Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mechanizmy indukce a inhibice apoptózy mastnými kyselinami u pankreatických β-buněk
Šrámek, Jan ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Brunerová, Ludmila (oponent) ; Šeda, Ondřej (oponent)
Diabetes mellitus 2. typu (DMT2) dnes představuje z hlediska incidence a ekonomických dopadů jednu z nejvýznamnějších metabolických chorob. Mezi hlavní příčiny tohoto onemocnění patří ztráta funkce a viability pankreatických β-buněk v důsledku působení zvýšených hladin nasycených mastných kyselin (MK). Nenasycené MK jsou β-buňkami lépe tolerovány. Dokonce jsou schopny inhibovat poškozující účinky nasycených MK. Molekulární mechanizmy indukce apoptózy pankreatických β-buněk nasycenými MK stejně jako mechanizmy inhibice této indukce nenasycenými MK jsou dosud nejasné. Hlavním cílem této práce bylo přispět k objasnění těchto mechanizmů. U lidské linie pankreatických β-buněk NES2Y jsme prokázali: (1) Aktivace kaspázy 2 působením nasycené kyseliny stearové (SA) v koncentraci indukující apoptózu (1 mM) není pro proces indukce apoptózy zásadní. Tato kaspáza však moduluje dráhy stresu endoplazmatického retikula (ER) indukované působením SA. (2) SA (1 mM) aktivuje p38 MAPK signální dráhu a inhibuje ERK signální dráhu. Inhibice ERK signální dráhy je pravděpodobně důsledkem aktivace p38 MAPK dráhy. Avšak p38 MAPK nejspíše není pro indukci apoptózy působením SA klíčová. Nenasycená kyselina olejová (OA, 0,2 mM) je schopná inhibovat účinky SA na uvedené signální dráhy. Sama o sobě ovlivňuje zmíněné signální dráhy pouze...
Statistické vyhodnocení rozměrového ustavení automobilu pro 3D měření
Čada, Michal ; Jankových, Róbert (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Práce předkládá návrh zlepšení procesu rozměrové kontroly vyrobeného automobilu. Před samotným ověřováním rozměrovosti musí být automobil ustaven – vyrovnán do hlavního výkresového souřadného systému. Zavedený předepsaný způsob geometrického vyrovnání (3 - 2 - 1) na referenční body podvozku už v dnešní době nevyhovuje. Složité vybavení moderních automobilů na podvozkové části brání přístupnosti k těmto bodům. Navrhovaný nový způsob vyrovnání využívá moderní laserové měřící systémy a softwarové vybavení na zpracovávání 3D skenů. Statistickým vyhodnocením naměřených kontrolních veličin na karoserii tato bakalářská práce určuje nejmenší toleranční pásmo, pro které lze tuto navrhovanou metodu použít.
Využití souřadnicového měřicího stroje pro hodnocení kvality povrchu
Vančurová, Martina ; Šrámek, Jan (oponent) ; Harčarík, Matej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím sondy souřadnicového měřicího stroje pro hodnocení textury povrchu. Cíle práce spočívaly v popisu sondy SFP2 firmy Renishaw, analýzy systému měření sondy a běžného profilometru, provedení demonstračního měření, analýzy výsledků měření a vytvoření doporučení pro praxi. Analýza systému měření SFP2 byla provedena formou výpočtu minimálních hodnot tolerančních mezí vybraných parametrů drsnosti, pro které lze doložit způsobilost měřidla. Výsledky této analýzy jsou v práci porovnány s výsledky analýzy systému měření profilometru Surtronic 25. Rozdíly v měřicím procesu při použití zmíněných přístrojů jsou demonstrovány kontrolou textury povrchu těla převodníku krouticího momentu. V rámci analýzy výsledků měření jsou pro zvolené parametry dvěma způsoby vypočteny nejistoty. V neposlední řadě je zpracováno doporučení pro výrobce sondy SFP2 a doporučení určené jejím uživatelům. Výsledky této práce mohou přispět k rozšíření používání souřadnicových měřicích strojů pro hodnocení kvality povrchu.
Indradhanush
Benčíková, Barbora ; Bačíková, Alžběta (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce a problematikou postavení žen v Indii v kontextu sociální statifikace – tkzv. kastovního systému.
