Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Globální rozměr Rawlsovy teorie spravedlnosti
Ottingerová, Lucie ; Šimsa, Martin (vedoucí práce) ; Kučera, Jan P. (oponent)
Tato práce se zabývá jednou z nejaktuálnějších debat na poli moderní politické filozofie, a to konkrétně diskuzí o existenci, podobě a rozsahu spravedlnosti v kontextu současného vysoce globalizovaného světa. Spor o existenci globální spravedlnosti, v této práci označován jako spor mezi kosmopolity a internacionalisty, však není pojímán v celé jeho rozsáhlé šíři. Konkrétním úkolem této práce je představit danou polemiku na pozadí kontextu jednoho z velkých filozofických děl 20. století, které se významně zasadilo o vymezení pojmu "spravedlnost" v moderní liberální tradici a kterým je Teorie spravedlnosti Johna Rawlse. Toto dílo vyvolalo nadšenou reakci ze strany skupiny kosmopolitních teoretiků, mezi něž patří především Charles Beitz a Thomas Pogge, která v ní viděla jasný pokus o extenzi liberálních představ a principů nad rámec národních států. Jejich pozornost upoutal především Rawlsův distributivní princip rozdílnosti jako vhodný prostředek realizace sociální spravedlnosti na globální úrovni. Rawls však závěry svých kosmopolitních přívrženců zavrhl. Jelikož si tato práce klade za cíl porozumět důvodům, které jej k tomuto kroku vedly, bude nutné věnovat se Rawlsově filozofii jako celku, a tedy nikoli pouze Teorii spravedlnosti, ale i jeho pozdější tvorbě. Prostor bude věnován i představení...
Globalizace a kosmopolitní teorie demokracie
Vařeková, Petra ; Šimsa, Martin (vedoucí práce) ; Franěk, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá možností kosmopolitního přístupu k demokracii ve světě pozměněném globalizačními procesy. Problematika globalizace je rozebrána z pohledu tří současných sociologů - Ulricha Becka, Anthonyho Giddense a Jana Kellera. Bude ukázáno, jakým způsobem ekonomická, kulturní a politická globalizace mění pravidla světové politiky. Moderní koncept demokracie tradičně předpokládal rámec národního státu, nicméně národní státy samy o sobě již nedokážou adekvátně reagovat na globální rozměr současných světových problémů. Tato skutečnost poté umožní otevřít téma kosmopolitismu jako konceptu, který si klade ambice rozšířit demokratické vládnutí i na globální úroveň. Nejdříve bude představen Kantův kosmopolitní návrh zákonného mezinárodního uspořádání - federace svobodných států. Věčného míru může být podle Kanta dosaženo skrze realizaci veřejného práva ve třech sférách: státoobčanské právo, mezinárodní právo a světoobčanské právo. Na Kanta navázalo několik autorů, kteří různou měrou rozšiřují jeho kosmopolitní představu. John Rawls v Právu národů navrhuje politickou koncepci práva a spravedlnosti, která zůstává pevně v rámci norem mezinárodního práva. Naopak kosmopolitní autoři jako David Held a Daniel Archibugi navrhují takovou reformu mezinárodních institucí, jejímž konečným důsledkem by mohlo být...
Vliv protestantismu na demokracii v USA
Legát, Filip ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Šimsa, Martin (oponent)
Bakalářská práce "Vliv protestantismu na demokracii v USA" se zaměřuje na podoby a vývoj vztahu mezi politikou a protestantismem na americkém území. Definuje zkoumanou konfesi s důrazem na její severoamerické formy. V pre-republikánské fázi země představuje puritánskou víru nejen jako determinanta politiky, ale i zdroj její legitimity. V kapitole věnující se vzniku Spojených států zkoumá míru, jakou se protestantismus promítnul do jejich ustavení a budování. Z tohoto pohledu jsou rozebírány klíčové dokumenty Deklarace nezávislosti a Ústavy, jakož i výroky jejich tvůrců. Značný prostor je poskytnut americkému chápání přirozených práv a jeho religiózní dimenzi. Závěr práce patří partikulární tématice protichůdných interpretací Bible a jejich politických konsekvencí. Důsledky těchto rozdílných přístupů jsou znázorněny jak na střetu abolicionistů s obhájci otroctví, tak na sporu o vyučování evoluce na školách vedeném fundamentalisty a liberály. Práce se tak ve svém průběhu soustředí na působení protestantismu v řadě momentů zásadních pro americkou demokracii.
Politický liberalismus Richarda Rortyho, jeho filosofické základy a relevantní odborná polemika
Munzar, Tomáš ; Kučera, Jan P. (vedoucí práce) ; Šimsa, Martin (oponent)
Tato práce popisuje pohled Richarda Rortyho na postmetafyzický politický liberalismus. Po krátkém představení autora se text věnuje jeho základním tezím v pohledu na podstatu pravdy a roli filosofie představeným ve Filosofii a zrcadle přírody, které jsou východisky pro jeho další názory. Posléze se zabývá zejména Rortyho dílem Nahodilost, ironie, solidarita a snaží se prezentovat její části, které jsou pro téma práce relevantní. V poslední části text blíže rozebírá vybraná témata, rozvádí je do širších souvislostí a snaží se Rortyho texty srovnávat s jinou odbornou literaturou. Těmito vybranými tématy jsou problém Rortyho dělení na soukromou a veřejnou sféru, téma postmetafyzického liberalismu, relativismus a etnocentrismus.
