Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku
Šmíd, David ; Skalický, Tomáš (vedoucí práce) ; Kala, Zdeněk (oponent) ; Šimša, Jaromír (oponent)
Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku Šmíd D. Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni. Úvod: Karcinom žaludku patří dlouhodobě mezi nádory s nejhorší prognózou. Bohužel většina nemocných přichází v pokročilém stádiu onemocnění a jsou tedy léčeni paliativně. Nemocní se stejným typem nádoru a ve stejném stádium onemocnění a podanou stejnou chemoterapií mají různé přežití, což může být zapříčiněno různou expresí vybraných genů, které zasahují do mechanismu účinku cytostatika. Stanovení těchto genů či mikroRNA, které tyto geny regulují, by mohlo být využito jako prediktivní faktor pro předpověď efektu podané chemoterapie. Stanovení některých mikroRNA, případně v kombinaci s vhodnými plazmatickými faktory by mohlo být využito jako prognostický faktor nemocných s karcinomem žaludku. Také je zde možnost využití této kombinace pro časný záchyt probíhající kancerogeneze. Cíl: Cílem je ověřit možnost využití genové exprese vybraných genů a některých mikroRNA v nádorové tkáni jako prognostický faktor, a nebo jako prediktor pro léčebný efekt chemoterapie u nemocných s karcinomem žaludku. Metodika: Retrospektivně jsme zhodnotili soubor 1258 nemocných s karcinomem žaludku, kteří prošli naším pracovištěm během 14 let. Vybrali jsme soubor 54 nemocných, kteří nepodstoupili resekční výkon a byla jim podána...
Vznik a vývoj specializovaných útvarů Policie ČR s důrazem na Ochranou službu Policie ČR
Šmíd, David ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Vznik a vývoj specializovaných útvarů Policie ČR s důrazem na útvar Ochranné služby Policie ČR. Cíl práce: Cílem této práce je popis vzniku a vývoje policejních složek po druhé světové válce až po současnost, se zaměřením na specializované útvary - Ochranná služba Policie ČR. Metoda: V bakalářské práci je použita metoda deskriptivní v kombinaci s metodou analytickou a metoda analyticko-komparativní, kdy práce vychází především ze zákonů o Policii ČR a o Integrovaném záchranném systému. Výsledek: Popis vývoje policejních složek po druhé světové válce až po současnost, se zaměřením na specializované útvary - Ochranná služba Policie ČR. Klíčová slova: Specializované útvary, Policie ČR, Integrovaný záchranný systém, mimořádná událost, Ochranná služba Policie ČR, složky
Kontrola na úseku finanční činnosti
Šmíd, David ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Šramková, Dana (oponent)
Disertační práce vychází z historického vývoje finanční kontroly na území dnešní ČR. V historickém přehledu uvádím komparaci různých kontrol plnících funkci finanční kontroly. Zejména se zabývám jejich vzájemným působením a překrýváním, kdy výkon jedné formy kontroly ovlivňoval výkon jiné formy kontroly. Z historicko-právního hlediska se nejvíce věnuji období po roce 1989. V tomto, pro právní oblast, velice plodném období poukazuji na některé nesystémové kroky v oblasti kontroly na úseku finanční činnosti. Již na tomto místě je možné konstatovat, že řada konstruktivních návrhů byla ke škodě věci zamítnuta spíše pro politický, než obecný zájem. Jinými slovy: docházelo k tomu, co bylo vyčítáno totalitnímu režimu, tedy, že odborné posouzení problematiky finanční kontroly muselo ustoupit politickým rozhodnutím. Z hlediska de lege lata posuzuji současný výkon kontroly na úseku finanční činnosti. V hrubém členění, pomineme-li některé zvláštní zákony, které řeší problematiku kontroly zvláštními ustanoveními, existují v současné době tři zákony, které upravují výkon "finanční kontroly" v širším smyslu slova. Jsou jimi (podle data nabytí účinnosti): Zákon o státní kontrole, Zákon o NKÚ a Zákon o finanční kontrole. Komparací zmíněných právních norem odhaluji jejich vzájemné ovlivňování a částečné opisování....
Dětská skupina jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života
Vojtová, Eva ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Rožnovský, Lukáš (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb. Teoretická část práce vymezuje základní relevantní pojmy týkající se nástrojů work-life balance a dále stručně shrnuje možnosti péče o děti předškolního věku v České republice. První část práce rovněž podrobněji rozvádí zákonné náležitosti dětské skupiny. Praktická část si klade za cíl zhodnotit stávající situaci konkrétní dětské skupiny v praxi, odhaluje její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a na jejich základě formuluje doporučení pro budoucí úspěšné fungování dětské skupiny. Při zpracovávání je využíváno rešerše literatury, popisu, dotazníkového šetření, hloubkového rozhovoru a závěrečné analýzy a syntézy poznatků využitých k formulování budoucích návrhů.
