Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza systémů získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybrané organizaci
Suchánková, Nela ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá získáváním, výběrem a přijímáním pracovníků ve vybrané organizaci a je rozdělena na dvě části. První je teoretická část, kde jsou detailně uvedeny jednotlivé procesy včetně využívaných metod a jejich výhod a nevýhod. Podkladem této části je využití odborné literatury. Ve druhé, praktické části je představena a charakterizována vybraná organizace. Dále jsou uvedeny a zanalyzovány procesy získávání, výběru a přijímání zaměstnanců v dané organizaci. Tato část je zpracována na základě dokumentů poskytnutých organizací, externích dokumentů, rozhovoru s personalistou, dotazníkového šetření a porovnání teorie s praxí. Součástí praktické části je zhodnocení zjištěných dat na základě silných a slabých stránek včetně navržených opatření pro zlepšení a zefektivnění zkoumaných personálních činností.
Analýza zaměstnaneckých benefitů
Homoláčová, Tereza ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Palíšková, Marcela (oponent)
Bakalářská práce na téma Analýza zaměstnaneckých benefitů je věnována tématu zaměstnaneckých výhod jakožto jedné z forem péče o zaměstnance. Cílem práce je zhodnotit systém benefitů ve vybrané společnosti a pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnanci zjistit jejich obeznámenost a spokojenost s tímto systémem. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, je krátce rozebráno odměňování zaměstnanců jakožto činnost personální práce, pod kterou zaměstnanecké výhody spadají. Zbylá část je věnovaná výlučně benefitům. Představeno bude jejich teoretické vymezení dle vybraných odborných publikací, cíle, dělení, způsoby poskytování, dále také výhody a nevýhody, které jejich využívání přináší zaměstnancům a zaměstnavatelům. Praktická část se zabývá analýzou systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti IMS Health. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumána obeznámenost a spokojenost zaměstnanců této společnosti s nabízenými benefity a v závěru je tento systém zhodnocen.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Pospíšilová, Adéla ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Zkoumá zejména obecné podmínky jejich zaměstnávání, jež jsou učené českým právním systémem, především zákonem o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004. Sb.). Dále rozebírá jednotlivé výhody, které ze zaměstnávání zdravotně postižených plynou pro zaměstnavatele. Cílem práce bylo zjistit skutečné postavení zdravotně postižených na českém trhu práce a na základě těchto poznatků zformulovat doporučení ke zlepšení současného stavu. V první kapitole teoretické části nejprve věnuji pozornost definicím pojmů zdravotní postižení, osoba se zdravotním postižením a dalším úzce souvisejícím termínům. Druhá kapitola je věnovánaa českému právnímu systému, jdou zde popsány nejdůležitější právní akty týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Praktická část z pohledu zkoumané problematiky popisuje stav ve dvou náhodně vybraných firmách Středočeského kraje. Uvádí konkrétní čísla zdravotně postižených, jež jsou ve firmách zaměstnáni a na základě rozhovorů se zaměstnanci a následně provedeného dotazníkového šetření dokládá postoje jednotlivých firem k zaměstnávání zdravotně postižených.
Získávání a výběr zaměstnanců - hráčů do klubu NHL
Routa, Marek ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na získávání a výběr zaměstnanců ve velice specifickém prostředí, kterým je prostředí klubů NHL a získávaní hráčů do účastnických klubů. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na obecné postupy a principy těchto personálních činností (získávání a výběru) na základě poznatků získaných z odborné literatury. Praktická část je soustředěna na získávání a výběr zaměstnanců-hráčů do klubu NHL. Bakalářská práce pojednává zejména o procesu headhuntingu zaměstnanců-hráčů a procesem jejich následného výběru. Podklady k sepsání této části jsou rozhovor a korespondence se skauty týmů NHL, interní dokumenty a informace veřejně dostupné. Cílem této bakalářské práce je popis procesu získávání a výběru hráčů do A týmu NHL a jeho zhodnocení. Na závěr je uveden také návrh možných vylepšení tohoto procesu.
Výběr a adaptace pracovníků ve společnosti ZOOT a.s.
Havlíčková, Michaela ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru a adaptace pracovníků v obchodní společnosti ZOOT.cz. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá popisem a vysvětlením obecných metod a postupů, které se týkají dané problematiky. Praktická část se věnuje problematice výběru a adaptace pracovníků v této společnosti. Na úvod praktické části je společnost krátce představena a poté jsou popsány metody a procesy, které daná společnost při výběru a adaptaci pracovníků využívá. V praktické části se vychází z rozhovorů s vedoucí výdejny, z rozhovoru s personalistkou z personální agentury INDEX NOSLUŠ, interních materiálů a webových stránek společnosti, ale hlavně z informací, které byly poskytnuty manažerem personálního oddělení společnosti. Cílem práce je celkové zhodnocení systému výběru a adaptace pracovníků v obchodní společnosti ZOOT a.s., přínosem práce je následné navržení řešení pro optimalizaci stávajícího systému.
