Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)
Válová, Karolina ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Burianová, Zuzana (oponent) ; Špánková, Silvie (oponent)
Disertační práce s názvem Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století) mapuje pojetí, zobrazení a především proměny prostoru domu, pojímaného též jako archetypální prostorová univerzálie v portugalském románu 20. století. Po úvodu a shrnutí heterogenních literárně-teoretických přístupů k analýze domu se ve druhé kapitole soustředí zejména na topologický rozbor a dále na rozbor symbolického prostoru. Pro tematologii a literární topologii je topos domu stěžejní. Ať už ve smyslu lidského obydlí, dočasného útočiště nebo naopak domova, je dům esenciálním prostorem většiny literárních příběhů, je jakýmsi statickým protějškem postavy, tvoří její zázemí či naopak cíl jejího směřování. Ve způsobu svého uspořádání může odrážet charakter postavy nebo zdůraznit významný rozpor mezi prostorem a bytostí, která jej obývá. V průběhu 20. století, v souvislosti s tím, jak se proměňuje role, funkce, podoba i význam literární postavy i ostatních konstitutivních prvků narativního textu, dochází k výrazným proměnám i v pojetí prostoru domu. Těmito proměnami se zabývá třetí kapitola práce, která v diachronním náhledu představuje vybrané autory portugalské prózy, v jejichž dílech se objevuje dům v podobě výrazného prostorového toposu. Obsahem následujících tří kapitol je již vlastní podrobný literárněvědný...
António Lobo Antunes: rozpětí románu
Špánková, Silvie ; Vydrová, Hedvika (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent) ; Burianová, Zuzana (oponent)
Antonio Lobo Antunes (1942) je autorem, ktery osobite zobrazuje dnesni portugalskou spolecnost, a je take umelcem, ktery dba na estetickou hodnotu svych del, neustale zdokonaluje sve nastroje a pokousi se, jak sam pi'iznava, pretvorit roman. Rozhodli jsme se proto propojit uvahu 0 tvurcich postupech v Lobo Antunesovych dilech s presnejsi definici jejich "zanrovosti". Sam autor nam k tomu otevrel cestu, kdyz v titulech nekterych svych del uvedl zanrovy nebo parazanrovy odkaz. Z techto del jsme si vybrali pet titulu, ktere zaroven umoznuji po chop it vyvoj autorovy tvorby mezi lety 1981 a 2000: Vyklad ptaku (1981), Hra 0 proklerych (1985), Traktat 0 vasnich duse (1990), Rukovet' inkvizitoru (1996) a Nevchazej tak rychle do te temne noci, basen (2000). Vychodiskem a zakladnim metodologickym nastrojem rozboru je Genettova teorie "paratextu" a tzv. zanrova modulace, ktera navazuje na genologicke teorie Schaeffera, Aguiara e Silvy, Fowlera, Genetta a Reise a ktera umoznuje prozkoumat nejen semantickou vazbu mezi titulem (udajem 0 zanru) a dilem, ale take indicie architextovych, zanrovych a diskursivnich poloh, ktere z daneho dila vytvareji jedinecny esteticky vY'tvor. Cilem prace je pak prokazat, jak v ruznych etapach sve literami tvorby Lobo Antunes nakladal s tvurcimi postupy, respektive jak na tvaru...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.