Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení a návrh finanční strategie společnosti KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
Lišková, Šárka ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Boukal, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční situace a zdraví společnosti Koh-i-noor Ponas s.r.o. v letech 2011 až 2015. Tato společnost se zabývá výrobou plastových součástek pro automobilový, elektronický ale i zdravotnický průmysl. První část mé práce je věnována teoretickému hledisku. Zde jsou popsány různé postupy a metody, které se využívají k finanční analýze. Druhá část mé práce je zaměřena na samotnou aplikaci těchto metod na veřejně dostupných účetních výkazech s komentářem vývoje mezi roky a doplněním o informace z výročních zpráv. V rámci analýzy bude také provedeno srovnání Koh-i-noor Ponas s.r.o. s odvětvím. Třetí část této práce zhodnotí finanční strategii řízení společnosti a podá návrhy na její zlepšení.
Finanční analýza společnosti Renocar a.s.
Pham, Tuan Anh ; Kubíček, Aleš (vedoucí práce) ; Štamfestová, Petra (oponent)
Tato bakalářské práce se zabývá finanční analýzou společnosti Renocar, a.s. za období 2011-2015. Cílem je zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti pomocí vhodných nástrojů. Práce vychází z veřejně dostupných informací a je rozdělena do dvou částí - metodická a praktická. Metodická část je zaměřená na popis metod finanční analýzy, které budou aplikovány na společnost Renocar v praktické části. Závěr obsahuje shrnutí finanční situace společnosti za sledované období a doporučení do budoucna
Business plan for the student restaurant / bar JUMPER
Pitoňáková, Anna ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Štamfestová, Petra (oponent)
Mým tématem bakalářské práce je Podnikatelský záměr studentské restaurace / baru, kterou bych chtěla otevřít v mém rodném městě Poprad. Cílem této práce bude vytvoření podnikatelského plánu, na jehož základě zhodnotím zda je reálné otevřít takovou restauraci v mém vybraném místě. Moje práce se bude dělit na dvě části. V první části se zaměřím na teorii podnikání a podnikatelského plánu. Ve druhé části, přiblížím jak si představuji restauraci, kterou bych si chtěla otevřít. Pak popíši ekonomické a konkurenční prostředí, vypracuji SWOT analýzu a podnikatelský plán mé restaurace.
Vyhodnocení finanční strategie společnosti v textilním průmyslu
Nejmanová, Klára ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Kuchár, Róbert (oponent)
Cílem bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční situace na základě analýzy historických dat v letech 2011-2015. Součástí práce je rovněž analýza interního prostředí společnosti a pohled na možný budoucí vývoj faktorů makrookolí. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je podrobně popsán metodologický aparát, který je následně v praktické části aplikován na vybranou textilní společnost. K naplnění cílů jsou využity metody strategické a finanční analýzy.
Hodnocení finanční strategie KASKO spol. s r.o.
Pěničková, Veronika ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Dytrych, Martin (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komplexní zhodnocení finanční strategie společnosti KASKO spol. s r.o. v letech 2011 - 2015. Práce se dělí do dvou hlavních částí. V první části, části teoretické, jsou definovány obecné postupy a metody pro hodnocení finančního situace podniku. Druhá část práce, část praktická, obsahuje konkrétní výpočty absolutních a poměrových ukazatelů, Du Pont analýzu, srovnání s odvětvím a bankrotní a bonitní model. Závěr práce slouží jako shrnutí výsledků celé práce.
Strategická analýza Farmy Ptýrov
Bajerová, Petra ; Sieber, Patrik (vedoucí práce) ; Štamfestová, Petra (oponent)
Cílem této bakalářské práce je provést strategickou analýzu společnosti EkoFarma Ptýrovec s.r.o. Na základě výstupů ze strategické analýzy je zhodnocen celkový stav společnosti, jsou navrhnuta doporučení pro budoucí rozvoj a zhodnocena atraktivitu odvětví, ve kterém se společnost nachází, očima nového konkurenta. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody a analýzy na základě odborné literatury. Praktická část obsahuje představení společnosti, analýzy okolí skládající se z PESTLE analýzy, analýzy odvětví, mapy konkurenčních skupin a Porterova modelu pěti sil. Dále je provedena VRIO analýza, finanční analýza vybraných ukazatelů a na závěr SWOT analýza. V poslední části této práce jsou podána doporučení pro rozvoj firmy a závěrečné shrnutí výsledků.
