Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Politická kultura a prezidentské volby v ČR v roce 2018
Novotná, Petra ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent)
Jak ukázaly prezidentské volby v roce 2013, proces výběru kandidáta na post hlavy státu je v České republice překvapivě poměrně hojně diskutovanou společenskou událostí. Tato bakalářská práce je založena na pozorování průběhu volební kampaně pro volbu prezidenta v roce 2018 a v souvislosti s touto kampaní sleduje aspekty české politické kultury. Teoretickou podporou mých závěrů jsou mezi jinými stěžejní díla českých i zahraničních teoretiků politické kultury z pohledu politologie, sociologie, historie i antropologie. Cílem práce je metodou analýzy diskurzu vyhodnotit, jak je v současnosti vnímán institut prezidenta, a propojit tyto poznatky se specifiky institutu prezidenta ČSR/ČSSR/ČR a s prvky české politické kultury, které pozorovali především čeští autoři od počátku 20. století.
Identitotvorné působení německých českobudějovických spolků v druhé polovině dlouhého 19. století (1860-1914). Vymezování německého veřejného prostoru.
Stachová, Monika ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Bakalářská práce sleduje různé strategie českobudějovických německých spolků a jejich vliv na utváření identity místního německého obyvatelstva se zaměřením na zlomové body městské a spolkové historie, tj. počátek 60. let jako dobu rozdělení Liedertafel, rok 1872 kdy byl otevřen Německý dům, posléze rok nástupu Josefa Taschka do funkce starosty a počátek první světové války. Snaží se interpretovat rámec mechanismů, prostřednictvím kterých spolky národní identitu formovaly, jako symbolickou občanskou válku o významy. V souvislosti s tím analyzuje, zda tyto spolky vyvíjely politickou činnost či nikoliv. Naznačuje případné spojnice mezi lokální politikou a spolkovým životem, zaměřuje se na trajektorii vývoje identity od utrakvismu k němectví a zasazuje ji do sociopolitického rámce. Krom toho se soustřeďuje na proměny pozice tamějších Němců a provázanost městského prostoru s venkovem. Klíčová slova: identita, spolkový život, paměť, lokální patriotismus, českobudějovičtí Němci, České Budějovice, jazyková politika, spolková politika
Vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v 60. a 70. letech 20. století
Srba, Patrik ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent)
Hlavním tématem práce je téma Ostpolitik respektive jak se k této nové zahraniční politice SRN postavilo tehdejší Československo. Nové směřování politiky SRN směrem na východ, mělo zásadní význam nejen pro SRN jako takovou, ale především pro státy tehdejšího Východního bloku - v mém případě ČSSR. Cílem práce je zpracování případové studie o reakci československých politických elit na východní politiku SRN a na míru vlivu, který reálně na ČSSR měla. Stěžejním textem bude Smlouva o vzájemných vztazích mezi SRN a ČSSR podepsána v prosinci 1973. Na tomto konkrétním případě bych rád ukázal obecné schéma fungování Ostpolitik, zejména její výhody, dopady a přínosy právě ve vztahu ke středoevropským státům. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Politická kultura a volební chování studentů
Dvořák, Adam ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Hesová, Zora (oponent)
Politická kultura a volební chování studentů Abstrakt V této bakalářské práci je předmětem empirického výzkumu analyzovat vztah politické kultury a volebního chování studentů českých vysokých škol. Pojem politická kultura znamená politické postoje a orientace jednotlivců k politice a politickému systému. Politická kultura se projevuje při participaci nebo v politické kompetenci občanů. Cílem výzkumu je zjistit vlivy sociodemografických charakteristik na politické postoje českých studentů vysokých škol. Dále se zjišťuje vztah politických postojů a volebního chování respondentů. Empirická část je založena na vyhodnocení kvantitativního dotazníkového šetření, které probíhá sběrem dat pomocí sociálních sítí. Metoda vyhodnocení dotazníků spočívá v deskripci četností konkrétních politických postojů a určování vztahů s ostatními hodnotami. Klíčová slova: Politická kultura, volební chování, studenti
Vývoj vztahů mezi Svazem československých spisovatelů a Komunistickou stranou Československa v 60. letech 20. století
Broučková, Kristina ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Doubek, Vratislav (oponent)
Cílem bakalářské práce je reflektovat klíčové momenty ve vývoji vztahů mezi Komunistickou stranou Československa a Svazem československých spisovatelů v průběhu 60. let, kdy kulturní sféra nepředstavovala autonomní oblast, ale měla sloužit jako ideologická nadstavba režimu. Práce se pokusí zachytit, jakým způsobem se tento nerovný vztah vyvíjel s ohledem na fakt, že stranické vedení ještě v roce 1962 počítalo s tímto tvůrčím svazem a jeho periodiky jako s jednou z "převodových pák" režimu. V období následujících několika let však spory mezi reprezentantem mocenského monopolu a tvůrčím svazem postupně gradovaly, a nakonec vedly roku 1970, po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, k zániku SČSS. Bakalářská práce se tak bude snažit zodpovědět otázky, zda a kdy přestal SČSS v očích KSČ plnit onu roli "převodové páky" a k jakým metodám se v takovém momentě stranický aparát uchýlil.
