Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fractal aspects of flow and consolidation behaviour of microcrystalline cellulose.
Šofranková, Alexandra ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
6 1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technológie Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslúchač: Alexandra Šofranková Názov diplomovej práce: Fraktálne aspekty sypného a konsolidačného chovania mikrokryštalickej celulosy Predmetom tejto diplomovej práce bolo štúdium tokových a konsolidačných vlastností troch typov mikrokryštalickej celulosy. Granulometrické charakteristiky častíc, vrátane lineárnej fraktálnej dimenzie, boli určené pomocou optickej mikroskopie. Bola hodnotená sypná a strasená hustota, sypný uhol a rýchlosť sypania otvorom násypky. Pomocou héliovej pyknometrie bola určená pravá hustota látok a porozita voľne navrstvenej práškovej vrstvy. Boli študované zmeny hustoty v priebehu gravitačného sklepávania; rozdiely v konsolidačnom chovaní látok najlepšie vystihuje závislosť Hausnerovho pomeru na počte sklepnutí. Modelácia kinetiky konsolidácie pomocou exponenciálnej rovnice umožnila určiť parameter N1/2, ktorý vyjadruje počet sklepnutí, pri ktorom objem prášku klesne o polovicu. Zistené hodnoty N1/2 v rozmedzí 6,9 - 18 dobre korelujú s veľkosťou častíc použitých typov mikrokryštalickej celulosy.
Study of consolidation behaviour of lactose and its blends
Bérešová, Michaela ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslucháč: Michaela Bérešová Názov diplomovej práce: Štúdium konsolidačného chovania laktosy a jej zmesí Sypné chovanie a konsolidačné vlastnosti sú významnou charakteristikou práškových látok. Cieľom práce bolo hodnotenie týchto vlastností u štyroch druhov laktos s rozdielnymi veľkosťami častíc a zmesí dvoch laktos s odlišnými sypnými vlastnosťami. Bola študovaná hustota a porozita práškovej vrstvy a ich zmeny behom konsolidácie gravitačným sklepávaním. K popisu priebehu konsolidácie vzoriek bola použitá rovnica nelineárnej regresie a parameter N½, ktorý vyjadruje počet sklepaní potrebných pre polovičnú redukciu vrstvy prášku. Hodnota N½ sa zvyšovala so znižujúcou sa veľkosťou častíc hodnotenej látky.
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon.
Nguyen Thi, Thu Ha ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Nguyen Thi Thu Ha Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon. Práce se zabývá studiem směsného suchého pojiva Ludipress® , složeného z α-laktózy monohydrátu, polyvinylpyrrolidonu a krospovidonu. Ludipress® byl kombinován s mazadly stearanem hořečnatým a stearylfumarátem sodným v koncentraci 0,5 % a 1 %, a dále také s mikrokrystalickou celulózou v koncentraci 25 %. Testovány byly tokové vlastnosti, lisovatelnost, pevnost v tahu a rozpadavost tablet. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu v závislosti na lisovací síle. Ludipress® vykazuje vysoké tření, proto je nezbytné přidání mazadla. Mazadla zlepšila jeho sypnost a lisovatelnost a nejoptimálnější byl 0,5 % přídavek stearanu hořečnatého. Vyšší koncentrace mazadel pevnost tablet snížila. Doba rozpadu tablet nerostla s lisovací silou, nejdelší byla s přídavkem 1 % stearylfumarátu sodného. Přídavek 25 % mikrokrystalické celulózy sypnost tabletoviny zhoršil, zlepšil ale její lisovatelnost. Tablety byly pevnější s kratší dobou rozpadu.
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Uhriková, Daniela (oponent) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy...
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Uhriková, Daniela (oponent) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy...
Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Rudecká, Kateřina ; Švecová, Barbora (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Kateřina Rudecká Konzultant: PharmDr. Barbora Školová, Ph.D. Název rigorózní práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu. Imiquimod (IMQ), látka ze třídy heterocyklických imidazochinolinů, vykazuje po topickém kožním podání významné imunomodulační účinky. Toho se s výhodou využívá při léčbě různých virových či neoplastických onemocnění kůže. Na trhu dostupný léčivý přípravek Aldara® , obsahující 5 % účinné látky IMQ, však má přes své nesporné benefity při léčbě i řadu negativ: cena, nutnost jednorázového použití, nežádoucí účinky… Cílem této práce bylo zformulovat stabilní lékovou formu pro dermální podání IMQ s nižším obsahem látky (1 %) a porovnat míru penetrace a permeace IMQ do lidské kůže in vitro. Pro zlepšení průniku léčiva bylo použito permeačních akcelerantů. Pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské kůži, se snahou o vytvoření podmínek podobných co nejvíce těm fyziologickým. Pomocí adhezivních pásek byly odnímány jednotlivé vrstvy nejsvrchnější části kůže (stratum corneum), zároveň byla oddělena epidermis od dermis i tkáň ošetřená od neošetřené, následně proběhla analýza množství léčiva v jednotlivých vrstvách kůže metodou HPLC. Hodnocení probíhalo ve...
