Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů
Hurychová, Hana ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Zámostný, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Kandidát: Ing. Hana Hurychová Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů Sypné vlastnosti patří mezi významnou charakteristiku farmaceutických materiálů. Současné moderní technologie umožňují přípravu částic s odlišnou povrchovou úpravou a modifikovanými tokovými vlastnostmi jak u tradičních, tak i nových excipientů. V této práci byly hodnoceny statické (index stlačitelnosti, Hausnerův poměr, sypný úhel, smykové testování) a dynamické (rychlost sypání, lavinové testování) sypné vlastnosti široké škály pomocných látek, jejich velikostních frakcí a vybraných modelových směsí. Pozornost byla věnována především modelování rychlosti sypání rovnicí potenciálně vhodnou pro využití ke standardizaci testování sypnosti ve farmaceutické technologii. Je doporučena mocninná rovnice, ve které je parametr rovnice přímou predikcí rychlosti sypání jednotkovým otvorem. Základní granulometrické charakteristiky částic byly rozšířeny o fraktální dimenzi částic (particle fractal dimension, pDF) a práškové vrstvy (bulk fractal dimension, bDF). Komplexní charakter toku partikulárních materiálů prozatím neumožnil vyvození...
Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech.
Kamarýtová, Martina ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Studentka: Martina Kamarýtová Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem a sodnou solí kroskarmelosy pro tablety dispergovatelné v ústech. Tato práce se zabývá studiem přímo lisovatelných tabletovin a tablet s látkou Parteck® ODT, která je určená pro tablety dispergovatelné v ústech. Je hodnocen vliv tří mazadel na vlastnosti tabletovin a tablet. Testovaná mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentracích 0,5 a 1 %. Jsou testovány tokové vlastnosti, lisovatelnost, vytlačovací síla, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla nezlepšila sypnost látky Parteck® ODT. Celková energie lisování rostla s lisovací silou a její nejvyšší hodnoty vykazovala směs s 0,5 % stearanu hořečnatého. Hodnoty plasticity klesaly s lisovací silou, nejvyšší byly v případě směsi s 0,5 % stearylfumarátu sodného. Vytlačovací síla rostla s lisovací silou, nejefektivnější vliv na její snížení měl stearan vápenatý. Pevnost tablet v tahu rostla s lisovací silou, nejnižší hodnoty vykazovala směs s 1 % stearanu...
Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy
Dostálová, Eliška ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Ing. Hana Hurychová Posluchač: Eliška Dostálová Název diplomové práce: Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy Mezi důležité vlastnosti farmaceutických pomocných látek patří jejich sypné a konsolidační chování. V této diplomové práci byly studovány vlastnosti pěti velikostních frakcí bezvodé laktosy v rozmezí velikosti částic 1-400 µm. Měření bylo prováděno pomocí statických a dynamických lékopisných metod. Byly hodnoceny sypná a setřesná hustota, sypný úhel a pravá hustota částic pomocí plynové pyknometrie. Pro jednotlivé velikostní frakce byla stanovena rychlost gravitačního sypání otvorem modelové kónické násypky. V rozmezí průměru otvoru 0,6-1,5 cm byla rychlost sypání modelována rovnicí Beverloo et al a Jones & Pilpel s přesností zpětného odhadu cca 3 %. Nejlepší sypné vlastnosti byly detekovány pro velikostní frakci 246 µm. Výsledky hodnocení dynamiky konsolidace práškového lože sklepáváním umožnily odhad úhlu vnitřního tření z faktoru porozity s nejvyšší hodnotou 45,5ř pro velikostní frakci 9 µm.
Homogenization of powder blends using a high-speed mixer
Perďochová, Kristína ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technológie Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Karel Palát, CSc. Poslucháč: Kristína Perďochová Názov diplomovej práce: Homogenizácia práškových zmesí s využitím vysokorýchlostného miesiča Táto práca je zameraná na použitie vysokorýchlostného miesiča pre proces miešania práškov vo farmaceutickej technológií. Pomocou skráteného experimentálneho plánu 33 bol študovaný vplyv troch faktorov: rýchlosť miešania, čas miešania a hmotnosť zmesi na dosiahnutie celkovej homogenity zmesi, zloženej z kyseliny acetylsalicylovej a mikrokryštalickej celulózy. Jednotlivé vzorky boli po odbere lisované do tabliet. Homogenita zmesi bola hodnotená pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti (NIR). Sledované boli smerodajné odchýlky získané z nameraných spektier. Najlepšie výsledky pre študované zmesi poskytla kombinácia miešania o hmotnosti 150 g zmesi, rýchlosti otáčania 900 rpm a čase miešania 30 s.
