Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svoboda projevu a rasový extremismus
Štěrbová, Lenka ; Sádovský, Stanislav (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je vedle teoretického vymezení základních pojmů, s nimiž práce pracuje, zejména vzájemná korelace svobody projevu jakožto jednoho ze základních lidských práv a rasového extremismu, tedy sociálního jevu ve vyspělé společnosti nežádoucího. První část je věnována především definičnímu vymezení pojmu svoboda projevu pomocí právní úpravy obsažené jak v Listině základních práv a svobod, tak v mezinárodních úmluvách. Přičemž důležité pro vymezení je i její omezení v řadě dokumentů, kterým je v úvodní části věnována pozornost rovněž. Druhá část práce se zaměřuje na vymezení dalšího významného pojmu, se kterým práce operuje, a to konkrétně pojmu rasový extremismus. Součástí této kapitoly je také menší podkapitola, jejímž obsahem je jeden z mnoha případů rasových útoků. Přičemž hlavním důvodem výběru právě tohoto případu byla osobní účast autorky práce při tomto útoku. Hlavním cílem této podkapitoly není pouze poukázat na konkrétní případ, ale hlavním cílem je zejména aplikování teoretických poznatků právě na tomto konkrétním případě. Více případů zvoleno nebylo z toho důvodu, aby práce nezískala nežádoucí kazuistický rozměr. Další část je pak zaměřena zejména na vztah mezi dvěma výše uvedenými pojmy skrz trestní zákoník a jeho paragrafy, které svobodu projevu právě ve...
Metodika hodnocení rezistence pšenice ke klasovým fuzariózám v polních podmínkách
Chrpová, Jana ; Šíp, Václav ; Štěrbová, Lenka ; Sumíková, Taťána ; Palicová, Jana
Na základě zkušeností získaných při provádění testů rezistence ozimé a jarní pšenice ke klasovým fuzariózám v období 2000-2015, monitoringu původců klasových fuzarióz (2011 – 2014), dostupných literárních údajů a speciálních pokusů byly získány nové závěry a doporučení týkající se jak obecných hledisek, tak především vlastní metodiky testování v polních podmínkách. Předložená metodika obsahuje soubor poznatků a opatření směřujících ke zvýšení přesnosti testů rezistence ke klasovým fuzariózám určených především pro potřeby šlechtění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Modelování změn ekosystémových služeb
Cudlín, Pavel ; Pechanec, V. ; Purkyt, Jan ; Jakubínský, Jiří ; Štěrbová, Lenka ; Cudlín, Ondřej ; Plch, Radek ; Seják, J. ; Včeláková, Renata ; Brom, J.
Předložená souhrnná výzkumná zpráva představuje řešení, dosažená pracovníky Ústavu výzkumu globální změny ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky University Palackého v Olomouci. Z hlavních aktivit lze jmenovat Podrobné mapování biotopů, zemědělských i nezemědělských ploch pro území Kopaninského potoka a okolí Vadčic dle postupů uvedených v Seják a kol. (2003) a Seják a kol. (2010), Výpočet indikátorů fragmentace území a ekologické stability pro území Kopanického potoka, Modelové hodnocení změn využití území z hlediska optimalizace plnění vybraných produkčních ekosystémových funkcí a poskytování vybraných produkčních a regulačních ekosystémových služeb, včetně finančního vyjádření a Vyhodnocení vazeb funkčního využití částí území z hlediska optimálního souladu územně plánovacího procesu rozvoje malých sídel a environmentálních (ochrana přírody, ochrana půdy a vody) požadavků na krajinu.

Viz též: podobná jména autorů
3 ŠTĚRBOVÁ, Lada
6 ŠTĚRBOVÁ, Lucie
1 Štěrbová, Libuše
6 Štěrbová, Lucie
2 Štěrbová, Lýdie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.