Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika nácviku skoků na trampolíně
Šrámek, Martin ; Chrudimský, Jan (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
Název: Metodika nácviku skoků na trampolíně Cíle: Cílem práce je na základě řízených rozhovorů s předními odborníky České republiky vytvořit metodickou oporu pro nácvik základních skoků na trampolíně. Metody: Pro naplnění stanoveného cíle jsme využili řízených rozhovorů s vybranými trenéry skoků na trampolíně. Výsledky byly konfrontovány s odbornou literaturou. Vytvořený metodický materiál byl zpracován v písemné i obrazové podobě v HD kvalitě. Výběr respondentů stejně i probandů, kteří se podíleli na tvorbě obrazové dokumentace, byl záměrný. Výsledky: Mezi výstupy patří výsledky rozhovorů a textová a obrazová část metodiky. Výsledkem obrazové části je 15 - ti minutové video, které zachycuje nácvik jednotlivý prvků a to od jednodušších, jako jsou přímé skoky, až po náročnější, jako jsou saltové a vrutové rotace. Video obsahuje ukázky korektního provedení i ukázky přímé dopomoci. Klíčová slova: skoky na trampolíně, metodika, didaktika, dopomoc
Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě
Horáková, Jana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šrámek, Martin (oponent)
Název: Plán podpory rozvoje marketingových aktivit vodácké půjčovny ve Znojmě. Cíle: Cílem práce je analýza marketingových aktivit (včetně SWOT analýzy) vodácké Půjčovny lodí Dyje ve Znojmě a na základě těchto zjištění navržení plánu jejich rozvoje, podpůrných činností a doplňujících aktivit. Pozitivně tak přispět k propagaci půjčovny, nejen ve Znojmě, ale i v celém Jihomoravském kraji. Výsledkem práce bude navržení konkrétních technických i kreativních kroků k doplnění stávajících, ale i nových marketingových aktivit pro rok 2018. Metody: Data byla získána na základě dokumentů a informací poskytnutých přímo Půjčovnou lodí Dyje. Následně byla využita při analýze marketingového prostředí, ve kterém se organizace nachází. Pro zjištění slabých a silných stránek, které byly při propagaci vyzdvihnuty, byla sestrojena SWOT analýza podniku. Výsledky: Půjčovna lodí Dyje má nedostatky v oblasti propagace a nástrojů nepřímé komunikace se zákazníky. Na základě tohoto poznatku byl vytvořen plán na podporu rozvoje stávajících a zcela nových marketingových aktivit, které osloví širší veřejnost a potenciální zákazníky Půjčovny lodí Dyje. Klíčová slova: nezisková organizace, spolek, služby, marketingové aktivity, marketingové prostředí, SWOT analýza, plán rozvoje
Srovnání kvality značkových prodejen z pohledu zákazníka u firem Nike a Adidas
Šrámek, Martin ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Srovnání kvality značkových prodejen firem adidas a Nike z pohledu zákazníka. Cíle: Pomocí tzv. Mystery Shoppingu zhodnotit kvalitu značkových prodejen firem adidas a Nike z pohledu zákazníka, vybrané prodejny mezi sebou následně porovnat a navrhnout případná zlepšení. Metody: Mystery Shopping - dotazník se zaměřením na retail- maloobchod. Výsledky: Z hlediska exteriéru a interiéru prodejen obou značek má navrch americká Nike, pro kterou je vzbuzení pozitivního dojmu po stránce vizuální typické. V kvalitě poskytovaného servisu je zase lepší německá adidas, mezi jejímiž prodejci, jež jsou pokornější a ve snaze prodat produkt aktivnější, panuje větší pořádek a disciplína. To samé lze z pohledu adidas prohlásit o celkovém chodu prodejen, který je na o něco vyšší úrovni, než jaký je u Nike. Při srovnání prodejen obou značek s těmi z ostatních světových měst (Amsterdam, Berlín, Glasgow, Londýn, New York a Tokio) Praha zaostává, a to jak v sortimentu a vybavení prodejen, tak i v (prodejci) poskytovaném servisu. Klíčová slova: Marketingový mix, retail, Mystery Shopping, adidas, Nike.
