Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves
Trčka, T. ; Macků, R. ; Koktavý, P. ; Škarvada, P. ; Baroň, I. ; Stemberk, Josef
Laboratory tests on a wide range of solid materials shoved that the electromagnetic emission (EME) signals are generated during the samples mechanical stress. EME anomalies have been observed also under natural conditions in association to fracture processes, tectonic loading, stress redistribution and crack propagation prior to earthquake or in relation to deep-seated gravitational mass movements. This paper describes a first prototype of the Emission data logger, which was specially developed for the continual EME monitoring in field conditions. Our equipment has been installed and tested in Obir Caves (Austria) at an active tectonic fault. The pilot long-term EME measurement results from this location are also presented in this paper.
Indikátor pro pipetování
Demjan, Michal ; Čmiel, Vratislav (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Práca „Indikátor pro pipetování“ sa zaoberá možnosťami indikovania postupu práce pri pracovaní s mikroskúmavkovými doskami s 96 a 48 mikroskúmavkami. Práca berie ohľad na finančnú nenáročnosť zhotoveného produktu, rovnako ako aj na univerzalitu pre použitie mikroskúmavkových dosiek, určených na rôzne účely a pracoviská, dodávanými rôznymi firmami. Práca popisuje návrh ako hardwaru, tak aj softwaru a krytu zariadenia. Zariadenie využíva 96 LED diód, ovládané mikrokontrolérom, je schopné bezdrôtovej komunikácie s nadradeným systémom.
Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení
Dvořák, Tomáš ; Šicner, Jiří (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Účelem této bakalářské práce je navržení a sestrojení funkční laboratorní úlohy pro měření difrakce a interference světla, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Na základě zjištěných informací o optických jevech bylo vytvořeno fyzické uspořádání laboratorní úlohy. Následně byla zprovozněna CMOS kamera DCC3240M. Pro ovládání této kamery byl vytvořen obslužný program, pomocí kterého jsme schopni ovládat všechny dostupné funkce kamery, zachycovat a ukládat snímky a zobrazovat rozložení intenzity zachycených snímků. Nejdůležitější funkcí ovládacího softwaru je možnost měření vzdáleností mezi jednotlivými difrakčními lokálními extrémy.
Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek
Škarvada, Pavel ; Hrabovský, Miroslav (oponent) ; Lazar, Josef (oponent) ; Tománek, Pavel (vedoucí práce)
Konverze solární energie a miniaturizace polovodičových součástek a s tím spojená životnost, spolehlivost a účinnost zařízení jsou základní premisy této práce. Práce je zaměřena na studium a nedestruktivní diagnostiku optoelektronických součástek, především solárních článků. Ty jsou výhodné pro studium především proto, že mají přístupný pn přechod blízko povrchu a obsahují značné množství nehomogenit. Vzhledem k rozměrům nehomogenit bylo ještě donedávna obtížné zkoumat jejich lokální fyzikální (tj. elektrické a optické) charakteristiky, které by umožnily lépe pochopit jejich chování. Vybudování vlastního měřicí pracoviště, které splňuje specifické požadavky pro oblast měření lokálního optického vyzařování a lokálně indukovaného proudu, umožnilo dosáhnout lokalizaci a detekci nehomogenit s rozlišením přibližně 100 nm. Jádrem práce je charakterizace nedokonalostí s využitím nedestruktivních technik, a to nejen z makroskopického hlediska, ale především v mikroskopickém měřítku s využitím sondové mikroskopie. Nedílnou součást práce tedy tvoří studium problematiky charakterizačních technik pro optoelektronické součástky, studium mikroskopických technik, především sondových a problematika zpracování naměřených dat. Pro účely mikroskopické charakterizace je použit mikroskop se skenující sondou v blízkém optickém poli, který kromě morfologie povrchu umožňuje zkoumat také lokální optické, optoelektrické a elektrooptické vlastnosti struktur ve vysokém prostorovém rozlišení. Z makroskopického hlediska jsou v rámci práce zkoumány vzorky s využitím techniky lokálně indukovaného proudu, voltampérových charakteristik vzorků, emise ze závěrně polarizovaných vzorků ale i jejich teplotních závislostí. Společným využitím těchto technik je možné lokalizovat defekty a nehomogenity struktury, které byly následně podrobeny kompozitní analýze a dále zobrazeny s využitím elektronové mikroskopie. Mezi konkrétní výstupy práce patří specifikace možností využití nedestruktivních charakterizačních technik pro studium optoelektronických součástek a zvláště pak pro klasifikaci jejich defektů. Dále jsou formou metodiky popsány experimentální charakterizační techniky a postupy charakterizace defektů. Klíčovým výstupem je katalog objevených typů defektů, ve kterém jsou ukázány konkrétní defekty vzorků a jejich lokální vlastnosti v mikroskopickém měřítku společně s popisem jejich vlivu na celý vzorek.
