Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vybraných klimatologických časových řad
Kraitz, Petr ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou časových řad průměrných měsíčních teplot sedmi meteorologických stanic v letech 1960 až 2015. S použitím vybraných metod jsou řady modelovány v klouzavých desetiletých úsecích a je provedena predikce jedenáctého roku. Cílem této diplomové práce je porovnat úspěšnost předpovědí dle různých přístupů/modelů na jeden rok dopředu na základě dat z posledních 10 let.
Analýza mezd a platů v Pardubickém kraji
Hanuš, Pavel ; Löster, Tomáš (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním změn příjmů ekonomicky aktivního obyvatelstva v daném regionu. Hlavním cílem práce je analýza mzdové a platové sféry obyvatel v Pardubickém kraji a porovnání velikosti mezd a platů podle jednotlivých kategorií. Těmi jsou věkové skupiny, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání a typ profese. Dílčím cílem je snaha o predikci vývoje hodinového výdělku pomocí vhodně zvolených statistických metod. Hlavním přínosem této práce je poskytnutí souhrnného přehledu o velikosti příjmů osob v Pardubickém kraji za rok 2015 a 2016.
Analýza mezd a platů v hlavním městě Praze
Jermář, Martin ; Löster, Tomáš (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj mezd a platů v hlavním městě České republiky Praze pomocí statistických metod. Její součástí je obecná charakteristika pojmů platové a mzdové sféry, časových řad a vybraných aplikovaných statistických metod. V praktické části bude provedena analýza mzdového a platového vývoje v Praze pomocí měr dynamiky. Následně bude za použití adaptivních metod vytvořena predikce časových řad. Analýza by měla čtenáře seznámit s vývojem mezd a platů za období 2011 až 2016 a predikcí možných hodnot v roce 2017. Výsledky práce ukazují na vyšší růst průměrných a mediánových měsíčních výdělků v platové sféře, zvyšující se rozdíly v měsíčních výdělcích mezi muži a ženami a na větší nerovnoměrnost měsíčních výdělků ve mzdové sféře. Dále lze podle provedených předpovědí očekávat růst mezd a platů v roce 2017.
Vliv off-line reklamy na návštěvnost webové stránky
Solnický, Vojtěch ; Löster, Tomáš (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
V práci je zkoumána časová řada návštěvnosti webové stránky, pomocí krabičkových a spojnicových grafů. Na organické návštěvnosti, což je část celkové návštěvnosti, je proveden F-test sezónnosti, který sezónnost prokazuje, následně je tato časová řada od sezónnosti očištěna pomocí metody X-13 ARIMA. Dále je zkoumán vliv investic do offline reklamy na organickou návštěvnost. Pomocí Dickey-Fulerova testu je zjištěno, že časové řady jsou stacionární, pro zkoumání závislosti je použit ADL model. Výsledný model je následně otestován na přítomnost heteroskedasticity ARCH testem, na autokorelaci Breusch-Gofreyho testem a normální rozdělení reziduí Jarque-Bera testem. Model prokazuje závislost organické návštěvnosti na investicích do televizní reklamy ve stejném období a organické návštěvnosti v předchozím měsíci.
Analýza časové řady počtu lázeňských hostů v České republice
Žák, Václav ; Matějka, Martin (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou časové řady počtu hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních v celé České republice od roku 2000 do roku 2016. Jedná se o intervalovou časovou řadu se čtvrtletní periodicitou sledování počtu hostů. Data byla převzata z veřejně dostupných tabulek poskytovaných Českým statistickým úřadem. Cílem bakalářské práce je popsat časovou řadu a vytvořit předpovědi možného budoucího vývoje časové řady. V bakalářské práci jsou použity metody vycházející z deterministického přístupu a modely založené na Box-Jenkinsově metodologii. Všechny výpočty jsou prováděny ve statistickém prostředí R.
