Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Vývoj veřejných politik ve vztahu k matkám samoživitelkám v letech 1989-2015 v České republice
Jeřábková, Anna ; Hejzlarová, Eva (vedoucí práce) ; Štěpánková Štýbrová, Martina (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj veřejných politik ve vztahu k matkám samoživitelkám v letech 1989 až 2015. Práce se konkrétně zaměřuje na legislativu, která se týká specificky matek samoživitelek. Zabývá se tím, jak se jich tato legislativa dotýká, jak řeší jejich situaci a jaké benefity jim přináší. Zároveň práce popisuje vývoj této legislativy v čase, a to konkrétně v letech 1989-2015. Tedy to, která legislativa byla kdy schválena, či zrušena a jaké je celé pozadí vzniku daných legislativních opatření. Jádrem empirické části práce je analýza legislativních dokumentů, které se nějakým způsobem dotýkají matek samoživitelek a jejich rodin a analýza stenografických zápisů schůzí Parlamentu (Poslanecké sněmovny a Senátu) k jednotlivým zákonům. Nastíněný vývoj je v práci vysvětlen v kontextu teorie sociálních konstrukcí cílových populací, teorie depolitizace a teorie path dependence. Smyslem práce je pomocí analýzy legislativních dokumentů zjistit, jak se situace samoživitelek od roku 1989 vyvíjí, zda se jejich situace zlepšuje či spíše zhoršuje. Předpokladem je, že od roku 1989 k proměně došlo, a to od socialistického "doběhu" větší ochrany na trhu práce a sociální podpory k faktickému vymizení samoživitelek jakožto specifické cílové skupiny sociální politiky.
Válka o Falklandy a její vliv na vítězství Margaret Thatcherové v parlamentních volbách v roce 1983
Štěpánková, Martina ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Valkoun, Jaroslav (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza dopadu války o Falklandy na britskou politickou scénu a zejména její vliv na vítězství Konzervativní strany v čele s Margaret Thatcherovou ve všeobecných volbách v roce 1983. Pro pochopení situace obou zainteresovaných zemí (Argentiny a Velké Británie) se autorka na počátku práce zaměří na geografické postavení a význam Falklandských ostrovů. Dále nastíní historický kontext sporů o ostrovy a vývoj vztahů mezi Argentinou a Velkou Británií. Dále bude analyzovat vnitropolitickou situaci v Británii v době první vlády Margaret Thatcherové, včetně hospodářské situace v zemi. V další kapitole se bude věnovat válce samotné. Poslední kapitola, která je pro tuto práci stěžejní, bude analýzou vzestupu volebních preferencí konzervativců v čele s Margaret Thatcherovou a analýzou toho, jaký vliv mělo vítězství ve Falklandské válce, neboli "falklandský faktor", na upevnění pozic konzervativců na politické scéně v Británii. Klíčová slova Velká Británie, Argentina, Falklandy, Margaret Thatcherová, Konzervativní strana, Labouristická strana, parlamentní volby, 1983
Reforma veřejné správy: analýza Strategie realizace Smart Administration
Hurychová, Tereza ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Štěpánková Štýbrová, Martina (oponent)
Diplomová práce má za cíl vysvětlit význam dokumentu Efektivní veřejná správa a přátelské služby: Strategie realizace Smart Administration 2007 - 2015 v kontextu reformního procesu veřejné správy. Autorka nahlíží na problematiku prostřednictvím teorie změny, strategického řízení a moderních manažerských metod ve veřejné správě, pomocí nichž se snaží o pochopení role a kontextu realizace dokumentu ve veřejné správě. Cíl práce je deskripce a explanace změn a jejich komparaci s původně vytyčenými cíli Strategie realizace Smart Administration. Dalším cílem je porozumění kontextu realizace Strategie realizace Smart Administration s přihlédnutím k významným aktérům a událostem, které mohli ovlivnit její realizaci. Cíle práce se autorka snaží naplnit pomocí analýzy událostí, aktérů a analýzy dokumentů, přičemž tyto metody jsou doplněny o poznatky odborníků na veřejnou správu, které byly získány prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Ze zjištění vyplývá, že cíle Strategie realizace Smart Administration se nepodařilo naplnit a dokument nesl spíše význam zastřešujícího subjektu SMART metod ve veřejné správě. Cíle Strategie realizace Smart Administration se nepodařilo naplnit v důsledku absence strategického řízení a absence politické kontinuity, která byla způsobena politickou nestabilitou v letech...
