Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Šimek, Pavel ; Štefl, Lukáš
Cílem metodiky je vytvoření metodického nástroje pro realizaci optimální péče o díla zahradní a krajinářské tvorby především s důrazem na vegetační složku kompozice. Východiskem při tvorbě metodiky byla snaha autorů i celého realizačního týmu vytvořit funkční metodiku, která by odstranila informační bariéru v oblasti péče o vegetační prvky. Tomuto tématu, které je specifické právě pro období 1. Československé republiky, nebyla doposud v odborných kruzích věnována větší pozornost. Dílčím metodickým krokem proto byla relativně rozsáhlá analýza literárních zdrojů (především odborných periodik) a zpřístupnění dobových názorů tehdejších autorů na péči o objekty krajinářské architektury.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky
Zámečník, Roman ; Šimek, Pavel
Cílem metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na obnovu vilových zahrad, které byly zakládány mezi světovými válkami 20. století. Východiskem při tvorbě metodiky byla snaha analyzovat, interpretovat a upozornit na tento specifický segment národního kulturního bohatství, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována větší pozornost. Jako doklad vývoje zahradního umění českých zemí představuje prvorepubliková tvorba, zejména pak její segment – vilová zahrada, jeden z nejzranitelnějších dokladů vyspělosti naší kultury.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
SW pro zpracování audio formátů
Chotětický, Martin ; Šimek, Pavel (vedoucí práce) ; Vasilenko, Alexandr (oponent)
Bakalářská práce je tematicky zaměřena na problematiku softwarů pro zpracování audio formátů a jejich hodnocení. Hlavním cílem bakalářské práce je komparace čtyř nejpoužívanějších softwarů, které se využívají v nahrávacích studiích. Dílčími úkoly práce jsou sumarizace historického vývoje audio formátů a vypracování přehledu dostupného SW pro zpracování audio formátů. Praktická část je zaměřena na výběr vhodného audio softwaru pro začínající nahrávající studia. Vyzdvihnuty jsou výhody a nevýhody jednotlivých softwarů.
Tvorba webové aplikace v Node.js
Homolka, David ; Šimek, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje webové aplikace v Node.js. Webové řešení znázorňuje vizualizace nejrůznějších meteorologických dat a vykresluje je na mapy planety Země. Uživatel si může zobrazit jakákoliv dostupná data o světovém počasí, nebo může vložit vlastní soubor. Kompletní aplikace je vytvořená v JavaScriptu, který je využit jak na straně klienta, tak na straně serveru.
Propagace elektronického obchodu
Kratochvílová, Veronika ; Šimek, Pavel (vedoucí práce) ; Vasilenko, Alexandr (oponent)
Bakalářská práce je tematicky zaměřena na problematiku propagace elektronického obchodu. Hlavním cílem práce je analýza a možnost využití vybraných metod a postupů propagace reálného elektronického obchodu včetně samotného ověření. Ve vlastní práci jsou poté hodnoceny jednotlivé metody a postupy propagace na reálný elektronikcý obchod. Následuje zhodnocení výsledků propagace vyhledávačů zboží Heureka a Zboží.cz. Data jsou zanesena do grafů, kde je vidět podíl jednotlivých metod na celkových výsledcích obchodu.
Informační systém s využitím externího channel managementu
Lahučký, Roman ; Šimek, Pavel (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
V diplomové práci je charakterizováno specifické prostředí hotelových služeb a jsou definovány základní požadavky na hotelové informační systémy (PMS) s využitím SaaS. Byly charakterizovány klasické i moderní formy distribuce hotelových služeb, a to s využitím channel managera (CHM). Proto, aby byl tento nástroj správně uchopen, musely být popsány základní prostředky výměny dat a aplikační rozhraní. Za důležitý prvek propojení PMS a CHM jsou považovány zabezpečené platební systémy. Konkrétní přínos a efektivita využití CHM společnosti Siriona S.A. byl analyzován v podmínkách PMS Hotel Time a.s. využívaného v hotelu Safari Lodge ZOO Dvůr Králové a.s. Cílem aplikace propojení těchto systémů byla rychlejší a efektivnější distribuce hotelových kapacit a cen z PMS do internetových distribučních kanálů prostřednictvím CHM, jehož funkcionalita byla prakticky zanalyzována, definována a byl specifikován celkový přínos na ekonomiku hotelového provozu.