Slovenské Stanice
Fábryová, Veronika ; Viazanička Ján, Mgr. art (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
FÁBRYOVÁ, Veronika: Slovenské Stanice. [Bakalárska práca]. Vysoké Učení Technické V Brne. Fakulta výtvarných umění; AVI Intermediální a digitální tvorba. Vedúci práce: MgA. Jan Šrámek, Ph.D. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. Mesto obhajoby: Brno Cieľom práce je mapovať architektúru slovenských železničných staníc. Fotografický dokument sa sústreďuje na interiéry a poukázanie na architektúru doby socializmu na Slovensku - socialistický realizmus
Stanovení nejistoty měření nano-CMM
Brlica, Pavel ; Jankových, Róbert (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke stanovení nejistoty měření CMM a rozdíly mezi klasickými CMM a nano-CMM. Pro výpočet nejistoty měření nano-CMM jsou vybrány a upraveny dvě metody – substituční a simulační metoda Monte Carlo. Ty jsou aplikovány v praktické části pro výpočet nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1. Součástí praktické části je provedení měření na přístroji v laboratoři na Českém metrologickém institutu v Brně. Výstupem práce je tedy stanovení nejistoty měření přístroje SIOS NMM-1.
Černá díra v kostce
Štefková, Zuzana ; Mrva, Jozef (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Vize fiktivního zařízení, které absorbuje a uchová hmotu o obsahu 7,2m3.
Populační a geografická proměnlivost létavců (Miniopterus) v západní Palearktidě
Šrámek, Jan
V této práci byla prostřednictvím multidisciplinárního přístupu (morfometrická kraniální, dentální, fenetická a tvarová analýza; molekulárně genetická analýza mt genu ND2) detailně prostudována pohlavní a zejména geografická proměnlivost různých populací rodu Miniopterus ze západní Palearktidy a navazujících oblastí: Miniopterus schreibersii (Maroko, západní Evropa, Panonie, Balkán, Kréta, Blízký východ, Střední východ), Miniopterus natalensis (Jemen, Etiopie) a Miniopterus inflatus (Etiopie). U druhu Miniopterus schreibersii byla testována a následně prokázána existence pohlavního dimorfizmu: samci mají lebky celkově větší a oproti samicím relativně vyšší, kratší a užší. Mandibuly mají celkově větší samice, stejně jako více než polovinu dentálních rozměrů. Samci mají výrazně větší špičáky a celkově, ku ostatním dolním premolárům, relativně vyšší dolní P4. Pohlaví se navzájem nejvíce liší ve tvaru P4 a horních molárů. Hodnocením mezipopulační variability druhu Miniopterus schreibersii bylo zjištěno, že vzorky západoevropské, panonské, balkánské, krétské, sicilské, gruzínské, příbřežní turecké a marocké nejspíše náležejí poddruhu M. s. schreibersii. Afgánské, íránské, ázerbájdžánské a vnitrozemní turecké pak poddruhu M. s. pallidus. Blízkovýchodní vzorky (jižní Anatolie, Kypr, Libanon, Sýrie),...
So far so good
Rariga, Branislav ; Mazanec,, Martin (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Dystopická hra inšpirovaná detskou hrou monopoly, ktorá svojim obsahom, pravidlami, vizuálom atď. metaforicky simuluje, ironizuje alebo kritizuje a zároveň poukazuje na problematiku kapitalistickej spoločnosti či už v osobnom alebo pracovnom / korporátnom živote jednotlivca, a jeho dopad na spoločnosť a jej vývin.
Rekonstrukce trestného činu
Šrámek, Jan ; Štourač, Petr (vedoucí práce) ; Musil, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se nazývá rekonstrukce trestného činu. Jejím předmětem je pohled na celý tento institut. Upraveno je dějinný kontext, vývoj názorů na tuto problematiku; zahrnuje právní úpravu rekonstrukce trestného činu a vývoj rekonstrukce trestného činu; pojem, podstatu a význam kriminalistické rekonstrukce, pojem rekonstrukce trestného činu, podstatu rekonstrukce trestného činu, význam rekonstrukce trestného činu; druhy kriminalistické rekonstrukce, jako je rekonstrukce místa činu, rekonstrukce hmotných předmětů, rekonstrukce vnější podoby člověka, myšlenkové rekonstrukce; funkci rekonstrukce trestného činu; subjekty rekonstrukce trestného činu; psychologické předpoklady konání rekonstrukce; taktiku rekonstrukce trestného činu, tj. přípravu rekonstrukce trestného činu, základní taktické zásady a postupy rekonstrukce trestného činu, průběh a stádia rekonstrukce trestného činu; dokumentaci a hodnocení výsledků a průběhu rekonstrukce trestného činu a její protokolaci; vztah rekonstrukce trestného činu k jiným vyšetřovacím úkonům, podobnost rekonstrukce trestného činu s vyšetřovacím pokusem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
17 ŠRÁMEK, Jan
4 ŠRÁMEK, Jiří
4 Šrámek, Jiří
1 Šrámek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.