Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interpret a právo
Langerová, Lucie ; KASÍK, Martin (vedoucí práce) ; SIMON, Jan (oponent)
Bakalářská práce na téma Interpret a právo by měla sloužit jako právní příručka pro interprety, kteří se s právem setkávají v různých životních situacích, aniž by o tom často věděli. Jednotlivé části se věnují otázkám autorského práva, práv s autorským právem souvisejících, daňového práva a práva sociálního zabezpečení. Krok za krokem jsou zde popsány situace, do nichž se interpret při své činnosti může dostat, práva a povinnosti z nich vyplývající a postupy, jak taková práva uplatnit nebo takové povinnosti splnit. Autorka se v práci snaží přiblížit oblast práva lidem, kteří se s ním dosud nesetkali. Používá proto i jazyk, který je přístupnější než většina odborných právnických publikací.
Srovnání metody NIRS a dalších metod k určení anaerobního prahu
Šimon, Jan ; Slabý, Kryštof (vedoucí práce) ; Dostal, Jiří (oponent)
Cílem této práce bylo porovnat určení anaerobního prahu metodou NIRS (z angl. Near- infrared spectroscopy) se stanovením anaerobního prahu na základě ventilačních parametrů. Dále bylo cílem sledovat základní fyziologické změny svalové saturace (SmO2) v průběhu stupňovaného zátěžového vyšetření rampového typu na bicyklovém ergometru. Měření se zúčastnilo 15 probandů, 9 mužů a 6 žen. K ověření spolehlivosti měření byl experiment proveden formou test/re-test s odstupem několika dnů. Hodnota SmO2 byla měřena u m. gastrocnemius lateralis a m. vastus lateralis. Dále byly během vyšetření snímány respirační parametry a tepová frekvence. Ze získaných dat vyplývá, že breakpoint v dynamice SmO2 určený metodu NIRS značí dosažení intenzity zátěže nad anaerobním prahem, jelikož se nachází v oblasti bodu respirační kompenzace. V parametru SmO2 je také možné sledovat rovnovážný stav v průběhu klidové fáze. Parametr SmO2 po ukončení rampového protokolu převyšuje hodnotu v klidové fázi a k návratu do klidových hodnot dochází zpravidla do 2 minut. Metodou test/re-test byla ověřena spolehlivost měření.
Tlakové Změny na plosce nohy a rozdíly ve svalové aktivitě dolní končetiny v průběhu oporové fáze při dvou základních technikách běh
Šimon, Jan ; Slabý, Kryštof (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Práce je zaměřena na analýzu funkčního chování nohy při běžecké zátěži při dvou základních technikách nášlapu - přes patu a přes špičku. Cílem je porovnat rozložení tlaku během oporové fáze a vztah k svalové aktivitě svalů dolní končetiny. K analýze svalové aktivity využijeme techniku povrchové elektromyografie (EMG) a k měření tlaku při došlapu vložek Pedar - X od firmy Novel. Výstupem práce je zmapování zatížení jednotlivých částí dolní končetiny a návrhy pro eliminaci přetěžování při zachování stejné intenzity a objemu pohybové aktivity.
Použitelnost Ramanových spektrometrů (excitace 785 nm) pro detekci tmavých minerálů
Šimon, Jan ; Jehlička, Jan (vedoucí práce) ; Machovič, Vladimír (oponent)
Ramanova spektrometrie je široce používaná metoda v geovědních oborech. Pomocí přenosného Ramanova spektrometru lze identifikovat rozličné materiály, Ramanův spektrometr se bude podílet na průzkumu Marsovského povrchu. Jeho využití je hojně aplikováno v mineralogii. Tato práce naráží na fakt, že u některých minerálů může být jejich měřitelnost kvůli její barvě a fyzikálním vlastnostem poněkud obtížná. Byl měřen soubor tmavých, zelených a některých světlých minerálů z různých skupin mineralogického systému, u kterých byla posouzena použitelnost detektorů o zvolené excitaci, především 785 nm u terénních přístrojů. Při terénních měření byl použit přístroj Ahura First Defendet, s excitací 785 nm a při laboratorních měření přístroj InVia Renishaw s excitací 785 nm a 514 nm. Jednalo se o soubor těchto minerálů: Prehnit, Síra, Tyrkenit (howlit), Pyroxen (diopsid), Libethenit, Turmalín (verdelit), Dioptas, Klinoklas, Langit, Jadeit, Pseudomalachit (ehlit), Aktinolit, Epidot, Augit. Výsledky jsou složeny z měření terénním přístrojem Ahura, s excitací 785 nm a laboratorním přístrojem InVia Renishaw, s excitacemi 785 nm a 514 nm. Naměřené hodnoty jsou uspořádány do tabulek, kde jsou měření mezi sebou porovnány, včetně referenční literatury a graficky demonstrovány v podobě spekter. Jednotlivé minerály jsou...
