National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
An integral part of health-related physical fitness
Schovánková, Marie ; Štilec, Miroslav (referee)
Title: An integral part of health-related physical fitness Author: Marie Hájková Supervisor: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. ABSTRACT related-In recent years, often emphasized the concept of "health:Objective fitness," which eliminates the risk of lifestyle diseases with the help of related-optimizing all of their components. One of the components of health improve the efficiency and economy offitness is flexibility, which allows to and has acompensates for holding,movement, reducing muscle overload positive effect on the maneuverability normal activities..The aim was to verify the representation of changes in the flexibility of their localization and relationship with external effects (employment, movement experience) in women of late middle age (45-60 years) e included additionalWmain method used goniometry.s the: AMethod tests on shortenedexaminations, brief kinesiology analysis, dynamic testing, muscles and hypermobility. Anamnestic data we obtained from a questionnaire created according to the needs of the study. The presence illuminate the changes in flexibility in women of lateResults: to specific relationships flexibility tomiddle age. At the same time they refer the parameters of motion systems and the labor movement or experience flexibility, goniometry, pain syndromes, workload, physicalKeywords:...
Motion programmes to influence body composition and physical fitness of seniors
Hráský, Pavel ; Bunc, Václav (advisor) ; Štilec, Miroslav (referee) ; Holmerová, Iva (referee)
In this work we focused on the application of physical activity, which aimed to reduce the negative impact of physical deprivation and associated functional and structural changes in the musculoskeletal system. The principal criterion was the diagnosis of the organ systems of the locomotor system, focusing on the muscular system. The subsequent application of appropriate forms of exercise intervention was designed to mitigate the effects of the aging process and functional changes in the body of the senior individual. Finally, we wanted to assess the impact of changes in body composition in its own self- sufficiency and independence of older people and the quality of life of older people in terms of physical and psychosocial aspects. The most significant is the loss of muscle mass, sarcopenia development, increase fat mass with frequent reductions in body weight. The focus of our work and its specific purpose is to clarify the influence of the applied physical interventions. To assess changes in body composition are needed for our work used the method of multi Bioanalysis. Results in body composition in older adults have been evaluated and intra-individual measured data were compared with the general senior population. Kinesiology testing shortened muscle groups was carried out repeatedly to reduce...
The Personality of Active Seniors Over 70 Years Old
Průšová, Monika ; Hátlová, Běla (advisor) ; Štilec, Miroslav (referee)
Souhrn Název práce: Osobnost aktivních seniorů starších 70 let Title: Personality ofActive Seniors over 70years old Cíle práce: 1. Cílem mé diplomové práce bude zjistit, zda je vhodné vybraný pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI) využít k hodnocení pěti obecných dimenzí osobnosti vybrané skupiny respondentů. Ve své práci se budu snažit porovnat a statisticky zhodnotit výsledky jednotlivých škál výše uvedeného dotazníku mezi pohlavími. 2. Dalším cílem pak bude porovnání s hodnotami uváděnými pro populaci ve věku 22-75 let. Metodika: V diplomové práci bylo hodnoceno pět obecných dimenzí osobnosti vybrané skupiny respondentů. Z metod výzkumu byla použita varianta komparace a dotazníková metoda. Ke sběru dat byla použita dotazníková metoda. Využit byl mezinárodní standardizovaný dotazník NEO-FFI. Předmětem komparace bylo porovnání výsledků průměrů jednotlivých škál mezi skupinou mužů-seniorů a žen-seniorek, a dále srovnání s výsledky populace ve věku 22-75 let. Výsledky: Dle našich zpracování výsledků a statistického zhodnocení jednotlivých škál pětifaktorového osobnostního inventáře NEO-FFI lze konstatovat, že muži ve věku 22-75 let jsou více neurotičtější a otevřenější vůči zkušenosti než muži-senioři; muži-senioři jsou naopak více přívětivější a svědomitější než muži ve věku 22-75 let; škála extraverze...
The Influence of Endogenic Breathing upon the Respiratory System in Children with Bronchial Asthma
Rendlová, Erika ; Štilec, Miroslav (advisor) ; Potměšil, Jaroslav (referee)
Název: Vliv endogenního dýchání na dýchací systém dětí s astma bronchiale Influence ofendogenous breathing for respiratory system children with bronchial asthma Cílem práce bylo ověřit vliv málo známé metody endogenního dýchání, propagované ruskou Akademií věd, u dětí předškolního věku s diagnózou astma bronchiale, u kterých jsme se pokusili zhodnotit výsledky jedenáctiměsíčního experimentu. Jelikož problematika astma bronchiale se týká velkého procenta dětí, je důležité poukázat na jednu z mnoha možných metod, kterou lze pozitivně působit na průběh onemocnění. Při léčbě astmatu je důležité využívat individuálně všechny medicínské, alternativní i pomocné metody a tím komplexně ovlivňovat organismus. Metoda výzkumu byla provedena formou experimentu, a to s pomocí Frolovova dýchacího trenažéru. Po dobu jedenácti měsíců bylo prováděno pravidelné endogenní dýchání s pěti astmatickými dětmi předškolního věku, které navštěvují "denní stacionář pro děti s onemocněním dýchacích cest". Objektivním ukazatelem účinnosti metody je spirometrické vyšetření, měření rozdílu objemových hodnot hrudníku mezi nádechem a výdechem a vyšetření svalové síly oslabených svalových skupin. Měření bylo provedeno před zapo- četím výzkumu a po jeho skončení. Z vyhodnocení jednotlivých měření u každého dítěte je patrné, že u čtyř...

See also: similar author names
2 Štilec, Marek
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.