Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Contracted air transportation within Schengen area - Aerotaxi
Niko, Eduard ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Szabo, Stanislav (oponent) ; Šourek, David (oponent)
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy.
Řízení informačních systémů v nestátní neziskové organizaci holdingového typu
Groll, Pavel ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Šourek, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti a specifika řízení informačních systému v nestátních neziskových organizacích a ukázat je v případové studii. V části zabývající se obecnou analýzou informačních systému v neziskovém sektoru se práce zaměřuje na vliv specifik tohoto sektoru na řízení informačních systémů a na srovnání, jak ovlivňuje typ sektoru tvorbu a provoz informačních systémů. Pro případovou studii byla vybrána organizace Diakonie ČCE, která sdružuje velké množství nestátních neziskových organizací. Jedná se o relativně komplikovanou strukturu, jež je svým charakterem podobná holdingu. Práce věnuje zvýšenou pozornost popisu této struktury. Případová studie spočívá v sestavení informační strategie pro zkoumanou organizaci. Pro sestavení byly využity moderní nástroje a metodiky tvorby informační strategie. Strategie vychází ze skutečného strategického plánu zkoumané organizace a postupuje až ke specifikaci projektů realizujících strategii. Rozsahem je strategie přiměřena okolnostem jejího vzniku a jsou vynechány určité části, které by pro zkoumanou organizaci vyžadovaly nepřiměřeně vysoké náklady na pořízení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.