Vytváření a analýza pracovních míst ve vybrané obchodní společnosti
Mezentsev, Valery ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Legnerová, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy a vytvoření popisu pracovních míst v malé rostoucí obchodní společnosti. Pro detailní zhodnocení a nastavení odpovídajících pracovních pozic se využije teoretických poznatků, poznatků z analýzy legislativních předpisů a specifických charakteristik, potřeb a požadavků zkoumaného konkrétního podniku. Hlavním přínosem této bakalářské práce je volba odpovídající metodiky a vytvoření návrhu specifikací jednotlivých požadovaných pracovních pozic, jenž zvolená obchodní společnost aplikuje ve své praxi. Definice pracovních míst pomůže obchodní společnosti specifikovat vstupní veličiny pro navazující personální činnosti, což přispěje k celkovému zefektivnění personální práce a přípravě na budoucí růst podniku.
Vzdělávací systém ve vybrané společnosti
Krajsa, Antonín ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Legnerová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vzdělávacím systémem finančně poradenské společnosti. Cílem práce je popsat vzdělávací systém společnosti, provést analýzu jednotlivých fází systematického vzdělávání a na základě analýzy navrhnout optimalizaci. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a zabývá se základními pojmy teorie vzdělávání a jednotlivými částmi systematického vzdělávání, kterými jsou identifikace potřeb, plánování, realizace a hodnocení. Druhá část je praktická a zaměřuje se na vzdělávací systém společnosti. Je zde popsán aktuální systém a následně je provedena analýza jednotlivých fází vzdělávání, na základě které je navržena optimalizace vzdělávacího systému.
Využití team-buildingových aktivit ke zvýšení motivace, výkonu a loajality zaměstnanců ve vybraném podniku
Teplá, Karolína ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Cílem této diplomové práce byla analýza vlivu team-buildingových aktivit na motivaci, výkon a loajalitu zaměstnanců ve společnosti Národní Pokladnice s.r.o. se sídlem v Praze. Odpovědi na tyto otázky byly zjišťovány pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti. Fakt, že zaměstnanci jsou vlivem team-buildingových aktivit více loajální vůči zaměstnavateli, mohu na základě dotazníkového šetření potvrdit, stejně tak skutečnost, že team-buildingová akce může mít dopad na výkon zaměstnanců druhotně a to díky příjemnému pracovnímu prostředí, kolektivu a mezilidským vztahům. Pracovní vztahy a motivace jsou rozporuplnými tématy jak v teorii, tak v praxi. Přesto se respondenti více přiklánějí k názoru, že jsou pro ně vztahy motivujícím faktorem. Dílčím cílem práce též bylo navrhnout případné vhodnější řešení jak jinak akci uspořádat, či zdali vůbec. Zaměstnanci ji hodnotní velmi pozitivně a těší se opět na další. Doporučují ponechat celkovou myšlenku akce, leč více diverzifikovat jednotlivé aktivity, a vytvořit tak větší škálu činností dle náročnosti.
Proces získávání a výběru zaměstnanců ve výrobní společnosti
Pátková, Markéta ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza procesu získávání a výběru zaměstnanců ve výrobní společnosti. Na základě získaných informací a poznatků jsou identifikovány silné a slabé stránky tohoto procesu. Přínos práce spočívá ve stanovení konkrétních zlepšujících doporučení v této oblasti, která společnosti pomohou zvýšit efektivnost získávání a výběru zaměstnanců. Podkladem pro empirickou část práce jsou nejprve rozhovory se zaměstnanci HR oddělení a analýza interních materiálů. Tento systém je porovnán s obecně platnými teoretickými principy. Ve druhé fázi je využito dotazníkového šetření ve spolupráci s nově přijatými zaměstnanci a se zaměstnanci HR oddělení společnosti. Respondenti jsou dotazováni na spokojenost s postupy, které jsou uplatňovány při přijetí do zaměstnání. Zaměstnancům HR oddělení jsou položeny otázky týkající se postupu využívaného při náboru pracovníků.
Ochrana spotřebitele v oblasti lyžařského vybavení
Martinák, Matěj ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem Ochrana spotřebitele v oblasti lyžařského vybavení. Cílem práce je pomocí dotazníkového šetření identifikovat chyby spotřebitelů při nákupu lyžařského vybavení a prozkoumat znalost ochrany spotřebitele uživatelů zmíněného zboží. V teoretické části jsou definovány pojmy spotřebitel, podnikatel či smlouva uzavíraná se spotřebitelem. Zároveň je uveden právní rámec ochrany spotřebitele. Dále jsou zmíněny spotřebitelské smlouvy či nekalé obchodní praktiky. Závěr teoretické části je věnován problematice reklamací. V aplikační části jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány postupy a chyby spotřebitelů při pořizování lyžařského vybavení. Zároveň je ověřena znalost lyžařů v oblasti ochrany spotřebitele. Následně jsou poskytnuta doporučení ohledně postupu při nákupu sledovaných výrobků a je přiblíženo podrobné rozdělení sjezdových lyží.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 ŠMÍD, David
1 Šmíd, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.