Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza oligopolu na auditorském trhu v České republice
Šindelář, Michal ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent) ; Vyleťalová, Květoslava (oponent)
Disertační práce je zpracována ve formě souboru původních a uveřejněných výsledků (článků) s konkrétními výsledky z metodologicky nebo tematicky příbuzných oblastí. Cílem disertační práce je získat informace o auditorském trhu v České republice z hlediska oligopolní struktury a porovnat zjištěné výsledky s mezinárodními výzkumy v této oblasti. Problematika auditorského trhu nebyla v České republice častým předmětem akademických analýz, proto se disertační práce snaží tuto mezeru vyplnit. Problematika oligopolní struktury zasahuje v rámci auditu do několika rizikových oblastí. Ohrožuje nezávislost auditora například v rámci současného poskytování auditorských a neauditorských služeb. Existence vysoké tržní koncentrace může také indikovat negativní vliv na celkovou kvalitu provedených auditů. Hlavní přínos práce tkví v provedení analýzy tržní koncentrace na datech České republiky. Disertační práce jako celek analyzuje český auditorský trh v rozmezí let 2010-2015 a předkládá pohled akademického výzkumu na oblast tržní koncentrace v České republice. Z hlediska zdrojových dat se disertační práce zabývá, stejně jako je to typické pro zahraniční výzkumy, oblastí s vyšší společenskou důležitostí, tj. oblastí subjektů veřejného zájmu, resp. kótovaných společností. Závěry práce tedy nelze generalizovat i na oblast auditorského trhu představovaného společnostmi, které nejsou subjekty veřejného zájmu. Z metodologického hlediska se práce ve své analytické části opírá především o mezinárodně uznávané statistické metody pro měření tržní koncentrace, konkrétně se jedná o koeficient koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index. Nejdůležitější závěr, který práce přináší, je zjištění, že na českém auditorském trhu existuje srovnatelná úroveň tržní koncentrace s velkými auditorskými trhy. Z analýzy vyplynulo, že společnosti tvořící tzv. Velkou 4 zabírají přibližně 85 % auditorského trhu a že tento podíl zůstává v čase (mezi lety 2011-2014) neměnný.
Zásada opatrnosti, nástroje zásady opatrnosti a jejich dopady na účetnictví a účetní výkaznictví podniku
Langrová, Lucie ; Randáková, Monika (vedoucí práce) ; Šindelář, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zásadou opatrnosti, nástroji zásady opatrnosti a jejich vlivem na vedení účetnictví a účetní vykazování. Zásada opatrnosti i její nástroje jsou teoreticky popsány a jednotlivé nástroje opatrnosti jsou názorně ukázány na konkrétních příkladech. V poslední části se práce zaměřuje na dodržování zásady opatrnosti ve vybrané společnosti, především stanovení pravidel pro účtování a vykazování nástrojů zásady opatrnosti a jejich dodržení.
Podvody v účetnictví
Stančíková, Lucie ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Cílem bakalářské práce je přiblížení problematiky podvodů objevujících se v účetnictví. První kapitola se nejprve snaží vymezit hranici mezi samotným podvodem a tzv. kreativním účetnictvím a upozornit na hlavní rozdíly mezi nimi, protože mnohokrát dochází k záměně těchto termínů. V druhé kapitole jsou uvedeny nejčastější motivy, které účetní podvody vyvolávají. Jednotlivé metody využívané při manipulaci s účetnictvím jsou pak popsány v kapitole třetí, jež se zaměřuje nejen na podvody v rámci účetní závěrky, ale také podvody, které se odehrávají mimo ni. Na tuto kapitolu poté navazují příklady reálných podvodů spáchaných nejen v zahraničí, ale i v České republice. Závěr práce se zaměřuje na různé způsoby prevence, s jejichž pomocí můžeme vzniku těchto podvodů předcházet.
Specifika vedení daňové evidence OSVČ a zavedení EET
Jányšová, Monika ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na specifika vedení daňové evidence osoby samostatně výdělečně činné podle platných právních předpisů České republiky. Práce se rovněž zabývá dopadem zavedení elektronické evidence tržeb. I přesto, že daňová evidence a evidence tržeb jsou dva samostatné systémy, podstatou této práce je poukázat na určitou vazbu a specifika těchto systémů z pohledu podnikatele, který v rámci své činnosti přijímá především hotovostní platby a vztahuje se tak na něho povinnost vést mimo daňové evidence, i elektronickou evidenci tržeb. Cílem práce je poukázat na to, jakým způsobem může podnikatel vycházet z údajů zaznamenaných v evidenci tržeb pro účely stanovení daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty a základu daně z příjmů, a jak se evidence tržeb promítne do vedení daňové evidence.