Optimalizace potahování tablet.
Brokešová, Jana ; Mrvová, Zdenka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: Konzultant: Ing. Zdenka Mrvová Mgr. Matěj Kovář Posluchač: Jana Brokešová Název diplomové práce: Optimalizace potahování tablet Obalování tablet představuje významný proces ve farmaceutické technologii. Obal tablet může chránit léčivou látku přípravku před negativními vlivy prostředí nebo může zajišťovat ve stanoveném čase a na stanoveném místě v organismu její uvolnění. Za základní metody obalování tablet jsou obecně považovány dražování a filmové potahování. Jelikož dražování tablet s sebou nese řadu nevýhod, jako jsou časová náročnost výrobního procesu, obtížná standardizace procesu a také pomocí dražování nelze vyrobit obal s modifikovaným uvolňováním, proto se již dnes ve farmaceutických firmách téměř nevyužívá. Diplomová práce se zabývá změnou technologie dražování na filmové potahování tablet u multivitaminového přípravku Spofavit®. Během pilotní šarže byl zvolen filmový potahový materiál Nutraficient® Food Supplement Coating, Opadry AMB a tento potah aplikován na dva prototypy jader (jádra originálního složení původního přípravku a modifikovaná jádra s přidanou laktosou). U jader byla testována jejich hmotnostní stejnoměrnost, pevnost, oděr a rozpadavost. Po zpracování výsledků pilotní...
Evaluation of dissolution profile of suppositories containing diclofenac sodium salt
Stašková, Zuzana ; Ondrejček, Pavel (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Meno a priezvisko: Zuzana Stašková Názov diplomovej práce: Hodnotenie disolučných profilov čapíkov so sodnou soľou diklofenaku Školiteľ: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Čapíky sú perspektívnou liekovou formou, ktorá je s výhodou používaná v prípadoch, že nie je možné iné podanie liečiva (napr. u detí, nespolupracujúcich pacientov, pri neschopnosti prehĺtať). Testy disolúcie slúžia jednak ku kvalitatívnemu hodnoteniu liečivých prípravkov, a poskytujú aj cenné informácie pri formulovaní nových prípravkov. Cieľom tejto diplomovej práce bolo štúdium procesu disolúcie liečivej látky - diklofenaku sodného z čapíkov. Teoretická časť je zameraná na popis disolučných metód, prípravu čapíkov a použitú účinnú látku. V experimentálnej časti boli tromi metódami - ručne, na prístroji Unguator a priemyselne, pripravené čapíky, zhodne obsahujúce 100 mg diklofenaku, suspendovaného v základe, ktorým bol tuhý tuk. Pri skúšaní bola použitá liekopisná metóda disolúcie lipofilných tuhých liekových foriem - metóda s disolučnou celou a testované boli celkom tri rýchlosti prietoku disolučného média. Zo zisteného vyplýva, že k uvoľneniu maximálneho množstva diklofenaku u všetkých čapíkov došlo do troch hodín, dĺžka na to potrebného...
Fractal aspects of flow and consolidation behaviour of microcrystalline cellulose.
Šofranková, Alexandra ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
6 1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technológie Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslúchač: Alexandra Šofranková Názov diplomovej práce: Fraktálne aspekty sypného a konsolidačného chovania mikrokryštalickej celulosy Predmetom tejto diplomovej práce bolo štúdium tokových a konsolidačných vlastností troch typov mikrokryštalickej celulosy. Granulometrické charakteristiky častíc, vrátane lineárnej fraktálnej dimenzie, boli určené pomocou optickej mikroskopie. Bola hodnotená sypná a strasená hustota, sypný uhol a rýchlosť sypania otvorom násypky. Pomocou héliovej pyknometrie bola určená pravá hustota látok a porozita voľne navrstvenej práškovej vrstvy. Boli študované zmeny hustoty v priebehu gravitačného sklepávania; rozdiely v konsolidačnom chovaní látok najlepšie vystihuje závislosť Hausnerovho pomeru na počte sklepnutí. Modelácia kinetiky konsolidácie pomocou exponenciálnej rovnice umožnila určiť parameter N1/2, ktorý vyjadruje počet sklepnutí, pri ktorom objem prášku klesne o polovicu. Zistené hodnoty N1/2 v rozmedzí 6,9 - 18 dobre korelujú s veľkosťou častíc použitých typov mikrokryštalickej celulosy.
