National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Reflection and Construction of "Good Old Age" in the Rainbow Carehome
Šrámek, Vít ; Ezzeddine, Petra (advisor) ; Kolářová, Kateřina (referee)
Keywords: seniors, ageing studies, interaction, strategies of care Abstract: With the current demographic trend of population ageing, the issue of the post- productive stage of life (65+) becomes a topic of growing social relevance. Social cultural anthropology is no exception as ageing studies have been moving to the forefront of scientific discourse in recent years. One of the pioneers of ageing studies in Czech social and cultural anthropology is Hasmanová Marhánková with her longtime devotion to the issues of ageing , senior care and gender in old age (e.g. 2013: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek, 2011: "Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing."). The question of how to ensure the appropriate quality of life for seniors is one of the most important ones. For a fair number of seniors, this means quality of life spent in senior homes, which represent one of the possibilities of senior care for families that cannot (due to physical or social limitations) or would not care for the seniors in their homes. It is also an alternative for seniors without family. The current project will focus on a specific senior home (called Delta Senior Home for the purpose of anonymity) and on the strategies of...
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Chroust, Petr ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Sáňka, Milan ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Trumpešová, Zlata ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Zapletal, Miloš
Zhodnocení přístupů, metod a metodik (MŽP, EU, EHK OSN) včetně rešerše literatury, které budou použity pro řešení projektu v letech 2003 až 2005, a to zejména metod a metodik, které jsou zaměřeny na vyhodnocení účinků vybraných látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy, půdy, vody, materiály respektive lidské zdraví s využitím emisních limitů, imisních limitů, kritických zátěží a kritických prahů s vymezením oblastí s očekávaným nárůstem rizik v predikovaných časových horizontech. Popis a diskuse metod a metodik pro: hodnocení vývoje emisní situace sloučenin síry, dusíku a těžkých kovů, hodnocení imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší, odvození suché a mokré depozice sloučenin síry, dusíku, těžkých kovů s ohledem na kritické zátěže, výpočet kritických zátěží a modelování procesu acidifikace, hodnocení negativních vlivů imisí a atmosférické depozice rizikových prvků na půdu, vymezení parametrů ovlivňujících vývoj defoliace lesních porostů v síti ICP Forests na území České republiky, monitorování zdravotního stavu lesních porostů pomocí metod dálkového průzkumu Země, mapování zátěže vybraného materiálu, hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho ukazatelů, stanovení expozice populace a jejich skupin znečišťujícím látkám z ovzduší, zjišťování expozice, modelování dávky v hodnocení expozice a role expozičních scénářů v odhadu expozice, prostorového vymezení oblastí s očekávaným zlepšením stavu složek životního prostředí a s očekávaným nárůstem rizik, ekonomického bilancování a odhady nákladů na technická opatření ke snížení zátěží z ovzduší.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita, Ostava ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
V roce 2007 byly řešeny tyto dílčí úkol: DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu. DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Načetín, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech.
Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství, v.v.i., Strnady ; Vortelová, Lucie ; Vejpustková, Monika ; Vícha, Zdeněk ; Pešková, Vítězslava ; Oceánská, Zuzana ; Novotný, Radek ; Novák, Jiří ; Lachmanová, Zora ; Kacálek, Dušan ; Hellebrandová, Kateřina ; Dušek, David ; Balcar, Vratislav ; Slodičák, Marian ; Soukup, František ; Šrámek, Vít
Část lesní správy LČR s.p. Jablunkov je postižena žloutnutím smrkových porostů, které vede k postupnému usychání a odumírání jednotlivých stromů. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu v letech 2006 až 2008. Řešení se soustředilo na několik oblastí, které odpovídají kapitolám zprávy. Posouzení zdravotního stavu lesních porostů mělo za cíl posoudit rozsah poškození, jeho prostorové rozložení a jeho dynamiku. Posouzení výživy porostů se opíralo o chemické analýzy půd a asimilačních orgánů ve vybraných porostech různého stupně poškození. Znečištění ovzduší bylo hodnoceno měřením pasivními samplery GRADKO, byla měřena úroveň depozic na volné ploše a v lesním porostu buku a smrku. Do projektu bylo zahrnuto i hodnocení dlouhodobého vývoje meteorologických parametrů - teplot a srážek. na plochách byla sledována aktivita biotických škodlivých činitelů: hmyzu i dřevokazných hub a byla hodnocena úroveň mykorhiz. Závěrečná kapitola obsahuje návrh pěstebních opatření.
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; TOCOEN, Brno ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Čihák, Tomáš ; Maxa, Michal ; Vortelová, Lucie ; Budská, Eva ; Pačes, Tomáš ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Seják, Josef ; Chroust, Petr ; Sáňka, Milan ; Zapletal, Miloš
Zpráva z řešení projektu v roce 2005 byla vzhledem ke své rozsáhlosti rozdělena do dvou samostatných svazků. První svazek obsahuje dílčí výsledky projektu VaV 740/1/02 v letech 2002 až 2005 (zprávy z jednotlivých dílčích úkolů projektu, členěných do tematických skupin podle řešitelských pracovišť. Jde o zprávy Ekotoxy Opava, České geologické služby, VÚV TGM Praha a VÚLHM Jíloviště Strnady). Logická návaznost řešení se týká modelování imisní a depoziční zátěže sloučenin síry a dusíku a přízemního ozonu v kontextu hodnocení překročení kritických koncentrací a kritických zátěží stanovených pro lesní ekosystémy a vegetaci. Uvedené výsledky řešení navazují na poznatky o působení látek znečišťujících ovzduší na lesní ekosystémy a vegetaci získané v průběhu celého řešení projektu.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu - vertikální profily ozonu, oxidu dusičného a monoterpenů měřené pasivními vzorkovači, podíl oxidu dusičitého a monoterpenů an tvorbě ozonu, koncentrace oxidu dusičitého, ozonu a monoterpenů na sledovaných lokalitách . DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Bílý Kříž, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V04: Na základě modelování odhadnout depoziční tok ozonu do lesních ekosystémů ČR v přítomnosti i v podmínkách globální klimatické změny. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech. DÚ V06: Predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny klimatu podle aktualizovaného klimatického scénáře. Výstupy z globálních i regionálních klimatických modelů budou použity k hodnocení změn teplotního a srážkového režimu a jejich dopadu na změny vláhové bilance i k hodnocení prostorové změny stupně odolnostního potenciálu stanoviště.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
V roce 2009 byly řešeny tyto dílčí úkol: DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu. DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Načetín, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech. Výstupy z globálních i regionálních klimatických modelů budou použity k hodnocení změn teplotního a srážkového režimu a jejich dopadu na změny vláhové bilance i k hodnocení prostorové změny stupně odolnostního potenciálu stanoviště. DÚ V06: Predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny klimatu podle aktualizovaného scénáře. Zpráva přináší výsledky ze všech dílčích úkolů.

See also: similar author names
1 Šrámek, V.
7 Šrámek, Vladimír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.