Zrušení společnosti s ručením omezeným s likvidací
Hradecká, Michaela ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zpracování situace, kdy je společnost s ručením omezeným zrušena a nastává její likvidační proces. Práce se zabývá procesem likvidace z právního, účetního a daňového hlediska. Počátkem teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy související s likvidací, mimo jiné také rozdíly mezi zrušením společnosti dobrovolně a nedobrovolně. V dalších částech se práce zabývá jednotlivými kroky v rámci různých hledisek chronologicky po sobě jdoucí. V praktické části je likvidována fiktivní společnost dobrovolně na základě rozhodnutí společníků, tato likvidace je v práci prováděna především z účetní stránky.
Kreativní účetnictví
Turok, Yuliya ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na prozkoumání tématu Kreativní účetnictví. V práci jsou vysvětleny pojmy související s touto problematikou, popsány metody kreativního účetnictví a také jsou vymezeny jednak hlavní účastníci tohoto procesu, jednak osoby nejvíc postižené provedením kreativního účetnictví. Dále je v práci zkoumáno podvodné jednání z obecného hlediska a je kladen důraz na podvodné finanční výkaznictví s vymezením několika stupňů manipulace finančních výkazů, jejichž součástí je kreativní účetnictví. Práce také obsahuje příklady aplikování některých metod kreativního účetnictví. Na závěr jsou zmíněny některé známé skandály ze světové i tuzemské praxe, které jsou nejčastěji s kreativním účetnictvím spojovány.
Jiný výsledek hospodaření minulých let
Poláková, Dominika ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Práce se věnuje problematice jiného výsledku hospodaření minulých let, který v se v české legislativě poprvé objevuje v roce 2013, kdy došlo ke změně vykazování významných oprav nákladů (výnosů), dále změny metody a první účtování o odložené dani z metody výsledkové na metodu rozvahovou, která neovlivní výsledek hospodaření běžného období. V praktickém důsledku se práce zabývá způsoby vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let ve výkazech účetní závěrky jednotlivých účetních jednotek. Výsledkem zkoumání je správnost dodržování zákonných požadavků ve vykazování sledované rozvahové položky, především s ohledem na vysvětlující komentář v příloze účetní závěrky.
Problematika operativního leasingu
Matušová, Tereza ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou operativního leasingu především z pohledu poskytovatele leasingu, leasingové společnosti. Práce je zaměřena především na účtování a vysvětlení skutečností, které pomáhají objasnit téma operativního leasingu. Práce mimo jiné vysvětluje i důležité pojmy které jsou s leasingem spojeny, jeho legislativní vymezení a důvody pro a proti, proč si pořídit vozidlo na operativní leasing. Cílem práce je především představit dva druhy účtování pořízení předmětu leasingu, které se v praxi vyskytují. Veškeré teoretické poznatky jsou aplikovány na praktické příklady vycházející z praxe.
Kalibrace snímačů úhlu
Šindelář, Michal ; Klusáček, Stanislav (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá kalibrací snímačů úhlu. Seznámí čtenáře se základními principy a pojmy v oblasti rotačních enkodérů a jejich kalibrace. První část popisuje snímače úhlové polohy, zvláště se zaměřuje na optoelektronické inkrementální enkodéry. Součástí je průzkum trhu velmi přesných rotačních enkodérů. Druhá část obsahuje přehled kalibračních metod dosahujících rozšířené nejistoty v řádu tisícin úhlových vteřin. Poslední část zahrnuje návrh přípravku pro kalibraci a následně stanovuje nelinearitu testovaného snímače.
Převodník frekvence na napětí
Šindelář, Michal ; Bejček, Ludvík (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší problematiku převodu frekvence na napětí především hlediska rychlosti a přesnosti převodu. Cílem práce je návrh a realizace převodníku na základě vstupních požadavků. Řešení spočívá v realizaci a následně ve vzájemném porovnání vybraných typů převodníků. Podařilo se vynést závislost přesnosti na rychlosti. Na základě zjištěných údajů je možné vybrat vhodnější řešení převodu frekvence na napětí pro zadané požadavky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŠINDELÁŘ, Martin
1 Šindelář, Martin
2 Šindelář, Milan
2 Šindelář, Milan
1 Šindelář, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.