Obvody a obsahy rovinných útvarů
Šrámek, Martin ; Robová, Jarmila (vedoucí práce) ; Šarounová, Alena (oponent)
Název práce: Obvody a obsahy rovinných útvarů Autor: Martin Šrámek Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. Abstrakt: Diplomová práce Obvody a obsahy rovinných útvarů je určena pro vyučující i žáky středních škol. Vyučující v této sbírce může nalézt odvození vztahů pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, se kterým se žáci setkávají na základní a střední škole. Dále jsou zahrnuty zajímavé příklady na procvičení řady metrických problémů v oblasti syntetické geometrie. Žáci mohou ocenit řešené příklady a následně své poznatky aplikovat na další úkoly. Obtížnější úkoly jsou zařazeny do deváté kapitoly. Sbírka je doplněna ilustračními obrázky vytvořenými v programu GeoGebra, které čtenářům umožní snadnější porozumění řešených problémů. Klíčová slova: obsah, obvod, délka, výuka matematiky
Marketingový výzkum hodnoty značky Nike
Šrámek, Martin ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingový výzkum hodnoty značky Nike Cíle: Pomocí marketingového výzkumu zjistit hodnotu značky Nike z hlediska vnímání jednotlivých atributů produktu jeho současnými či potenciálními uživateli. Těmi jsou v rámci práce členové generace Y žijící v Praze. Metody: Kvantitativní výzkum - elektronické dotazování. Výsledky: Z hlediska produktu představuje Nike pro pražskou generaci Y v současnosti nejznámější a nejpoužívanější sportovní značku. Důvodem je nadprůměrná kvalita, vzhled a také výborná fyzická dostupnost jejího produktu. Potvrzením objektivity výsledků je fakt, že jako typického uživatele produktu Nike uvedla tato generace v naprosté většině sebe sama. Klíčová slova: Značka, Nike, hodnota značky, značka jako produkt, generace Y.
Retenční a protipovodňová opatření v Plzeňském kraji
Šrámek, Martin ; Hanel, Martin (vedoucí práce) ; Kožín, Roman (oponent)
Tato práce pojednává o uvažovaných vodních dílech v Plzeňském kraji v rámci Generelu LAPV a obecně seznamuje tímto dokumentem. Podrobněji je zde specifikována problematika povodí řeky Střely a uvažovaného díla Strážiště. Součástí je výpočet vodní bilance v nádrži při různých scénářích průtoku na řece Střele a odběru, indikující udržitelnost vodního díla i do budoucnosti. Dále jsou zde vyhodnoceny dlouhodobé trendy průtoků a základní charakteristiky největších povodňových vln mezi lety 1960 až 2000. Diskuze potom zvažuje pozitiva a negativa výstavby přehrady v lokalitě Strážiště a obecně i na ostatních lokalitách v Plzeňském kraji. Jsou zde nastíněny možnosti ostatních adaptačních opatření.
Design of Power Supply for Aircraft Model
Šrámek, Martin ; Huzlík, Rostislav (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
The Master’s thesis you are holding in your hands deals with design of electrical generator for remote control aircraft models powered by combustion engine. Such models are energized by batteries that have to be exchanged after discharge. The motivation of this thesis was to suppress the need for landing in order to recharge the battery packs. The thesis develops several analysis and simulation models for solution of this problem.
Voice commands recognition in audiosignal
Šrámek, Martin ; Grepl, Robert (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
You are holding in your hands the Bachelor thesis which deals with design and realizing of isolated voice recognition system. The motivation of this thesis was an interest in remote control of robotic mechanisms by voice and a research of speech signal processing. It is widely developed these days. The thesis is divided into two parts. The first one is concerned with summarizing of recognition knowledge, in the second one this knowledge is used in design of a system.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Šrámek, Michal
2 Šrámek, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.