Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech
Křížová, Ivana ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Lacinová, Lenka (oponent) ; Šulová, Lenka (oponent)
Název práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech Řešitel: Ivana Křížová ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá tématem citové vazby jako kognitivního konstruktu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech vztah mezi typem citové vazby a kognitivními konstrukty, které se k ní váží. Práce vychází z teorie o tvorbě osobnostních konstruktů a významů na události v životě jedince. Teoretická část se věnuje popisu citové vazby, kognitivních konstruktů a závislostní problematiky. Empirická část popisuje design výzkumu a analýzu dat. Výzkum byl realizován pomocí výzkumné baterie, která měřila typ citové vazby, raná maladaptivní schémata a kognitivní konstrukty vztahující se k citové vazbě. Výzkumná baterie se skládala z metod Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR) , Young Schmeas Questionnaire (YSQ) a nestandardizovaného Dotazníku kognitivních konstruktů (DKK). Výzkumný soubor se skládal z celkem 91 respondentů, výzkumné skupiny složené z respondentů s diagnostikovaným syndromem závislosti a dvou srovnávacích skupin, skupiny respondentů z neklinické populace a skupiny respondentů s psychiatrickým onemocněním. Zjištěné výsledky částečně potvrzují vztah mezi kognitivními...
Významné faktory ovlivňující volbu partnera v období dospívání
Pacáková, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Morávková, Kateřina (oponent)
V období dospívání dochází ke značnému sociálnímu vývoji. Proměn doznávají vztahy s rodiči i vztahy s vrstevníky a dochází k utváření prvních partnerských vztahů. Ty se zpravidla tvoří v rámci kontextu vrstevnické skupiny, v jejímž prostředí se vztah formuje a dále vyvíjí. Partnerské vztahy jsou v dospívání značně variabilní, co se týče věku, ve kterém poprvé vznikají, v délce trvání i prožívané míře intimity a závazku. Nejbližší sociální okruh dospívajícího má značný podíl při volbě partnera. V rodinném prostředí se tvoří citová vazba dospívajícího na rodičích, která v navazování jeho dalších vztahů hraje významnou roli. Bytí v romantickém vztahu ovlivňuje jedincovo sociální postavení, jelikož se v rámci vrstevnické skupiny zvyšuje jeho status. Při volbě partnera též hrají neopomenutelnou roli představy a preference samotného adolescenta ohledně charakteristik svého potenciálního partnera. V části návrhu výzkumu je předložen projekt kvalitativního charakteru. Aspiruje na vytvoření zakotvené teorie preferencí českých adolescentů ohledně jejich ideálního a současného partnera a proměně těchto preferencí v závislosti na věku a získaných zkušenostech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Model původní rodiny jako určující faktor pro zahájení partnerského vztahu v populaci dospívajících
Follerová, Noemi ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kučerová, Andrea (oponent)
Model původní rodiny má zásadní vliv na vývoj osobnosti a psychosexuální role jedince. Tyto formy předávání v podobě nápodoby se objevují již na počátku života dítěte. Dítě se rodí do prostředí, jehož podobu utváří stejným dílem matka i otec. Jejich partnerský vztah jako primární mezilidská zkušenost, udává podobu prvních let života a formuje dětské očekávání od interpersonálních vztahů. Zjištění z této oblasti ukazují, že v mnohých rysech se neumíme chovat jiným způsobem, než jak nás to učili rodiče. Ztotožnění s jejich rolí je pro nás nejsnazší, zvláště pokud jsou pro nás postavy rodičů imponující a jejich vzájemný vztah je nám pozitivním vzorem. Na vnímaní postav rodičů má přímý vliv výchovný styl a jejich emoční angažovanost. Rodič opačného pohlaví je dítěti předobrazem, který je určujícím pro volbu partnera pro život. První partnerské vztahy vznikají v období dospívání. Výzkumy v této oblasti jsou spíše výjimkou, což může být způsobeno proměnlivým charakterem vztahů v dospívání. Některé studie však ukazují, že pohled dospívajících na partnerský vztah nese charakteristiky, které od vztahu očekávají i dospělí. Ukazuje se také, že tento pohled je ovlivněn tím, jak dospívající vnímá partnerský vztah svých vlastních rodičů. Předložený návrh studie ověří závěry výzkumu Šípové, který se zabýval...
