Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou
Talácková, Markéta ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Štefančíková, Mariana (oponent)
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze Student: Mgr. Markéta Talácková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv nespecifických faktorů na účinnost akupunktury u pacientů s migrénou Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda vyšší úroveň očekávání u pacientů trpících migrénou vede ke zlepšení jejich klinického stavu po 12týdenní akupunktuře a nadále v 6měsíčním sledovacím období. Klinický stav pacienta byl hodnocen jako počet dní s migrénou a jako redukce spotřeby úlevové medikace. Do této práce byly zahrnuty i další nespecifické faktory. Jako signifikantní nespecifické faktory, které přispívaly ke vzrůstajícímu krátkodobému efektu akupunktury, byla pozitivní poléčebná očekávání a duševní stav pacienta. Efekt pozitivního očekávání klesal s časem. Na dlouhodobý efekt akupunktury mělo vliv pozitivní vnímání lékaře TČM (Tradiční čínské medicíny). Na snížení počtu dní s migrénou měly v naší studii vliv tyto faktory: pacientovo očekávání, vztah pacienta s lékařem TČM a pacientův dobrý duševní stav. Klíčová slova: akupunktura, migréna, snížení počtu dní s migrénou, očekávání, nespecifické faktory, placebo efekt
Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu
Kopecká, Martina ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent)
Autor: Martina Kopecká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph. D. Počet stran: 71 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: stres, prožívání stresu, strategie zvládání stresu zdravotními sestrami Bakalářská práce pojednává o stresu působícím na sestry pracující na standardních odděleních a o strategiích zvládání stresu těchto sester. Teoretická část se zabývá osobností a zejména osobností sestry a jejím povoláním a také stresem. V bakalářské práci je kladen důraz na stres obecně, ale také na stres v profesi zdravotní sestry. Hlavním pilířem práce je kvalitativní výzkum ohledně stresu působícího na zdravotní sestry a jejich zvládací strategie. Výzkumu se zúčastnilo šest sester po třech z chirurgického a očního oddělení jedné nejmenované velké fakultní nemocnice.
Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry
Kirchbergerová, Jana ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Autor: Jana Kirchbergerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: Počet příloh: Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: Umírání, smrt, paliativní péče, ošetřovatelská péče o umírající, bolest, etika ve zdravotnictví Bakalářská práce pojednává o etice umírání a smrti z pohledu zdravotních sester v domovech pro seniory, v očním sanatoriu, hospici a v LDN. V Teoretické části se věnujeme stručnému úvodu do problematiky umírání a smrti. Dále paliativní péče, ošetřovatelská péče o umírající, bolest a etika ve zdravotnictví. Empirická část práce se zabývá kvalitativním průzkumným šetřením formou semistrukturovaného rozhovoru, které je zaměřeno na všeobecné sestry, a zmapování jejich pohledu na danou problematiku. Data byla zpracována na základě otevřeného kódování. Cílem této bakalářské práce je zjistit a zhodnotit pohled sester na problematiku smrti a umírání na různých pracovištích, které zde jednotlivě popisují.
Kvalita života abstinujícího alkoholika
Formanová, Petra ; Votroubková, Michaela (vedoucí práce) ; Štefančíková, Mariana (oponent)
Autor: Petra Formanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života abstinujícího alkoholika Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 131 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: alkohol, alkoholismus, závislost, abstinence, kvalita života Bakalářská práce se zabývá závislostí na alkoholu a špatnými bio-psycho-sociálními dopady na člověka při jeho nadužívání. Ukazuje neblahý vliv alkoholu na lidský organismus s možnými nejčastějšími chorobami, které se mohou u alkoholika objevit. Předkládá možnosti léčby i následných doléčovacích programů. Tato práce je postavena hlavně na výzkumné části, která se skládá ze dvou výzkumů. První část je složena z výzkumu kvantitativního, pomocí dotazníku vlastní konstrukce a světově uznávaného standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF. Druhá část je vypracována pomocí výzkumu kvalitativního, který je aplikován pomocí standardizovaného rozhovoru se šesti respondenty. Získaná data z těchto výzkumů jasně hovoří o pozitivní změně abstinujícího alkoholika po léčbě, a to v oblasti fyzické, psychické i sociální.