Nedestruktivní analýza solárních článků
Černý, Michal ; Škarvada, Pavel (oponent) ; Macků, Robert (vedoucí práce)
Práce stručně rozebírá současný stav fotovoltaických systémů a jejich současný vývoj. Budou ukázány typické vlastnosti v současné době nejprodukovanějších typů. Těžiště práce je v nedestruktivní analýze monokrystalických jednopřechodových solárních článků. Budou popsány dva základní přístupy diagnostiky a to pomoci měření VA charakteristik a měřením šumových charakteristik. U vybraných vzorků budou provedena experimentální měření a budou stanoveny základní parametry. V případě šumové analýzy bude značná pozornost věnována vytvoření technického vybavení pro automatizované měření spektrálních výkonových hustot. Toto vybavení bude následně použito pro měření vzorků, u kterých pozorujeme mikroplazmatický šum.
Analýza lokálních vlastností povrchu solárních článků
Lipr, Tomáš ; Macků, Robert (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodou optické mikroskopie v blízkém poli a jejího využití při zkoumání lokálních optických vlastností povrchové struktury solárních článků. Popisuje nejčastější artefakty vznikající při tomto měření. Věnuje se problematice měření elektrické odezvy solárního článku na lokální osvětlení povrchu solárního článku. V práci je řešena problematika řádkové synchronizace voltmetru s mikroskopem NTEGRA při měření elektrické odezvy.
Stanice technické kontroly
Škarvada, Pavel ; Kučera, Pavel (oponent) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Obsahem práce je projekt Stanice technické kontroly pro osobní a lehká užitková vozidla s autoservisem. Je navržena na stavební parcele nacházející se v Brně, městské části Komín. Budova je navržena jako nepodsklepená, jednopodlažní s plochou střechou. Součástí projektu je návrh zpevněných komunikací a parkovacích stání pro návštěvníky a zaměstnance. Budova není navržena jako nízkoenergetická.
Řízený zdroj optického záření
Pazderský, Tomáš ; Macků, Robert (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navržení a realizace počítačem řízeného optického zdroje záření. V teoretické části jsou popsány fotometrické, radiometrické veličiny, použité součásti jako je LED dioda, mikrokontrolér a používané způsoby řízení jasu LED. Praktická část postupně popisuje vývoj zdroje záření od výběru jednotlivých LED až po celkovou konstrukci a programování zařízení. Na jednotlivých LED byly provedeny měření jejich vlastností. Byl navržen a následně zhotoven obvod s mikrokontrolérem. Zařízení bylo naprogramováno pro komunikaci a řízení z PC. Celé zařízení je vloženo do kovové konstrukční krabičky a odzkoušeno.
Nanometrologická vibrometrie
Ševčík, Michal ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá přesným měřením vzdáleností v řádu nanometrů na ultrazvukových frekvencích pro účely vibrometrického měření. Práce je převážně zaměřena na interferometrické metody měření. V teoretické části se práce zabývá fyzikálními jevy založených na světle. Patří sem interference světla, index lomu, polarizace světla, interferometry a další. Tyto fyzikální zákonitosti jsou stěžejní pro praktické zvládnutí sestavení interferometru. V této části, je podrobně rozebrána problematika jednotlivých interferometrických metod, pro měření nanometrického posuvu a vibrací. Je zde popsán princip funkce jednotlivých interferometrických metod. Některé kapitoly navíc popisují prvky, z~nichž jsou interferometry složeny. Jsou jimi např. lasery, fotodetektory a optické prvky umístěné v trase paprsku. Praktická část práce se dá rozdělit na dvě části, ve kterých je vždy řešena určitá část z celkové problematiky. První je problematika sestavení homodynního Michelsonova interferometru s kvadraturním uspořádáním detekorů. Jsou zde řešeny jednotlivé problémy, se kterými jsem se při sestavování interferometru setkal. V~pořadí druhou částí byla realizace softwarového zpracování signálů v programu Matlab. V této části jsem se zejména setkal s problematikou rozbalení fáze. Pomocí tohoto algoritmu jsem vyřešil problém s nespojitým fázovým polem. V konečné fázi dostala aplikace grafické prostředí. Za pomoci zde zmíněné praktické realizace interferometru jsem proměřil vibrace ultrazvukového Langevinova měniče.
Skenovací fotoeleasticimetrie
Šikula, Radek ; Palai-Dany, Tomáš (oponent) ; Škarvada, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou polarizace světla a jejího využití ve fotoelasticimetrii. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části je popsáno světlo jako elektromagnetické vlnění, dále jsou popsány druhy polarizací a je vysvětlen princip fotoelasticimetrie. Popis elektroniky je ve druhé části. V praktické části je navržen, zkonstruován a naprogramován driver pro ovládání skenovacího zařízení. V poslední části je ověřena metoda fotoelasticimetrie pomocí simulace a také pomocí skenovací metody.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Škarvada, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.