Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mapování protein-proteinových interakcí systému cytochromu P-450 metodami chemické modifikace a hmotnostní spektrometrie
Ječmen, Tomáš ; Černá, Věra (oponent) ; Šulc, Miroslav (vedoucí práce)
Cytochromy P-450 (P450) náleží do superrodiny hemoproteinů a v organismu se podílejí na metabolismu široké škály látek, mezi které patří některá léčiva a karcinogeny. V systému oxygenas se smíšenou funkcí plní P450 funkci terminální oxygenasy. Nezbytnou součástí je také NADPH: cytochrom P450 reduktasa (CPR), která je zodpovědná za přenos dvou elektronů na P450 v průběhu jeho katalytického cyklu. Druhý elektron může místo CPR přenášet na P450 také cytochrom b5 (cyt b5). Pro pochopení reakčního mechanismu P450 je nezbytná znalost jeho terciární struktury. V současnosti je v naší laboratoři k dispozici homologní model cytochromu P-450 2B4 (CYP 2B4). Presentovaná diplomová práce měla za cíl označení vazebné domény CYP 2B4 pro cyt b5. Ke studiu bylo použito síťovací činidlo EDC tvořící amidickou vazbu mezi aminokyselinami s opačně nabitými bočními řetězci. Pomocí hmotnostní spektrometrie se nám podařilo nalézt pět párů kovalentně propojených aminokyselin. K ověření a ke zpřesnění modelu CYP 2B4 byla použita metoda fotoafinitního značení se sondou N-(p-azidobenzyl)-N-methyl-p-aminophenylaminu. Tato sloučenina se ligandově váže na centrální atom železa hemu. Po fotoaktivaci byl pomocí MS techniky nalezen adukt argininu 197 s fotoaktivovanou sondou. Oba presentované výsledky ukazují správnost zvolených metodických...
Studium mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku
Hudcová, Kristýna ; Šulc, Miroslav (oponent)
Hledání markerů nemocí je v popředí vědeckého zájmu. Biomarker specifické nemoci by měl sloužit jako pomocník při léčbě dané nemoci - ať už pro diagnostiku onemocnění nebo pro prognózu jejího průběhu. V naší studii jsme se zaměřili na využití mikroRNA - krátkých RNA, které svým nasedáním na mRNA regulují průběh exprese jednotlivých proteinů. MiRNA jsou předmětem studia díky jejich stabilitě a funkci v regulaci mnoha buněčných procesů. V neposlední řadě mají možné uplnatění jako biomarker u mnoha onemocnění. V našem případě to jsou spinocelulární nádory hlavy a krku (HNSCC). Jelikož je tento druh nádorového onemocnění široce rozšířen a klinicky významné markery zde chybí, je naším zájmem hledat nové druhy markerů, umožňujících včasnou diagnostiku nemoci a co nejpřesnější stanovení prognózy. Vybrali jsme 3 kandidátní miRNA (miR-29c-3p, miR-200b-5p, miR-375-3p), u kterých jsme metodou qRT-PCR provedli profilaci jejich expresí ve tkáních pacientů s HNSCC. Expresi miRNA ve 42 vzorcích nádorové tkáně jsme porovnali s expresí miRNA ve tkáních přiléhajících k nádoru. Tkáň obklopující nádor je zajímavá z hlediska svých vlastností, histologicky vypadá jako tkáň zdravá, ale při bližším zkoumání tomu tak není. Je ovlivněna tkání nádorovou a může přispívat k progresi nádoru. Podařilo se nám rozlišit tyto dvě...
Podnikatelský záměr rozvoje firmy
Loupová, Hana ; Šulc, Miroslav (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy se zabývá analýzou současné situace firmy Stamal colour, s.r.o. Cílem práce je na základě zjištěných skutečností z těchto analýz zformulovat návrh přístupu ke zlepšení rozvoje společnosti, jež by měl vést ke stabilizaci a zlepšení pozice firmy na trhu.
Plánování a hodnocení komunikační strategie v prostředí sociálních médií
Šulc, Miroslav ; Karlíček, Miroslav (vedoucí práce) ; Kolář, Petr (oponent)
Práce se zabývá problémem, jak vytvořit efektivní strategii pro prostředí online sociálních médií a jak ji vyhodnotit. Teoretická část práce postupuje od postupné definice oblasti sociálních médií, jejich přechodu do online prostředí, stručného popisu historického vývoje až po strategické přístupy marketingu, které jsou pro toto pole specifické. Praktická část se skládá z analýzy několika případových studií a následně i skutečné kampaně realizované autorem pro e-shop JustHappy.cz. Závěrem práce je pak syntéza zjištěných poznatků a návrh postupu přípravy strategie. Ten je členěn do několika na sebe navazujících bodů a má poskytnout čtenáři návod, jak postupovat v případě realizace vlastního projektu v prostředí online sociálních médií.
Panel of monoclonal antibodies – alternative tool For monitoring of sperm–zona pellucida receptors localization and identification
Zigo, Michal ; Dorosh, Andriy ; Pohlová, Alžběta ; Jonáková, Věra ; Šulc, Miroslav ; Maňásková-Postlerová, Pavla
Primary binding of the sperm to the zona pellucida (ZP) is one of the many steps necessary for successful fertilization in all sexually reproducing species. Sperm bind ZP by means of membrane receptors which recognize carbohydrate moieties on ZP glycoproteins according to a well-precised sequential process. Primary-binding receptors are localized throughout the acrosomal region of the sperm surface of which many have been disclosed in various mammals. For the monitoring sperm-zona pellucida receptors in terms of localization and characterization - panel of monoclonal antibodies against proteins from the sperm surface was prepared. Antibodies were screened by immunofluorescence and Western blotting for protein localizations and competence of antibodies, respectively. Antibodies recognizing proteins localized on the sperm head and simultaneously detected by Western blot were further studied by means of immunolocalization in reproductive tissues and fluids, binding to ZP, immunoprecipitation and protein identification using MS analysis. Out of 17 prepared antibodies, 8 antibodies were simultaneously recognizing proteins localized on the sperm head and detecting proteins of interest by Western blotting. Further only 3 antibodies recognized proteins which also coincided in binding to ZP. These 3 antibodies were used for immunoprecipitation, and further protein identification of immunoprecipitates revealed that the antibodies distinguish acrosin precursor, RAB2A protein, and lactadherin P47. Acrosin and lactadherin P47 have been already detected on the sperm surface and their physiological functions in reproduction have been proposed. To our knowledge, this is the first time RAB2A has been found on the surface of sperm and its physiological function in the process of fertilization remains undisclosed.
Sekundární metabolity druhů Geosmithia sdružených s hmyzem: polyhydroxylované antrachinony G. lavendula a perspektivy další práce
Kolařík, Miroslav ; Stodůlková, Eva ; Šulc, Miroslav ; Kuzma, Marek ; Man, Petr ; Flieger, Miroslav ; Křesinová, Zdena
Kultury G. lavendula produkují řadu barevných hydroxylovaných antrachinonů (AQ). Dosud jsme identifikovali rhodolamprometrin and pentahydroxy-AQ. Přírodní AQ jsou využívány jako barviva a léčiva

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ŠULC, Michal
1 Šulc, M.
5 Šulc, Marek
8 Šulc, Martin
3 Šulc, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.