Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytí k smrti: smrt a časovost ve filosofii Martina Heideggera
Chvojková, Stela ; Čapek, Jakub (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl předvést komplexní analýzu koncepce smrti a bytí k smrti ve filosofii Martina Heideggera, zejména v Bytí a čase. Analýza nejprve odmítá běžný způsob porozumění smrti a ukazuje tak, čím smrt být nemůže. Potom se zabývá Heideggerovou definicí smrti jako význačné možnosti pobytu, která může být uchopena pouze skrze vztah k vlastnímu konci. Snaží se poukázat na důležitost role, kterou hraje smrt a jistota o vlastní konečnosti v ontologii pobytu, a to jak sama o sobě, tak jako základ autentického a neautentického modu existence. Závěrečná část předkládá možné řešení problému přechodu mezi neautenticitou a autenticitou a zabývá se také ontologickou pozicí úzkosti.
Vztah iluzorního a skutečného u Henri Bergsona
Hollmannová, Barbora ; Švec, Ondřej (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent)
Bergson ve svých spisech kritizuje vědecké pojetí času jako diskontinuální a homogenní následnosti. Vědecké metody tak podle Bergsona nevedou k autentickému poznání skutečnosti, která je ve své podstatě kontinuální a heterogenní. Čím více svět objektivizujeme a pojmově členíme, tím více se vzdalujeme od toho, abychom ho skutečně poznali. Příčinou této distance či zkreslení je přitom intelekt, který operuje s lineárním pojetím času a slouží praktickému jednání. Pracuje tak s přeludem času, který vytváří sice užitečné, avšak minimálně do jisté míry iluzorní poznání. Otázkou, na kterou tato práce bude chtít odpovědět, je, jakým způsobem se u Bergsona stýká intelektualita s realitou - a tedy co vůbec umožňuje kontakt naší praktické orientace se skutečností. Je to, v čem se orientujeme, a co případně i vědecky popisujeme, skutečnost sama, či její přelud? A čím se naše konkrétní jednání dotýká skutečnosti?
Regimes of Truth and Production of Subjectivity in Genealogy of Modern Subject
Raševová, Simona ; Švec, Ondřej (vedoucí práce) ; Thein, Karel (oponent)
Bakalárska práca sa zameriava na problém komplementárnosti dvoch prístupov k subjektu, ktoré rozvíja Michel Foucault v rámci genealógie moderného indivídua. Zatiaľ čo v 70-tych rokoch obracia pozornosť na analýzu spôsobov, akými moc produkuje subjekty, ktoré sa javia ako úplne podriadené mocenským vzťahom a praktikám, v neskoršom takzvanom etickom období Foucault naopak vyzdvihuje rozmanité podoby seba-formujúcej praxe či technológií seba samého, ktoré sa zďaleka neredukujú na prispôsobenie sa normám ustanoveným zvonku. Práca sa pokúsi explikovať problém subjektivity z perspektívy všeobecnejšieho rámca dejín režimov pravdy, ktorý zastrešuje viac-menej všetky Foucaultove genealogické analýzy. Výklad zohľadní nasledujúce otázky: 1) Nakoľko je možné oba tieto prístupy k procesom subjektivácie chápať ako komplementárne? 2) Ak Foucault sám prehlasuje, že jeho genealógia etiky nemá za cieľ nájsť v antickej starosti o seba priamu inšpiráciu pre dnešok, v akom ohľade môžu byť kriticko-historické exkurzy do rozmanitých podôb etického seba-vzťahu východiskom pre hľadanie nových podôb seba-formujúcej praxe v súčasnej spoločnosti? 3) V akom pomere sú tak disciplinárne a regulačné techniky formujúce moderného jednotlivca k praktikám slobody, na ktoré Foucault odkazuje vo svojich posledných článkoch a rozhovoroch?...
Intencionální akt a idealita řečového významu v Husserlově myšlení
Kroupa, Martin ; Čapek, Jakub (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
(česky) Gottlob Frege v svém proslulém článku "Über Sinn und Bedeutung" rozlišil význam a smysl slova. Podle Frega má smysl ideální povahu. Význam je pak objektivním referentem výrazu. Později v článku "Der Gedanke" rozšířil rozlišení na celou větu, kde se smysl označil za myšlenku věty a význam pojmenoval pravdivostní hodnotou. Myšlenka má stejně jako smysl výrazu ideální charakter. Vyvstává otázka, jak je tento region idealit dostupný lidskému rozumu. Frege píše, že myšlenku uchopujeme silou myšlení. Několik let poté Edmund Husserl provedl v Logických zkoumáních mezi ideálním smyslem a předmětem intence podobnou distinkci. V mnoha ohledech obě koncepce porovnávat. Husserl však "uchopováním" idealit chápe jako formu abstrakce z intencionálních aktů. Nejedná se o abstrakci v empirickém smyslu, ale o ideaci, kde se univerzálie ukazují v originálním názoru. Hlavním tématem této práce je pak analýza Husserlovy ideující abstrakce v případech uchopování smyslu jazykových vyjádření.
