Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aspekt identity v prózách Ireny Douskové
ŠPAČKOVÁ, Jana
Následující bakalářská práce je soustředěna na recepci obrazu identity v trilogii Hrdý Budžes (1998), Oněgin byl Rusák (2006) a Darda (2011) a v próze Goldstein píše dceři (1997) od české autorky Ireny Douskové. Teoretická část definuje identitu obecně s ohledem na diskurz a jeho mocenský vliv z pohledu Michela Foucaulta. V potaz je zde brána návaznost na kolektivní a osobní paměť vycházející především z koncepce Maurice Halbwachse. Uvedené termíny jsou představeny za pomoci sekundární literatury. Praktická část se nejprve obrací k zmiňované trilogii od Ireny Douskové, v níž je analyzováno formování identity hlavní postavy, jež prostupuje všemi třemi prózami. Poté se zájem obrací k utváření identity v díle Goldstein píše dceři. Cílem práce je zachytit proměňování identity hlavní postavy ve všech jejich rolích a konfrontovat poznatky mezi trilogií a čtvrtou analyzovanou prózou.
Přehled současných kosmických prostředků
Špačková, Jana ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Zikmund, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je rozdělena na nosné rakety létající na oběžnou dráhu Země, nosné rakety létající pod oběžnou dráhu Země a na ostatní transportní prostředky vesmírné dopravy. Tyto kapitoly jsou dále členěny dle států a dle stavu vývoje, ve kterém se dopravní prostředky momentálně nacházejí. Druhá část práce se zaměřuje na srovnání prostředků popsaných v první části z hlediska bezpečnosti, výkonů a nákladů využitých na výrobu a provoz. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky srovnávací části a je zde okomentován předpoklad vývoje vesmírné dopravy v blízké budoucnosti.
Rodičovská zodpovědnost a omezující zásahy státu
Špačková, Jana ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Práce pojednává o rodičovské zodpovědnosti a možných zásazích ze strany státu jakožto důležité součásti práva rodinného, resp. občanského, jehož právní úprava je obsažena zejména v zákoně č. 93/1963 Sb., o rodině a s účinností od 1. 1. 2014 v občanském zákoníku. Jádro práce tvoří podrobný rozbor aktuální právní úpravy rodičovské zodpovědnosti a možných zásahů, a to v kontextu s aktuální judikaturou a odbornou literaturou. Práce pojednává o případech uložení výchovných opatření, pozastavení, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti, dále o případech náhradní péče o dítě, konkrétně o pěstounské péči, ochranné a ústavní výchově, a dále o osvojení bez souhlasu rodičů osvojovaného dítěte. Práce obsahuje rovněž srovnání stávající právní úpravy rodič ovské zodpovědnosti a možných zásahů dle zákona č. 93/1963 Sb., o rodině, a nové právní úpravy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Anthropological perception of current home births without medical assistance.
Drabantová, Lucia ; Brůžek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Špačková, Jana (oponent)
Práca pojednáva o súčasných domácich porodoch v rozvinutých krajinách. Úvodom sa zaoberá vznikom modelu ľudského porodu na pozadí evolučných mechanizmov a z nich vyplývajúcich biologických rizík, ktoré dokladá údajmi o materskej a novorodeneckej mortalite. Domáce porody chápe v komplexnom merítku a tak je ich postavenie uvedené na historickom pozadí vzniku súčasného modelu porodníctva vo vybraných krajinách. Na základe typológie žien a faktorov, ktoré ich ovplvnili prináša najčastejší obraz ženy a okolností, ktoré vedú k voľbe domáceho porodu. Práca je zameraná na porovnanie porodov doma a v porodnici vzhľadom k výskytu nežiadúcich zdravotných komplikácií. Kedže toto porovnanie viedlo k zisteniu, že výsledky porodov sú vo veľkej miere ovplyvnené vykonanými lekárskymi zákrokmi je porovnaná aj frekvencia týchto zákrokov. Vyšší výskyt intervencií pri porodoch v porodnici može byt zčasti vysvetlený zmenou v demografickom profile rodičiek, ktorá zvyšuje riziká spojené s porodom v domácnosti. Údaje spracované v práci naznačujú, že dnešné domáce porody si vyžadujú rozsiahlu implementáciu systémových zmien, a preto sa k domácim porodom ako k bezpečnej alternatíve neprikláňa. Kedže porody v porodnici nepovažuje za vhodné z hľadiska nadmerného množstva intervencií, volí kompromis v podobe domácich porodných izieb,...
Vývojové změny obličeje v období pubertálního spurtu ve vztahu k identifikacím nezletilých a juvenilních osob.