Použitelnost Ramanových spektrometrů (excitace 785 nm) pro deteckci tmavých minerálů
Šimon, Jan ; Jehlička, Jan (vedoucí práce) ; Machovič, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Použitelnost Ramanových spektrometrů (excitace 785 nm) pro detekci tmavých minerálů Applicability of Raman spectrometer (excitation 785 nm) for the detection of dark minerals Diplomová práce Jan Šimon Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr Jan Jehlička Dr. Praha 2013 Prohlášení Čestně prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Použitelnost Ramanových spektrometrů (excitace 785 nm) pro detekci tmavých minerálů zpracoval samostatně, s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 5. 5. 2013 ………………………………………… Jan Šimon Poděkování Chtěl bych poděkovat panu prof. RNDr. Janu Jehličkovi Dr. za vedení práce a poskytnutí nezbytných materiálů a panu mgr. Petru Vítkovi PhD. za konzultace při zpracování spekter. Abstrakt Ramanova spektrometrie je široce používaná metoda v geovědních oborech. Pomocí přenosného Ramanova spektrometru lze identifikovat rozličné materiály, Ramanův spektrometr se bude podílet na průzkumu Marsovského povrchu. Jeho využití je hojně aplikováno v mineralogii. Tato práce naráží na fakt, že u některých minerálů může být jejich měřitelnost kvůli její barvě a fyzikálním vlastnostem poněkud obtížná. Byl měřen soubor tmavých, zelených a některých světlých minerálů z různých skupin mineralogického systému, u...
Státní fondy
Šimon, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování veřejných potřeb prostřednictvím státních fondů. Jedná se o veřejnosti nepříliš známé, přesto velmi zajímavé instituce, se kterými se může v praktickém životě setkat každý. Hlavním cílem této práce je popsat a zhodnotit možný vývoj de lege ferenda v oblasti státních fondů v České republice. K vedlejším patří vymezení právního rámce fungování státních fondů de lege lata (jejich financování a organizační struktura) a srovnání české právní úpravy se zahraniční, konkrétně příklady státních fondů v Polsku a na Slovensku. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní má za úkol položit teoretický základ k dalšímu výkladu, seznámí čtenáře s oblastí veřejných financí, konkrétně s rozpočtovým hospodařením. Druhá kapitola definuje pojem fond a popisuje soustavu mimorozpočtových fondů. Třetí část je věnována jednotlivým státním fondů v České republice (v současnosti jich existuje šest), jejich společným znakům a přináší pozitiva a negativa jejich existence - stav de lege lata. Následující kapitola přináší příklady ze zahraniční úpravy, která nám může sloužit jako zdroj inspirace. Poslední, pátá kapitola analyzuje státní fondy de lege ferenda. Jejím úkolem je přinést možné eventuality budoucího vývoje v právní úpravě, počínaje ponecháním státní...
Železobetonová konstrukce nádražního nástupiště
Šimon, Jan ; Šulák,, Pavel (oponent) ; Bažant, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení železničního nástupiště. Jedná se o monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci, do které je vetkNuta konzolová deska. Veškeré zatížení působící na nosnou konstukce je přenášeno pomocí železobetonových základovcýh patek. Obsah bakalářské práce je založen na dimenzování prvků nosné konstrukce podle mezního stavu únosnosti. Výstupem každého statického výpočtu je výkres tvaru výztuže.
Montovaná konstrukce ze železobetonu
Šimon, Jan ; Šulák, Pavel (oponent) ; Bažant, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem nosných prvků montované skeletové konstrukce. Předmětem návrhu je vnitřní příčný, respektive podélný rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaků a stropních nosníků. Veškeré zatížení působící na nosnou konstukce je přenášeno pomocí železobetonových kalichových patek. Ostatní části objektu nejsou v této práci řešeny. Obsah diplomové práce se skládá z výkresů sestavy dílců skeletu a na vypracování statického výpočtu dle platných mezních stavů. Výstupem každého statického výpočtu je výkres tvaru a výztuže.
Aplikace LEAN a TOC na řešení problému nízké kapacity řezacího stroje tkanin
Šimon, Jan ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Hykš, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá aplikací metodiky LEAN a TOC na řešení problému nízké kapacity řezacího stroje tkanin. Cílem diplomové práce je aplikovat metodiku LEAN a TOC za účelem navrhování řešení pro neustálé zlepšování procesů řezání. Pro samotné řešení problému je využit zejména princip pěti kroků, který vychází z teorie omezení a který je popsán v teoretické části práce. V teoretické části jsou také představeny některé metody a nástroje štíhlého řízení, které jsou již ve firmě zavedeny a je tak představena i jejich konkrétní aplikace. Při zkoumání byl identifikován potenciální zdroj neustálého zlepšování. Tímto zdrojem jsou data, která cutter neustále posílá v průběhu své činnosti. V závěru je potom shrnutí výsledků a návrhů pro zlepšení, které vychází z použitých principů a také doporučení pro další zlepšování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Simon, Jakub
10 Simon, Jaroslav
1 Simon, Jiří
1 Šimon, J.
8 Šimon, Jakub
10 Šimon, Jaroslav
1 Šimon, Jiří
1 Šimon, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.