Prostor znovu zabydlený: Pojetí prostoru světa u Martina Heideggera a jeho vliv na teorii architektury v 2. polovině 20. století
Holeček, Josef ; Švec, Ondřej (vedoucí práce) ; Petříček, Miroslav (oponent)
4 Abstrakt Tato bakalářská práce představuje pokus o srovnání a výklad jednotlivých koncepcí prostorovosti u Martina Heideggera. Na základě jeho semináře v Le Thor v roce 1969 přebírá práce jeho zpětné členění vlastního díla z hlediska otázky po bytí, kdy se táže nejprve po jeho smyslu, později pravdě, a nakonec po místě bytí. Důraz je kladen právě na srovnání přístupů k prostorovosti v těchto různých obdobích i na Heideggerovo vymezení se vůči předchozí newtonovsko-galileovské, respektive karteziánské představě o prostoru. Toto vymezení probíhá postupně od Bytí a času, a je z něj zároveň patrné, že Heideggerova koncepce prostorovosti je i přes proměňující se terminologii vcelku konzistentní. Práce se zároveň pokouší zdůraznit, že jeho fenomenologické pojetí je v určitém ohledu převratné, a to zejména díky tomu, s jakými výrazy a pojmy ve svém jazyce pracuje. To vede přímo k tomu, že jeho řešení nemá v oblasti západní fyziky ani metafyziky příliš obdoby, a o to je též vlivnější mimo samo pole filosofie, což je zde demonstrováno na příkladu teorie architektury, kde je vliv Heideggerova pojetí prostorovosti patrný dodnes. Klíčová slova: Heidegger, prostor, prostorovost, svět, bytí ve světě, místo, součtveří, krajina, Ortschaft, topologie, jazyk, architektura, teorie architektury
Návrh skladové technologie obchodního skladu
ŠVEC, Ondřej
Bakalářské práce se zabývá analýzou aplikované skladové technologie u vybraného podniku a návrh alternativních řešení dle vhodnosti jejich užití pro danou sortimentní skupinu.
Pohled božího oka: epistemický ideál nebo konformita s normami opodstatňování?
Krejčová, Kateřina ; Švec, Ondřej (vedoucí práce) ; Ritter, Martin (oponent)
(česky) V osvícenském osvobození od náboženského mýtu lze spatřovat paradoxní rekurz, který se vyznačuje tím, že vědec v novém typu sekularizované kultury přejímá roli, jež dříve náležela knězi. Zastává pozici prostředníka mezi lidským a nadlidským, omylným a subjektivním, nedokonalým a chybujícím a vzdálenou pravdou, k níž se lidské bytosti vztahují a vůči níž pociťují specifický druh zodpovědnosti. Jestliže "měkké vědy" vyklidily pole před vědami exaktními, stalo se tak proto, že jsme se dosud nedokázali vzdát snu o dokonale neutrálním pohledu Božího oka. Autorka chce ukázat, že objektivita sama není nestranná, nýbrž že se jedná o pojmenování pro různé druhy racionality, které jsou v různých dobách považovány za intelektuální ctnost.
Problematika tělesnosti ve fenomenologické psychologii
Havel, Jan ; Kouba, Petr (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Tato práce si klade několik cílů. Představit daseinsanalýzu jako vědu založenou na filosofii Martina Heideggera. Ukázat, že zakládání věd vůbec vyžaduje reflexi, zda-li jsou zakládány na adekvátních filosofických fundamentech. V kontrastu k daseinsanalýze dokázat, že soudobá medicína a psychologie byly založeny na neadekvátních fundamentech. V poslední části se bude třeba vypořádat s fenoménem tělesnosti, který je problematický, a ohrožující tak bezrozpornost Heideggerovy filosofie. Klíčová slova Heidegger, Boss, daseinsanalýza, tělesnost, teorie vědy
Normality and Normativity
Haloun, Martin ; Kouba, Petr (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Bc. Martin Haloun Normalita a normativita Anotace: Tato diplomová práce, Normalita a normativita, se zabývá problematikou vztahu normálního a abnormálního. Východiskem této práce je analýza výrazu ‚normální' a zároveň výklad významů, kterých ‚normální' může nabývat, které ne vždy spadají v jedno. Během výkladu aspektů normy a normálního bude třeba vzít v potaz zásadní rozlišení mezi faktickým a preskriptivním. Úplný význam pojmu normálního bude vysvětlen na základě jeho vztahu k patologickému a zdravému. S odkazem na práce George Canguilhema a Kurta Goldsteina bude představena definice zdraví, která bere v úvahu specifiku normálního. Zásadním momentem je porozumění nemoci jako určité reakci organismu na omezení prostředí. Důležitým faktorem je uvedení vitální normativity, která je živé bytosti vlastní. Tato koncepce se staví proti vlivné koncepci, která identifikuje zdraví s fyziologickými kritérii, kterou hají mimo jiné i Claude Bernard. Závěrem této práce se budeme krátkosti zabývat společenskými normami. Sociologický pohled na fungování norem, který Michel Foucault rozpracoval ve svém rozsáhlém díle zahrnuje některé Canguilhemovy úvahy. Nicméně obě pojetí se odlišují v základní otázce ohledně povahy vitálních a společenských norem.
C. S. Peircovo pojetí člověka a lidské subjektivity - Já jako semióza
Chudožilov, Andrej ; Kolman, Vojtěch (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
Otázka, jaký je vztah toho, co bývá pojímáno jako vnitřní subjektivní svět člověka, a toho, co bývá pojímáno jako vnější objektivní realita, je tradiční a nevyřešený problém filosofie. Charles Sanders Peirce svým sémiotickým přístupem k tomuto problému podává přinejmenším originální, přinejlepším pak osvětlující odpověď. Cílem této práce je na jednom místě shrnout, co nám vlastně Peirce ve svém obsáhlém díle k tomuto problému říká. Výsledkem této práce by tak měl být popis ucelené koncepce člověka a lidské subjektivity, jak ji můžeme najít či domyslet z Peircova filosofického systému, a popis jejího místa v myslitelově světonázoru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ŠVEC, Ondřej
3 Švec, Otakar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.