Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci
Krchová, Lucie ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Krchová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění, kterým trpí desítky miliónů lidí na celém světě. V současné terapii se vyskytuje několik symptomatických léčiv, která dokáží zmírnit příznaky tohoto typu demence, nicméně žádné z nich není schopno progresi nemoci úplně zastavit. Diplomová práce se věnuje metabolické studii dosud nepublikované látky K1277, vzniklé kombinací 6-chlortakrinu a aminokyseliny tryptofanu, která se řadí díky svým vlastnostem k slibným potenciálním léčivům Alzheimerovy nemoci. Cílem práce bylo provést in vitro metabolický screening látky K1277 na modelu využívající lidské jaterní mikrosomy se zaměřením na kvantitativní i kvalitativní analýzu. Dílčími cíli bylo zjistit, za jakých podmínek poskytuje látka K1277 metabolity první fáze biotransformace, kvantifikovat množství metabolisované látky, identifikovat jednotlivé metabolity a navrhnout jejich chemické struktury. Diplomová práce popisuje analýzu metabolitů pomocí kapalinové...
Interakce antivirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku
Řezníček, Josef ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Chládek, Jaroslav (oponent) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Josef Řezníček Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název dizertační práce: Interakce antiretrovirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku Nynější farmakoterapie HIV pozitivních pacientů v západním světě spočívá převážně v současném podávání tří nebo více antiretrovirotik z různých farmakoterapeutických skupin, tzv. kombinovaná antiretrovirální terapie (cART). Pomocí tohoto přístupu je dosaženo výrazného snížení virové zátěže, oddálení propuknutí virové rezistence a prodloužení účinnosti terapie. Použití cART však často vede ke vzniku lékových interakcí, které mohou mít za následek sub- nebo supraterapeutické koncentrace léčiv v organizmu s následným selháním léčby, případně projevy toxicity. Velký vliv na vznik lékových interakcí mají lékové transportéry, které jsou exprimovány v řadě tkání lidského organismu. Znalost interakcí jednotlivých antiretrovirálních látek s lékovými transportéry je tedy důležitá k zajištění bezpečné a účinné terapie HIV infekce. Náplní předkládané dizertační práce bylo studium interakcí léčiv používaných v kombinované antiretrovirální terapii s vybranými ABC a SLC lékovými transportéry. Při...
LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci
Krchová, Lucie ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Krchová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění, kterým trpí desítky miliónů lidí na celém světě. V současné terapii se vyskytuje několik symptomatických léčiv, která dokáží zmírnit příznaky tohoto typu demence, nicméně žádné z nich není schopno progresi nemoci úplně zastavit. Diplomová práce se věnuje metabolické studii dosud nepublikované látky K1277, vzniklé kombinací 6-chlortakrinu a aminokyseliny tryptofanu, která se řadí díky svým vlastnostem k slibným potenciálním léčivům Alzheimerovy nemoci. Cílem práce bylo provést in vitro metabolický screening látky K1277 na modelu využívající lidské jaterní mikrosomy se zaměřením na kvantitativní i kvalitativní analýzu. Dílčími cíli bylo zjistit, za jakých podmínek poskytuje látka K1277 metabolity první fáze biotransformace, kvantifikovat množství metabolisované látky, identifikovat jednotlivé metabolity a navrhnout jejich chemické struktury. Diplomová práce popisuje analýzu metabolitů pomocí kapalinové...
Interakce antivirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku
Řezníček, Josef ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Chládek, Jaroslav (oponent) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Josef Řezníček Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název dizertační práce: Interakce antiretrovirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku Nynější farmakoterapie HIV pozitivních pacientů v západním světě spočívá převážně v současném podávání tří nebo více antiretrovirotik z různých farmakoterapeutických skupin, tzv. kombinovaná antiretrovirální terapie (cART). Pomocí tohoto přístupu je dosaženo výrazného snížení virové zátěže, oddálení propuknutí virové rezistence a prodloužení účinnosti terapie. Použití cART však často vede ke vzniku lékových interakcí, které mohou mít za následek sub- nebo supraterapeutické koncentrace léčiv v organizmu s následným selháním léčby, případně projevy toxicity. Velký vliv na vznik lékových interakcí mají lékové transportéry, které jsou exprimovány v řadě tkání lidského organismu. Znalost interakcí jednotlivých antiretrovirálních látek s lékovými transportéry je tedy důležitá k zajištění bezpečné a účinné terapie HIV infekce. Náplní předkládané dizertační práce bylo studium interakcí léčiv používaných v kombinované antiretrovirální terapii s vybranými ABC a SLC lékovými transportéry. Při...
Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru
Vykoukalová, Nikol ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Nikol Vykoukalová Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Predikce průchodu takrin BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru Tato diplomová práce se zabývá stanovením predikce prostupu takrinových BQCA derivátů, potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby, přes hematoencefalickou bariéru (HEB) pomocí metody PAMPA (paralelní umělé membránové pronikání). Pokusili jsme se predikovat prostupnost pomocí koeficientu permeability, studovat závislost mezi rozpustností sloučenin a jejich hodnotou log P (resp. log D) a následný význam těchto ukazatelů k predikci jejich průchodu HEB. K solubilizaci sloučenin byl z důvodu vysoce lipofilní povahy všech testovaných látek použit roztok 1% Pluronicu F-127 v PBS, který již látky svou schopností tvořit micely dokázal solubilizovat a zajistit mj. také jejich konstantní koncentraci v průběhu měření. Vlastní stanovení prostupu se provádělo tak, že se roztoky sloučenin nanesly do donorové části mikrotitračních desek (tzv. sendvičového uspořádání), na jejímž dně byl nanesen roztok lipidu izolovaný z mozku vepře (PBL), který slouží jako membrána simulující fosfolipidovou membránu endotelu mozkových kapilár. Touto membránou procházel...
Predikce průchodu takrin-BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru
Vykoukalová, Nikol ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Nikol Vykoukalová Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Predikce průchodu takrin BQCA derivátů přes hematoencefalickou bariéru Tato diplomová práce se zabývá stanovením predikce prostupu takrinových BQCA derivátů, potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby, přes hematoencefalickou bariéru (HEB) pomocí metody PAMPA (paralelní umělé membránové pronikání). Pokusili jsme se predikovat prostupnost pomocí koeficientu permeability, studovat závislost mezi rozpustností sloučenin a jejich hodnotou log P (resp. log D) a následný význam těchto ukazatelů k predikci jejich průchodu HEB. K solubilizaci sloučenin byl z důvodu vysoce lipofilní povahy všech testovaných látek použit roztok 1% Pluronicu F-127 v PBS, který již látky svou schopností tvořit micely dokázal solubilizovat a zajistit mj. také jejich konstantní koncentraci v průběhu měření. Vlastní stanovení prostupu se provádělo tak, že se roztoky sloučenin nanesly do donorové části mikrotitračních desek (tzv. sendvičového uspořádání), na jejímž dně byl nanesen roztok lipidu izolovaný z mozku vepře (PBL), který slouží jako membrána simulující fosfolipidovou membránu endotelu mozkových kapilár. Touto membránou procházel...
Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intraheptální cholestázy
Kadová, Zuzana ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Večeřa, Rostislav (oponent) ; Kučera, Otto (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Zuzana Kadová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Konzultant: Prof. MUDr. Stanislav Mičuda, PhD. Název dizertační práce: Vliv modulace zánětu na exkreční mechanismy během intrahepatální cholestázy Intrahepatální cholestáza doprovází celou řadu onemocnění a může být vyvolána i některými léčivy. Všechny formy cholestázy jsou spojeny s určitým stupněm zánětu. Cíl této studie byl tedy zaměřen na hodnocení změn v jaterní a ledvinné eliminaci v průběhu různých forem cholestázy, a to především indukované endotoxinem. Současně byla sledována modulace hodnocených procesů vlivem užívaných nebo potenciálních protizánětlivých látek. Sepse navozená gram-negativními bakteriemi způsobuje akutní ledvinné selhání (AKI) prostřednictvím aktivace imunitní odpovědi, vyvolané lipopolysacharidy (LPS) na jejich povrchu. V této studii jsme se zabývali možností zabránit takovému poškození dvěma účinnými protizánětlivými látkami, dexametasonem a anakinrou, antagonistou na IL-1 receptorech. Biochemické i molekulární znaky renálního poškození byly pozorovány u potkanů, kterým byl aplikován LPS ze Salmonella typhimurium, po předchozí premedikaci fyziologickým roztokem, dexametasonem nebo anakinrou. U...
