Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design and Assessment of Selected Parts of Load Bearing Structure
Vitálišová, Barbora ; Šimůnek, Petr (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the design of selected parts of reinforced concrete elements of the exhibition room. Simultaneously, the optimization of selected elements according to valid standards and Eurocodes was carried out and the impact of these changes on the economy of construction was developed.
Alternativní řešení montovaného železobetonového skeletu výrobní haly
Konečný, Michal ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nosné prefabrikované konstrukce montážního objektu. Součástí práce je návrh alternativního zastřešení včetně orientačního ekonomického srovnání. Analýza vnitřních sil byla provedena pomocí programu Dlubal RFEM 5.16. Pro zjištění očekávatelných výsledků byly nejprve vytvořeny jednoduché prutové modely, následně byl zpracován prostorový model konstrukce. Pro vybrané prvky železobetonového skeletu byl zpracován statický výpočet a výkresová dokumentace.
Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce
Prekopová, Pavlína ; Požár, Michal (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, na ktoré je doska nadimenzovaná. Vzhľadom na to, že sa pôvodná stavba nadstaví o jedno nadzemné podlažie je nutné vyhotovenie otvoru pre schodisko do stávajúcej stropnej konštrukcie a vybúranie nosnej steny kvôli zlepšeniu dispozičného riešenia. Zásah do pôvodnej konštrukcie má za následok prerozdelenie návrhových vnútorných síl a tým pádom je potrebné dovystuženie stropnej konštrukcie. Pre dovystuženie sú zvolené a nadimenzované externe lepené uhlíkové lamely. Namiesto pôvodnej vybúranej nosnej steny sa vyhotoví otočené rebierko, ktoré sa spriahne so stávajúcou stropnou konštrukciou pomocou strmeňov. Všetky výpočty boli prevedené v súlade s normou.
Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce
Martinek, Ivo ; Perla, Jan (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením části monolitické železobetonové konstrukce. Vybraný nosný železobetonový rám a stropní deska jsou modelovány jako jednoduché dvourozměrné konstrukce, zatížené účinky stálých a proměnných zatížení dle konkrétních požadavků projektové dokumentace. Následuje vyšetřování vnitřních sil metodou konečných prvků pomocí výpočetního programu a ověření výsledků statické analýzy ručním výpočtem. Závěr práce je věnován dimenzování výztuže vybraných železobetonových prvků dle platných předpisů a také výkresové dokumentaci.
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.
Montovaná konstrukce autosalonu
Wolf, Jiří ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Zlámal, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nosné montované konstrukce budovy, která bude sloužit jako administrativní budova a předváděcí plocha (showroom) pro automobilku. Dále budou dimenzovány a posouzeny některé hlavní nosné dílce této konstrukce. Pro tyto dílce potom budou provedeny podrobné výkresy výztuže a tvarů. Analýza vnitřních sil byla provedena v programu Dlubal RFEM 5.07. Byl vytvořen prutový 3D model a pro lepší kontrolu a srovnání byly některé rámy vymodelovány jako 2D prutový model.
Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu
Burda, Patrik ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Šimůnek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných dosiek nad podzemným podlažím podporujúcich stĺpov a prievlaku. Pre určenie vnútorných síl bol vytvorený 3D model vo výpočtovom programe. Všetky konštrukcie sú posudzované podľa EC2, ČSN EN 1992-1-1. Práca obsahuje vypracovanie statického výpočtu, výkresy tvarov a výkresy výstuže riešených konštrukcií. Ostatné často konštrukcie nie sú v tejto práci riešené.
Statické řešení rodinného domu
Formánek, Pavel ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Zlámal, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělená na dvě části. V první části se autor zabývá návrhem železobetonových nosných konstrukcí (stropní deska, obvodová stěna, schodiště). Tyto konstrukce byly posouzeny dle platné normy ČSN EN 1992-1-1 a byla k nim vypracována výkresová dokumentace. V druhé, teoretické, části byly vymodelovány různé modely železobetonové desky jak v 3D (jako část celé konstrukce) tak v 2D. Hlavním úkolem bylo porovnat vliv rozličných tuhostí podpor v modelech na vnitřní síly (ohybové momenty) a na průhyb desky.
Analýza návrhu lokálně podepřené desky
Chalupová, Martina ; Šulák, Pavel (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Cílem této je práce je návrh, posouzení a cenové porovnání železobetonové lokálně podepřené desky. Deska je navržena ve 3 různých variantách. Varianty se od sebe liší tloušťkou desky. Vnitřní síly v deskách jsou získány pomocí metody konečných prvků a ověřeny pomocí metody součtových momentů. Desky jsou dimenzovány na návrhové vnitřní síly z metody konečných prvků. Následně byly určeny celkové množství výztuže a betonu v deskách a jejich cena. Ceny desek jsem porovnala a nejvýhodnější deska byla podrobněji dimenzována a provedeny výkresy výztuže. Veškeré výpočty byly provedeny v souladu s normou.
Statické řešení dílčích částí nosné ŽB konstrukce
Konečný, Michal ; Požár, Michal (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Práce se zabývá statickým řešením křížem vyztužené spojité monolitické železobetonové desky ubytovacího objektu. Konstrukce je navržena a posouzena v souladu s ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.