Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Některá agresivní horninová prostředí na území Prahy, jejich podzemní voda a s tím související ochrana stavebních konstrukcí
Štěpán, Jiří ; Král, Jan (vedoucí práce) ; Chaloupka, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá agresivitou podzemní vody na území jednoho listu podrobné inženýrskogeologické mapy Prahy 1:5000, list Praha 2-3. Cílem této práce je snaha o ověření, do jaké míry se horninové prostředí podílí na chemickém složení podzemní vody. K vyhodnocení chemických rozborů je použito mezních hodnot uvedených v platné normě ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Z chemických rozborů vzorků podzemní vody, u kterých byly stanoveny agresivní složky (SO4 2- , CO2, pH, NH4 + , Mg2+ ) a celková mineralizace vyplývá, že horninové prostředí se na chemickém složení podzemní vody v zájmovém území podílí velice významně. Chemismus podzemní vody je ovlivněn rychlostí proudění, a tedy dobou kontaktu vody s horninovým podložím, lokálním složením horniny a jejími akcesoriemi zejména pyritem. Podzemní voda ordovických souvrství v zájmovém území je většinou silně mineralizována a je kalcium-síranová. Podzemní voda dobrotivského a libeňského souvrství je výrazně méně agresivní, než voda letenského, vinického a zahořanského souvrství. Chemismus podzemní vody perucko-korycankého souvrství odpovídá souvrství letenskému, na kterém spočívá.
Příspěvek k poznání početnosti holubů (Columba livia f. domestica) na území Prahy
Bukačová, Kateřina ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Štěpán, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá sledováním početního stavu holuba domácího (Columba livia f. domestica, dále jen holub) v zadané lokalitě a jeho denní aktivitou. Práce zahrnuje monitorování výskytu jedinců v závislosti na denní době a počasí. Monitorování probíhalo metodou pozorování od února do května 2015. Pozorováni byli jedinci, kteří se vyskytovali na sledované lokalitě (budovy v ulici Dukelských hrdinů v Praze). Zároveň porovnává výsledky sčítání pražské populace holuba s výsledky sčítání z jiných evropských měst. Dále bylo zjišťováno, zda je množství holubů na dané lokalitě ovlivněno abiotickými podmínkami (teplotou vzduchu a počasím). Práce by měla přispět k zjištění celkového početního stavu holuba na území hlavního města Prahy. Získaná data lze využít k bližšímu poznání ekologie celé populace žijící na sledovaném území, k trvalému snížení počtu holubů ve městě, případně k dalším výzkumům. Klíčová slova: holub, holub domácí, Columbia livia f. domestica, početnost, monitoring, abiotické podmínky, populace
Balky a preparáty savců a ptáků
Tuzová, Lucie ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Štěpán, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá výrobou dermoplastických materiálů a balek savců. V práci jsou podrobně popsány konkrétní způsoby preparací od sběru přírodnin až po závěrečnou úpravu. První část textu shrnuje teoretické poznatky týkající se výroby dermoplastických preparátů, balek a osteologického materiálu. Druhá část je věnovaná vědomostnímu průzkumu studentů gymnázia a základní školy při poznávání připravených preparátů ptáků a savců. Výsledky jsou zpracovány popisnou statistikou. Klíčová slova: balky, dermoplastický materiál, osteologický materiál, lebky, zuby, ptáci, savci.
Studium interakcí radionuklidy značených monoklonálních protilátek s receptorem pro epidermální růstový faktor in vitro
Nový, Zbyněk ; Trejtnar, František (vedoucí práce) ; Komárek, Pavel (oponent) ; Štěpán, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Zbyněk Nový Školitel: Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Název disertační práce: Studium interakcí radionuklidy značených monoklonálních protilátek s receptorem pro epidermální růstový faktor in vitro Řada typů karcinomů se ve srovnání se zdravou tkání vyznačuje zvýšenou expresí receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Tohoto fenoménu využívají pro léčbu některých onkologických onemocnění anti-EGFR monoklonální protilátky. Intenzivně studovanou oblastí je ověřování možností zvýšit využitelnost těchto protilátek inkorporací vhodných radionuklidů, což může sloužit pro radiodiagnostiku či radioterapii zmíněných malignit. Ačkoliv je EGFR receptor a s ním spojené signální intracelulární kaskády předmětem intenzivního výzkumu, není dostatečně prostudována řada faktorů, které mohou zkoumání a míru vazby radioaktivně značených protilátek na EGFR in vitro významně ovlivnit. Cílem této disertační práce bylo v první fázi zavést metodiku pro značení anti-EGFR monoklonálních protilátek (cetuximab, panitumumab) jódem-131 a s pomocí takto označených protilátek stanovit míru exprese EGFR u čtyř zvolených buněčných linií (A431, HaCaT, HCT116 a HepG2). V další fázi bylo úkolem...
