Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Boborová, K. ; Michalička, P. ; Zemanová, Z. ; Kočvara, Luboš ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Specifika motivace ve stavebním podniku
Smejkal, Marek ; Doležel, Pavel (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce „Specifika motivace ve stavebním podniku“ se zabývá problematikou motivování, firemní kulturou a řízení lidí ve stavebních podnicích. Teoretická část se pozastavuje nad vysvětlením a přiblížením základních pojmů co se motivace, motivačních teorií a řízení týče. Praktická část práce se pak zabývá současnou situací ve dvou stavebních podnicích. Na základě předem stanovených výzkumných hypotéz a posléze vytvořeného dotazníkového šetření byly stanoveny, navrhnuty a doporučeny postupy pro zlepšení firemních motivačních postupů a firemní kultury.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Ecology of top fish predators, European catfish and asp, with consequences to fish communities
ŠMEJKAL, Marek
The dissertation thesis focuses on predator ecology in artificial water bodies. Paper I deals with the importance of chemical cues for predator-prey interactions in an aquatic environment. Here, I demonstrate that the ability to detect chemical cues represents a survival benefit for prey species. Paper II points out gillnet methodological bias, which may have subsequent repercussions in field evaluation of a predator's presence and assessment of larger fish abundance in general. Papers III and IV focus on asp Leuciscus aspius spawning grounds. In Paper III, I demonstrate how males maximize their spawning chances by early arrival and in Paper IV, I evaluate the predation pressure of asp prey, Alburnus alburnus, directed on asp eggs.
Přepravní řády: vývoj a význam pro úpravu poměrů ze smluv o přepravě
Šmejkal, Marek ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na právní předpisy souhrnně nazývané jako přepravní řády, což jsou právní předpisy upravující podmínky přepravy osob, zavazadel, věcí a zásilek v různých odvětví vnitrozemské dopravy. Tato práce se dělí na tři části, které se zaměřují na historický vývoj těchto předpisů na našem území, dále pak zmapování platné a účinné právní úpravy a jako poslední část, je vybraný přepravní řád konfrontován s přepravním řádem Spolkové republiky Německo. V části upravující historický vývoj přepravních řádů je uceleně popsán vývoj těchto právních předpisů od prvopočátků do současnosti, kde největší důraz je kladen na dopravu železniční, která je z historického hlediska považována za nejvýznamnější. V části upravující platnou a účinnou právní úpravu jsou zařazeny do právního řádu a následně analyzovány dva nejdůležitější přepravní řády. Jedná se o Vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a Nařízení Vlády č. 1/2000 Sb., přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Poslední část této práce tvoří komparace právních předpisů. Konkrétně se jedná o srovnání Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a obdobné právní úpravy v...
Pásový dopravník pro montážní linku
Smejkal, Marek ; Jonák, Martin (oponent) ; Malášek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásových dopravníků, především v použití pro kusovou přepravu. Cílem práce je provést výpočet a konstrukční řešení pásového dopravníku pro montážní linku s parametry dle zadání. Postup návrhu byl proveden dle normy ČSN ISO 5048. Hlavním přínosem této práce je navržení zařízení dle zadání.
Význam jednotlivých habitatů pro ryby v přehradních nádržích
Šmejkal, Marek ; Vašek, Mojmír (oponent) ; Prchalová, Marie (vedoucí práce)
Rozmístění ryb v našich přehradních nádržích není rovnoměrné. Na podélné ose nádrže (přítok - hráz) ryby zpravidla vyhledávají horní část nádrže, kde je zároveň nejvyšší koncentrace živin. Směrem k hrázi početnost i biomasa klesá. Na hloubkové ose nádrže se většina ryb vyskytuje nad termoklinou, kde je nejvyšší teplota a množství rozpuštěného kyslíku. Společenstvo ryb se také vyvíjí v čase. Nejdříve dominují říční druhy, které jsou postupně nahrazovány generalistickými druhy. V hrubším členění se v přehradní nádrži rozlišují habitaty pelagické a bentické. V přehradních nádržích se setkáme jak s druhy, které obývají převážně pelagické habitaty (ouklej, bolen), tak i s druhy, které dominují v bentických habitatech (okoun, ježdík). Většina druhů se však vyskytuje v obou typech habitatů (cejn, plotice, candát, sumec, cejnek). Migrace mezi habitaty se vyskytuje v denním i sezónním měřítku. V denním se setkáváme s denní horizontální migrací, při které ryby střídají habitat pelagiálu a litorálu. Denní vertikální migrace nejsou na přehradních nádržích tak výrazné a dochází při nich k přesunu ryb mezi jednotlivými hloubkami. Motivací pro denní migrace je lepší potravní nabídka, nižší predační tlak a optimální teplota vody pro růst. Sezónní migrace zahrnuje třecí migraci a zimní migraci, při kterých významná část...
Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.
Vašek, Mojmír ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Frouzová, Jaroslava ; Koliada, Ievgen ; Muška, Milan ; Šmejkal, Marek ; Draštík, Vladislav ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Vebrová, L. ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Prostřednictvím bentických a pelagických mnohoočkových tenatových sítí byl proveden průzkum rybích společenstev v nádržích Nýrsko a Karhov. Třecí hejno bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov bylo označeno individuálními čipovými značkami a sledována byla početnost a chování dospělých bolenů na hlavních trdlištích nádrže. Odhadnuta byla celková velikost dospělé populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov. Stanoveny byly roční délkové a hmotnostní přírůstky dospělých bolenů v nádrži Želivka–Švihov.
Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.
Blabolil, Petr ; Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Baran, Roman ; Draštík, Vladislav ; Jůza, Tomáš ; Kočvara, Luboš ; Koliada, Ievgen ; Kolařík, T. ; Matějíčková, Ivana ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Soukalová, Kateřina ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v EVL Nová Říše (VD Nová Říše).\n\n
Time management a techniky jeho používání ve stavebním podniku
Smejkal, Marek ; Borovička, Jiří (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Práce zkoumá a pojednává o povědomí a aplikaci Time managementu a jeho technik používání ve stavebnictví a stavebním podniku. V teoretické části práce jsou na základě literatury představeny a vysvětleny veškeré pojmy metod Time managementu, jeho historii a problémy s plánováním času ve stavebnictví. Praktická část práce potom bude provedena dotazníkovým průzkumem a řízenými rozhovory s lidmi z praxe a vyhodnocena na základě předem stanovených hypotéz.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 Smejkal, Marek
8 Smejkal, Martin
1 Smejkal, Milan
1 Smejkal, Miroslav
14 ŠMEJKAL, Marek
8 Šmejkal, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.