Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poezie Sebastiana Satty
Šimková, Petra ; Žáčková, Magdalena (oponent)
(česky) Hlavním tématem této rigorózní práce je básnická tvorba předního sardského básníka Sebastiana Satty, tématické konstanty a obraz Sardinie v jeho tvorbě. Práci otevírá stručný historický, sociální a politický kontext Sardinie od sjednocení Itálie po první světovou válku. Následují kapitoly, věnující se básníkovu životu a dílu, posléze jeho začlenění do širšího kontextu italské poezie na přelomu 19. a 20. století a vlivu soudobých autorů na jeho tvorbu. Po úvodním představení básníkova života a doby, ve které tvořil, následují kapitoly, ve kterých je podrobně analyzována celé dílo Sebastiana Satty. Je zde věnován prostor i otázce jazyka, či jednotlivým tématickým konstantám básníkovy tvorby. Následují rozbory drobné poezie a básnických sbírek v chronologickém pořadí. Jedná se o sbírky Nella Terra dei Nuraghes, Versi ribelli, Canti barbaricini a Canti del Salto e della Tanca. Po jejich rozborech následuje kapitola věnující se motivické analýze vybraných Sattových básní ve srovnání s poezií Carducciho a Pascoliho a kapitola mapující ohlasy na Sattovo dílo. V závěru práce jsou na základě výše zmíněných analýz zhodnoceny jednotlivé konstanty v básnické tvorbě Sebastiana Satty a jejich vývoj v rámci jednotlivých sbírek.
Etické aspekty opatrovnictví
ŠIMKOVÁ, Petra
Tato diplomová práce popisuje problematiku veřejného opatrovnictví v současném praktickém a právním kontextu. Zabývá se lidskými právy, otázkou omezení svéprávnosti a podmínkami, které musí být splněny. Uvádím zde, jaké jsou druhy opatrovníků nebo jaké má opatrovník práva a povinnosti. Zamýšlím se nad etickými otázkami v souvislosti s opatrovnictvím, které se týkají lidské důstojnosti a svobody. V závěru práce se snažím prostřednictvím rozhovorů nahlédnout do praxe veřejného opatrovnictví a zjistit, s jakými problémy se veřejní opatrovníci setkávají.
Téma Sardinie v poezii Sebastiana Satty
Šimková, Petra ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent)
(česky) Hlavním tématem této diplomové práce je básnická tvorba předního sardského básníka Sebastiana Satty, zejména pak tématické konstanty a obraz Sardinie v jeho tvorbě. Práci otevírá stručný historický, sociální a politický kontext Sardinie od sjednocení Itálie po první světovou válku. Následují kapitoly, věnující se básníkovu životu a dílu, posléze jeho začlenění do širšího kontextu italské poezie na přelomu 19. a 20. století a vlivu soudobých autorů na jeho tvorbu. Po úvodním představení básníkova života a doby, ve které tvořil, následují kapitoly, ve kterých je podrobně analyzována celé dílo Sebastiana Satty. Je zde věnován prostor i otázce jazyka, či jednotlivým tématickým konstantám básníkovy tvorby. Následují rozbory drobné poezie a básnických sbírek v chronologickém pořadí. Jedná se o sbírky Nella Terra dei Nuraghes, Versi ribelli, Canti barbaricini a Canti del Salto e della Tanca. Po jejich rozborech následuje kapitola věnující se ohlasům na Sattovu poezii. V závěru práce jsou na základě výše zmíněných analýz zhodnoceny jednotlivé konstanty v básnické tvorbě Sebastiana Satty a jejich vývoj v rámci jednotlivých sbírek.
Existencialismus v díle Alberta Moravii
Šimková, Petra ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Přívozníková, Pavla (oponent)
Cílem této práce je vyhledat existenciální prvky v tvorbě italského spisovatele Alberta Moravii a zmapovat jejich vývoj. Zaměřili jsme se na čtyři romány, které reprezentují jednotlivá období spisovatelovy tvorby, a pokusili jsme se popsat existenciální prvky v příbězích hlavních představitelů. Nejprve jsme se zaměřili na definici existencialismu a ujasnili jsme jeho základní rysy. Posléze jsme zmapovali vývoj existenciálních prvků v italské literatuře skrz postavu, pro niž jsme použili souborné označení inetto a dostali se tak k tvorbě Alberta Moravii. U jednotlivých románů jsme se zaměřili jak na hlavního hrdinu, tak na literárně-historický kontext, vypravěče a vliv autorova života na dílo. V závěru jsme se věnovali českým překladům Moraviových románů a pokusili se definovat povědomí tohoto autora v České republice. Provedeným rozborem jednotlivých děl jsme dokázali, že existenciální prvky prolínají celou autorovu tvorbu a že u nich dochází k jistému vývoji, který je ovlivněn mimo jiné i autorovou biografií. Na základě zjištěných tezí můžeme konstatovat, že Alberto Moravia je právem označován za autora děl s existenciální tématikou.