Porovnání účinnosti vybraných metod léčení rakoviny prostaty a prsu pomocí analýzy přežití
Šimonková, Karolína ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Pechholdová, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby léčby vybraných onkologických onemocnění a účinností léčebných metod a hodnocení vlivu různých faktorů ovlivňujících délku přežití pacientů. Činnost jednotlivých léčebných procesů je hodnocena pomocí analýzy přežití. Předmětem zkoumání jsou pacienti s onemocněním rakoviny prsu, plic a prostaty. V analýze přežití je brán ohled na pohlaví pacienta, věk a stadium jeho nemoci a dalších faktorech, aby nedocházelo ke zkresleným výsledkům. Cílem práce je zjistit účinky vybraných léčebných postupů na zdraví pacientů a zjistit faktory, které májí významný vliv na délku přežití nemocných. Data pro diplomovou práci byla poskytnuta Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Statistickým úřadem, Národní onkologický registr (NOR), z The US SEER database a German Breast Cancer St
Změny vývoje plodnosti a porodnosti v závislosti na ekonomických podmínkách v ČR
Sudová, Petra ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vývoje porodnosti a plodnosti v závislosti na ekonomických podmínkách ČR. Cílem této diplomové práce je na základě dostupných údajů analyzovat vztahy mezi vybranými sociálně ekonomickými ukazateli a úhrnnou plodností a vyhodnotit změny týkající se porodnosti a plodnosti v České republice, ke kterým došlo v časovém období 1993 až 2015. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou popsány základní metody výpočtu charakteristik pro analýzu úrovně porodnosti a plodnosti, dále je nastíněna problematika vývoje vybraných sociálně ekonomických ukazatelů. Důležitou součástí první části diplomové práce je specifikace použitých metod v rámci časových řad. Druhá část je prakticky zaměřena na kointegrační analýzu a následné sestavení jednorovnicových modelů, z nichž byly pomocí transformace získány modely korekce chyby. Díky nim lze popsat krátkodobé a dlouhodobé vztahy mezi časovými řadami. Vysvětlovanou proměnou je ve všech sestavených modelech úhrnná plodnost, vysvětlujícími proměnnými jsou HDP, průměrná hrubá měsíční mzda, výdaje na konečnou spotřebu domácností, přídavky na děti, rodičovský příspěvek a úvěry domácnostem na obyvatele.
Analýza spotřebitelských úvěrů pomocí statistických metod
Božíková, Barbora ; Löster, Tomáš (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Spotřebitelské úvěry jsou jednou ze skupin úvěrových produktů poskytovaných bankovními institucemi. Diplomová práce se zabývá možností identifikace rizikových klientů s poskytnutým spotřebitelským úvěrem na základě dostupných dat. V úvodní části byl stručně popsán úvěrový proces a teoretický základ pro použité statistické metody. Následně v empirické části práce byly zkoumány různé souvislosti v datech a byla popsána struktura klientů. Dále byla na data aplikována diskriminační analýza, jejímž cílem bylo určení vhodného třídícího kritéria, na základě kterého by bylo možné roztřídit klienty na rizikové a bezproblémové. Nakonec byly vyhodnoceny výsledky analýzy a popsány zjištěné souvislosti.
Porovnání rozdílů v sezónnosti u demografických časových řad vybraných zemí EU
Morávek, David ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Miskolczi, Martina (oponent)
Tato práce v teoretické rovině popisuje některé statistické metody sloužící pro zkoumání časových řad se sezónní složkou a metod pro zkoumání sezónní složky samotné. V analytické rovině jsou tyto statistické metody aplikovány při zkoumání demografických časových řad. Sezónní složka je blíže zkoumána a její průběh a charakter je porovnáván mezi vybranými evropskými zeměmi. Tato práce přináší a ukazuje některé zajímavé trendy, které se při zkoumání demografických časových řad objevily. V neposlední řadě také tato práce poskytuje náhled na použití některých ne zcela běžně využívaných statistických metod.
Analýza sňatečnosti a rozvodovosti v České republice v konfrontaci s Řeckem
Davidová, Monika ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Antovová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá demografickým vývojem v České republice a Řecku z hlediska sňatečnosti a rozvodovosti v letech 1992-2012. Hlavním důvodem rozdílnosti těchto zemí je náboženství, které je v Řecku zastoupené ve vyšší míře než v České republice. Práce je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole jsou definovány základní pojmy a vzorce, které budou použity v analýze výsledků. Druhá kapitola se zabývá metodikou, tedy dekompozicí časových řad a modelací trendové složky. Ve třetí kapitole jsou vyhodnocovány modely na základě kritérií a adaptivních metod. V analýze výsledků, ve čtvrté kapitole, jsou uvedeny důvody, proč se k těmto hodnotám dospívá. Následuje porovnání jednotlivých hrubých měr, úhrnné rozvodovosti nebo podílu mimomanželských dětí v obou zemích. Závěrem je provedena předpověď budoucího vývoje na základně modelace trendu a exponenciálního vyrovnání. Práce vytváří souhrnný pohled na vývoj rozvodovosti a sňatečnosti v České republice a Řecku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.