Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 159 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnoty a aspirace klientů v ústavní výchově
Pospíšilová, Simona ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá hodnotami a životními aspiracemi klientů s nařízenou ústavní teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje legislativě náhradní výchovnou péčí v České republice, etiologií rizikového poruchami chování dětského věku a dopady institucionální výchovy na celkový vývoj osobnosti dítěte. Cílem praktické části je prostřednictvím výzkumného šetření zmapovat klienty Dětského domova se školou Liběchov. Zaměřit se na život klientů před DDŠ a zjistit jejich hodnotové orientace a životní aspirace v oblasti vzdělání a partnerských vztahů v původním rodinným prostředím. Výsledky šetření poukazují vnímání hodnoty rodiny, partnerství ve vztazích a vzdělání. Klíčová s náhradní výchovná péče, rizikové chování, poruchy chování, morální vývoj, attachment,
Důsledky legislativních změn pro realizaci pěstounské péče n přechodnou dobu
Nedbalová, Amálie ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá nejnovější formou náhradní rodinné péče (NRP), která je v České republice poskytována - pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD). Úvodní kapitoly se zaměřují na celý systém sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Na pozadí těchto obecnějších informací je představen a do kontextu uveden institut PPPD, jeho vymezení oproti pěstounské péči a dalším formám NRP, s nimiž je často zaměňován, a to vše na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve kterém je PPPD legislativně ukotvena. Popsán je nejen současný stav, ale také vybrané klíčové změny, které přinesly novely tohoto zákona v letech 2006 a 2013. Dalšími prameny jsou občanský zákoník z roku 2012 a odborná literatura, které je však k této problematice velmi málo. Proto práce čerpá také z četných podkladů dostupných na internetu a poznatky jsou usouvztažňovány s osobními zkušenostmi autorky a dalších pěstounů na přechodnou dobu s realizací PPPD. Práce se kromě aktuálního legislativního ukotvení PPPD zabývá také vývojem PPPD a problematikou přípravy žadatelů o NRP. Jedna kapitola je věnována dvěma specifickým situacím dětí, které do PPPD mohou přijít - dítě nezletilé matky a dítě matky jiné národnosti. Cílem práce je poskytnout čtenáři základní vhled do celé problematiky, pojmenovat úskalí a rizika, které PPPD a její současná...
Zařízení pro děti - cizince: aktuální situace v péči o nezletilé cizince bez doprovodu se zaměřením na práci speciálního pedagoga
Brožová, Vendula ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Universita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Diplomová práce Zařízení pro děti - cizince: aktuální situace v péči o nezletilé cizince bez doprovodu se zaměřením na práci speciálního pedagoga Institution for children - foreigners: current situation in the care of unaccompanied minors focused on the work of a special pedagogue Vendula Brožová Vedoucí práce: Doc. PaeDr. Eva Šotolová, Ph.D. Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika 2018 Odevzdáním této diplomové práce na téma Zařízení pro děti - cizince: aktuální situace v péči o nezletilé cizince bez doprovodu se zaměřením na práci speciálního pedagoga potvrzuji, že jsem ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 19. 4. 2018 Děkuji paní Doc. PaeDr. Evě Šotolové, Ph.D. za odborné vedení práce a podnětné myšlenky Dále děkuji vedení ZDC a mému hlavnímu vychovateli, za možnost použít příběhy jednotlivých klientů do této práce a mým kolegům za konzultace a pomoc se zpracováním tématu. A také děkuji všem "svým" klientům, bez nichž bych neměla cenný materiál pro tuto práci, a můj život by nebyl tak bohatým. V neposlední řadě děkuji i své rodině za...
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění
Systém vězeňství v ČR - současnost a budoucnost
Fukalová, Aneta ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zabývá stručným exkurzem do minulosti českého vězeňství, tj. vývojem trestání na našem území. Věnuje se současnosti českého vězeňství, tj. legislativnímu vývoji, problematické právní úpravě, jejímu dopadu do praxe, jakož i výhledu do budoucnosti (v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025). Představuje fungování Vězeňské služby České republiky, její úkoly a organizační členění. Závěr teoretické části práce je věnován budoucnosti českého vězeňství, zejména pak změnám ve vnější diferenciaci věznic. Empirická část závěrečné práce je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením (strukturované rozhovory se zaměstnanci Vězeňské služby České republiky). Mapuje názory zaměstnanců Vězeňské služby na stávající systém vězeňství a na legislativní úpravy účinné od 1. října 2017. Cílem diplomové práce je tedy analyzovat současný systém vězeňství v České republice v kontextu platných legislativních změn. K jeho naplnění slouží zpracování teoretické části práce (analýza odborné literatury a legislativních norem upravujících výkon trestu odnětí svobody v České republice) a provedené výzkumné šetření (metoda rozhovoru).
Ochranná výchova ve školských zařízeních v ČR
Heřmánková, Barbora ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce popisuje současný stav právní úpravy a realizace ochranné výchovy v České republice. První část obsahuje teoretická východiska celé práce a zabývá se terminologickým aparátem dané problematiky. Dále jsou v ní uvedeny psychologické aspekty juvenilní delikvence a historie trestněprávní odpovědnosti dětí a mladistvých na území České republiky. V druhé části je obsažena platná legislativa dané oblasti s akcentem na problematiku ochranné výchovy. Třetí část popisuje stávající praxi při výkonu ústavní a ochranné výchovy se zvláštním důrazem na umísťování a přemísťování dětí a mladistvých do jednotlivých zařízení, která blíže specifikuje. Část čtvrtá zevrubně zkoumá aktuální pravidla při realizaci ochranné výchovy v rámci konkrétního souborů zařízení a srovnává právní úpravu Slovenska. Pátá část popisuje změny, které přinesla nová soukromoprávní úprava, a aktuální návrhy na změnu celého systému institucionální výchovy dětí a mládeže. Sedmá část obsahuje výzkum, v rámci kterého byl osloven reprezentativní vzorek odborné veřejnosti různých typů zařízení, a který byl zaměřen na získání poznatků o praxi při výkonu ochranné a ústavní výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA ochranná výchova, ústavní výchova, juvenilní delikvence, systém institucionální výchovy dětí a mládeže

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 159 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.