Špačková, Jana ; Velemínská, Jana (vedoucí práce) ; Krásničanová, Hana (oponent)
Stále častěji se ve forenzní praxi setkáváme s nezletilými pachateli, pohřešovanými osobami dětského věku či se zneužíváním mladistvých v porno-průmyslu. Tato práce je zaměřena na hodnocení vnější morfologie obličeje na základě longitudinálních dat v období pubertálního spurtu za účelem zpřesnění identifikace nezletilých osob. Materiálem byly 3D povrchové faciální modely 21 dívek a 23 chlapců. Průměrný věk na začátku studie byl 12,4 let pro dívky a 12,3 pro chlapce. Snímáni byli v ročních intervalech celkem třikrát, tzn. 12 - 14 let. Modely byly hodnoceny na základě metod geometrické morfometrie. Konkrétně byla využita metoda superprojekce průměrných modelů, Dense correspondence analysis a analýza hlavních komponent (PCA). Růst obličeje včetně jeho alometrických změn byl sledován s ohledem na jeho variabilitu a pohlavní dimorfismus. Ve sledovaném věkovém intervalu byla zaznamenána větší variabilita formy obličeje (tj. velikost plus tvar) než samotného tvaru. Statisticky signifikantní rozdíly ve formě obličeje byly prokázány mezi všemi věkovými kategoriemi i v rámci pohlaví. Po odstranění vlivu velikosti byly významné rozdíly prokázány u všech věkových kategorií chlapců, u dívek pouze mezi 12 až 14letými. Intersexuální rozdíly ve tvaru obličeje v žádné věkové kategorii zaznamenány nebyly. Z hlediska...
Romány Sue Millerové v českých překladech
Špačková, Jana ; Josek, Jiří (oponent) ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na dostupné české překlady románů Sue Millerové a zabývá se ne/přenositelností čtenářské úspěšnosti románů této severoamerické spisovatelky ' .... ' ..... ' 1/----.::.::::::=~---· do českého prostředí. Rozebírá překlad románu Dobrá matka Ilony Kořánové a Marcely Haspeklové vydaný v roce 1995, překlad čtvrté kapitoly románu Dobrá matka Evy Věšínové publikovaný v časopise Iniciály v roce 1992 a nepublikovaný překlad románu Rodinné album Vladimíry Žákové z roku 1996. Sue Millerová zaznamenala se svým prvním románem The Good Mother, který byl poprvé vydán v roce 1986, v USA značný úspěch a také její další romány Family Pictures, For Love a While I Was Gone se v USA stal~-.?.~~~~.e.!lery. V českém prostředí je však tato autorka téměř neznámá: Druhá kapitola proto nejprve stručně přibližuje život a dílo Sue ·····'"'""'"· Millerové a ve třetí kapitole je její dílo zasazeno do kulturně společenského kontextu USA druhé poloviny dvacátého století. Jako významný zdroj informací o vývoji severoamerické společnosti v osmdesátých letech dvacátého století slouží kniha Susan Faludiové z roku 1992 Backlash: The Undeclared War Against American Women. Čtvrtá kapitola se věnuje situaci v českém kulturně společenském prostředí - zaobírá se literární tvorbou spisovatelek, které ve svých dílech...
Kalkulace výrobních nákladů ve firmě LEXMARK, a.s.
Matelová, Bohdana ; Špačková, Jana (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
MATELOVÁ, B. Kalkulace výrobních nákladů společnosti Lexmark, Brno. 2009 Cílem této diplomové práce je provést analýzu používaného kalkulačního listu společnosti Lexmark a na jejim základě doporučit změny kalkulačního listu. Tento kalkulační list slouží jako nástroj pro přefakturaci výrobních nákladů mezi společností Lexmark a subdodavateli, kteří realizují výrobu. První část diplomové práce obsahuje úvod, po kterém následuje teoretická část z oblasti kalkulací. Další část diplomové práce je praktická. Představuji zde společnost Lexmark, popisuji používaný kalkulační list, jednotlivé druhy nákladů a jejich kalkulace, dále popisuji finální kalkulaci nákladů pro jednotlivé typy výrobků. Praktickou část práce ukončuji vyhodnocením analýzy používaného kalkulačního listu, a to specifikací silných a slabých stránek tohoto nástroje. V další části diplomové práce na základě analýzy kalkulačního listu doporučuji změny používaného kalkulačního listu, některé z nich jsou realizovatelné okamžitě, jiné v delším časovém období.
Krizová komunikace na sociální síti Facebook
Stránská, Adriana ; Stříteský, Václav (vedoucí práce) ; Špačková, Jana (oponent)
Cílem této práce je definování principů pro krizovou komunikaci na Facebooku. Přítomnost na sociálních sítích se stala standardní součástí propagace společností, produků či služeb. Ne všechny společnosti si však plně uvědomují veškeré aspekty přítomnosti v sociálních médiích. V případě negativních událostí hrozí díky veřejné dostupnosti všech vkládaných informací daleko větší škody než dříve. Tato práce analyzuje dopady rozmachu sociálních sítí na tradiční PR a poskytuje teoretický rámec korporátní krizové komunikace. V analytické části jsou obsaženy výsledky dvou průzkumů. První byl zaměřen na postoj spotřebitelů ke komunikaci svých stížností přes Facebook a druhý byl proveden jako soubor expertních rozhovorů. Závěry obou těchto výzkumů byly formulovány do deseti doporučení pro zvládání krizí na Facebooku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 ŠPAČKOVÁ, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.