Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The role of spinal TRPV1 receptors in nociceptive signalling and the modulatory effect of chemokine CCL2 and µ-opioid receptor agonists
Šulcová, Dominika ; Paleček, Jiří (vedoucí práce) ; Krůšek, Jan (oponent)
První synapse nociceptivní dráhy v zadním rohu míšním představuje významné místo pro modulaci nociceptivní signalizace za patologických stavů. Jedním z modulačních mechanizmů jsou změny funkce receptoru TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1), který je exprimován na centrálních zakončeních nociceptivních neuronů a svou činností přímo reguluje výlev neuropřenašečů a neuromodulátorů. Předchozí studie ukázaly úlohu TRPV1 v účincích zánětlivého chemokinu CCL2 (C-C motif ligand 2) a po aktivaci µ-opioidního receptoru (MOP-R) na míšní úrovni. Protože receptory CCR2 (aktivovány CCL2), TRPV1 a MOP-R často kolokalizují v neuronech spinálních ganglií, cílem tohoto projektu bylo studovat jejich možné intreakce při modulaci nociceptivního přenosu v míše. Tato diplomová práce se zabývala zejména vlivem chemokinu CCL2 na senzitizaci spinálních TRPV1 u modelu periferní neuropatie a jeho vlivem na synaptický přenos po aktivaci µ-opioidních receptorů. Ke studiu synaptického přenosu bylo využito snímání excitačních postsynaptických proudů (EPSC) pomocí metody patch-clamp z povrchových neuronů zadního rohu míšního na řezech lumbární míchy potkana. U těchto neuronů byla v závěru experimentu prokázána přítomnost TRPV1 pozitivních synapsí pomocí aplikace kapsaicinu. V první části experimentu byla měření...
Porovnání elektrostimulačních systémů WalkAide a NESS L300 při terapii foot drop u pacientů po cévní mozkové příhodě.
Šulcová, Dominika ; Jeníček, Jakub (vedoucí práce) ; Drábová, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce je tvořena částí teoretickou a částí praktickou. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky postižení pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP) a soustředí se především na poruchy chůze, konkrétně na syndrom foot drop, který se objevuje až u 20% pacientů po CMP. Dále jsou v teoretické části shrnuty poznatky o funkční elektrostimulaci a její aplikaci na nervus peroneus, které se využívá při terapii foot drop. Tato část práce je uzavřena přehledným popisem dvou peroneálních stimulátorů, které jsou v současnosti dostupné v České Republice, a to systémů WalkAide® a NESS L300®. Praktická část je tvořena popisem terapie dvou pacientů po CMP, během které byly oba zmíněné přístroje využity, a dotazníkem pro zástupce distribučních společností zaměřeným na finanční stránku obou systémů. Výstupem praktické části je ucelený pohled na využití obou systémů v průběhu terapie a jejich dostupnost pro pacienty v České Republice. Veškeré shromážděné poznatky o systémech WalkAide® a NESS L300® jsou v poté systematicky porovnány a zhodnoceny z pohledu fyzioterapeuta i pacienta. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Extracelularní mikroRNA v hematologických malignitách a jejich žítí pro diagnózu a sledování léčby
Šulcová, Dominika ; Pospíšil, Vít (vedoucí práce) ; Čermák, Vladimír (oponent)
MikroRNA jsou krátké nekódující RNA, které negativně regulují genovou expresi na post-transkripční úrovni tím, že v cytoplasmě buňky současně inhibují translaci a indukují degradaci cílových mRNA. V nedávné době byly překvapivě identifikované extracelulární mikroRNA, které jsou stabilní a detekovatelné v tělních tekutinách včetně krevní plazmy a séra, mozkomíšního moku, slin, mléka a moči. Extracelulární mikroRNA jsou rezistentní k RNAzám a stabilní za vysokých teplot a pH. Extrémní stabilita extracelulárních mikroRNA je způsobena asociací s proteinovými komplexy (především s proteiny Argonaute), jež je ochraňují. MikroRNA jsou často deregulované v nádorových onemocněních a v nedávné době bylo zjištěno, že i v tělních tekutinách lze detekovat nádorově specifické mikroRNA, které mohou sloužit jako markery nádorového onemocnění. Tato bakalářská práce shrnuje znalosti o funkci a biogenezi mikroRNA a zaměřuje se na extracelulární mikroRNA, jejich roli v mezibuněčné komunikaci, roli v hematologických malignitách a možné využití v diagnóze a terapii.

Viz též: podobná jména autorů
1 Šulcová, Dagmar
1 Šulcová, Denisa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.