Zálohování dat s využitím paměťových médií a cloudových služeb
Vinecký, Jakub ; Vasilenko, Alexandr (vedoucí práce) ; Šimek, Pavel (oponent)
Bakalářská práce pojednává o zálohování dat a tím předcházení jejich ztrátě. Definuje použité pojmy a popisuje principy ukládání dat na zálohovací zařízení pro pochopení a stanovení zálohovacích činností. Teoretická část dále charakterizuje možnosti ukládání dat pomocí zálohovacího softwaru. V praktické části jsou testována cloudová úložiště z pohledu rychlosti stahování a nahrávání velkých, středních a malých souborů. Testování probíhá pomocí webového prohlížeče a synchronizačního software cloudového úložiště. Do testování jsou vybrány cloudové služby velkých společností s možností otestovat zdarma. V praktické části je dále provedeno finanční porovnání pro diskové prostory o velikosti 1 TB, 10 a více TB. V závěru je zhodnocen přínos automatického zálohování a syntetizovány výsledky testovaných cloudových služeb pro malé a střední podniky.
Bezpečnost Wi-Fi sítí
Gec, Ivo ; Šimek, Pavel (vedoucí práce) ; Vasilenko, Alexandr (oponent)
Bakalářská práce je tematicky zaměřena na bezpečnost bezdrátových sítí pracujících na frekvenčních pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Teoretická část bakalářské práce je věnována problematice bezdrátové technologie. V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy jednotlivé standardy, režimy provozu, možné útoky, mechanismy a zabezpečení, která případným útokům, nebo hrozbám předchází. Praktická část bakalářské práce popisuje možný návrh zabezpečení pro firmu, jež se zabývá účetnictvím a daněmi.
Teorie a praxe migračních zkoušek v ochraně životního prostředí
Šimek, Pavel ; Komárek, Michael (vedoucí práce) ; Václav, Václav (oponent)
Úspěšná predikce chování a šíření látek v podzemním prostředí je závislá na dostupnosti spolehlivých transportních parametrů. Pro predikci šíření látek v podzemní vodě jsou vhodná analytická řešení advekčně-disperzní rovnice. V disertační práci jsou popsány analytická řešení dostupná v literatuře popisující jednorozměrný transport v ustáleném hydrodynamickém poli. Tato řešení jsou použita pro vyhodnocení migračních zkoušek. Migrační zkoušky jsou všeobecně považovány za nejspolehlivější metodu pro získání parametrů hydrogeologického prostředí. Součástí práce je uživatelsky orientovaný program Mipar 2.0, který slouží k vyhodnocování dat získaných z migračních zkoušek. Metody použité pro vyhodnocování dat jsou založeny na popsaných analytických řešeních. Funkčnost programu byla ověřena na vlastních terénních datech, a na datech z literatury.
Vývoj mobilní aplikace pro platformu iOS
Aldorf, David ; Šimek, Pavel (vedoucí práce) ; Stočes, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém iOS. Vytvoření aplikace bylo provedeno na základě teoretických poznatků získaných v teoretické části bakalářské práce. Bylo provedena komparace vývojových prostředí a na základě bodovací metody bylo vybráno vývojové prostředí Xcode IDE od společnosti Apple. Poté byl vytvořen logický návrh, který obsahuje rozvržení a popisuje funkcionalitu aplikace. Na základě logického návrhu byl vytvořen grafický návrh aplikace se vzhledem opírajícím se o Material design od společnosti Google. K implementaci kódu byl použit moderní objektově orientovaný programovací jazyk Swift. Aplikace poskytuje uživateli možnost přihlášení přes sociální síť Facebook, a nebo přes email. díky tomu je zaručena úschova dat v databázi a uživatel ke svým datům může přistoupit i z jiných zařízení iOS. Pro databázové řešení byl použit Framework FireBase. Aplikace z databáze generuje seznam receptů pro zdravý životní styl a ukládá informace o uživateli pro výpočet ideálního jídla

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Šimek, P.
20 Šimek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.