Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Regulation of lipogenesis in human adipose tissue: Effect of metabolic stress, dietary intervention and aging.
Šrámková, Veronika
Tuková tkáň (TT) je komplexní orgán specializovaný pro bezpečné skladování a uvolňování energie ve formě lipidů. TT je tedy nezbytná pro udržování energetické homeostázi. Základní funkční jednotky TT se nazývají adipocyty a vznikající z prekurzorových buněk procesem adipogeneze. Adipogeneze jako taková je velmi úzce spojena s lipogenezí, neboli syntézou mastných kyselin a triglyceridů. Nejrůznější faktory mohou ovšem narušit diferenciaci a lipogenezi adipocytů a přispívat tak k dysfunkci TT a rozvoji metabolických onemocnění. Proto byla tato dizertační práce zaměřena na zkoumání lipogeneze v kontextu stresu v endoplasmatickém retikulu (ER), kalorické restrikce a stárnutí. V projektu A jsme ukázali, že vystavení adipocytů silnému akutnímu stresu ER snižuje expresi lipogenních genů a inkorporaci glukózy do lipidů. Chronický stres ER negativně ovlivňoval jak lipogenezi, tak vlastní diferenciaci preadipocytů, i když v již maturovaných adipocytech neměl chronický stres ER na lipogenezi zjevný efekt. Tyto efekty stresu ER na lipogenezi a adipogenezi tak mohou přispívat ke zhoršení funkce TT pozorované u obézních jedinců. Kapacita TT skladovat lipidy se snižuje s věkem, pravděpodobně kvůli akumulaci senescentních buněk nebo zvýšenému stresu v ER. V projektu B jsme zkoumali lipogenní kapacitu lidské TT ve...
Regulation of lipogenesis in human adipose tissue: Effect of metabolic stress, dietary intervention and aging.
Šrámková, Veronika ; Rossmeislová, Lenka (vedoucí práce) ; Cahová, Monika (oponent) ; Kuda, Ondřej (oponent) ; Tanti, Jean-Francois (oponent)
Shrnutí Tuková tkáň (TT) je komplexní orgán specializovaný pro bezpečné skladování a uvolňování energie ve formě lipidů. TT je tedy nezbytná pro udržování energetické homeostázi. Základní funkční jednotky TT se nazývají adipocyty a vznikající z prekurzorových buněk procesem adipogeneze. Adipogeneze jako taková je velmi úzce spojena s lipogenezí, neboli syntézou mastných kyselin a triglyceridů. Nejrůznější faktory mohou ovšem narušit diferenciaci a lipogenezi adipocytů a přispívat tak k dysfunkci TT a rozvoji metabolických onemocnění. Proto byla tato dizertační práce zaměřena na zkoumání lipogeneze v kontextu stresu v endoplasmatickém retikulu (ER), kalorické restrikce a stárnutí. V projektu A jsme ukázali, že vystavení adipocytů silnému akutnímu stresu ER snižuje expresi lipogenních genů a inkorporaci glukózy do lipidů. Chronický stres ER negativně ovlivňoval jak lipogenezi, tak vlastní diferenciaci preadipocytů, i když v již maturovaných adipocytech neměl chronický stres ER na lipogenezi zjevný efekt. Tyto efekty stresu ER na lipogenezi a adipogenezi tak mohou přispívat ke zhoršení funkce TT pozorované u obézních jedinců. Kapacita TT skladovat lipidy se snižuje s věkem, pravděpodobně kvůli akumulaci senescentních buněk nebo zvýšenému stresu v ER. V projektu B jsme zkoumali lipogenní kapacitu lidské TT ve...
Smlouva o dílo v praxi městského/obecního úřadu
Šrámková, Veronika
Hlavním cílem této práce je na základě znalostí pravidel uzavíraní smluv o dílo podle platné legislativy navrhnout doporučení pro zefektivnění zkoumaných závazkových vztahů. V rámci analýzy jednotlivých smluv poskytnutých Obecním úřadem v Adršpachu a Městským úřadem v Teplicích nad Metují došlo k identifikaci nedostatků ekonomického a právního charakteru, na něž navazují návrhy opatření eliminujících tyto negativní dopady pro obě strany smluvního vztahu. V práci bylo použito kvalitativní šetření s použitím techniky volného a polostrukturovaného rozhovoru.
Ošetřovatelská péče o ženu s hyperstimulačním syndromem
ŠRÁMKOVÁ, Veronika
Během posledních desetiletí přibývá stále více párů, kterým se nedaří počít potomka přirozenou cestou, ať je již překážka na straně muže či ženy. V těchto případech jsou zde možnosti lékařské vědy a s ní i metody asistované reprodukce, které v posledních desetiletích opustila rámec klinických experimentů a stala se rutinním postupem při terapii nedobrovolně bezdětných párů či manželství. Vzhledem ke stálému zvyšování efektivity těchto metod se rozšiřují indikace asistované reprodukce, především in vitro fertilizace. Dalším krokem bylo zavedení léčby neplodnosti pomocí darovaných oocytů. Obě tyto metody souvisejí se stimulací vaječníků a tím může docházet i k řadě komplikací, mezi které patří i ovariální hyperstimulační syndrom, který je právě následkem nadměrné stimulace vaječníků. Dochází k nadměrné propustnosti kapilár pro tekutinu, která se dostává do dutiny břišní a způsobuje řadu klinických i laboratorních komplikací. Ošetřovatelství má v péči o tyto ženy nezastupitelné místo. Porodní asistentky by měli znát problematiku všech možných komplikací metod asistované reprodukce, individuálně a s empatií přistupovat k ženám, u kterých vznikla jakákoliv komplikace, jelikož pro tyto ženy je to psychicky náročná situace a během hospitalizace jsou pro ně porodní asistentky velikou oporou. Cíle, hypotézy a výzkumné otázky byly zjišťovány pomocí kvalitativního výzkumu prováděného nestandardizovaným rozhovorem s ženami, které prodělaly hyperstimulační syndrom a kvantitativním výzkumem pomocí anonymních dotazníků, které byly rozdány porodním asistentkám. Všechny cíle, hypotézy a výzkumné otázky, které jsem si stanovila, byly potvrzeny. Moje práce by mohla být použita jako informační materiál pro ženy podstupující umělé oplození, pro porodní asistentky pracující s těmito ženami a pro studenty, kteří by se chtěli touto problematikou zabývat.

Viz též: podobná jména autorů
6 ŠRÁMKOVÁ, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.