Sexuálně psychologické faktory mužské atraktivity
Pokorná, Pavlína ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o sexuálně psychologických faktorech mužské sexuální atraktivity. Teoretická část se opírá o teorie evoluční psychologie. Zajímají nás strategie heterosexuálních žen při výběru partnera. Z faktorů, které mohou ovlivňovat partnerský výběr, jsme se zaměřili na jeden fyzický atribut, a to penis. Přisuzování důležitosti velikosti penisu je individuální. Snažíme se však nalézat souvislosti mezi vnímáním penisu jako významného faktoru mužské sexuální atraktivity s dalšími aspekty nejen sexuality. Pro účely našeho výzkumu jsme vyvinuli specifický dotazník, který sérií otázek zjišťuje postoj k důležitosti velikosti penisu. Druhá část dotazníku má intimnější charakter, zjišťuje vztahovou situaci, sexuální zkušenosti, fázi cyklu a užívání hormonální antikoncepce. Dotazník jsme zjednodušeně nazvali "Na velikosti záleží?". Administrace proběhla online, ženy jsme oslovili pomocí sociálních sítí. Odpovědi jsme získali od 276 respondentek. Našli jsme několik rozdílů ve vnímání penisu jako důležitého faktoru. Ženy, které mají kamaráda s benefity (setkávají se s mužem jen za účelem sexuálního uspokojení) spíše považují penis za důležitější. Ženy, které cítí potřebu sexuálního vybití, sledují porno, prožívají orgasmus v rámci partnerských sexuálních aktivit, také považují penis za...
Znovusložená rodina a její působení na vývoj dítěte
Pokorná, Tereza ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Gillernová, Ilona (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá problematikou znovusložených rodin ve vztahu k dětem předškolního a mladšího školního věku. Cílem práce je upozornit na oblasti, které mohou být rizikové pro vývoj dítěte, ale i blíže představit tuto problematiku a její komplexnost. Představit její společenský kontext. Literárně-teoretická část se proto nejprve zabývá institucí rodiny a jejím vývojem. Následně představuje znovusloženou rodinu. Činí tak na základě popsání jevů, které jí předchází, jejích typů, ale i vztahů mezi členy. Empirická část je realizována pomocí kvalitativního designu. Výzkumný problém je shrnut v otázce V jakých oblastech může zkušenost znovusložené rodiny působit na vývoj dítěte? Data byla získána metodou polostrukturovaného rozhovoru s odborníky, kteří pracují s dětmi či rodinami (poradenští psychologové či dětští nebo rodinní psychoterapeuti). Výzkumným vzorkem bylo pět respondentek. Závěry analýzy dat popisují oblasti zaznamenané v rozhovorech jako důležité při práci s dětmi ze znovusložených rodin. Oblastmi jsou pojetí znovusložené rodiny, struktura, komunikace, témata, typy znovusložené rodiny, oslovování, odlišnosti v prožívání dospělého a dítěte, sourozenectví, a vnímané komplikace. Všechny mohou působit na vývoj dítěte. Zodpovězení výzkumných otázek mapuje i širší společenský...
Postabortivní syndrom jako možný následek potratu
Marešová, Kateřina ; Horáková Hoskovcová, Simona (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se věnuje oblasti spontánního potratu i umělého přerušení těhotenství, a jejich potenciálnímu dopadu na každodenní život žen. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o jednotlivých typech ztráty těhotenství a popisuje možnosti psychologické adaptace na tuto ztrátu. Největší prostor je věnován postabortivnímu syndromu (PAS), který je považován za specifickou formu posttraumatické stresové poruchy. Jsou zde sledovány psychické, fyzické i sociální důsledky potratu, vymezena nejvíce ohrožená skupina žen PAS a nastíněn způsob jeho léčby. V empirické části práce byly nejdříve pomocí obsahové analýzy databáze Linky pomoci zachyceny hlavní symptomy PAS. Na jejichž základě jsme sestavili Dotazník ztráty těhotenství, jehož úkolem je zachytit vnímané změny v životě žen po ztrátě těhotenství. V závěru práce jsme otestovali dotazník Ztráty těhotenství a kriticky zhodnotili jeho přínosy a limity.