Zjišťování početního stavu populace městského holuba (Columba livia f.domestica) ve vybraných lokalitách a v letovém koridoru Radlického údolí v Praze
Štěpán, Jiří ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Plesník, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá zjišťováním počtu letících holubů (Columba livia f. domestica) koridorem Radlického údolí, průzkumem dalších letových tras holubů, dále inventarizací početního stavu v lokalitách Smíchovské nádraží a Na Knížecí a závislostí počtu holubů na abiotických podmínkách, ročním období, denní době a období jarní setby a sklizně. V rámci inventarizace v lokalitě Na Knížecí byla zkoumána i potravní ekologie holubů. Závěrečná kapitola je zaměřena na zbarvení jedinců v různých pražských lokalitách. Výzkum probíhal od července 2012 do listopadu 2013. Bylo použito několik metod zkoumání: pozorování, značkování křídelními páskami a modifikovaná liniová metoda sčítání. Výsledky práce naznačují, že počty holubů se na sledovaných lokalitách mění hlavně v období setby a sklizně. Početní výkyvy nejsou tak extrémní, protože ve městě vždy zůstává skupina rezidentních holubů. Spektrum poskytované potravy od místních obyvatel tedy nepokrývá jejich potřeby. Klíčová slova: holub domácí (Columba livia f. domestica), početnost, koridor, plemena
Agresivita podzemní vody a její ovlivnění geologickým prostředím
Štěpán, Jiří ; Král, Jan (vedoucí práce) ; Malát, Richard (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá agresivitou podzemní vody na území dvou listů podrobných inženýrskogeologických map Prahy 1:5000. Cílem práce je snaha o ověření, do jaké míry se horninové prostředí vnitřní Prahy podílí na chemickém složení podzemní vody. K vyhodnocení chemických rozborů je použito mezních hodnot uvedených v platné normě ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Z chemických rozborů, u kterých byly stanoveny agresivní složky (SO4 2- , CO2 a pH) a celková mineralizace, vyplývá, že horninové prostředí se na chemickém složení podzemní vody v zájmovém území podílí velice výrazně. Podzemní voda v ordovických břidlicích je většinou silně mineralizována s vysokým obsahem síranů. V horninovém prostředí převážně obsahující křemence, droby, křemenné a drobové pískovce je podzemní voda méně mineralizovaná, žádná ze složek agresivity není dominantní a zároveň se žádná nevyznačuje příliš zvýšenou hodnotou v porovnání s břidlicemi.
Polarized Radiative Transfer in Solar Atmosphere
Štěpán, Jiří ; Heinzel, Petr (vedoucí práce) ; Degĺ Innocenti, Egidio Landi (oponent) ; Bueno, Javier Trujillo (oponent)
The adequate theoretical models of the NLTE radiative transfer are needed for interpretation of the complicated spectra emerging from the magnetized solar atmosphere. In the first part of the thesis, the quantum theory of polarization is reviewed along with the problem of NLTE radiative transfer of the 2nd kind. A general notation for a numerical treatment of the atomic density matrix is introduced. A lambda-operator splitting technique is presented and used for development of a novel preconditioning method analogous to the Jacobi iteration algorithm. Number of processes is taken into account: atomic polarization, level-crossings, Paschen-Back effect, Hanle and Zeeman effects, optical pumping, collisional (de)polarization. A nonlinear multigrid technique is developed in the framework of polarized radiative transfer theory and the eficiency of the method is discussed. The potential of this new solver is demonstrated on an example of transfer of the optically thick line of a multiterm atom in the Paschen-Back effect regime. In the second part of the thesis, the particular problem of impact polarization of the hydrogen H-alpha line in solar flares is considered. The semi-empirical models of the flaring chromosphere are used to find the differential effects of the proton beam on the line intensity and linear...

Viz též: podobná jména autorů
7 Štěpán, Jakub
1 Štěpán, Jakub Bs.
17 Štěpán, Jan
1 Štěpán, Jaroslav
1 Štěpán, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.