Study of consolidation behaviour of lactose and its blends
Bérešová, Michaela ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vraníková, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Školiteľ: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Poslucháč: Michaela Bérešová Názov diplomovej práce: Štúdium konsolidačného chovania laktosy a jej zmesí Sypné chovanie a konsolidačné vlastnosti sú významnou charakteristikou práškových látok. Cieľom práce bolo hodnotenie týchto vlastností u štyroch druhov laktos s rozdielnymi veľkosťami častíc a zmesí dvoch laktos s odlišnými sypnými vlastnosťami. Bola študovaná hustota a porozita práškovej vrstvy a ich zmeny behom konsolidácie gravitačným sklepávaním. K popisu priebehu konsolidácie vzoriek bola použitá rovnica nelineárnej regresie a parameter N½, ktorý vyjadruje počet sklepaní potrebných pre polovičnú redukciu vrstvy prášku. Hodnota N½ sa zvyšovala so znižujúcou sa veľkosťou častíc hodnotenej látky.
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon.
Nguyen Thi, Thu Ha ; Mužíková, Jitka (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Nguyen Thi Thu Ha Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon. Práce se zabývá studiem směsného suchého pojiva Ludipress® , složeného z α-laktózy monohydrátu, polyvinylpyrrolidonu a krospovidonu. Ludipress® byl kombinován s mazadly stearanem hořečnatým a stearylfumarátem sodným v koncentraci 0,5 % a 1 %, a dále také s mikrokrystalickou celulózou v koncentraci 25 %. Testovány byly tokové vlastnosti, lisovatelnost, pevnost v tahu a rozpadavost tablet. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu v závislosti na lisovací síle. Ludipress® vykazuje vysoké tření, proto je nezbytné přidání mazadla. Mazadla zlepšila jeho sypnost a lisovatelnost a nejoptimálnější byl 0,5 % přídavek stearanu hořečnatého. Vyšší koncentrace mazadel pevnost tablet snížila. Doba rozpadu tablet nerostla s lisovací silou, nejdelší byla s přídavkem 1 % stearylfumarátu sodného. Přídavek 25 % mikrokrystalické celulózy sypnost tabletoviny zhoršil, zlepšil ale její lisovatelnost. Tablety byly pevnější s kratší dobou rozpadu.
Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán
Kováčik, Andrej ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Uhriková, Daniela (oponent) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Andrej Kováčik Školitel prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce Studium vlivu hydroxylace ceramidů na permeabilitu a mikrostrukturu modelových lipidových membrán Ceramidy (Cer) se nachází v mezibuněčných prostorech nejsvrchnější vrstvy savčí epidermis, stratum corneum, kde společně s dalšími lipidy (volné mastné kyseliny, cholesterol) tvoří lipidovou kožní bariéru. Kromě sfingosinových (Cer NS) a dihydrosfingosinových Cer (Cer NdS) se ve zdravé savčí epidermis nachází i polární Cer, tj. Cer odvozené od fytosfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 4 sfingoidní báze, tzv. fytoceramidy) a 6-hydroxysfingosinu (s hydroxylovou skupinou v poloze 6, tzv. 6 hydroxyceramidy). Doposud však nebylo objasněno, jaké postavení mají polární fytoceramidy (Cer NP) a 6- hydroxyceramidy (Cer NH) v bariérové funkci kůže. 6-hydroxyceramidy nejsou navíc komerčně dostupné. Proto bylo prvním cílem práce připravit fyziologické 6 hydroxyceramidy. Byly syntetizovány 6 hydroxylované Cer, tj. Cer NH s dlouhým (C24:0), a Cer EOH s ultradlouhým acylem s esterově vázanou kyselinou linolovou. Trojná vazba byla na trans-dvojnou redukována pomocí selektivní aplikované Trostovy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.