Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Reflection and Construction of "Good Old Age" in the Rainbow Carehome
Šrámek, Vít ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Klíčová slova: senioři, ageing studies, interakce, strategie péče Anotace: S demografickým trendem stárnutí populace se otázka postproduktivní etapy života stává čím dál více společensky relevantním tématem. Ani sociokulturní antropologie není výjimkou, téma tzv. ageing studies v poslední několika letech vystupuje do popředí vědeckého diskurzu. Jako jednu z průkopnic ageing studies v české sociální a kulturní antropologii můžeme vnímat Hasmanovovou Marhánkovou, která se dlouhodobě zabývá problematikou stáří, péče o seniory, gender a stárnutí (např. 2013: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek, 2011: "Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing."). Jednou ze zásadních otázek je, jakým způsobem zajistit dostatečnou kvalitu života seniorů. Pro nemalou část seniorů se jedná o kvalitu života stráveného v domovech seniorů, jež fungují jako jedna z možností, jak zajistit potřebnou péči o seniory rodinám, které buď nemají kapacitu (ve fyzickém či sociálním smyslu) a nebo nechtějí o seniora pečovat ve své domácnosti. Zároveň se jedná o alternativu pro ty seniory, kteří nemají rodinné zázemí. Tento projekt se zaměří na etnografii konkrétního domova seniorů (anonymně označovaný jako domov seniorů Delta) a na...
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Chroust, Petr ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Sáňka, Milan ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Trumpešová, Zlata ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Zapletal, Miloš
Zhodnocení přístupů, metod a metodik (MŽP, EU, EHK OSN) včetně rešerše literatury, které budou použity pro řešení projektu v letech 2003 až 2005, a to zejména metod a metodik, které jsou zaměřeny na vyhodnocení účinků vybraných látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy, půdy, vody, materiály respektive lidské zdraví s využitím emisních limitů, imisních limitů, kritických zátěží a kritických prahů s vymezením oblastí s očekávaným nárůstem rizik v predikovaných časových horizontech. Popis a diskuse metod a metodik pro: hodnocení vývoje emisní situace sloučenin síry, dusíku a těžkých kovů, hodnocení imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší, odvození suché a mokré depozice sloučenin síry, dusíku, těžkých kovů s ohledem na kritické zátěže, výpočet kritických zátěží a modelování procesu acidifikace, hodnocení negativních vlivů imisí a atmosférické depozice rizikových prvků na půdu, vymezení parametrů ovlivňujících vývoj defoliace lesních porostů v síti ICP Forests na území České republiky, monitorování zdravotního stavu lesních porostů pomocí metod dálkového průzkumu Země, mapování zátěže vybraného materiálu, hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho ukazatelů, stanovení expozice populace a jejich skupin znečišťujícím látkám z ovzduší, zjišťování expozice, modelování dávky v hodnocení expozice a role expozičních scénářů v odhadu expozice, prostorového vymezení oblastí s očekávaným zlepšením stavu složek životního prostředí a s očekávaným nárůstem rizik, ekonomického bilancování a odhady nákladů na technická opatření ke snížení zátěží z ovzduší.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita, Ostava ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
V roce 2007 byly řešeny tyto dílčí úkol: DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu. DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Načetín, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech.
Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství, v.v.i., Strnady ; Vortelová, Lucie ; Vejpustková, Monika ; Vícha, Zdeněk ; Pešková, Vítězslava ; Oceánská, Zuzana ; Novotný, Radek ; Novák, Jiří ; Lachmanová, Zora ; Kacálek, Dušan ; Hellebrandová, Kateřina ; Dušek, David ; Balcar, Vratislav ; Slodičák, Marian ; Soukup, František ; Šrámek, Vít
Část lesní správy LČR s.p. Jablunkov je postižena žloutnutím smrkových porostů, které vede k postupnému usychání a odumírání jednotlivých stromů. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu v letech 2006 až 2008. Řešení se soustředilo na několik oblastí, které odpovídají kapitolám zprávy. Posouzení zdravotního stavu lesních porostů mělo za cíl posoudit rozsah poškození, jeho prostorové rozložení a jeho dynamiku. Posouzení výživy porostů se opíralo o chemické analýzy půd a asimilačních orgánů ve vybraných porostech různého stupně poškození. Znečištění ovzduší bylo hodnoceno měřením pasivními samplery GRADKO, byla měřena úroveň depozic na volné ploše a v lesním porostu buku a smrku. Do projektu bylo zahrnuto i hodnocení dlouhodobého vývoje meteorologických parametrů - teplot a srážek. na plochách byla sledována aktivita biotických škodlivých činitelů: hmyzu i dřevokazných hub a byla hodnocena úroveň mykorhiz. Závěrečná kapitola obsahuje návrh pěstebních opatření.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Čihák, Tomáš ; Maxa, Michal ; Vortelová, Lucie ; Budská, Eva ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Seják, Josef ; Chroust, Petr ; Sáňka, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. První svazek obsahuje dílčí výsledky projektu VaV 740/1/02 v letech 2002 až 2005 (zprávy z jednotlivých dílčích úkolů projektu, členěných do tematických skupin podle řešitelských pracovišť. Jde o zprávy Ekotoxy Opava, České geologické služby, VÚV TGM Praha a VÚLHM Jíloviště Strnady). Logická návaznost řešení se týká modelování imisní a depoziční zátěže sloučenin síry a dusíku a přízemního ozonu v kontextu hodnocení překročení kritických koncentrací a kritických zátěží stanovených pro lesní ekosystémy a vegetaci. Uvedené výsledky řešení navazují na poznatky o působení látek znečišťujících ovzduší na lesní ekosystémy a vegetaci získané v průběhu celého řešení projektu.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu - vertikální profily ozonu, oxidu dusičného a monoterpenů měřené pasivními vzorkovači, podíl oxidu dusičitého a monoterpenů an tvorbě ozonu, koncentrace oxidu dusičitého, ozonu a monoterpenů na sledovaných lokalitách . DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Bílý Kříž, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V04: Na základě modelování odhadnout depoziční tok ozonu do lesních ekosystémů ČR v přítomnosti i v podmínkách globální klimatické změny. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech. DÚ V06: Predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny klimatu podle aktualizovaného klimatického scénáře. Výstupy z globálních i regionálních klimatických modelů budou použity k hodnocení změn teplotního a srážkového režimu a jejich dopadu na změny vláhové bilance i k hodnocení prostorové změny stupně odolnostního potenciálu stanoviště.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
V roce 2009 byly řešeny tyto dílčí úkol: DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu. DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Načetín, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech. Výstupy z globálních i regionálních klimatických modelů budou použity k hodnocení změn teplotního a srážkového režimu a jejich dopadu na změny vláhové bilance i k hodnocení prostorové změny stupně odolnostního potenciálu stanoviště. DÚ V06: Predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny klimatu podle aktualizovaného scénáře. Zpráva přináší výsledky ze všech dílčích úkolů.

Viz též: podobná jména autorů
7 Šrámek, Vladimír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.