Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dětská skupina jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života
Vojtová, Eva ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Rožnovský, Lukáš (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb. Teoretická část práce vymezuje základní relevantní pojmy týkající se nástrojů work-life balance a dále stručně shrnuje možnosti péče o děti předškolního věku v České republice. První část práce rovněž podrobněji rozvádí zákonné náležitosti dětské skupiny. Praktická část si klade za cíl zhodnotit stávající situaci konkrétní dětské skupiny v praxi, odhaluje její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a na jejich základě formuluje doporučení pro budoucí úspěšné fungování dětské skupiny. Při zpracovávání je využíváno rešerše literatury, popisu, dotazníkového šetření, hloubkového rozhovoru a závěrečné analýzy a syntézy poznatků využitých k formulování budoucích návrhů.
Proces adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti
Maturová, Inha ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Legnerová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti. Její cílem je zjistit, jak probíhá adaptační proces nových zaměstnanců ve vybrané společnosti a zda odpovídá potřebám organizace v této oblasti. V praktické části se zabývám zkoumáním a vyhodnocením průběhu adaptačního procesu nově přijatých zaměstnanců ve vybraném podniku. V rámci praktického výzkumu bylo použito několik kvalitativních metod. První metodou je rozbor vnitropodnikové dokumentace věnované adaptačnímu procesu. Tou druhou je strukturovaný rozhovor s vedoucí personálního úseku vybrané společnosti. Výsledkem této práce je závěr, že adaptační proces ve vybrané společnosti naprosto odpovídá potřebám organizace.
Motivace a hodnocení zaměstnanců
Sinkulová, Anna ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku motivace a hodnocení zaměstnanců v podniku. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv benefitů a teambuildingu na motivaci zaměstnanců. V teoretické části je na základě studia odborné literatury popsán význam a cíl motivace a základní motivační koncepce. Dále je nastíněno téma týkající se zaměstnaneckých benefitů a teambuildingů a jsou uvedeny současné trendy v těchto oblastech. Praktická část se zabývá výzkumem vlivu benefitů a vlivu vztahů na pracovišti na motivovanost zaměstnanců v Československé obchodní bance. K provedení výzkumu bylo použito dotazníkové šetření. Respondenti odpovídali na otázky ohledně spokojenosti se systémem zaměstnaneckých výhod na svém pracovišti a významu týmové práce. Z výsledků šetření jsou navrženy změny, které by měly vést k zlepšení motivace k pracovnímu výkonu.
Welfare state v České republice a Velké Británii
Preiss, David ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce pod názvem Welfare state v České republice a Velké Británii se zabývá porovnáním přístupů obou zemí k sociálnímu státu a porovnáním vybraných ukazatelů. Teoretická část práce je zaměřena na popis sociálního státu a porovnání historického vývoje na území obou států a také na strategii Evropa 2020, která má pomoci s problémy, ve kterých se současný sociální stát nachází. V praktické části pak jsou pak porovnány rozdíly mezi oběma zeměmi. Konkrétně se jedná o porovnání ukazatelů ekonomické výkonnosti, minimální mzdy, nezaměstnanosti a chudoby. V závěru práce jsou navržena doporučení, které by mohly vést ke zlepšení situace sociálního státu.
Modely sociální politiky v zemích Evropké unie
Soukupová, Michaela ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Modely sociální politiky v zemích Evropské unie" se zabývá charakteristikou sociálních modelů na území Evropské unie a komparací vybraných ukazatelů. Práce je rozdělená do dvou částí. První část je zaměřená na teoretická východiska týkající se sociální politik, následuje historický vývoj sociální politiky v procesu evropské integrace a typologie sociálních modelů, která jsou základem pochopení dané problematiky. Praktická část se snaží poskytnout pohled na sociálního systém České republiky a zjistit, jak se sociální politika České republiky přibližuje evropskému sociálnímu modelu. Na závěr jsou navrhnuta doporučení pro zlepšení současné české situace.
