Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně...
Zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě
ŠPAČKOVÁ, Hana
Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě, kterou je katastrální území obce Loučky u Jihlavy, v Kraji Vysočina. Formou literární rešerše jsou popsány pozemkové úpravy a plán společných zařízení včetně rozsahu průzkumových prací nutných k jeho zpracování. Obsahem praktické části diplomové práce je terénní průzkum, zhodnocení a popis katastrálního území. Práce poskytuje výčet veškerých informací a výsledků terénního průzkumu se zaměřením na opatření k zpřístupnění pozemků, protierozní opatření na ochranu půdního fondu, opatření vodohospodářská a opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí. Výsledky jsou uvedené v textové i grafické podobě.
Zohlednění odvodněných lokalit v procesu pozemkových úprav
ŠPAČKOVÁ, Hana
Bakalářská práce je zaměřena na zohlednění odvodněných lokalit v pozemkových úpravách, a proto je rozdělena do několika částí, ve kterých je formou literární rešerše popsán význam a účel pozemkových úprav a plán společných zařízení. Další část je věnovaná půdě, zamokření a odvodnění půdy. V práci se také zabývám otázkou zachování, obnovy nebo zrušení zemědělského odvodnění půdy a způsoby řešení a opatření současného stavu zemědělského odvodnění. Součástí práce je také popis úspěšně realizovaného projektu komplexní pozemkové úpravy - revitalizace v minulosti nevhodně odvodněné lokality rašeliniště a jeho přilehlého okolí.

Viz též: podobná jména autorů
3 ŠPAČKOVÁ, Hana
2 Špačková, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.