Izraelský politický systém jako konsociační demokracie?
Ondráček, Dušan ; Hesová, Zora (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
(česky) Cílem práce je čtenáři představit model konsociační demokracie, vytvořený nizozemským politologem A. Lijphartem jako jeden z možných konstruktů pro zavedení a udržení demokracie v segmentovaných společnostech. Model je aplikován na Izrael, který z důvodů, kterým se práce taktéž věnuje, lze označit za společensky segmentovaný. Aplikace modelu se výhradně zaměřuje na čtyři znaky konsociační demokracie, které autor stanovil ve své práci Democracy in Plural Societies (1977). Výsledky této aplikace jsou na závěr komparovány s tezí, která označuje Izrael za semi-konsociační demokracii.
Political Development in Slovakia after the 2010 Elections
Skala, Martin ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent)
Účelem diplomové práce je analyzovat jednak pohyby a změny na slovenské politické scéně, slovenský stranický systém tak i zvýšení podpory pro antisystémové a populistické strany. Diplomová práce věnuje svou pozornost jednotlivým vládám, jejich charakteristice tak voličské podpoře relevantním stranám. Práce si klade za úkol dát odpověď na otázky, zda se stranický systém v zkoumaném období změnil a jakým způsobem, zda za šest let došlo k nárůstu antisystémových stran a fenoménu populismu. Při zkoumání dynamiky slovenské politické scény, s cílem poskytnout odpovědi na výše položené otázky, jsou využívány teoretické koncepty stranických systémů Giovanni Sartoriho, antisystémových stran od Sartoriho a Giovanni Capoccia a populismu od Francisca Panizzu, Casa Muddeho, Cristóbala Roviru Kaltwassera a Chantal Mouffe. Klíčová slova volby, politické strany, stranický systém, umírněný pluralismus, polarizovaný pluralismus, anstisystémové strany, protestní strany, populismus
Political Development in Slovakia after the 2010 Elections
Skala, Martin ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent)
Účelem diplomové práce je analyzovat jednak pohyby a změny na slovenské politické scéně, slovenský stranický systém tak i zvýšení podpory pro antisystémové a populistické strany. Diplomová práce věnuje svou pozornost jednotlivým vládám, jejich charakteristice tak voličské podpoře relevantním stranám. Práce si klade za úkol dát odpověď na otázky, zda se stranický systém v zkoumaném období změnil a jakým způsobem, zda za šest let došlo k nárůstu antisystémových stran a fenoménu populismu. Při zkoumání dynamiky slovenské politické scény, s cílem poskytnout odpovědi na výše položené otázky, jsou využívány teoretické koncepty stranických systémů Giovanni Sartoriho, antisystémových stran od Sartoriho a Giovanni Capoccia a populismu od Francisca Panizza, Casa Mudd, Cristóbala Rovira Kaltwassera a Chantal Mouffe. Klíčová slova volby, politické strany, stranický systém, umírněný pluralismus, polarizovaný pluralismus, anstisystémové strany, protestní strany, populismus
Aplikace neoliberálních politik v Kolumbii a Venezuele a jejich následky
Hudec, Ondřej ; Drahokoupil, Štěpán (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Cílem práce je zmapovat politický vývoj ve dvou sousedních zemích v Latinské Americe: Venezuele a Kolumbii. Časově bude práce ohraničena od 90. let 20. století až po rok 2013. Student se zaměří na pokusy o neoliberální reformy v obou státech a následný vývoj. Autor bude především srovnávat následnou protireakci vůči těmto reformám ve Venezuele v protikladu k udržení této politiky v sousední Kolumbii.
Postoje českých studentů k politice
Balha, Alan ; Štefek, Martin (vedoucí práce) ; Kňapová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem, které v České republice dosud nebylo zkoumáno. Práce je zaměřena na politickou participaci studentů vysokých škol v České republice. Cílem výzkumu je zjistit, zda studenti vysokých škol v České republice participují na politice. K tomuto postoji chceme najít důvody, motivaci i způsoby, jakými participace probíhá. Dále chceme určit, jak studenti vnímají sami sebe z pohledu socioekonomického, na levopravé škále nebo s jakou ideologií, politickou stranou či režimem se ztotožňují. S ohledem na dlouhodobý trend podpory strany TOP 09 mezi mladými lidmi, a zejména studenty, se pokusíme o detailnější charakteristiku této skupiny občanů. Data jsou získána z 365 dotazníků strukturovaných do několika tematických celků na mikro, mezo a makro úrovni, které odpovídají předpokládaným vlivům na politickou participaci. Dále se zabýváme vztahem studentů k režimu, otevřenosti systému k participaci a jejími formami, vnitřní efektivitou apod. Analýza ukázala, že 95 % studentů na politice participuje. Nejvíce užívanými formami jsou, stejně jako v případě celé české populace, volební účast, podpis petice a účast na skupinové akci. Mezi nejčastější důvody a motivace patří zájem o vlastní okolí, občanská povinnost, projev svobodné vůle a další. Zájem o politiku projevuje 96 % studentů....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠTEFEK, Marcel
2 Štefek, Michal
1 Štefek, Milan
1 Štefek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.