Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Due Diligence
Šmídová, Jekaterina ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent) ; Jiroudek, Jaromír (oponent)
Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit a řešení často nachází v realizaci fúzí a akvizic (dále také jen M&A). Tuto skutečnost potvrzuje dlouhodobě přetrvávající trend růstu trhu M&A, který například jen v České republice zaznamenal 38% nárůst mezi rokem 2015 a 2016. Rozhodování o uskutečnění transakce probíhají za podmínek nedostatku informací na straně kupujícího. Rozhodování za rizika a nejistoty je jedním z důvodů, proč 50 až 70 procent uskutečněných transakcí nepřináší očekáváné výsledky. Tato disertační práce je věnována due diligence tedy nástroji, který umožňuje kupujícímu zmírnit (nikoli však zcela odstranit) informační riziko. Due diligence poskytuje kupujícímu jedinečnou příležitost poznat kupovanou společnost lépe ještě před tím, než podstoupí riziko a převezme její vlastnictví. Jedná se o zásadní prvek celého procesu M&A, který má přímý dopad také na stanovení ceny transakce a vyhodnocení budoucí výkonnosti kupované společnosti. Disertační práce poskytuje všem, kteří se jakkoli zajímají o procesy M&A obecné i specifické charakteristiky due diligence a její kritické body. Zároveň rozšiřuje pojetí due diligence od tradičně vnímaného procesu investiční prověrky na komplexnější proces, pokračující nastavením integračních pravidel po uzavření kupní smlouvy. Cílem disertační práce je provedení analýzy procesu due diligence v jeho širších souvislostech s důrazem na finanční due diligence a postakviziční integraci. V rámci provedené analýzy byla identifikována kritická místa procesu due diligence a jejích vliv na přínos due diligence jako nástroje, který významně přispívá k úspěšnosti realizace fúzí a akvizic. V návaznosti na uvedený hlavní cíl byla v úvodu práce formulována základní hypotéza, jejíž analýza a posouzení je úkolem práce: Due diligence v jejím tradičním pojetí výrazně přispívá k úspěšné realizaci fúzí a akvizic. Z metodického hlediska je ověření hypotézy práce založeno na podrobném studiu poznatků obsažených v odborné literatuře, jejich teoretickém rozboru a komparaci s praktickými příklady. Práce je v souladu s hlavním cílem a z něho vyplývající hypotézy členěna celkem do šestí kapitol, z nichž první kapitola se zabývá vymezením pojmu teorie firmy a základními ekonomickými důvody jejího vniku a existence. Druhá kapitola je věnována transakcím s podniky a především důvodům jejich uskutečňování, které ovlivňuji metodiku provedení due diligence. Třetí kapitola se věnuje due diligence, definuje samotný pojem, popisuje proces a druhy due diligence, stanovuje kritické body tohoto procesu a shromažďuje teoretická doporučení. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na realizaci projektu due diligence v praktické rovině a pokouší se zjistit, zda teoretická doporučení jsou aplikovatelná při praktickém provedení prověrky. Pátá kapitola je věnována postakviziční due diligence. Šestá kapitola je věnována výzkumům jednak rozhodujících faktorů při provedení prověrky a pak také smluvním nástrojům minimalizace rizik. V disertační práci je čerpáno především z dostupné zahraniční literatury, která se zaměřuje na due diligence a fúze a akvizice. K dalším zdrojům patří dostupné mezinárodní a lokální výzkumy, které jsem doplnila výzkumem vlastním. Podrobný rozbor problematiky provedený v práci umožnil posouzení hypotézy a splnění stanoveného cíle práce.
Specifika běloruského účetnictví
Pakhomava, Aliona ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Šmídová, Jekaterina (oponent)
Diplomová práce je věnována specifice běloruského účetnictví. Cílem je poskytnout základní představu o účetnictví v Běloruské republice z hlediska právních předpisů a praxe. Větší pozornost bude věnována zjištění nedostatků daného účetního systému a budoucím změnám, které by měly tyto nedostatky odstranit. Dalším cílem mé diplomové práce je porovnání úpravy dlouhodobého hmotného majetku dle české a běloruské legislativy. V centru zájmu budou také odpisy a vazba na daňové předpisy
Podvody v účetnictví
Šmídová, Jekaterina ; Pelák, Jiří (vedoucí práce) ; Stružka, Jan (oponent)
Riziko podvodů ohrožuje každý podnik. Ale bohužel ne každý ví jak podvodné jednání rozpoznat nebo jak mu zabránit. Průzkumy ukazují, že každý rok počet podvodů narůstá. Dá se pozorovat i trend změny způsobu páchání tohoto protiprávního jednání. Dříve se jednalo o jednoduchou zpronevěru majetku. V posledních letech podvodníci používají stále sofistikovanější techniky. Proto je velice důležité seznámit se s nejčastějšími triky a oblastmi, kde se podvádí.
Podvody v účetnictví
Šmídová, Jekaterina ; Pelák, Jiří (vedoucí práce)
Za téma své bakalářské práce jsem si vybrala Podvody v účetnictví. Toto téma se mi zdálo velmi zajímavé a i velmi užitečné. V úvodu své práce se snažím podvody nejprve podrobněji charakterizovat a následně je přiblížit na konkrétních příkladech -- viz. Enron, World com atd. Pokračuji zákonem Sarbanes Oxley act, jeho hlavními pilíři a jeho dopady a důsledky. Zabývám se i reakcí Evropské unie a to konkrétně zavedením 4. direktivy. Na závěr se snažím celou problematiku shrnout a zobecnit.

Viz též: podobná jména autorů
2 ŠMÍDOVÁ, Jaroslava
6 Šmídová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.