Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
AB INITIO STUDY OF EFFECT OF SEGREGATED SP-IMPURITIES AT GRAIN BOUNDARIES IN NICKEL
Všianská, Monika ; Šob, Mojmír
The embrittling/strengthening effects of segregated sp-elements in the 3rd 4th and 5th period (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb and Te) at the Sigma 5(210) grain boundary (GB) in fcc nickel have been investigated using density functional theory. We predict Si as a GB cohesion enhancer, Al and P have none or minimal strengthening effect and S, Ga, As, Se, In, Sn, Sb and Te are GB embrittlers in Ni. We also analyze the segregation enthalpy of all impurities. It turns out that AI, Ga, In, Sn, Sb and Te are substitutional and Si, P, S, Ge, As and Se interstitial impurities at the GB in Ni.
Relativistic Theory of Electron Transport in Magnetic Layers
Sýkora, Rudolf ; Turek, Ilja (vedoucí práce) ; Šob, Mojmír (oponent) ; Drchal, Václav (oponent)
Název práce: Relativistická teorie elektronového transportu v magnetických vrstvách Autor: Rudolf Sýkora Katedra / Ústav: Ústav teoretické fyziky Vedoucí doktorské práce: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: V práci jsou rozebrány detaily teorie funkcionálu hustoty s využitím pohledu Levyho a Lieba. Jsou odvozeny Kohnovy-Shamovy rovnice, nejprve pro nejjednodušší nerelativistický bezspinový případ, pak s přihlédnutím k existenci spinu a možnému spinovému magnetizmu, a nakonec jsou odvozeny plně relativistické Kohnovy-Shamovy-Diracovy rovnice. Diskutována je lineární muffin-tinová (LMTO) metoda výpočtu elektronové struktury se zmíněním nutných změn pro možnost započtení efektů spin-orbitální (SO) interakce do jinak skalárně relativistické (SR) teorie. Je odvozen vztah pro výpočet vodivosti vrstevnatého systému s využitím Landauerova rozptylového pohledu a s použitím jednoduchých nerovnovážných Greenových funkcí. Vybudovaný formalizmus je následně použit ke studiu vrstevnatých kovových systémů složených z lehkých prvků Co, Ni, Cu a vrstevnatých systémů obsahujících tunelovací bariéru, Fe/MgO/Ag a Fe/GaAs/Ag. Pro tyto systémy jsou diskutovány efekty spin-orbitální interakce ve vztahu k tzv. GMR poměru a/nebo velikosti tunelovací anisotropní magnetoresistence (TAMR). Jsou...
Magnetic anisotropies in (Ga,Mn)As and metallic multilayers with strong spin-orbit coupling
Zemen, Jan ; Jungwirth, Tomáš (vedoucí práce) ; Diviš, Martin (oponent) ; Šob, Mojmír (oponent)
V této disertační práci jsou prezentovány numerické výpočty magnetokrystalických anisotropií ve feromagnetických polovodičích a přechodových kovech se zaměřením na mikroskopický původ těchto relativistických jevů i na vývoj spintronických součástek s novou funkcionalitou. Převážná část práce je věnována výzkumu magnetických anisotropií v (Ga,Mn)As epivrstvách a srovnání výpočtů s dostupnými experimentálními daty. Náš model popisuje valenční díry pomocí šestipásové obálkové funkce a jejich kinetickou výměnnou interakci s lokalizovanými manganovými momenty započítává v přiblížení středního pole. Nejprve studujeme otáčení magnetické snadné osy ze směru kolmého k vrstvě do směru paralelního v závislosti na koncentraci Mn iontů, koncentraci děr a teplotě v epivrstvách s elastickým napětím způsobeným různou mřížkovou konstantou substrátu a epivrstvy. Pak se zaměřujeme na vzájemnou velikost kubické a uniaxiální komponenty magnetické anisotropie v rovině vzorku. Do našeho efektivního Hamiltoniánu je vloženo uniaxiální napětí v rovině vzorku za účelem modelování anisotropií měřených v neupravených souvislých epivrstvách a zároveň je poskytnuto mikroskopické odůvodnění tohoto postupu. Model je pak rozšířen o uniaxiální napětí podle libovolného směru v rovině vzorku a používán pro popis...
Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek
Řehák, Petr ; Buršík, Jiří (oponent) ; Šob, Mojmír (oponent) ; Černý, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem vědeckovýzkumné činnosti v průběhu autorova doktorského studia byla analýza mechanické stability kubických krystalů při vnějším zatížení. V této práci je ukázáno, jakým způsobem byla posuzována mechanická stabilita fcc krystalů (C, Al, Ir, Pt, Au) za podmínek izotropního (hydrostatického) tahového zatížení. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Studované krystaly byly podrobeny simulované izotropní tahové deformaci a byla posouzena jejich elastická stabilita. Výsledky této analýzy ukazují, že elastické porušení Al, Pt a Au souvisí s vymizením trigonálního smykového modulu, přičemž diamant a Ir zůstávají stabilní až do dosažení maxima napětí. Podle vypočtené pásové struktury si krystal diamantu zachovává svůj charakter izolantu až do tohoto porušení. Následně byla určena fononová spektra metodou lineární odezvy a bylo provedeno studium dynamické stability. Získané výsledky odhalují měkké módy u Al, Pt a Ir dříve než by došlo k jejich elastickému porušení. Vybrané krátkovlnné nestability jsou potvrzeny vytvořenými modely mikroskopické deformace i disperzními závislostmi stanovenými pomocí metody nadmříží. Vlivem nalezených nestabilit je kritická deformace příslušná maximu napětí snížena až o 40 %, přičemž kritické napětí je redukováno maximálně o 20 %.