Maskování chuti orodisperzních tablet. Hodnocení vybraných technologií.
Matoušková, Zuzana ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Ondrejček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Posluchač: Zuzana Matoušková Název diplomové práce: Maskování chuti orodispergovatelných tablet. Hodnocení vybraných technologií. Orodispergovatelné tablety (ODT) jsou moderním trendem v oblasti pevných lékových forem. Tato práce se zabývá hodnocením vlivu pomocných látek na vlastnosti ODT a na maskování chuti hořké účinné látky vardenafil-hydrochlorid trihydrátu. Byly připraveny tabletoviny obsahující krospovidon jako rozvolňovadlo a byl studován vliv přísady hypromelosy, sladidel a příchutí na vlastnosti tablet připravených přímým lisováním nebo vlhkou granulací. Ze zkoumaných kombinací složek měla nejlepší chuť formulace obsahující hypromelosu, sladidla a mátovou příchuť. Tablety připravené z tabletoviny získané vlhkou granulací měly oproti tabletám připraveným přímým lisováním delší dobu rozpadu.
Studium sypného a konsolidačního chování laktosy.
Kýhosová, Kristýna ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D Posluchač: Kristýna Kýhosová Název diplomové práce: Studium sypného a konsolidačního chování laktosy V této práci bylo studováno sypné a konsolidační chování tří druhů laktosy, které se liší metodou výroby (krystalizace, mletí, sprejové sušení). Distribuce velikosti částic byla charakterizována pomocí sítové analýzy. Byla hodnocena sypná a setřesná hustota, sypný úhel, rychlost sypání otvorem násypky a pravá hustota pomocí heliového pyknometru. Ze získaných hodnot byla určena porozita prášku. Pro hodnocení průběhu konsolidace byl použit exponenciální matematický model, který umožnil výpočet hodnoty N1/2 vyjadřující počet sklepnutí nutných k redukci objemu vrstvy prášku na polovinu. Zjištěné hodnoty pro laktosy byly v rozmezí 3-5,8.
Studium faktorů ovlivňujících mísení prášků a homogenitu směsi.
Morávková, Klára ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Posluchač: Klára Morávková Název diplomové práce: Studium faktorů ovlivňujících mísení prášků a homogenitu směsi. Správný postup mísení je ve farmacii důležitým aspektem dosažení homogenity finální lékové formy. V této práci je studován vliv rychlosti otáčení mísící krychle a množství mísené směsi na homogenitu směsi modelové léčivé látky, kyseliny acetylsalicylové, a pomocné látky, mikrokrystalické celulosy. Ve vzorcích odebraných ve stanovených časových intervalech byl obsah léčiva určen pomocí spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR). Homogenita byla hodnocena pomocí odchylek v ploše pod spektrem pro práškové směsi nebo po slisování do tablet. Pro studované směsi bylo nejlepších výsledků homogenity dosaženo při mísení 400 g směsi, při rychlosti otáčení 34 rpm a v čase mísení 80 s.
Využití měření povrchového napětí pro stanovení kritické micelární koncentrace kationtových tenzidů.
Oláhová, Kristýna ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Posluchač: Oláhová Kristýna Název diplomové práce: Využití měření povrchového napětí pro stanovení kritické micelární koncentrace kationtových tenzidů Teoretická část této diplomové práce je věnována vlastnostem tenzidů a jejich rozdělení na základě schopnosti se disociovat a hodnoty hydrofilně-lipofilní rovnováhy. Práce dále popisuje metody stanovování kritické micelární koncentrace, jako je např. měření povrchového napětí nebo molární vodivosti, a faktory, které ji mohou ovlivnit. Experimentální část se zabývá stanovením hodnoty kritické micelární koncentrace nově syntetizovaného kationtového tenzidu (ILA-3) s potencionálním využitím jako chirální selektor v kapilární elektroforéze. K hodnocení kritické micelární koncentrace se využilo měření povrchového napětí du Noüyho kroužkovou metodou. Hodnota kritické micelární koncentrace byla měřena v ultračisté vodě a v acetátovém pufru o pH 5,5. Naměřené hodnoty kritické micelární koncentrace ILA-3 byly stanoveny jako 118,37 mg/l (0,32 mM) v ultračisté vodě a 12,73 mg/l (0,04 mM) v acetátovém pufru. Pro porovnání se určila také kritická micelární koncentrace používaného chirálního selektoru a zároveň kationtového...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.