Kritéria volby prvního sexuálního partnera v populaci dospívajících
Lexová, Eliška ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kritérii, která ovlivňují volbu prvního sexuálního partnera v období dospívání. Práce se zabývá sexualitou dospívajících a zahájením sexuálního života vzhledem k jejich psychosexuálnímu vývoji. Dále se práce věnuje otázce, co se podílí na vytváření sexuality v tomto období, jakým způsobem se na tom podílí původní rodina, sexuální výchova, média či vrstevníci. Taktéž práce rozebírá různé vlivné teorie výběru partnera, které s volbou prvního sexuálního partnera mohou souviset. Empirická část se zaměřuje na návrh výzkumného projektu, který se formou rozhovorů zaměřuje na to, jaká jsou konkrétní kritéria, podle kterých dospívající volí svého prvního sexuálního partnera. Také se zabývá různými okolnostmi sexuálního debutu, které nám pomohou ucelit náhled na celou problematiku. Klíčová slova adolescence, sexualita, sexuální debut, kritéria volby
Význam komunikace pro kvalitu partnerských vztahů
Martinová, Petra ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se věnuje významu komunikace pro kvalitu partnerského vztahu. Popisuje komunikaci a její specifika v partnerském vztahu, přičemž klade důraz na komunikační projevy, které mohou komunikaci usnadňovat nebo naopak blokovat. Dále se věnuje kritickému zhodnocení výzkumů zabývajících se tímto tématem. Návrh výzkumu je zaměřen na pozorování dvojic v kvalitním partnerském vztahu. Za kvalitní je považován takový vztah, ve kterém jsou oba partneři spokojeni. Popis komunikačních projevů, které jsou typické pro tyto dvojice, by mohl sloužit jako inspirace dvojicím, u kterých komunikace selhává, a našel by tak uplatnění v partnerském a manželském poradenství. Další výzkumy v této oblasti by měly cílit na prokázání kauzality těchto jevů a podložit tak hypotézu, že zlepšení komunikace působí zvýšení kvality vztahu. Klíčová slova: interpersonální komunikace, partnerský vztah, kvalita vztahu
Faktory podílející se na destabilizaci manželského vztahu
Froncová, Lucie ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Kalousová, Zuzana (oponent)
Práce se věnuje tématu stability, resp. nestability manželského svazku. Vymezuje pojem manželství i pojmy stability a nestability, a to definicí termínů spokojenost v manželství, kvalita manželství a náchylnost k rozvodu. Uvádí taktéž vývoj manželského vztahu a jeho stability v průběhu času. Nastiňuje aktuální situaci zaměřenou na trend nesezdaného soužití a rozvodovost. Ve své hlavní části popisuje vybrané faktory, které se podílejí na destabilizaci manželského vztahu. V části věnované návrhu výzkumu je předložen návrh mapující studie, která by přiblížila současný stav v České republice a ze které by bylo možné následně v rámci jiných projektů vycházet. Klíčová slova Manželství, faktory, stabilita, spokojenost
Psychologické aspekty situace v rodinách s otcem na rodičovské dovolené
Nebáznivá, Barbora ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na psychologická specifika situace v rodinách, v nichž zůstává na rodičovské dovolené otec, zejména pak na možné souvislosti s vývojem dítěte a charakteristikami vztahů v rodině. Cílem práce je popsat specifické dopady této situace na spokojenost s partnerským vztahem a vzájemným vztahem s dítětem a vnímání vlastní otcovské/mateřské role na straně obou rodičů. Teoretická část práce shrnuje legislativu v této oblasti v České republice a v jiných zemích a uvádí dosavadní výzkumné poznatky o rodinách, kde otec využil možnost otcovské či rodičovské dovolené. Empirická část práce je realizovaná pomocí kvalitativního designu, kde autorka využila dotazník Couples Satisfaction Index a polostrukturované rozhovory. Výzkumným vzorkem bylo patnáct rodičovských párů. Výsledky shrnují výstupy v oblasti partnerské spokojenosti a opakující se motivy v rozhovorech v oblastech adaptace na život s dítětem, motivy rozhodnutí, otcovské péče, identity a prožívání otců a matek, potřeb dítěte, důsledků pro vztah rodičů s dítětem a partnerský vztah a reakcí okolí. Výstupem jsou odpovědi na výzkumné otázky široce pokrývající psychologické aspekty problematiky a hypotézy, které je možné podrobit dalšímu výzkumu v budoucnu. Klíčová slova: rodičovská dovolená, raná otcovská péče, attachment,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Šulová, Lucie
1 Šulová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.