Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium bílých erupcí
Mravcová, Lucia ; Švanda, Michal (vedoucí práce) ; Heinzel, Petr (oponent)
Sluneční erupce jsou poměrně častým a výrazným projevem sluneční aktivity, který můžeme pozorovat napříč celým elektromagnetickým spektrem. V někte- rých případech jsou doprovázeny emisí i ve viditelném kontinuu, kdy hovoříme o bílých erupcích. Původ vzniku bílých erupcí není dodnes úplně známý. Detekce bílých erupcí není snadná, proto jsme v rámci práce vyvinuli program na auto- matickou detekci bílých erupcí použitím SDO/HMI pozorování. Následně jsme studovali vlastnosti nalezených bílých erupcí. Z práce vyplývá, že existují při- nejmenším dva druhy bílých erupcí v závislosti na rentgenovém toku sluneční erupce. Rozdíl mezi nimi je pravděpodobně způsoben rozdílným chováním mag- netického pole v jejich okolí. Toto zjištění by mohlo přispět k lepšímu pochopení vzniku bílých erupcí. 1
Dynamická diskonexe slunečních skvrn od magnetických kořenů
Bárta, Tomáš ; Švanda, Michal (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Práce se ověřuje model dynamické diskonexe slunečních skvrn popsaný ve článku " The dynamical disconnection of sunspots from their magnetic roots" (Schüssler & Rempel, 2005, Astron. Astrophys. 441, 337). Pro tento účel byla provedena numerická simulace, jejíž součástí byla i reprodukce mo- delu klidného Slunce. Postup byl shodný s postupem v referovaném článku. Model Slunce dobře odpovídal dnešním uznávaným modelům. V žádné ze simulací se ovšem nepodařilo plně reprodukovat výsledky odkazované publi- kace a dynamická diskonexe nebyla pozorována. Považuji proto za důležité předkládaný program podrobit dalším zevrubnějším testům. 1
Spektrální kontinua a čáry vodíku ve slunečních erupcích
Procházka, Ondřej ; Kotrč, Pavel (vedoucí práce) ; Švanda, Michal (oponent)
V této práci představujeme unikátní postfokální přístroj vhodný k detekci rychlých změn toku záření ve spektrálním rozsahu 350 - 440 nm. Pro silný pozaďový zářivý tok na těchto vlnových délkách není možné úspěšně měřit erupce v režimu Slunce jako hvězdy a použití tenké štěrbiny neumožňuje měřit celou aktivní oblast. Vyrobili jsme sadu kruhových clon s různými rozměry schopnými soustředit světlo pouze z omezené části sluneční atmosféry. Pro naše účely jsme také vyvinuli software pro vyhodnocení dat založený na statistických metodách umožňující další zvýšení citlivosti na změny ve spektru. První výsledky pozorování tří erupcí třídy X z června 2014 ukazují významné zvýšení toku v oblasti balmerovského kontinua. Jedna z těchto erupcí byla měřena už od 20. minuty před vrcholem v pásmu SXR družice GOES. Proto jsme byli schopni porovnat celou impulzivní fázi erupce se stavem odpovídajícím klidnému Slunci. Data ukazují nárůst záření v oblasti hrany Balmerovy série (364,5 nm) až na 5,5 násobek ve srovnání s klidným Sluncem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Helioseismologie – od oscilací k vnitřní struktuře
Švanda, Michal
Sluneční oscilace umožňují konstrukci podrobného modelu Slunce a mapování detailů slunečního nitra. Stručný nástin metod globální a lokální helioseismologie.
Zkušenosti s používáním metody local correlation tracking při studiu velkorozměrových rychlostních polí
Švanda, Michal ; Sobotka, Michal ; Klvaňa, Miroslav
V práci předkládáme testy metody použité v předchozích pracech pro výpočty velkorozměrových rychlostních polí na syntetických dopplergramech získaných jednoduchou simulací supergranulárních struktur. Série syntetických dopplergramů byla deformována známým vektorovým polem, na data byla posléze aplikována metoda LCT. Porovnáním získaných výsledků s modelovými daty jsme získali důležité informace o chování metody při použití na celodiskových dopplergramech. Na základě testů můžeme považoat LCT metodu za dostatečně stabilní při výpočtu rychlostních polí s rozlišením 60", přičemž absolutní chyba výsledků činí 10 m/s.

Viz též: podobná jména autorů
2 Švanda, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.