Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů
Švarcová, Hana ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů Cíle práce:. Cílem práce je stanovení anaerobního prahu v terénních podmínkách na základě Conconiho testu a tzv. laktátové křivky tj. exponenciální průběh koncentrace laktátu v krvi v závislosti na rychlosti jízdy a tepové frekvenci a jejich porovnání. Metoda: Využití Conconiho testu a tzv. laktátové křivky tj. exponenciální průběh koncentrace laktátu v krvi v závislosti na rychlosti jízdy a tepové frekvenci pro zjišťování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů. Výsledky: Výsledky ukazují, že anaerobní práh na základě Conconiho testu v rychlostní kanoistice stanovit nelze. Klíčová slova: rychlostní kanoistika, anaerobní práh, Conconiho test, laktátová křivka
Čas a prostor v psaných dětských projevech
Švarcová, Hana ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Synková, Pavlína (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak žáci pátých a devátých tříd ztvárňují v psaném vyprávění čas a prostor. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první z nich jsou shrnuty poznatky z oblasti naratologie, vývojové psychologie a výzkumu osvojování jazyka s ohledem na věkovou skupinu žáků druhého stupně ZŠ. V praktické části jsou analyzovány psané projevy žáků pátých a devátých tříd. Postupně jsou charakterizovány oblasti jako koherence projevu, čas, prostor a postava. V závěru této části práce jsou obě věkové skupiny srovnány. Diplomovou práci uzavírají náměty pro školní výuku formulované na základě poznatků získaných z analýzy žákovských vyprávění.
Způsob mystifikace v divadelních hrách Járy Cimrmana
Švarcová, Hana ; Špirit, Michael (vedoucí práce) ; Mravcová, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mystifikací Divadla Járy Cimrmana. V jednotlivých kapitolách popisuje charakteristické znaky základních oblastí, které konstituují konečnou podobu mystifikace. V těchto kapitolách se hovoří o vztahu autorského divadla, text-appealu, časopisu Český svět, jazykové komiky, herectví a mystifikace. Současně je poukázáno na společné znaky mezi Divadlem Járy Cimrmana a rozhlasovým pořadem Vinárna U Pavouka, z něhož převzala základní princip - mystifikaci. Na základě popisu dílčích vztahů je v závěru pojednáno o tom, že mystifikace Divadla Járy Cimrmana funguje jen tehdy, když jsou přítomny všechny jednotlivé složky. Vzájemnou provázaností všech složek a jejich důslednou kooperací je dosaženo maximálního efektu.
Informovanost pedagogů mateřské školy o rodině dítěte z pohledu rodiny
ŠVARCOVÁ, Hana
Bakalářská práce ?Informovanost pedagogů mateřské školy o rodině dítěte z pohledu rodiny? se zabývá oblastí komunikace mezi rodinou a školou. Teoretická část vymezuje základní pojmy vztahující se k rodině a jejím funkcím, osobnosti pedagoga mateřské školy, odborné kvalifikaci a kompetencím pedagoga mateřské školy, funkcím mateřské školy, druhům sociální komunikace a průběhu komunikace mezi rodinou a mateřskou školou. V praktické části jsou interpretovány výsledky kvantitativního výzkumu. Bylo zvoleno dotazníkové šetření a respondenty byli rodiče dětí navštěvujících některou z vybraných mateřských škol ve znojemském a třebíčském regionu. Výzkumný problém byl definován takto: ?Do jaké míry má být pedagog mateřské školy informován o rodině dítěte, a to z pohledu rodičů dítěte?? Otázky kvantitativního šetření tedy směřovaly především k tomu, co je z pohledu rodičů důležité, aby pedagogové v mateřské škole věděli o rodině dítěte. Dále se vztahovaly ke způsobu komunikace mezi rodiči a mateřskou školou.

Viz též: podobná jména autorů
7 ŠVARCOVÁ, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.