Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium modelových katalytických systémů CeOx-Pd, Sn,AU metodou SRPES
Škoda, Michal ; Matolín, Vladimír (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Plšek, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá studiem modelových katalytických systémů Ce(Ox)-Pd(111), Sn-CeO2(111) a Au-CeO2(111). Interakce kov-kov a kov-oxid jsou zkoumány metodou fotoelektronové spektroskopie (PES), především její modifikací rezonanční fotoelektronovou spektroskopií (RPES). Výsledky získané metodou RPES ukazují, že změna chemického stavu systému je doprovázena významnou modifikací pásové struktury atomů sytému, která se projevuje výraznými změnami obzvláště ve valenčním pásu. Metoda RPES se ukázala být velmi mocným nástrojem ke studiu elektronové struktury valenčního pásu modelových katalytických systémů na bázi sloučenin ceru.
Studium valenčního pásu přechodových kovů a jejich slitin
Škoda, Michal
Nazev prace: Studium valencniho pdsu prechodovych kovu ajejich slitin Autor: Michal Skoda Katedra (ustav): Katedra elektroniky a vakuove fyziky Vedouci diplomove prace: Prof. RNDr. Vladimir Matolin, DrSc. E-mail vedouciho: matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: Prace se zabyvd studiem bimetalickeho systemu Ce/Pd(lll) metodami fotoelektronove spektroskopie (PES). Vysledky ziskane metodou rezonancni fotoelektronove spektroskopie (RPES) ukazuji, ze zmena chemickeho stavu systemu je zfejme doprovdzena vyznamnou modifikaci pdsove struktury atomu sytemu, kterd se projevuje dramatickymi zmenami obzvldste ve valencnim pdsu. Metoda RPES se prokdzala byt velmi mocnym ndslrojem ke studiu elekironove struktury valencniho pdsu. Klicova slova:^P5, SRPES, RPES, Pd, Ce Title: Valence band study of transition metals and their alloys Author: Michal Skoda Department: Department of Electronics and Vacuum Physics Supervisor: Prof. RNDr. Vladimir Matolin, DrSc. Supervisor's e-mail address: matolin@mbox.troja.mjf.cuni.cz Abstract: The work deals with study of bimetallic system Ce/Pd(lll) by photoelectron spectroscopy method (PES). Its investigation by resonant photoelectron spectroscopy (RPES) showed, that the chemical state modifications of the system induce significant modifications in the band structure of its atoms...
Reengineering procesů projektového řízení ve vybrané ICT firmě
Škoda, Michal ; Bartoška, Jan (vedoucí práce) ; Romana, Romana (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá problematikou projektového řízení. V úvodu práce jsou definovány základní pojmy z oblasti projektového řízení a popsány nejužívanější projektové metodiky s důrazem na metodiku PRINCE2. V navazující hlavní části práce je pozornost soustředěna na procesy ve vybrané ICT firmě, konkrétně na reengineering procesů a na popis a tvorbou související dokumentace. Po stručném představení podniku a jeho projektové historie jsou podrobně popsány současné procesy projektového řízení daného podniku a užívané dokumenty. Tyto procesy jsou následně navrženy tak, aby vyhovovaly metodice PRINCE2. Spolu s procesy je také doporučena vhodná dokumentace a jsou vytvořeny návrhy konkrétních vybraných dokumentů.
Marketingová strategie společnosti DECASPORT s.r.o.
Přívratská, Iveta ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Škoda, Michal (oponent)
Za cíl této práce jsem si vytyčila analýzu marketingové strategie řetězce maloobchodních prodejen se sportovním vybavením Decathlon. Na základě této analýzy a zpracovaného dotazníkového šetření jsem stanovila návrhy a doporučení na zlepšení stávající marketingové strategie. Marketingová analýza se skládá z PEST a SWOT analýzy, analýzy konkurence a komunikace. Dotazník je zpracován komplexně, od povědomí o značce, vztahu potencionálního zákazníka k ní až po zásah veřejnosti firemní komunikací.
Využití potenciálu sociálních médií pro korporátní komunikaci
Škoda, Michal ; Stříteský, Václav (vedoucí práce) ; Zamazalová, Marcela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá využitím sociálních médií v marketingové a korporátní komunikaci. V teoretické části se práce zaměřuje na důvody, proč uživatelé sociální sítě využívají a proč se na nich spojují se značkami, představuje nejvýznamnější sociální sítě na českém trhu a jejich marketingový potenciál. Praktická část práce je zaměřena na analýzu využití sociálních sítí pivními značkami u nás za použití analytického nástroje Socialbakers Analytics. Následně je provedeno porovnání s korporátní komunikací velké světové pivovarské společnosti. V závěrečné fázi práce je vyhodnocen provedený online průzkum zaměřený na využití sociálních sítí českými uživateli a jejich postoj k možnosti setkávat se s korporátní komunikací společnosti Plzeňský Prazdroj na sociálních sítích. Závěr obsahuje doporučení ohledně kanálů a témat používaných v korporátní komunikaci na sociálních sítích této velké české pivovarské společnosti.
Spory WTO o režím EU pro dovoz banánů
Škoda, Michal ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent)
Práce se zabývá obchodními spory známými jako "banánové války" mezi Evropskou unií, Spojenými státy a některými latinskoamerickými zeměmi. Na tyto spory je nahlíženo z pohledu změn režimu EU pro dovoz banánů. V této spojitosti se práce také zabývá vztah EU a zemí AKT. V rámci práce je také podroben zkoumání světový trh s banány před a po uzavření těchto sporů na půdě WTO.
Marketingová strategie firmy Hollandia a.s. na vybraných zahraničních trzích
Buřičová, Klára ; Sztogrynová, Miroslava (vedoucí práce) ; Škoda, Michal (oponent)
Práce se zabývá marketingovou strategii české firmy Hollandia Karlovy Vary a.s., která vyrábí mléčné výrobky. V práci jsou popsány jednotlivé složky marketingového mixu a jejich aplikace v této firmě na českém a vybraných zahraničních trzích. Závěrem této práce je uvedeno zhodnocení stávajícího stavu společnosti a návrhy možných řešení pro zlepšení situace.

Viz též: podobná jména autorů
2 ŠKODA, Miroslav
5 Škoda, Marek
14 Škoda, Martin
2 Škoda, Michael
1 Škoda, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.