Political philosophy of Lord Acton and its influence on the political thought of 20th century
Virdzek, Andrej ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Šimsa, Martin (oponent)
Bakalárska diplomová práca sa zaoberá politickou filozofiou britského historika Lorda Actona a jej vplyvom na politické myslenie 20. storočia. Cieľom práce bolo predstaviť politické myslenie v kontexte doby a ukázať jeho vplyv na 20. storočie. Acton sa vyjadroval k mnohým problémom vtedajšej doby a jeho filozofia ako taká sa dotýka veľkého spektra problémov. Z tohto dôvodu bolo nutné mierne abstrahovať a sústrediť prácu najmä na Actonov pokus o teoretickú fúziu katolicizmu a liberalizmu. Práca je rozdelená do troch častí: V prvej predstavujem Actonovo pojatie slobody a skrze toto pojatie Actonov liberalizmus v teórii. Každý pokus o systematizáciu Actonovej filozofie musí prebiehať práve skrze predstavenie pojmu slobody, ktoré bolo v politickom myslení Actona kľúčové. Práve tento pojem slobody v sebe implicitne zahŕňa aj základne prvky etickej náuky katolíckej cirkvi, čo robí jeho poňatie liberalizmu omnoho jednoduchšie zlúčiteľné s katolicizmom. V druhej časti sa venujem Actonovmu hodnoteniu Francúzskej revolúcie. Na tomto príklade je totiž možné dostatočne ilustrovať zmenu Actonovho politického myslenia počas jeho života. Jedná sa najmä o prechod od konzervativizmu k liberalizmu. Túto zmenu môžeme sledovať v Actonových prednáškach a esejách. V tretej časti predstavujem kritiku Actonovej filozofie v 20....
Rousseau a jeho vliv na Francouzskou revoluci
Pravda, Petr ; Znoj, Milan (vedoucí práce) ; Šimsa, Martin (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na zhodnocení Rousseauova odkazu. Vychází z konfrontace dvou protikladných obrazů jeho myšlenek. První obraz ho představuje jako myslitele, který svými originálním koncepty připravil úrodnou půdu pro různé nedemokratické režimy a ideologie. Ty se sice vždy zaklínají těmi nejvznešenějšími ideály, ale v jejich jménu páchají pouze největší zločiny a lidi zbavují svobody. Druhý obraz v Rousseauovi vidí nesmlouvavého kritika sociální nespravedlnosti, který jedinou možnost k nápravě viděl ve svobodě a rovnosti. V tomto případě měl být jedním z důležitých inspirátorů na cestě za vítězstvím demokracie a autorem, který nepřestává svými originálními myšlenkami inspirovat a fascinovat. Argumentuji ve prospěch druhého obrazu. Rousseauova kritika morální krize je založena na rozpolcenosti moderního společenského člověka. Ta vyplývá z neustálého rozporu mezi naší přírodní přirozeností a společenským stavem. Jediné řešení viděl v uzpůsobení původní přirozenosti novému společenskému stavu. To může být dosaženo pouze pomocí afektivního pouta k politickému celku. Jen tak si člověk mohl ponechat svojí svobodu, která je základní hodnotou jeho bytí. Ve společnosti se již ovšem nemůže jednat o úplnou volnost, ale o vědomou poslušnost zákonům. Ty jsou přijímány všemi občany, z nichž každý disponuje...
Společenství v Aristotelově Politice v kontextu evropské integrace
Pimper, Lukáš ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Šimsa, Martin (oponent)
Diplomová práce "Společenství v Aristotelově Politice v kontextu evropské integrace" je srovnávací strukturální analýzou Aristotelova konceptu politického společenství a vývoje evropského integračního procesu. Vychází ze zjevné podobnosti vývoje Evropských společenství a Evropské unie od ryze ekonomické spolupráce k ustanovení společných politických cílů s Aristotelem popsaným vývojem druhů společenství od účelových až po nejvyšší, kterým je polis. Podrobná analýza rozhodovacích procesů jednotlivých institucí a jejich charakteru, obsažená v této práci, odhalila dva hlavní závěry. V prvé řadě, že Evropská unie v současné podobě nesplňuje zcela podmínky, aby mohla být nazvána přirozeným politickým společenstvím v Aristotelově pojetí, avšak její zacílenost k tomuto charakteru je zřejmá. Za druhé se podařilo určit celkový charakter zřízení Evropské unie, kterým je ústavní oligarchie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Certifikovaná metodika dokumentace mužských oděvních součástí kalhotového, kabátového a košilového oděvu
Šimša, Martin
Cílem metodiky je vytvořit systém dokumentace, která umožní přiměřený, výstižný a především jednotný popis oděvních součástí, na jehož základě bude možné tyto vzájemně porovnávat a rozlišit jejich případné varianty. Metodika je založena na identifikaci jedinečných vlastností jednotlivých skupin lidového oděvu, které byly získány rozborem střihové konstrukce oděvních součástí ze sbírkových fondů českých i moravských muzeí. Pro každou skupinu je navržen soubor identifikačních prvků, charakterizovaný výčtem konstrukčních variant, s jejichž pomocí je možné každou oděvní součást popsat a současně i zařadit k odpovídajícímu typu oděvní součásti. Metodika průzkumu, dokumentace a identifikace součástí mužského lidového oděvu je určena především pro kurátory muzejních sbírek, dále též pro odborné badatele a praktické zájemce o lidový oděv.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.