Kvantově mechanické studium stability fází v kovových systémech
Káňa, Tomáš ; Vřešťál, Jan (oponent) ; Paidar,, Václav (oponent) ; Černý, Miroslav (oponent) ; Šob, Mojmír (vedoucí práce)
Práce se zabývá teoretickým studiem stability fází vybraných kovových systémů. Navrhuje model strukturních transformací disilicidů tranzitivních kovů MoSi2, CrSi2, VSi2 a TiSi2 a paladiové tenké vrstvy na kubických substrátech W(001) a Nb(001). Získané výsledky umožňují zobrazit profil celkové energie během transformací, určit aktivační energii nutnou pro danou transformaci a také přibližně odhadnout teplotu, za které je transformace možná. Celková energie je spočtena metodou linearizovaných přidružených rovinných vln s úplným zahrnutím krystalového potenciálu (FLAPW), implementovanou v programovém balíku WIEN2k. Pro výměnnou a korelační energii je použita zobecněná gradientová aproximace (GGA) i aproximace lokální hustoty (LDA). U disilicidů tranzitivních kovů se ukazuje, že vypočtené teploty pro strukturní transformace jsou vyšší než teploty tavení těchto materiálů. Srovnání našich energiových profilů s profily získanými pomocí meziatomových semiempirických potenciálů typu Bond Order pomáhá výrazně zlepšit nastavení některých jejich fitovaných parametrů. Strukturní transformaci tenké vrstvy Pd na kubických substrátech se podařilo modelovat v souladu s dostupnými experimentálními daty. Odhad teploty 168 K nutné pro přechod modelového nekonečného krystalu Pd ze struktury hexagonální těsně uspořádané (hcp) do dvojité hexagonální těsně uspořádané (dhcp) umožnil objasnit chování Pd vrstev na kubických substrátech W(001) a Nb(001). Pd vrstvy silnější než 100 monovrstev na substrátu W(001) mění svoji výchozí hcp strukturu na dhcp již při pokojové teplotě. Tenčí vrstvy se takto transformují až po vyžíhání na 400 K v důsledku silného vlivu kubického substrátu. Rozdíl mezi odhadnutou teplotou transformace pro nekonečný krystal a naměřenou teplotou pro Pd vrstvu se dá vysvětlit současným vlivem doménové struktury vrstvy a substrátu. Zároveň byly analyzovány různé přístupy k transformaci výchozí hcp struktury do základní struktury Pd kubické plošně centrované a byl identifikován nejlépe vyhovující model, který respektuje doménové uspořádání Pd filmu.
Stabilita krystalů pevných látek z prvních principů
Řehák, Petr ; Šob, Mojmír (oponent) ; Černý, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem stability krystalů pevných látek za podmínek izotropního tahu. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Krystaly čtyř vybraných fcc kovů (Al, Cu, Ir, Au) a diamantu byly podrobeny simulované izotropní tahové deformaci a byla stanovena maximální hodnota napětí. Poté byla spočtena fononová spektra pro různé hodnoty deformací pro posouzení stability krystalových mříží. V disperzních závislostech krystalů diamantu, Al, Ir, Au se objevuje fononová nestabilita pro menší hodnoty deformací než odpovídá dekohezi těchto krystalů. Výskyt takové nestability určuje ideální pevnost při izotropním tahu. K významnější redukci pevnosti (přibližně o 20%) ovšem dochází pouze pro Au a Ir.
Stabilita karbidů a nitridů železa, kobaltu a niklu z prvních principů
Svatoň, Josef ; Vřešťál, Jan (oponent) ; Šob, Mojmír (vedoucí práce)
Tato práce je věnována stabilitě krystalové struktury karbidů a nitridů kobaltu a niklu a přímo strukturám o složení NiC a CoN. Stabilitou se rozumí v tomto případě nejnižší energetický stav, ve kterém se krystal nachází. Využitím programu ABINIT získáme numerické výsledky elektronových struktur pro predikci stability vybraných struktur. Všechny struktury jsou odvozeny od experimentálních pozorování. Celková energie a elektronová struktura jsou počítány pseudopotenciálovou metodou zahrnutou programem ABINIT. Ve výsledku jsem se dopracoval ke struktuře pro NiC a CoN stejným a to kubické plošně středěné, blejna zinkového.
Kvantově mechanické studium strukturní stability různých modifikací nitridů niklu o složení Ni4N
Hemzalová, P. ; Friák, Martin ; Šob, Mojmír ; Neugebauer, J.
Byly provedeny výpočty elektronové struktury z prvních principů pro Ni4N v 8 krystalografických modifikacích. Jako nejstabilnější struktura byla identifikována kubická fáze s Pearsonovým symbolem cP5 a prostorovou grupou Pm-3m (221). Pro všech 8 studovaných struktur jsme určili termodynamické, magnetické a elastické vlastnosti. Ukazuje se, že termodynamická stabilita a modul objemové pružnosti jsou antikorelovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.