Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění
Systém vězeňství v ČR - současnost a budoucnost
Fukalová, Aneta ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Diplomová práce se zabývá stručným exkurzem do minulosti českého vězeňství, tj. vývojem trestání na našem území. Věnuje se současnosti českého vězeňství, tj. legislativnímu vývoji, problematické právní úpravě, jejímu dopadu do praxe, jakož i výhledu do budoucnosti (v souladu s Koncepcí vězeňství do roku 2025). Představuje fungování Vězeňské služby České republiky, její úkoly a organizační členění. Závěr teoretické části práce je věnován budoucnosti českého vězeňství, zejména pak změnám ve vnější diferenciaci věznic. Empirická část závěrečné práce je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením (strukturované rozhovory se zaměstnanci Vězeňské služby České republiky). Mapuje názory zaměstnanců Vězeňské služby na stávající systém vězeňství a na legislativní úpravy účinné od 1. října 2017. Cílem diplomové práce je tedy analyzovat současný systém vězeňství v České republice v kontextu platných legislativních změn. K jeho naplnění slouží zpracování teoretické části práce (analýza odborné literatury a legislativních norem upravujících výkon trestu odnětí svobody v České republice) a provedené výzkumné šetření (metoda rozhovoru).
Ochranná výchova ve školských zařízeních v ČR
Heřmánková, Barbora ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce popisuje současný stav právní úpravy a realizace ochranné výchovy v České republice. První část obsahuje teoretická východiska celé práce a zabývá se terminologickým aparátem dané problematiky. Dále jsou v ní uvedeny psychologické aspekty juvenilní delikvence a historie trestněprávní odpovědnosti dětí a mladistvých na území České republiky. V druhé části je obsažena platná legislativa dané oblasti s akcentem na problematiku ochranné výchovy. Třetí část popisuje stávající praxi při výkonu ústavní a ochranné výchovy se zvláštním důrazem na umísťování a přemísťování dětí a mladistvých do jednotlivých zařízení, která blíže specifikuje. Část čtvrtá zevrubně zkoumá aktuální pravidla při realizaci ochranné výchovy v rámci konkrétního souborů zařízení a srovnává právní úpravu Slovenska. Pátá část popisuje změny, které přinesla nová soukromoprávní úprava, a aktuální návrhy na změnu celého systému institucionální výchovy dětí a mládeže. Sedmá část obsahuje výzkum, v rámci kterého byl osloven reprezentativní vzorek odborné veřejnosti různých typů zařízení, a který byl zaměřen na získání poznatků o praxi při výkonu ochranné a ústavní výchovy. KLÍČOVÁ SLOVA ochranná výchova, ústavní výchova, juvenilní delikvence, systém institucionální výchovy dětí a mládeže
Inkluze žáka s poruchou chování na 1. stupni ZŠ
Lešková, Denisa ; Mottlová, Jana (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce řeší téma inkluze žáků s poruchou chování na prvním stupni základní školy. Cílem práce bylo popsat přístup učitelek na prvním stupni běžné základní školy k těmto žákům. Teoretická část práce popisuje problematiku poruch chování, inkluze a současnou situaci v českém školství. Praktická část je zaměřena na dvě české základní školy, kde jsem během školního roku 2016/2017 prováděla výzkum. V řešení zkoumaného problému je použita forma kvalitativního výzkumu a metody pozorování, rozbor textů a dokumentů, rozhovor a poznámkování. Ze získaných informací je vypracována celková kazuistika žáků s poruchami chování a popsané pedagogické přístupy jejich třídních učitelek. Provedeným výzkumem je zjištěno, že téma školní inkluze je aktuální a u učitelek známý pojen, který se jim ale někdy plete s pojmem integrace. Dále je zjištěno, že učitelky mají zkušenosti s dětmi s poruchou chování, ale ne vždy s nimi dokážou správně pracovat. Za hlavní je považováno zjištění, že učitelkám chybí vzdělání v speciálně pedagogické tématice, které by jim mohlo pomoct líp pracovat s dětmi s poruchou chování. Na základě toho je v závěru doporučeno zařadit do studia Učitelství na prvním stupni více předmětu týkajících se speciální pedagogiky a zvýšit počet speciálních pedagogů na běžných základních školách.
Úloha asistentů pedagoga při vzdělávání odsouzených se zdravotním postižením
Podskalská, Martina ; Bajcura, Lubomír (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Cílem diplomové práce je evaluace práce asistentů pedagoga při podpoře studia odsouzených se zdravotním postižením ve Středním odborném učilišti ve Věznici Vinařice. Dílčím cílem práce je zjistit, zda asistenti pedagoga poskytují žákům se zdravotním postižením takovou míru podpory, která povede k lepším studijním výsledkům a umožní žákům, aby se uplatnili na otevřeném trhu práce. Diplomové práce bude rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Praktická část diplomové práce bude zpracována metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum bude proveden prostřednictvím dotazníkového šetření, které bude zaměřeno na podporu asistentů pedagoga při práci se žáky se zdravotním postižením a na vnímání podpory asistentů pedagoga žáky se zdravotním postižením. Kvalitativní výzkum bude obsahovat případové studie žáků - odsouzených se zdravotním postižením ve Středním odborném učilišti Vinařice. KLÍČOVÁ SLOVA: Odsouzený, programy zacházení, specializované oddělení, střední odborné učiliště, speciálně pedagogické centrum, asistent pedagoga, zdravotní postižení, mentální postižení, edukace.
Analýza metod práce u internátní formy preventivně výchovné péče
Firbachová, Věra ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce pojednává o významu preventivně výchovných zařízení, kterými jsou střediska výchovné péče. Konkrétně se práce zaměřuje na Středisko výchovné péče v Domažlicích. Teoretická část charakterizuje filozofii internátního pobytu a především metody a formy práce, které jsou během práce s klientem využívány. Dále popisuje spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi, se kterými středisko výchovné péče společně participují, a tím podporují klienta v nápravě jeho chování. Pro empirickou část práce byl zvolen kvalitativní výzkum, a to za využití designů případové studie a především metody zakotvené teorie. Výzkum je zaměřený na vliv metod a forem práce na změnu, zmírnění nebo odstranění již vzniklých poruch chování, a to z pohledu samotných klientů a jejich rodičů. Na základě provedeného výzkumu jsou pak v závěru práce formulované odpovědi na výzkumné otázky. KLÍČOVÁ SLOVA Preventivně výchovná péče, metody a formy spolupráce, internátní pobyt, práce s rodinou, výchovné styly, neziskové sektory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.