Zánik a vypořádání společného jmění manželů, komparace s právní úpravou SRN
Štěpánková, Martina ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Rigorózní práce nabízí komplexní pojednání o institutu společného jmění manželů podle současné právní úpravy, a to s důrazem na jeho zánik a vypořádání. Práce analyzuje zejména způsoby zániku společného jmění manželů, ke kterému může docházet se zánikem manželství či za jeho trvání. Rozebírá předmět vypořádání, zásady a způsoby vypořádání a zabývá se rovněž vybranými specifickými situacemi při vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Práce se taktéž zabývá institutem společného jmění manželů dle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, kdy upozorňuje na základní změny. V neposlední řadě práce komparuje českou úpravu společného jmění manželů a německou úpravu manželského majetkového práva.
Sv. Anežka a počátky křížovníků v Čechách
Štěpánková, Martina ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Hrdlička, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vznik řádu křižovníků s červenou hvězdou v souvislosti s působením sv. Anežky. Tento řád je v mnoha směrech výjimečný. Je to mužský řád, jehož zakladatelkou je právě sv. Anežka, dcera krále Přemysla Otakara I. (1197-1230) a sestra krále Václava I. (1230-1253). V církevních dějinách je to nevídaný jev, aby žena byla zakladatelkou mužského řádu.
Metodický materiál pro sálovou cyklistiku - krasojízdu
Štěpánková, Martina ; Šafránek, Jiří (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
METODICKÝ MATERIÁL PRO SÁLOVOU CYKLISTIKU - KRASOJÍZDU Cíl práce: Připravit nový komplexní studijní metodický materiál pro začínající trenéry, doplněný o moderní poznatky z oblasti sálové cyklistiky a sportu obecně. Metoda: Rozdělení krasojezdeckých cviků do 5 základních metodických skupin. Doplnění metod a opatření, které vedou k lepšímu a rychlejšímu učení techniky krasojezdeckých prvků. Vytvoření návodu na všestranný trénink bez kola a zpracování motoricko - funkční přípravy krasojezdců. Výsledky: Svou práci jsem zpracovala pouze teoreticky, praktický výzkum a ověření svých poznatků o učení techniky krasojezdeckých cviků jsem neprováděla. Literatura uvádí testovat soubor osob velkého rozsahu, tedy více než 200 (Měkota, 1983), což v podmínkách české krasojízdy je požadavek neproveditelný. Zjištěné výsledky fyzické kondice krasojezdkyň ukázaly, že je nutné se zaměřit na trénink fyzické kondice a všestrannou přípravu bez kola, kterou jsem podrobněji popsala. Klíčová slova: Metodická skupina cviků, Metodická krasojezdecká řada Dopomoc a pomůcky Fyzická zdatnost krasojezdců Motoricko - funkční příprava Pohybová představa, vnímání a zkušenosti Přehled literatury (teoretické podklady z již provedených výzkumů): S tématem mé práce souvisí diplomová práce zabývající se metodickým nácvikem prvků v krasojízdě...
Stifter a romantismus (Rozbor osobní korespondence Adalberta Stiftera s Fanny Greipelovou a Amálií Stifterovou)
ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina
Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem spisovatele Adalberta Stiftera. V teoretické části je zpracován autorův život od jeho narození až po smrt, památková péče o jeho odkaz a informace o literární tvorbě, jejíž předlohou je rodné město Horní Planá, Šumava, její krajina a obyvatelé. Dále je zde také podán výklad biedermeieru a romantismu, který je patrný v jeho osobním životě. V praktické části se pracuje s milostnou korespondencí mezi Stifterem a jeho první láskou Fany a manželkou Amálií. Cílem bylo přeložit korespondenci z německého jazyka do českého, protože tato korespondence byla dosud vydána pouze v německém jazyce. Na základě korespondence je ukázána Stifterova psychika, jeho vztah s osudovými ženami a vliv na uměleckou tvorbu.
Hodnocení a minimalizace negativních vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení: Metody hodnocení dekontaminace odpadů ze zdravotnických zařízení. Rešerše současných přístupů a strategií v nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na zdraví a životní prostředí
AQG s.r.o., Praha ; Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Polanský, Jaromír ; Honsová, Dagmar ; Seifertová, Eva ; Štěpánková, Martina ; Podolská, Zdena ; Melicherčík, Jan ; Matějů, Ladislava ; Zimová, Magdalena
Požadavky na úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení a definice bezpečného odpadu. Technologie pro úpravu odpadů ze zdravotnictví (termická úprava odpadů, dekontaminační systémy, chemické procesy, ozařování, zapouzdření). Validace účinnosti inaktivace mikroorganismů. Zajištění kvality inaktivace mikroorganismů. Konkrétní testovací metody (Autoklávování a mikrovlnné technologie, Radiofrekvenční ošetření).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina
9 ŠTĚPÁNKOVÁ, Michaela
1 Štěpánková, M.
2 Štěpánková, Mariana
1 Štěpánková, Marie
1 Štěpánková, Marie-Anna
3 Štěpánková, Markéta
9 Štěpánková, Michaela
2 Štěpánková, Milena
1 Štěpánková, Mirka
4 Štěpánková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.