Sociální opora všeobecných sester
Němcová, Naďa ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Mareš, Jiří (oponent)
Autor: Naďa Němcová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Sociální opora všeobecných sester Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D. Počet stran: 227 Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: sociální opora, všeobecná sestra, adaptační proces, supervize, psychosociální intervenční péče, peer podpora, ošetřovatelský management Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální opory všeobecných sester. Teoretická část popisuje pojem sociální opora a možné zdroje sociální opory. Dále poukazuje na pozitivní a negativní aspekty sociální opory na život člověka. Druhá kapitola se zabývá problematikou profesionální sociální opory, které se všeobecným sestrám při vykonávání své profese dostává. Pojem profesionální sociální opora souvisí s vnějšími podmínkami, které mají všeobecné sestry k dispozici, tj., které jsou jim poskytovány v pracovním prostředí. V empirické části je použita kombinace kvalitativního a kvantitativního šetření. Výzkum sociální opory, a jak tuto oporu všeobecné sestry vnímají, hodnotí a využívají, je proveden metodou semistrukturovaných rozhovorů, ty jsou ještě doplněny dotazníkovým šetřením. Získaná data zpracovaná pomocí fenomenologické deskripce, otevřeného kódování a triangulace.
Profesionální zátěž ambulantních sester vyplývající z chování pacientů
Kusá, Jana ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Hadaš, Lubomír (oponent)
Autor: Jana Kusá Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Profesionální zátěž ambulantních sester vyplývající z chování pacientů Vedoucí práce: PhDr. Marianna Štefančíková, PhD. Počet stran: 114 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: chování, komunikace, konfliktní situace, zvládání zátěže, asertivita, pacient pod vlivem alkoholu Bakalářská práce pojednává o chování pacientů, které negativně působí na psychiku ambulantních sester, a představuje způsoby, kterými se sestry se zátěží vyrovnávají. Teoretická část popisuje základní formy chování, představuje komunikaci jako důležitou součást sociální interakce mezi sestrou a pacientem. Zabývá se také stručným popisem komunikace s problémovými pacienty, a jejich nejčastějšími projevy. Na základě odborné literatury představuje jednotlivé zátěžové situace, které mohou v životě sestry i pacienta nastat a popisuje různé způsoby jejich zvládání. Empirická část je potom zaměřená na výzkum kvalitativní metodou pomocí semistrukturovaného rozhovoru. Zpracování dat proběhlo formou otevřeného kódování. Zároveň byly z rozhovorů vybrány jednotlivé výroky sester. Sestry zde popisují, jaké mají zkušenosti s chováním pacientů, jakým způsobem některé zátěžové situace vyplývající z chování pacientů...
Sebepojetí sestry
Martincová, Anna ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Autor: Anna Martincová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Sebepojetí sestry Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: 88 Počet příloh: 9 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: sebepojetí všeobecných sester, pomáhající profese, syndrom pomocníka, syndrom vyhoření, sebepoznání, sebehodnocení Bakalářská práce se zabývá problematikou sebepojetí všeobecných sester. Teoretická rozebírá pojem pomáhající profese, popisuje osobnostní předpoklady, kvalifikační požadavky a kompetence profese všeobecné sestry. Jako obtíže profese je popsán syndrom pomocníka, syndrom vyhoření a sorrorigenie. Pro otevřené sebepojetí a pozitivní sebehodnocení je důležité sebepoznání a sebeotevření. Praktickou část tvoří výsledky kvalitativního šetření sebepojetí všeobecných sester. Výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů zpracovaných pomocí fenomenologické deskripce, otevřeného kódování a triangulace.
Syndrom vyhoření u zdravotních sester pracujících na oddělení intenzivní péče
Kubicová, Petra ; Votroubková, Michaela (vedoucí práce) ; Štefančíková, Mariana (oponent)
1 ABSTRAKT Autor: Petra Kubicová Instituce: Univerzita Karlova Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Syndrom vyhoření u zdravotních sester pracujících na oddělení intenzivní péče Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 65 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: syndrom vyhoření, zdravotní sestra, intenzivní péče, smysl života, stres, kvantitativní výzkum, polostrukturovaný dotazník, MBI dotazník Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření v práci zdravotní sestry na intenzivní péči. Pojednává o tom, proč často vyhasne nadšení, v podobě ohně, se kterým sestra nastupuje do zaměstnání. V teoretické části je definován syndrom vyhoření, příčiny vzniku, jeho fáze, projevy a prevence. Základem empirické části je kvantitativní výzkumné šetření vyčerpanosti zdravotníků. Poukazuje na souvislost syndromu vyhoření s pracovním prostředím, interpersonálními vztahy a s osobním životem zdravotní sestry. Zkoumaný vzorek tvoří zdravotní sestry, které pracují na pěti různých odděleních intenzivní péče, jedné pražské nemocnice. Výzkum probíhal pomocí 2 typů dotazníků, standardizovaného a polostrukturovaného.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Štefančíková, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.