Proces adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti
Maturová, Inha ; Šmíd, David (vedoucí práce) ; Legnerová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem adaptace nových zaměstnanců ve vybrané společnosti. Její cílem je zjistit, jak probíhá adaptační proces nových zaměstnanců ve vybrané společnosti a zda odpovídá potřebám organizace v této oblasti. V praktické části se zabývám zkoumáním a vyhodnocením průběhu adaptačního procesu nově přijatých zaměstnanců ve vybraném podniku. V rámci praktického výzkumu bylo použito několik kvalitativních metod. První metodou je rozbor vnitropodnikové dokumentace věnované adaptačnímu procesu. Tou druhou je strukturovaný rozhovor s vedoucí personálního úseku vybrané společnosti. Výsledkem této práce je závěr, že adaptační proces ve vybrané společnosti naprosto odpovídá potřebám organizace.
Motivace a hodnocení zaměstnanců
Sinkulová, Anna ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku motivace a hodnocení zaměstnanců v podniku. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv benefitů a teambuildingu na motivaci zaměstnanců. V teoretické části je na základě studia odborné literatury popsán význam a cíl motivace a základní motivační koncepce. Dále je nastíněno téma týkající se zaměstnaneckých benefitů a teambuildingů a jsou uvedeny současné trendy v těchto oblastech. Praktická část se zabývá výzkumem vlivu benefitů a vlivu vztahů na pracovišti na motivovanost zaměstnanců v Československé obchodní bance. K provedení výzkumu bylo použito dotazníkové šetření. Respondenti odpovídali na otázky ohledně spokojenosti se systémem zaměstnaneckých výhod na svém pracovišti a významu týmové práce. Z výsledků šetření jsou navrženy změny, které by měly vést k zlepšení motivace k pracovnímu výkonu.
Welfare state v České republice a Velké Británii
Preiss, David ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce pod názvem Welfare state v České republice a Velké Británii se zabývá porovnáním přístupů obou zemí k sociálnímu státu a porovnáním vybraných ukazatelů. Teoretická část práce je zaměřena na popis sociálního státu a porovnání historického vývoje na území obou států a také na strategii Evropa 2020, která má pomoci s problémy, ve kterých se současný sociální stát nachází. V praktické části pak jsou pak porovnány rozdíly mezi oběma zeměmi. Konkrétně se jedná o porovnání ukazatelů ekonomické výkonnosti, minimální mzdy, nezaměstnanosti a chudoby. V závěru práce jsou navržena doporučení, které by mohly vést ke zlepšení situace sociálního státu.
Modely sociální politiky v zemích Evropké unie
Soukupová, Michaela ; Palíšková, Marcela (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Modely sociální politiky v zemích Evropské unie" se zabývá charakteristikou sociálních modelů na území Evropské unie a komparací vybraných ukazatelů. Práce je rozdělená do dvou částí. První část je zaměřená na teoretická východiska týkající se sociální politik, následuje historický vývoj sociální politiky v procesu evropské integrace a typologie sociálních modelů, která jsou základem pochopení dané problematiky. Praktická část se snaží poskytnout pohled na sociálního systém České republiky a zjistit, jak se sociální politika České republiky přibližuje evropskému sociálnímu modelu. Na závěr jsou navrhnuta doporučení pro zlepšení současné české situace.
Zaměstnávání tělesně postižených
Jirsa, Filip ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmíd, David (oponent)
Vypracovaná práce se zaobírá problematikou zaměstnanosti u tělesně postižených osob. Má teoretický charakter doplněný o výzkum provedený vlastním šetřením. Celkově je práce rozdělena na dvě části a několik dílčích podkapitol. V prvních dvou kapitolách je projednávána platná legislativa, náležitosti z legislativy plynoucích a definice osoby zdravotně postižené (dále OZP) v právním řádu České republiky a Evropské unie. V dalších kapitolách teoretické části jsou rozebírány skutečnosti jako nezaměstnanost, konkrétní problematika nezaměstnanosti OZP, příprava na pracovní proces, vstup do pracovního procesu, možnosti pro OZP a aktivní politika zaměstnanosti. V praktické části bylo provedeno šetření v podobě dotazníků a rozhovorů. Z obou dvou metod jsou vyvozené závěry a popsány získané výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ŠMÍD, David
1 Šmíd, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.