Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 213 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Detekce významných bodů v medicínských obrazech pomocí hlubokých neuronových sítí
Škandera, Juraj ; Španěl, Michal (oponent) ; Kodym, Oldřich (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá detekciou anatomických bodov z cefalometrických RTG snímkov pomocou konvolučných neurónových sietí. Program pracuje nad verejne dostupným datasetom, ktorý obsahuje bočné RTG snímky lebky. V rámci práce sú navrhnuté dve architektúry konvolučných neurónových sietí. Najlepšia architektúra dosahuje úspešnosť 73.22% pre detekciu do 5 mm. Program je tvorený v jazyku Python s využitím knižnice Tensorflow.
Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat
Dronzeková, Michaela ; Kodym, Oldřich (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je využitie konvolučných neurónových sietí na klasifikáciu röntgenových snímok ľudského tela. Na tento účel boli vytvorené štyri neurónové siete, ktoré sa testujú na troch klasifikačných úlohách: klasifikácia bočnej a predozadnej snímky hrudníka, klasifikácia snímok do viacerých kategórií a klasifikácia chorôb na predozadnej snímke hrudníka. Najlepšie výsledky dosiahli siete ResNet a SEResNet. Pri prvej úlohe dosiahla SEResNet presnosť 99,49%, pri druhej mala najlepšie výsledky ResNet s presnosťou 94,97% a v prípade tretej úlohy dosiahla najlepší výsledok opäť SEResNet, 31,53% s použitím metriky F1 measure.
Vkládání vodoznaků do 3D modelů
Stehlík, Václav ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje vkládání a extrakci vodoznaku do/z 3D modelů reprezentovaných polygonální sítí. Cílem je zvolení vhodné metody pro vkládání/extrakci vodoznaku a vytvoření nástroje, který bude dané metody implementovat. Výsledné řešení práce používá metody navržené v članku A Novel Blind Robust Digital Watermarking on 3D Meshes . Pomocí daných metod se vytvoří dva vodoznaky, přičemž použité metody zajišťují odolnost vodoznaků proti útokům posunutí, škálování, rotace, zjednodušení, náhodnému šumu, remeshingu a změně pořadí vrcholů. Použité metody zajišťují nezřetelnost vodoznaku díky minimálním změnám modelu a nevyžadují původní model pro extrakci vodoznaku. Nástroj je implementován ve formě jednoduché webové aplikace, jenž umožňuje vkládání a extrakci dvou zmíněných vodoznaků do/z modelu ve formátu stl. Součástí práce je také testování úspěšnosti nástroje proti vybraným útokům na testovací sadě šesti různorodých modelů.
Zaostření rentgenových snímků s geometrickým rozmazáním
Sokol, Juraj ; Španěl, Michal (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je porovnať rôzne metódy zaostrovania rentgenových snímkov. V riešení sú použité metódy, ktoré na zostrovanie používajú konvolučné jadro.   Výsledky sú experimentálne porovnané a vyhodnotené kvantitatívnymi metódami.
Vyhledávání podobných 3D modelů
Šťáva, Zdeněk ; Veľas, Martin (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání podobných 3D modelů v databázi obsahující až tisíce modelů. Věnuje se zejména porovnání již existujících deskriptorů užívaných pro popis 3D modelů a následné hodnocení podobnosti mezi modely. Porovnány jsou zejména deskriptory Rotation Invariant Spherical Harmonics a 3D Zernikeho deskriptor. Dále popisuje využívání knihoven na extrakci těchto deskriptorů a návrh různých experimentů s těmito knihovnami nad několika databázemi objektů. Zkoumá vliv škály, translace, deformace a rotace různých 3D modelů na výsledný deskriptor a celkovou přesnost obou vybraných metod. Tyto výsledky poté porovnává.
User Interface for ARTable and Microsoft Hololens
Bambušek, Daniel ; Španěl, Michal (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
This thesis focuses on usability of mixed reality head-mounted display -   Microsoft HoloLens - in a human-robot collaborative workspace - the ARTable. Use of the headset is demonstrated by created user interface which helps regular workers to better and faster understand the ARTable system. It allows to spatially visualize learned programs, without the necessity to run the robot itself. The user is guided by 3D animation of individual programs and by device voice, which helps him to get a clear idea of what will happen if he runs the program directly on the robot. The solution also provides interactive guidance for the user when programming the robot. Using mixed reality displays also enables to visualize valuable spatial information, such as robot perception.