Zaměstnávání tělesně postižených
Jirsa, Filip ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Vypracovaná práce se zaobírá problematikou zaměstnanosti u tělesně postižených osob. Má teoretický charakter doplněný o výzkum provedený vlastním šetřením. Celkově je práce rozdělena na dvě části a několik dílčích podkapitol. V prvních dvou kapitolách je projednávána platná legislativa, náležitosti z legislativy plynoucích a definice osoby zdravotně postižené (dále OZP) v právním řádu České republiky a Evropské unie. V dalších kapitolách teoretické části jsou rozebírány skutečnosti jako nezaměstnanost, konkrétní problematika nezaměstnanosti OZP, příprava na pracovní proces, vstup do pracovního procesu, možnosti pro OZP a aktivní politika zaměstnanosti. V praktické části bylo provedeno šetření v podobě dotazníků a rozhovorů. Z obou dvou metod jsou vyvozené závěry a popsány získané výsledky.
Rozvoj zaměstnanců na pojišťovacím trhu a aktuální trendy
Smejtková, Tereza ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem zaměstnanců a aktuálními trendy. Cílem práce je analyzovat aktuální situaci v oblasti rozvoje zaměstnanců na trhu pojišťovnictví. Dalším cílem je podat ucelený přehled o úrovni rozvoje a základních trendech v této oblasti. V práci je kladen důraz na význam vzdělávání a rozvoje, zejména prostřednictvím znalostí o lidském kapitálu a konkurenceschopnosti. Součástí práce je vymezení pojmů jako učení se, rozvoj, vzdělávání nebo výcvik. Dále je práce zaměřena na firemní rozvoj a jeho začlenění do systému personální práce. Práce uvádí oblasti rozvoje zaměstnanců a jsou také popsány fáze rozvoje. Další kapitola se zabývá vybranými metodami rozvoje zaměstnanců a popisuje jejich výhody a nevýhody. V průběhu celé práce jsou zmiňovány trendy v oblasti rozvoje zaměstnanců. Přehledně jsou shrnuty a doplněny v předposlední kapitole. Praktická část řeší dotazníkové šetření mezi odborníky v oblasti rozvoje z pojišťoven a pojišťovacích makléřů v ČR. Informace získané z dotazníkového šetření jsou podpořeny polostrukturovaným rozhovorem se zaměstnancem pojišťovacího makléře. Výzkum se zabývá čtyřmi oblastmi: systémem rozvoje, metodami rozvoje a aktuálními trendy. Poslední oblast se týká interního a externího rozvoje a rozpočtu. Na základě uskutečněné analýzy jsou identifikovány problémy a navržena doporučení ke zvýšení efektivity.
Získávání a výběr zaměstnanců
Bartůňková, Jana ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s. Je členěna do dvou částí. Teoretická část shrnuje základní poznatky a metody, související s danou tématikou a je vypracována na základě odborné literatury. V praktické části jsou popsány procesy získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s. Podkladem praktické části jsou zejména materiály, poskytnuté společností, rozhovor s personálním ředitelem společnosti, internetové stránky a výroční zprávy společnosti. Cílem práce je zhodnocení procesu získávání a výběru zaměstnanců a jejich porovnání s teoretickými východisky. Dále pak návrh možných zlepšení v případě nalezení nedostatků v těchto procesech.
Zaměstnanecké benefity a motivace zaměstnanců
Svobodová, Martina ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Legnerová, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je propojení tématu motivace zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů skrz teoretickou a praktickou část. V teoretické části celkově shrnu poznatky, které již byly sepsány v odborných publikacích, kde jsou vysvětlovány definice motivace, její jednotlivé zdroje, motivační teorie a část ukončím souhrnem fakt o odměňování zaměstnanců pomocí benefitů, objasním pozitiva a negativa těchto výhod, které zacilují na spokojenost jednotlivých pracovníků. V následující, praktické části, po představení vybrané společnosti, již budu analyzovat spokojenost zaměstnanců firmy Henkel s.r.o., na základě dat z dotazníků, vyplněných od pracovníků Henkel ČR a zkoumat, zda jsou správně motivováni a odměňováni nastaveným balíčkem benefitů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 ŠMÍD, David
1 Šmíd, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.