak oceněn konkrétní rodinný dům včetně příslušenství a pozemků administrativním způsobem. Pro srovnání je stanovena i tržní hodnota nemovitosti pomocí porovnávací metody. V závěru práce jsou výsledné hodnoty porovnané a vysvětlené.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.