Formy hliníku v acidifikovaných povrchových vodách - toxicita a trendy
Šimková, Petra ; Hruška, Jakub (vedoucí práce) ; Hořická, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá formami hliníku, které se vyskytují v acidifikovaných povrchových vodách. Velká pozornost je věnována především zastoupení anorganického monomerického hliníku, tedy frakci, která na některé druhy vodní i suchozemské bioty působí toxickými účinky. Hlavní náplní práce je analýza chemismu povrchové, podzemní a půdní vody v rámci celoročního i dlouhodobého monitoringu. Práce probíhaly na experimentálním horském povodí Uhlířská, jehož území je odvodňováno tokem Černé Nisy. Povodí Uhlířská se nachází na území CHKO Jizerské hory a reprezentuje oblast, která byla ve 2. polovině 20. století významně zatížena kyselou atmosférickou depozicí. Dlouhodobá expozice vůči kyselým srážkám vyústila v rozsáhlou antropogenní acidifikaci, došlo ke značnému okyselení půd a vodních toků, k devastaci lesních porostů a k odlesnění velké části povodí. Pokles pH a vzestup koncentrace toxického hliníku zapříčinil i druhové ochuzení vodních ekosystémů. Stanovení monomerických forem hliníku bylo provedeno spektrofotometricky, koncentrace celkového hliníku byla stanovena metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS), v případě nízkých koncentrací elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií (ETAAS). Ve výsledku bylo získáno 5 forem hliníku - Altot, AlAS, Alm, Alo a potenciálně...
Způsob trávení volného času dětí v období puberty
Šimková, Petra ; Sak, Petr (vedoucí práce) ; Valenta, Josef (oponent)
Obsahem této bakalářské práce je dítě v období puberty a jeho způsoby trávení volného času. Zaměřuje se převážně na postavení dítěte v rodině a zohledňuje jeho zájmy, tužby a přání pro výběr a věnování se volnočasovým aktivitám. Dále akceptuje důležitost postavení dítěte ve společnosti a přidává i celkový význam kamarádství nejen svých vrstevníků. Teoretické poznatky je možné si potom ověřit ve výzkumné části, kde jeho předmětem se stává dotazník. Jeho výsledky nám ukázaly praktické ověření teoretických poznatků a jejich potvrzení.
Vývoj složení atmosférických srážek a atmosférické depozice v Evropě
Šimková, Petra ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Maznová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem emisí a s nimi spojeným složením atmosférických srážek a atmosférické depozice na území Evropy. Jedná se práci rešeršního charakteru, která shrnuje a hodnotí současné poznatky o majoritních složkách atmosférické depozice. Opírá se především o odborné články a souhrnné zprávy monitorovacích sítí věnované delšímu časovému horizontu. V úvodní části této práce jsou definovány hlavní složky atmosférické depozice. V další části je rozvedena problematika složení atmosférických srážek, odběru vzorků suché i mokré depozice a jejich následné chemické analýzy. Hlavní část práce se věnuje zhodnocení vývoje emisí a depozičním trendům hlavních acidifikujících sloučenin a bazických kationtů v rámci Evropy. Emisní i depoziční trendy jsou rozčleněny do jednotlivých časových úseků, které byly vymezeny v souvislosti s vývojem historické, politické nebo ekonomické situace. Dalším kritériem při hodnocení trendů ve složení atmosférických srážek a atmosférické depozice byla geografická poloha státu v rámci Evropy. Jsou zde shrnuty výsledky studií sledující depoziční trendy v celé Evropě, nicméně hlavní pozornost je věnována především rozdílům mezi západní a východní Evropou a situaci v Evropě střední. Klíčová slova: depoziční trendy; chemie srážek; emise; síra; dusík;...
Dramatická výchova v učitelské praxi absolventů PedFUK oboru učitelství pro 1.st.ZŠ se specializací dramatická výchova
Šimková, Petra ; Svobodová, Radmila (vedoucí práce) ; Marušák, Radek (oponent)
Na počátku této diplomové práce byla má pozitivní zkušenost s dramatickou výchovou a záměr pokusit se zjistit, nakolik se daří uplatňovat dramatickou výchovu v současném prostředí českého základního školství a v jakých podobách. Abych mohla svůj výzkumný záměr realizovat, zúžila jsem oblast výzkumu na absolventy a studenty oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se specializací dramatická výchova. Bylo potěšením vyhodnocovat dotazníky jimi vyplněné, neboť bylo znát, že dramatická výchova je pro mnohé z nich předmětem, kterým se opravdu zabývají a snaží se najít v daných podmínkách jeho optimální realizaci. Z výzkumu vyplývá, že metody a techniky dramatické výchovy jsou respondenty v nejvyšší míře využívány v jiných předmětech. Tento způsob uplatňování dramatické výchovy využívá 96% respondentů. Dramatickou výchovu učí jako samostatný předmět 24% respondentů. Je otázkou, kdy se dramatická výchova stane rovnocennou specializací výchovám hudební, tělesné a výtvarné. V Rámcovém vzdělávacím programu má dramatická výchova statut jednoho z doplňujících vzdělávacích oborů, bohužel nikoli základních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kvalita života seniorů žijících v Domě s pečovatelskou službou v Lišově
ŠIMKOVÁ, Petra
Bakalářská práce zjišťuje kvalitu života seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Lišově. Teoretická část popisuje stáří, stárnutí, projevy stáří a potřeby seniorů. Dále charakterizuje kvalitu života, její metody a nástroje zjišťování. V závěru se věnuje sociálním službám určeným pro seniory, pečovatelské službě a charakteristice domu s pečovatelskou službou v Lišově. Výzkumná část zjišťuje subjektivní vyjádření spokojenosti seniorů s kvalitou života v jednotlivých oblastech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 ŠIMKOVÁ, Petra
2 Šimková, Pavla
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.