Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Závislostní chování v rodinném kontextu
Cinglová, Květa ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Hlavním tématem této práce jsou otázky související s dětstvím a dospíváním v rodině, kde se vyskytuje či vyskytoval závislý rodič. Z pohledu již dospělých dětí závislých rodičů se pokoušíme odkrýt, jak moc složitý vývoj takových dětí je a jak může ovlivnit jejich budoucí životy. Z několika dílčích otázek, které jsou otevřené a dají se tedy snadno rozvést, se pokoušíme zjistit postoje, hodnoty a názory respondentů, kteří v rodině se závislým rodičem vyrůstali. Tyto otázky jsou vytvořeny autorkou práce na základě vlastní zkušenosti. Respondenty výzkumu jsou pak náhodně vybrané dospělé děti závislých rodičů, se kterými byly provedeny rozhovory/interview.
Střetávání naděje a reality. Existenciální problémy rodičů při osamostatňování jejich potomků s mentálním postižením.
Kopřiva, Petr ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Titzl, Boris (oponent) ; Šotolová, Eva (oponent)
Práce se zabývá problematikou osamostatňování osob s mentálním postižením od rodičů. Cílem práce je zmapovat cestu k dospělosti osob s mentálním postižením v kontextu životního příběhu z pohledu jejich matek včetně vyhlídek a perspektiv do budoucna. Práce hledá odpověď na otázku: Proč rodiče odkládají plánování a realizaci osamostatnění svých dospělých dětí do pozdního věku? Ústředním tématem je vyrovnávání se rodičů s důsledky mentálního postižení jejich dětí v průběhu celého života jako střetávání naděje a reality v oblasti seberealizace, lidských vztahů a partnerství osob s mentálním postižením. Metodou výzkumu je interpretace biografických rozhovorů a životních křivek s použitím narativní analýzy a zakotvené teorie. Práce porovnává skupinu matek osob se středně těžkým a skupinu matek s lehkým mentálním postižením. Výsledky ukazují kvalitativní rozdíly v problémech obou skupin. U matek osob se středně těžkým mentálním postižením jde o dilematický vztah ke chráněnému bydlení, u matek osob s lehkým mentálním postižením pak o dilematický vztah k partnerství dítěte. Společným jmenovatelem je pak hrozba trvalého osamění jejich dětí v budoucnosti, otřesení smyslu života a existenciální úzkost. Výstupem práce je doporučení pro praxi a konstatování, že závažnost problémů rodičů při vyrovnávání se s...
Hodnoty a aspirace klientů v ústavní výchově
Pospíšilová, Simona ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá hodnotami a životními aspiracemi klientů s nařízenou ústavní teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje legislativě náhradní výchovnou péčí v České republice, etiologií rizikového poruchami chování dětského věku a dopady institucionální výchovy na celkový vývoj osobnosti dítěte. Cílem praktické části je prostřednictvím výzkumného šetření zmapovat klienty Dětského domova se školou Liběchov. Zaměřit se na život klientů před DDŠ a zjistit jejich hodnotové orientace a životní aspirace v oblasti vzdělání a partnerských vztahů v původním rodinným prostředím. Výsledky šetření poukazují vnímání hodnoty rodiny, partnerství ve vztazích a vzdělání. Klíčová s náhradní výchovná péče, rizikové chování, poruchy chování, morální vývoj, attachment,
Důsledky legislativních změn pro realizaci pěstounské péče n přechodnou dobu
Nedbalová, Amálie ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá nejnovější formou náhradní rodinné péče (NRP), která je v České republice poskytována - pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD). Úvodní kapitoly se zaměřují na celý systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Na pozadí těchto obecnějších informací je představen a do kontextu uveden institut PPPD, jeho vymezení oproti pěstounské péči a dalším formám NRP, s nimiž je často zaměňován, a to vše na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve kterém je PPPD legislativně ukotvena. Popsán je nejen současný stav, ale také vybrané klíčové změny, které přinesly novely tohoto zákona v letech 2006 a 2013. Dalšími prameny jsou občanský zákoník z roku 2012 a odborná literatura, které je však k této problematice velmi málo. Proto práce čerpá také z četných podkladů dostupných na internetu a poznatky jsou usouvztažňovány s osobními zkušenostmi autorky a dalších pěstounů na přechodnou dobu s realizací PPPD. Práce se kromě aktuálního legislativního ukotvení PPPD zabývá také vývojem PPPD a problematikou přípravy žadatelů o NRP. Jedna kapitola je věnována dvěma specifickým situacím dětí, které do PPPD mohou přijít - dítě nezletilé matky a dítě matky jiné národnosti. Cílem práce je poskytnout čtenáři základní vhled do celé problematiky, pojmenovat úskalí a rizika, které PPPD a její současná...
Zařízení pro děti - cizince: aktuální situace v péči o nezletilé cizince bez doprovodu se zaměřením na práci speciálního pedagoga
Brožová, Vendula ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Universita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Diplomová práce Zařízení pro děti - cizince: aktuální situace v péči o nezletilé cizince bez doprovodu se zaměřením na práci speciálního pedagoga Institution for children - foreigners: current situation in the care of unaccompanied minors focused on the work of a special pedagogue Vendula Brožová Vedoucí práce: Doc. PaeDr. Eva Šotolová, Ph.D. Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika 2018 Odevzdáním této diplomové práce na téma Zařízení pro děti - cizince: aktuální situace v péči o nezletilé cizince bez doprovodu se zaměřením na práci speciálního pedagoga potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 19. 4. 2018 Děkuji paní Doc. PaeDr. Evě Šotolové, Ph.D. za odborné vedení práce a podnětné myšlenky Dále děkuji vedení ZDC a mému hlavnímu vychovateli, za možnost použít příběhy jednotlivých klientů do této práce a mým kolegům za konzultace a pomoc se zpracováním tématu. A také děkuji všem "svým" klientům, bez nichž bych neměla cenný materiál pro tuto práci, a můj život by nebyl tak bohatým. V neposlední řadě děkuji i své rodině za...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.