Boolovské operace s polygonálními modely
Čižmarik, Roman ; Matýšek, Michal (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvoriť knižnicu booleovských operácii nad 3D polygonálnymi sieťami. Knižnica musí podporovať prácu s otvorenými modelmi, nesmie mať vyššie pamäťové nároky ako je bežné u súčasných riešení a ideálne by mala podporovať prácu s viac než dvoma modelmi súčasne. Väčšina existujúcich riešení je náchylná na aritmetické nepresnosti, alebo nedokáže pracovať s otvorenými modelmi. V riešení bola použitá metóda adaptívnych booleovských operácii, ktorá zaobchádza so vstupnými dátami ako s adaptívnymi plochami. Metóda predpokladá, že vstupné modely môžu byť lokálne upravované a žiaden konkrétny polygón nie je obzvlášť dôležitý. Namiesto počítania presných priesečníkov jednotlivých polygónov, je vstupná sieť v oblasti preniku zjemnená, kolidujúce polygóny sú odstránené a vzniknuté diery sú následne zacelené. Výhodami tohto prístupu je robustnosť voči aritmetickým nepresnostiam, podpora otvorených modelov,  možnosť zvýšiť presnosť výsledku na úkor času výpočtu a schopnosť riešiť hraničné situácie ako sú koplanárne a takmer zhodné regióny. Vytvorené riešenie poskytuje tri booleovské operácie: zjednotenie, rozdiel a prienik.
Peer-To-Peer webové sdílení souborů ve skupině
Pokorný, Filip ; Španěl, Michal (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
V rámci této práce jsem se zaměřil na řešení problému sdílení souborů mezi uživateli prostřednictvím peer-to-peer přenosu ve webovém prostředí. Cílem bylo vytvořit jednoduchou aplikaci, která umožní skupině uživatelů sdílet soubory mezi sebou bez účasti třetích stran a jakýchkoliv limitů. Tento cíl jsem realizoval prostřednictvím moderních webových technologií, z nichž nejdůležitější byla knihovna WebRTC, prostřednictvím které byl implementován peer-to-peer přenos. Tyto technologie byly podpořeny optimalizovanými algoritmy a nejaktuálnějšími prostředky pro zpracování a ukládání sdílených souborů. Výsledkem je real-time aplikace umožňující uživatelům vytvářet místnosti v nichž sdílí své soubory. Toto řešení bylo podrobeno rychlostním testům, kde v porovnání s řešeními podobného charakteru a jinými běžně používanými prostředky pro přenos souborů, vyšlo v testovaném prostředí jako nejrychlejší.
Vyhodnocení metod stereozpracování obrazu
Juráček, Ivo ; Španěl, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o určení vzájemné korelace mezi dvěma snímky a její aplikaci na reálný problém s využitím kamery, která je součástí stereo kamery. Naznačuje, jakým způsobem lze využít vzájemnou korelaci pro hledání určitých vzorů v obraze, přičemž lze dopočítat posun mezi dvěma snímky při různém zvětšení obrazu, které je provedeno převzorkováním. Přesnost korelace se poté promítne při kompenzaci snímků pomocí afinní transformace, která slouží jako ověření správnosti vzájemné korelace. Pro další zvýšení přesnosti korelace je využit detektor rohů, který v jednom snímku nalezne výrazné body, které se potom pomocí vzájemné korelace hledají v jiném snímku. Dosažené výsledky touto metodou jsou též zpracovány v této práci.
Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU
Jochlík, Jakub ; Klepárník, Petr (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce navrhuje řešení pro aplikaci konvolučních filtrů na velké množství 3D obrazových dat za využití výpočetního výkonu grafických karet. Popisované řešení využívá platformu OpenCL, jenž umožňuje akcelerovat veškeré výpočty na grafickém jádře, a~příslušnou optimalizaci s~využitím lokální paměti, která je na GPU dostupná. Návrh a~implementace se zaměřuje primárně na Sobelův filtr.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 213 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Španěl, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.