Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Study of monolayer lipid models of skin barrier diseases
Doláková, Andrea ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Autor: Andrea Doláková Školiteľ: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium monovrstevných lipidových modelov ochorení kožnej bariéry Koža chráni ľudské telo od vonkajších vplyvov a udržuje vnútornú integritu organizmu. Kožná bariéra je tvorená korneocytmi a lipidovou hmotou v intercelulárnom priestore stratum corneum, najvrchnejšej vrstvy epidermis. Lipidová hmota je zložená z ceramidov, voľných mastných kyselín a cholesterolu. Zloženie a usporiadanie lipidovej matrix určuje bariérové vlastnosti kože. Ceramidy sú syntetizované z glukozylovaného ceramidu a sfingomyelínu hydrolytickými enzýmami β-glukocerebrozidázou a sfingomyelinázou. Nedostatok alebo nesprávna funkcia týchto enzýmov vedie k nefunkčnej kožnej bariére. Cieľom tejto práce bola príprava a štúdium monovrstevných lipidových modelov, ktoré simulovali poruchu funkcie sfingomyelinázy u kožných ochorení. Pre hodnotenie sme použili metódy ako Langmuirove monovsrtvy, Brewsterova uhlová mikroskopia (na rozhraní vzduch- kvapalina) a technika Langmuir-Blodgettovej s následným hodnotením pomocou atómovej silovej mikroskopie. S rastúcim povrchovým tlakom sa najochotnejšie usporadúvajú monovrstvy so 100% zastúpením sfingomyelínu a...
Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Rudecká, Kateřina ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Kateřina Rudecká Konzultant: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Název rigorózní práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu. Imiquimod (IMQ), látka ze třídy heterocyklických imidazochinolinů, vykazuje po topickém kožním podání významné imunomodulační účinky. Toho se s výhodou využívá při léčbě různých virových či neoplastických onemocnění kůže. Na trhu dostupný léčivý přípravek Aldara® , obsahující 5 % účinné látky IMQ, však má přes své nesporné benefity při léčbě i řadu negativ: cena, nutnost jednorázového použití, nežádoucí účinky… Cílem této práce bylo zformulovat stabilní lékovou formu pro dermální podání IMQ s nižším obsahem látky (1 %) a porovnat míru penetrace a permeace IMQ do lidské kůže in vitro. Pro zlepšení průniku léčiva bylo použito permeačních akcelerantů. Pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské kůži, se snahou o vytvoření podmínek podobných co nejvíce těm fyziologickým. Pomocí adhezivních pásek byly odnímány jednotlivé vrstvy nejsvrchnější části kůže (stratum corneum), zároveň byla oddělena epidermis od dermis i tkáň ošetřená od neošetřené, následně proběhla analýza množství léčiva v jednotlivých vrstvách kůže metodou HPLC. Hodnocení probíhalo ve...
Vnímání značky Nutrilon na trhu kojeneckých mlék v Hlavním městě Praha
Švecová, Barbora ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Koudelka, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vnímání značky Nutrilon na trhu kojeneckých mlék v Hlavním městě Praha a segmentací tohoto trhu. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak je značka Nutrilon vnímána mezi matkami, které používají nebo používaly kojenecká mléka, podle kterých atributů se rozhodují při jejich nákupu a proč volí konkrétní značky. Souběžně jsou odkryty a rozvinuty tržní segmenty, které mohou být pro značku Nutrilon atraktivní. Práce je tvořena dvěma částmi, z nichž teoretická část se zabývá spotřebním chováním, vysvětlením pojmu značka, popisem segmentace trhu a marketingového výzkumu a jeho použité metody v diplomové práci -- dotazníkového šetření. V praktické části je uvedena charakteristika výrobců kojeneckých mlék a jsou zanalyzovány jednotlivé značky kojeneckých mlék. Dále je provedena analýza agenturních dat získaných z kontinuálního výzkumu MML-TGI, které poskytla společnost Median s.r.o. Cílová skupina je nejprve charakterizována metodou obecné analýzy. Následně pomocí faktorové a shlukové analýzy jsou proměnné zredukovány do faktorů a jednotlivé ženy přiřazeny do shluků (segmentů). Segmenty jsou detailně popsány prostřednictvím obecné a kontingenční analýzy. Primární data jsou čerpána z vlastního výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření. V závěru diplomové práce jsou představeny výsledky analýzy dat, na jejichž základě jsou zpracována vhodná marketingová doporučení pro značku Nutrilon a odkryté segmenty. Tato doporučení by do budoucna měla značce Nutrilon pomoci stát se pro matky číslem jedna na trhu kojeneckých mlék.
Metodika oceňování nemovitostí + ocenění konkrétního rod. domu s příslušenstvím V Praze 5
Švecová, Barbora ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Zeman, Karel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vysvětlit a popsat základní teoretické pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky oceňování nemovitostí, a metody oceňování. Tyto pojmy a metody jsou podrobně vysvětleny a popsány v části teoretické. V praktické části je pak oceněn konkrétní rodinný dům včetně příslušenství a pozemků administrativním způsobem. Pro srovnání je stanovena i tržní hodnota nemovitosti pomocí porovnávací metody. V závěru práce jsou výsledné hodnoty porovnané a vysvětlené.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.