TRANSPORT OF NSAIDs ACROSS A BLOOD-BRAIN BARRIER IN VITRO MODEL BASED ON CELL LINE PBMEC/C1-2
Nováková, Iveta ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Iveta Nováková Konzultant: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název rigorózní práce: Transport NSA přes hematoencefalickou bariéru in vitro modelu založeného na buněčné linii PBMEC/C1-2 Hematoencefalická bariéra (HEB) má významnou roli v regulaci transportu látek do centrálního nervového systému (CNS) a opět z něj ven. HEB částečně zabraňuje průchodu látkám škodlivým pro mozek, zčásti reguluje dodávání potřebných látek a také se podílí na odstraňování odpadních látek. Vyváženost těchto regulačních systémů je nezbytná pro správnou funkci CNS, bez které by došlo k narušení homeostázy. Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou velmi dobře známa pro svůj protizánětlivý účinek, pro schopnost snižovat horečku a pro tišení bolesti. Díky jejich každodennímu užívání byly pozorovány určité vedlejší účinky na mozek (ospalost, závratě, nevolnost). To vyvolalo otázku, jak vlastně NSA prostupuji hematoencefalickou bariéru. Monovrstva vytvořená z buněk PBMEC/C1-2 byla použita jako in vitro model hematoencefalické bariéry. Transportní vlastnosti byly zkoumány u následujících NSA látek: celekoxib, diklofenak, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, piroxikam a tenoxikam. Pokusy byly prováděny s použitím...
Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii
Číhalová, Daniela ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Kollár, Peter (oponent) ; Mičuda, Stanislav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Daniela Číhalová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Konzultant: PharmDr. Martina Čečková, PhD. Název dizertační práce: Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii Cyklin-dependentní kinázy hrají důležitou roli v regulaci buněčného cyklu, jejich zvýšená aktivita však může vést k vývoji nádorových onemocnění. Z tohoto důvodu se tyto enzymy stávají novým racionálním cílem protinádorové terapie, přičemž celá řada látek ze skupiny inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDKI) je momentálně v různých fázích klinického hodnocení. ABC efluxní transportéry jsou exprimovány ve fyziologických tkáních, kde ovlivňují absorpci, distribuci a exkreci svých substrátů včetně léčiv a významně tak určují jejich farmakokinetické vlastnosti. Na druhou stranu, zvýšená exprese ABC transportérů v nádorových buňkách může přispívat ke vzniku mnohočetné lékové rezistence vůči odlišným protinádorovým léčivům. Tři zástupci této rodiny přitom hrají největší roli, a to ABCB1 (P- glykoprotein), ABCG2 (breast cancer resistance protein) a ABCC1 (multidrug resistance- associated protein 1). Inhibitory a...
Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii
Číhalová, Daniela ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Kollár, Peter (oponent) ; Mičuda, Stanislav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Daniela Číhalová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Konzultant: PharmDr. Martina Čečková, PhD. Název dizertační práce: Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii Cyklin-dependentní kinázy hrají důležitou roli v regulaci buněčného cyklu, jejich zvýšená aktivita však může vést k vývoji nádorových onemocnění. Z tohoto důvodu se tyto enzymy stávají novým racionálním cílem protinádorové terapie, přičemž celá řada látek ze skupiny inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDKI) je momentálně v různých fázích klinického hodnocení. ABC efluxní transportéry jsou exprimovány ve fyziologických tkáních, kde ovlivňují absorpci, distribuci a exkreci svých substrátů včetně léčiv a významně tak určují jejich farmakokinetické vlastnosti. Na druhou stranu, zvýšená exprese ABC transportérů v nádorových buňkách může přispívat ke vzniku mnohočetné lékové rezistence vůči odlišným protinádorovým léčivům. Tři zástupci této rodiny přitom hrají největší roli, a to ABCB1 (P- glykoprotein), ABCG2 (breast cancer resistance protein) a ABCC1 (multidrug resistance- associated protein 1). Inhibitory a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.