Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
SnBi pájecí pasta a vliv reaktivních nanočástic
Rychlý, Ivo ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rešerší vlivu reaktivních nanočástic, především měděných a stříbrných, na vlastnosti bezolovnatých pájecích past. Popisuje základní zkoušky prováděné na pájecích pastách podle standardu IPC-TM-650. V praktické části práce se připravuje pájecí pasta SnBi a měří se její viskozita. Do SnBi pasty se přidávají různé koncentrace nanočástic slitiny stříbra a mědi. Na těchto pastách se provádějí zkoušky IPC a mechanické a odporové zkoušky na deskách plošných spojů a zjišťuje se, jak přidané nanočástice ovlivnily vlastnosti těchto pájecích past.
Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty
Matras, Jan ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tématem reaktivních nanočástic a jejich přimíchávání do pájecí pasty, které také blíže popisuje. Podrobněji popisuje vlastnosti jednotlivých pájecích slitin. Vysvětluje vznik intermetalických vrstev při procesu pájení a zkoumá jejich strukturu. Dále se zaměřuje na vyhodnocování a metodiku zkoušek vlastností pájecích past. V praktické části se provádí jednotlivé testy s PF606 a PF610 pájecí pastou.
Smáčení a roztékání pájky po povrchu DPS
Wiesner, Lukáš ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou smáčení kovového povrchu roztavenou bezolovnatou pájkou a sledováním dějů probíhajících na mezifázovém rozhraní. Práce se zabývá sledováním rychlosti roztékání pájky po povrchových úpravách Ni/Au a Sn nanesených na Cu plátovaném základním materiálu FR4 pomocí digitálních kamer. Měření probíhá na vylepšeném pracovišti. Po procesu přetavení je měřena délka roztečení pájky. Vyhodnocuje a porovnává časové závislosti rychlosti roztečení pájky pro povrchové úpravy Ni/Au a Imerzní Sn.
Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o.
Kmeť, Lenka ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Špinka, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a s výpočtem průběžné doby. V další části je zmapován tok hodnot ve vybrané společnosti a vytvořena mapa současného stavu. Dále je vypočítána průběžná doba vybraných dílů a sestaveno montážní schéma sledovaných výrobků. Na těchto podkladech jsou nalezeny zdroje plýtvání a navrhnuta řešení. Poté jsou na základě získaných dat daná řešení vyhodnocena z hlediska ekonomických ukazatelů.
Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu pájeného spoje
Kučírek, Martin ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce v teoretické části rozebírá problematiku integrálu teploty a času (Q), jenž má významný podíl na kvalitě pájeného spoje. Praktická část popisuje návrh a postup výroby testovací desky s plošnými spoji pro nastavení teplotních profilů, pájení přetavením SMD rezistorů BiSn pájecí pastou. Dále bylo testováno střihové namáhání pájených spojů a měřená střihová síla včetně izotermicky stárnutých vzorků. V závěru práce bylo provedeno hodnocení defektů po pájení, měření tloušťky intermetalické vrstvy pomocí optického mikroskopu i SEM a diskuse dosažených výsledků a zhodnocení Q.
Spolehlivost pájených spojů LED panelů
Šimon, Vojtěch ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem integrálu teploty a použité pájky na kvalitu pájeného spoje. V teoretické části práce je řešena technologie pájení přetavením, problematika výběru pájecí pasty či kritéria pro nastavení pájecího profilu. Praktická část je věnována prokázání vlivu integrálu teploty na kvalitu spoje, k čemuž je použita analýza rentgenovou tomografií, mikrovýbrus a elektronová mikroskopie. V závěru čtenář najde shrnutí získaných poznatků, teoretických i experimentálních a odůvodnění dalšího postupu při vypracování diplomové práce.
Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič
Baev, Dmitriy ; Špinka, Jiří (oponent) ; Krbal, Michal (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (PD) v dielektriku vysokonapěťových kondenzátorů. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku a škodlivým působením částečných výbojů na izolaci vysokonapět’ových kondenzátorů. Jsou popsany globální galvanická metoda měření částečných výbojů, princip činnosti kaskádního napět’ového násobiče, jeho hlavních komponent, ty jsou vysokonapět’ový kondenzátor a usměrňovací dioda, možnosti měření kvality kondenzátorů pro napět’ové násobiče, výhody a nevýhody a princip činnosti přístroje HIPOTRONICS DDX-8003 s pulzním diskriminačním systémem. V experimentální části diplomové práci je seznámení s diagnostikou vysokonapět’ových kondenzátorů pomocí laboratorního měření na elektronickém můstku a s pomocí systému měření částečných výbojů. Je popsán navrh vhodné uspořádání elektrod, které eliminuje vliv korony, která znemožňuje měření částečných výbojů i ztrátového činitele (tg ). Analýzování získaných dat z měření a určení úroveň kvality, případně nastalé degradace měřených kondenzátorů. Výsledkem práce by měl být návrh rychlé metodiky pro nalezení nekvalitních kondenzátorů za účelem zvýšení spolehlivosti napěťového násobiče.
Modulární elektroinstalace a řídicí systém malého užitkového vozidla
Horníček, Evžen ; Špinka, Jiří (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá elektrickou instalací malého užitkového vozidla ZEBRA. Detailně rozebírá jednotlivé funkční skupiny elektroinstalace včetně jejich zapojení. Po prozkoumání současného stavu bude navržena modernizace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti vozidla na trhu. Návrh modernizace bude obsahovat blokový popis nového řešení funkčních skupin elektroinstalace včetně fyzické implementace a sledování provozních stavů vozidla.
Reballing BGA pouzder na zařízení PACE TF2700
Roháček, Peter ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na reballing BGA (Ball Grid Array) puzdier pomocou zariadenia PACE TF 2700. Popisuje všeobecné druhy BGA puzdier, ich defekty, dôležitosť teplotného managementu až po techniky spájkovania, kde sa hovorí aj o význame spájok a tavidiel pre spoj. Práca informuje o najčastejších metódach reballingu, správnu manipuláciu so súčiastkami a momentálnu situáciu s BGA matricami na trhu. V krátkosti popisuje obsluhu zariadenia PACE TF 2700, ktoré v sebe združuje konvekčný a IR princíp ohrievania súčiastky. Záoberá sa výrobou prípravku, dummy puzdier BGA, testovacích dosiek, tvorbou teplotného profilu, porovnávaním a skúmaním defektov a ich príčin, ktoré mali značný vplyv na výsledky. Dosiahnuté výsledky by slúžili pre porovnanie výsledkov v budúcich laboratórnych cvičeniach alebo ako námet pre ďalšie práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.