Ocenění výrobní společnosti
Duspiva, Filip ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Štamfestová, Petra (oponent)
Cílem této diplomové práce je kvalifikovaný odhad objektivizované hodnoty vybrané výrobní společnosti k 31. 12. 2015 především pro potřeby managementu a vlastníků. Pro ocenění byly použity veřejně dostupné zdroje jako účetní závěrky a výroční zprávy, autor se také pokusil o aplikaci některých interních informací vzhledem k tomu, že pro danou firmu pracuje. Teoreticko-metodologická část práce obsahuje vysvětlení důležitých pojmů a souhrn metod a postupů spojených s procesem oceňování. Úvod praktické části je věnován přestavení vybrané společnosti, následuje strategická a finanční analýza, kompletní finanční plán a vlastní určení hodnoty. Jako hlavní metoda ocenění byla vybrána výnosová metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele (FCFF). Výsledná hodnota je porovnána s účetní hodnotou společnosti.
Strategická analýza
Šlemr, Pavel ; Krause, Josef (vedoucí práce) ; Štamfestová, Petra (oponent)
Cílem této bakalářské práce je provedení strategické analýzy společnosti Tecno line interier s.r.o. a formulace strategických doporučení. Práce je standardně rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je vysvětlena základní terminologie a popsány metody a postupy analýzy vnějšího okolí podniku a vnitřních zdrojů a schopností firmy. V praktické části jsou pak tyto metody aplikovány na vybranou společnost. Vnější okolí podniku je konkrétně analyzováno pomocí PEST analýzy, analýzy odvětví a analýzy konkurenčních sil, vnitřní zdroje a schopnosti poté pomocí VRIO analýzy, finanční analýzy, hodnototvorného řetězce a GE matice. Informace získané z provedených analýz jsou následně shrnuty ve SWOT analýze. Silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby z ní zjištěné jsou podkladem pro závěrečnou formulaci strategických doporučení, jež mají sloužit k budoucímu rozvoji firmy.
Finanční analýza Stuha a.s.
Klikar, Martin ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Sieber, Martina (oponent)
Cílem této práce je zhodnocení finančního zdraví a stability podniku Stuha, a. s., a porovnání zjištěných skutečností s odvětvím příslušného oboru podnikání v letech 2011 - 2015. Věřím, že se práce stane prospěšnou především pro vedení analyzovaného podniku. Hlavní činností Stuhy, a. s., je výroba a prodej tkaných stuh a jiných textilních výrobků. Stanovené cíle byly dosaženy prostřednictvím jednotlivých metod finanční analýzy, které jsou popsané v teoretické části práce. Konkrétně se jedná o absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, rozklad DuPont, ekonomickou přidanou hodnotu a srovnání s odvětvím. V praktické části aplikuji metody popsané v teoretické části na účetní výkazy podniku Stuha, a. s., konkrétně na rozvahu a výkaz zisku a ztráty. V závěru bakalářské práce je shrnuta celková situace v oblasti finančního zdraví a stability.
Optimalizace kapitálové struktury
Průdek, Jakub ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Machek, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce na téma Kapitálová struktura v podniku se zabývá nejvhodnější formou financování podnikových aktivit. Cílem práce je objasnit nejvýznamnější druhy kapitálu, které podniky mohou využít pro své financování a shrnout hlavní teorie o optimalizaci kapitálové struktury včetně jejich vlivu v tuzemském prostředí. Praktická část se poté věnuje tvorbě funkce nákladů na celkový kapitál v závislosti na klasické teorii kapitálové struktury a následnému hledání jejího optima. Pro přiblížení reálného prostředí na trhu s kapitálem zde byly prezentovány některé dosavadní výzkumy a základy odborné literatury. K modelování funkce WACC a hledání jejího minima byly využity dosavadní závěry odborné veřejnosti a základní matematické principy. Práce je zakončena výsledným kvadratickým modelem v abstraktním vyjádření, který dokazuje ovlivnění každou proměnnou a mohl by být dále použit ke hledání síly tohoto vlivu nebo jako podklad pro managerské rozhodování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.